Secţiuni » Jurisprudenţă » Tribunale
Jurisprudenţă Tribunale

Tribunalul Hunedoara. Suspendare act administrativ privind interzicerea participării la examenul de bacalaureat
12.03.2014 | Andrei PAP

Secţiuni: C. administrativ, Jurisprudență Tribunale
JURIDICE - In Law We Trust

ROMÂNIA

TRIBUNALUL HUNEDOARA

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA NR. 2294/CA/2011             DOSAR NR. 4745/97/2011

Şedinţa publică din data de 14 iulie 2011

PREŞEDINTE: SMC – judecător

CN – grefier

Pe rol fiind soluţionarea cererii de suspendare a măsurilor dispuse de către pârât prin adresa nr…/2011, formulată de reclamantul TTV împotriva pârâtului ISJH.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul TTV, asistat de av. […]A. şi cj. […], pentru pârât.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Reprezentantul reclamantului depune la dosar delegaţie de reprezentare, dovada achitării taxei judiciare de timbru de 39 lei şi 0,30 lei timbru judiciar, confirmarea de primire cu care face dovada că a fost înaintat un memoriu Ministerului Învăţământului şi o declaraţie autentificată dată de o colegă a reclamantului.

Reprezentantul pârâtului depune la dosar delegaţie de reprezentare, întâmpinare, Ordinele MECTS nr. 4799/2010, 4345/2011, extras din ordinul MECTS nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2011, procesul-verbal încheiat la data de 29 iunie 2011, declaraţie dată de reclamant precum şi declaraţiile date de profesorii asistenţi. Un exemplar al întâmpinării s-a comunicat cu reprezentantul reclamantului.

Reprezentantul reclamantului arată că nu solicită acordarea unui termen pentru studiul întâmpinării, că nu are alte cereri de formulat şi probe de administrat şi solicită judecarea cauzei.

Reprezentantul pârâtei arată că nu are alte cereri şi probe de formulat şi solicită judecarea cauzei.

Instanţa constată cererea în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor, pe excepţiile invocate de pârât în întâmpinare.

Reprezentantul pârâtului solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a I.Ş.H, întrucât măsura eliminării de la susţinerea examenului de bacalaureat a fost dispusă de Comisia de bacalaureat, măsură ce face obiectul cauzei din prezentul dosar şi nu de către Inspectoratul Şcolar H. Solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, susţinând că examenul de bacalaureat nu îndeplineşte elementele constitutive ale unui act administrativ aşa cum este el definit prin dispoziţiile Legii nr. 554/2004.

Reprezentantul reclamantului solicită respingerea excepţiilor lipsei calităţii procesuale pasive şi a inadmisibilităţii acţiunii ca nefondate.

Instanţa acordă cuvântul părţilor pe fondul cauzei.

Reprezentantul reclamantului solicită admiterea cererii şi suspendarea tuturor măsurilor ce s-au luat împotriva reclamantului de a nu mai putea participa la următoarea sesiune a examenului de bacalaureat ce va avea loc în toamna acestui an, comunicate prin adresa nr. ../2011, inclusiv a adresei nr. ../30.06.2011 emisă de ISJH până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii în contencios administrativ având ca obiect anularea măsurilor menţionate. Susţine că reclamantul a fost vătămat prin faptul că a fost eliminat din examen şi că nu mai are posibilitatea să participe la următoare sesiune, că s-a implicat şi s-a pregătit pentru susţinerea examenului de bacalaureat, că nu a copiat şi în mod greşit a fost eliminat din examen. Arată că prin interzicerea dreptului de a participa la această sesiune de bacalaureat organizată în perioada august-septembrie 2011 reclamantul este vătămat, fiindu-i afectat viitorul, în sensul că pierde posibilitatea de a se înscrie la facultate, prejudiciul fiind evident şi iremediabil. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâtei solicită respingerea cererii ca inadmisibilă, netemeinică şi nelegală, fără cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL,

Prin cererea în contencios administrativ înregistrată la această instanţă sub nr. 4745/97/4 din 7 iulie 2011, reclamantul TTV a solicitat în contradictoriu cu ISJH suspendarea tuturor măsurilor ce s-au luat împotriva reclamantului de a nu mai putea participa la următoarea sesiune a examenului de bacalaureat ce va avea loc în toamna acestui an, comunicate prin adresa nr../30.06.2011, inclusiv a adresei nr…/30.06.2011 emisă de pârât, până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii de contencios administrativ pe fond ce are ca obiect anularea acestor măsuri.

În motivarea cererii sale de suspendare, reclamantul a arătat, în esenţă, a fost eliminat din examenul de bacalaureat pentru pretinsa faptă că ar fi avut asupra sa în cursul examenului o foaie care cuprindea răspunsurile la subiectele examenului, susţinând că, în realitate, a refuzat să o primească de la o colegă, înscrisul respectiv rămânând pe pervazul ferestrei din sală, în spatele reclamantului.

A mai arătat reclamantul că, urmare a formulării contestaţiei împotriva măsurilor dispuse de către comisia de supraveghere, pârâtul i-a comunicat adresa nr…./30.06.2011 prin care i se precizează că potrivit art. 96 alineat 1 din Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010 nu mai are dreptul să participe la următoarele două sesiuni.

Totodată, a menţionat că pentru următoarea sesiune organizată în august-septembrie 2011, înscrierile se desfăşoară în perioada 11-15 iulie 2011.

Cererea a fost legal timbrată cu 10 lei taxă judiciară de timbru şi s-a aplicat timbru judiciar de 0,3 lei.

În drept au fost invocate disp. art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar în fotocopii: contestaţia formulată împotriva măsurilor luate împotriva sa de către pârât, înregistrată pe rolul Tribunalului H la data de 6 iulie 2011, ,adresa emisă de pârât nr…./30.06.2011.

Prin cererea depusă la dosar la filele …, reclamantul a solicitat preschimbarea termenului de judecată stabilit în cauză pentru data de 25 august 2011, cu un alt termen de judecată până la data de 14 iulie 2011, cererea fiind admisă de către instanţă, fiind preschimbat termenul de judecată de la 25 august 2011 la data de 14 iulie 2011, în temeiul art. 153 alineat 3 din Codul de procedură civilă.

Pârâtul ISJH a formulat în cauză întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a sa, excepţia inadmisibilităţii acţiunii promovate de către reclamant, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii reclamantului.

În susţinerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a sa, pârâtul a arătat că măsura eliminării de la susţinerea examenului de bacalaureat promoţia 2010-2011 a fost dispusă de către Comisia de bacalaureat de la centru ce şi-a desfăşurat activitatea în cadrul C N „I de H”.

În ceea ce priveşte cea de-a doua excepţie invocată, pârâtul a arătat că măsura eliminării de la susţinerea examenului de bacalaureat nu îndeplineşte elementele constitutive ale unui act administrativ aşa cum este el definit prin dispoziţiile Legii nr. 554/2004, art. 2, alineat 1 litera d.

Pe fondul cauzei, pârâtul a arătat sunt aplicabile în situaţia de faţă dispoziţiile art. 56 alineat 2, art. 70, alineat 9, art. 96 alineat 1 din Anexa nr. 2 la Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010 privind organizarea examenului de bacalaureat 2010-2011, măsura eliminării neconstituind un act jurisdicţional administrativ, ci o sancţiune aplicată nerespectării normelor de susţinere şi conduită în timpul examenului de către reclamant, având caracter punitiv.

În concluziile pe fondul cauzei, susţinute oral prin apărătorul ales, reclamantul a arătat că prin măsurile dispuse de către pârât împotriva sa este prejudiciat, întrucât nu poate participa la sesiunea de bacalaureat organizată în perioada august-septembrie 2011, că prin interzicerea dreptului de a participa la această sesiune de bacalaureat organizată în perioada august-septembrie 2011 reclamantul este vătămat, fiindu-i afectat viitorul, în sensul că pierde posibilitatea de a se înscrie la facultate, prejudiciul fiind evident şi iremediabil.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, se reţin următoarele:

În ceea ce priveşte excepţiile inadmisibilităţii şi lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului ISJH, invocate de către acesta, instanţa, găsindu-le neîntemeiate, în temeiul art. 137 alineat 1 Cod proc. civ., le respinge pentru următoarele considerente:

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului, instanţa constată că adresa nr…/30.06.2011 este emisă de către această parte, iar suspendarea provizorie a efectelor acestei adrese cu privire la măsurile luate de către pârât împotriva reclamantului referitoare la interzicerea de a participa la următoarea sesiune a examenului de bacalaureat, organizată în perioada august-septembrie 2011, se judecă în contradictoriu cu emitentul, situaţie în care în cauză este justificată calitatea procesuală pasivă a I.Ş.al J.H. De altfel, instanţa reţine că reclamantul nu formulează capete de cerere cu privire la măsura efectivă a eliminării din examenul de bacalaureat dispună de către Comisia de examen, astfel că susţinerile invocate de către pârât în acest sens sunt neîntemeiate.

De asemenea, referitor la inadmisibilitatea promovării cererii de faţă, se reţine că reclamantul a înţeles să solicite în cauză suspendarea efectelor adresei nr…/30.06.2011 emisă de către pârât cu privire la măsurile luate împotriva reclamantului referitoare la interzicerea de a participa la următoarea sesiune a examenului de bacalaureat, organizată în perioada august-septembrie 2011, până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii în anularea acestei adrese, instanţa fiind ţinută de limitele învestirii în acest sens potrivit art. 129 alineat 6 Cod proc.civ.

Aşadar, prin adresa nr…/30.06.2011 emisă de către pârât, s-a soluţionat contestaţia formulată de către reclamant şi înregistrată la ISJH, comunicându-i-se reclamantului că potrivit art. 96 alineat 1 din Anexa nr. 2 a Ordinului MECTS nr. 4799/31.08.2010 candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă la fraudă nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Se apreciază că această adresă intră în categoria actelor administrative astfel cum sunt definite de art. 2 din Legea nr. 554/2004, act emis de către pârât, autoritate publică, fiind un act unilateral cu caracter individual, apt să dea naştere, să modifice sau să stingă raporturi juridice şi care, în speţă, a îngrădit dreptul reclamantului de a participa la sesiunea de bacalaureat organizată în perioada august-septembrie 2011.

Pe fondul cererii de faţă, instanţa reţine următoarele:

Din interpretarea prev. art. 14 al. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, pentru suspendarea executării unui act administrativ solicitată prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea în tot sau în parte a actului respectiv, pe lângă cerinţa iniţierii procedurii de anulare a actului administrativ, este necesar a fi întrunite cumulativ, alte două condiţii: existenţa unui caz bine justificat şi iminenţa producerii unei pagube care, astfel poate fi prevenită. Cele două condiţii prin tonul restrictiv imperativ, denotă caracterul de excepţie al măsurii suspendării executării actului administrativ, presupunând aşadar, dovedirea efectivă a unor împrejurări conexe regimului administrativ aplicabil actului atacat care să fie de natură a argumenta existenţa „unui caz bine justificat” şi „a iminenţei producerii pagubei”.

Existenţa unui caz bine justificat în sensul art. 14 al. 1 din Legea nr. 554/2004 poate fi reţinută dacă din împrejurările cauzei rezultă o îndoială puternică şi evidentă asupra prezumţiei de legalitate, care constituie unul dintre fundamentele caracterului executoriu al actelor administrative.

La o cercetare sumară a aparenței dreptului, întrucât cu fondul cauzei instanţa nu este sesizată în cauza de faţă, fără a intra în aspectele de legalitate a actului administrativ, se constată că sunt îndeplinite cele două condiţii ale suspendării executării actului administrativ.

Astfel, cu privire la condiţia existenţei unui caz bine justificat, instanţa constată că se pune în discuţie legalitatea adresei nr…/30.06.2011 privind interzicerea acestuia de a mai participa la următoarele două sesiuni, sub pretextul de fraudă.

Ori, reclamantul beneficiind de prezumţia de nevinovăţie (in dubio pro reo) potrivit art. 23 alineat 8 din Constituţia României, până la rămânerea definitivă a unei hotărâri cu privire la pretinsa faptă de fraudare a examenului, în condiţiile în care acesta a înţeles să conteste în contencios administrativ pe fond măsurile dispune împotriva sa prin adresa sus-menţionată, determină instanţa să constate îndeplinită în cauză această primă condiţie.

Cu privire la cea de a doua condiţie – iminenţa producerii unei pagube, instanţa constată că aceasta decurge din prima condiţie întrucât prin interzicerea de a nu mai participa la următoarea sesiune de bacalaureat din august-septembrie pentru care înscrierile se fac în perioada 11-15 iulie 2011 se produce un prejudiciu reclamantului.

Astfel, prin interzicerea participării reclamantului la această sesiune i se produce un prejudiciu iminent şi evident, ireparabil, fiindu-i afectată posibilitatea acestuia de a se înscrise la o facultate în perioada producerii efectelor adresei nr…./30.06.2011, caz în care este vătămat în dreptul său de a avea acces liber la orice formă de învăţământ, timpul efectiv scurs în respectiva perioadă neputând fi recuperat din punct de vedere educaţional.

Faţă de aceste considerente, instanţa, în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004, va admite cererea formulată de către reclamant, va dispune suspendarea efectelor adresei nr../30.06.2011 emisă de către pârât cu privire la măsurile luate de către pârât împotriva reclamantului referitoare la interzicerea de a participa la următoarea sesiune a examenului de bacalaureat, organizată în perioada august-septembrie 2011, până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii în anularea a acestei adrese.

Văzând că prin concluziile puse la soluţionarea cauzei nu s-au mai solicitat cheltuieli de judecată, instanţa va avea în vedere acest aspect la pronunţarea prezente sentinţe.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Respinge excepţiile inadmisibilităţii şi lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului ISJH, invocate de către acesta.

Admite cererea introdusă de reclamantul TTV, domiciliat în localitatea […], împotriva pârâtului ISJH, cu sediul în municipiul […].

Dispune suspendarea efectelor adresei nr…/30.06.2011 emisă de către pârât cu privire la măsurile luate de către pârât împotriva reclamantului referitoare la interzicerea de a participa la următoarea sesiune a examenului de bacalaureat, organizată în perioada august-septembrie 2011, până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii în anularea a acestei adrese.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Dată în şedinţa publică din 14 iulie 2011.

PREŞEDINTE,
SMC

GREFIER,
CN

Andrei PAP

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti