Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 8/2013


18 februarie 2013 | Elena ALBU
Secţiuni: Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

A apărut nr. 8/2013 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

DOCTRINĂ ȘI  JURISPRUDENȚĂ
1. Somația europeană de plată. Analiza unor probleme practice prin prisma dispozițiilor Noului Cod de Procedură Civilă
Gabriela FLORESCU
2. Accize. Directiva 92/12/CEE. Articolele 7-9. Directiva 2008/118/CE. Articolele 32-34. Circulația intracomunitară a produselor supuse accizelor. Regulamentul (CEE) nr. 3649/92. Articolele 1 și 4. Documentul de însoțire simplificat. Exemplarul 1. Activitatea de «cash & carry». Produse eliberate pentru consum într-un stat membru și deținute în scopuri comerciale într-un alt stat membru sau produse achiziționate de particulari pentru uz propriu și transportate de aceștia. Băuturi spirtoase. Lipsa obligației de verificare de către furnizor
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a opta, din 18 iulie 2013, cauza C-315/12)
3. Achiziţii publice. Pretenţii
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 838 din 19 aprilie 2013)
4. Acţiune în pretenţii. Întreruperea cursului prescripţiei prin recunoaşterea datoriei. Natura juridică (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 404 din 5 februarie 2013)
5. Anulare act administrativ fiscal. Calculul datoriei vamale
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2225 din 20 mai 2013)
6. Anulare hotărâre consiliu local de încetare a contractului de asociere încheiat pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termică
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1524 din 8 aprilie 2013)
7. Apel. Desfiinţarea sentinţei primei instanţe. Rejudecare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 70 din 10 ianuarie 2013)
8. Aplicarea legii în timp. Divorţ. Acţiune introdusă anterior datei de 1 octombrie 2011. Aplicarea dispoziţiilor incidente cuprinse în noul Cod civil
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia civilă nr. 509 din 20 februarie 2013)
9. Aplicarea sancţiunii nulităţii recursului. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 318 teza a II-a din Codul de procedură civilă. Inadmisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1525 din 9 aprilie 2013)
10. Cazuri de casare. Legea nr. 2/2013
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1605 din 13 mai 2013)
11. Cerere de decizie preliminară. Agricultură. Organizarea comună a piețelor. Regulamentul (CEE) nr. 3665/87. Restituiri la export. Deturnarea mărfii destinate exportului. Obligație de rambursare de către exportator. Lipsa comunicării de către autoritățile competente a informațiilor referitoare la credibilitatea cocontractantului, bănuit de fraudă. Caz de forță majoră. Inexistență
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a şasea, din 18 iulie 2013, cauza C-99/12)
12. Cerere de revizuire formulată ca urmare a pronunțării unei hotărâri de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului înainte de publicarea deciziei instanței europene în Monitorul Oficial. Respingerea excepției prematurității cererii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 595 din 8 februarie 2013)
13. Consiliu local. Dizolvare de drept
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, decizia nr. 1532 din 8 aprilie 2013)
14. Contencios administrativ. Radierea din fişa din Registrul Comerţului a unei persoane fizice autorizate. Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlul de impozit
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 265 din 28 ianuarie 2013)
15. Contestaţie în anulare. Eroare materială. Înţeles
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia civilă nr. 91/R din 14 ianuarie 2013)
16. Contestaţie la executare (la titlu). Cerere de modificare a hotărârii a cărei lămurire s-a solicitat, sub aspectul numărului cărţii funciare, a numărului topografic, a suprafeţelor şi sultelor. Inadmisibilitate
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia civilă nr. 239/R din 25 ianuarie 2013)
17. Contract de asistenţă juridică. Inserarea în contract a unui pact de quota litis. Sancţiunea aplicabilă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2131 din 30 mai 2013)
18. Contract de credit. Analiza caracterului abuziv al clauzei privind comisionul de risc. Condiţii de admisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 578 din 14 februarie 2013)
19. Contracte de achiziții publice. Directiva 89/665/CEE. Cale de atac în materie de contracte de achiziții publice. Cale de atac formulată de către un ofertant a cărui ofertă nu a fost reținută împotriva unei decizii de atribuire a unui contract. Cale de atac întemeiată pe motivul că oferta selecționată nu ar fi conformă cu specificațiile tehnice ale contractului. Acțiune incidentă a adjudecatarului întemeiată pe nerespectarea anumitor specificații tehnice ale contractului în ceea ce privește oferta prezentată de ofertantul care a formulat această cale de atac. Oferte, dintre care niciuna nu este conformă cu specificațiile tehnice ale contractului. Jurisprudență națională care impune examinarea prealabilă a acțiunii incidente și, dacă aceasta este fondată, declararea inadmisibilității acțiunii principale fără o examinare pe fond. Compatibilitate cu dreptul Uniunii
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a zecea, din 4 iulie 2013, cauza C-100/12)
20. Cooperare judiciară în materie civilă. Regulamentul (CE) nr. 44/2001. Instanța competentă. Competențe speciale în «materie contractuală» și în «materie delictuală și cvasidelictuală»
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea, din 18 iulie 2013, cauza C-147/12)
21. Depunerea declaraţiilor de avere sau de interese care nu corespund adevărului. Elemente constitutive
(Curtea de Apel Târgu-Mureş, secţia penală, decizia nr. 410 din 21 mai 2012)
22. Deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată. Acţiune formulată în temeiul dispoziţiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Inadmisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 403 din 5 februarie 2013)
23.  Facturi neacceptate la plată
(Curtea Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, sentinţa nr. 246 din 6 iunie 2013)
24. Hotărâre pronunțată în primă instanță ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, ca urmare a rejudecării după desființarea de către instanța de control a primei hotărâri. Aplicarea dispozițiilor tranzitorii cuprinse în Legea nr. 202/2010 referitoare la calea de atac
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 488 din 6 februarie 2013)
25. Infracţiunea de manipulare a pieţei de capital. Piaţă reglementată
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 865 din 13 martie 2013)
26. Infracţiunea prevăzută în art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000. Infracţiunea de spălare a banilor. Luare de mită
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 836 din 13 februarie 2013)
27. Infracţiunea prevăzută în art. 139 ind. 9 din Legea nr. 8/1996. Elemente constitutive
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 198 din 21 ianuarie 2013)
28. Liberare provizorie sub control judiciar. Condiţii
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, decizia nr. 1061/R din 24 mai 2012)
29. Mărci. Regulamentul (CE) nr. 207/2009. Articolul 9 alineatul (1) literele (b) și (c), articolul 15 alineatul (1) și articolul 51 alineatul (1) litera (a). Motive de decădere. Noțiune «utilizare serioasă». Marcă utilizată în combinație cu o altă marcă sau ca parte a unei mărci complexe. Culoare sau combinație de culori în care este utilizată o marcă. Renume
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 18 iulie 2013, cauza C-252/12)
30. Plângere împotriva încheierii registratorului-şef al oficiului teritorial. Imobil înscris în două cărţi funciare, dar grevat de ipoteci imobiliare distincte. Sistarea unei cărţi funciare şi înscrierea tuturor ipotecilor în aceeaşi carte funciară. Solicitarea radierii unei ipoteci pe calea plângerii. Respingere
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 436/R din 13 februarie 2013)
31. Purtare abuzivă. Condamnare
(Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, sentinţa nr. 9 din 28 ianuarie 2013)
32. Raport juridic cu element de extraneitate. Norme conflictuale. Determinarea legii aplicabile
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 896 din 5 martie 2013)
33. Răspundere civilă delictuală. Criterii de apreciere a caracterului ilicit al faptei. Cauză exoneratoare de răspundere
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 635 din 19 februarie 2013)
34. Răspunderea solidară a administratorului pentru obligaţiile de plată restante ale societăţii declarate insolvabile. Condiţia privitoare la reaua-credinţă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2964 din 7 martie 2013)
35. Recurs. Dezlegare în drept în primul ciclu procesual. Incidenţa art. 315 din Codul de procedură civilă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 729 din 26 februarie 2013)
36. Suspendarea facultativă a judecății cauzei în temeiul art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Perimare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 888 din 21 februarie 2013)
37. Trimitere preliminară. Achiziții publice. Directiva 2004/18/CE. Principiul egalității de tratament. Procedură restrânsă. Anunț de participare. Cerere de includere în dosarul de candidatură a celui mai recent bilanț publicat. Inexistența acestui bilanț în dosarul anumitor candidați. Posibilitatea autorității contractante de a solicita acestor candidați să îi comunice bilanțul respectiv după expirarea termenului stabilit pentru depunerea dosarelor de candidatură
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a zecea, din 10 octombrie 2013, cauza C-336/12)
38. Ucidere din culpă. Conducător auto aflat sub influenţa alcoolului.Individualizarea pedepsei. Lipsa temeiurilor pentru reţinerea circumstanţelor atenuante sau pentru suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Daune morale. Caracter rezonabil
(Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 897 din 19 iunie 2013)

Elena ALBU

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice


Servicii JURIDICE.ro
Cont profesional
JURIDICE Comunicare
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro