Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti
 1 comentariu

Ce noutăţi aduce pachetul legislativ adoptat recent la nivelul UE în domeniul achiziţiilor publice şi al contractelor de concesiune


8 aprilie 2014 | Ștefan DEACONU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Achizitii publice, Concurență, Dreptul Uniunii Europene, Media & Publicitate, RNSJ, SELECTED, Transporturi

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94 din 28 martie 2014 a fost publicat noul pachet legislativ privind regimul juridic aplicabil achiziţiilor publice şi concesiunilor la nivelul statelor membre ale UE. Este vorba de:
– Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
– Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;
– Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care activează în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE.

Noile reglementări cadru vor intra în vigoare la data de 17 aprilie 2014, iar statele membre vor avea la dispoziţie un termen de 2 ani pentru a le transpune în legislaţia naţională (până la data de 18 aprilie 2016).

Este încurajată achiziţionarea de bunuri şi servicii care pun în valoare cercetarea şi inovarea

Noua reglementare în domeniul achiziţiilor publice pune accentul pe achiziţionarea de bunuri şi servicii care pun în valoare cercetarea şi inovarea deoarece cercetarea și inovarea, inclusiv ecoinovarea și inovarea socială, sunt printre principalele motoare ale creșterii viitoare și au fost incluse în strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii.

Pentru stimularea achiziţiilor inovatoare, Directiva introduce o nouă procedură, “Parteneriatul pentru inovare”. În cadrul acestui parteneriat, autoritatea contractantă poate decide să instituie parteneriatul pentru inovare cu unul sau mai mulți parteneri care derulează separat activități de cercetare și dezvoltare. Termenul minim de primire a cererilor de participare este de 30 de zile de la data trimiterii anunțului de participare. Numai operatorii economici invitați de autoritatea contractantă după evaluarea informațiilor furnizate pot participa la procedură. Autoritățile contractante pot limita numărul candidaților corespunzători pentru a fi invitați să participe la procedură, iar contractele se atribuie exclusiv pe baza criteriului celui mai bun raport preț-calitate.

Utilizarea criteriului experienței în lucrări anterioare ca factor de evaluare nu va mai fi posibilă

Achiziționarea de produse, lucrări și servicii inovatoare joacă un rol esențial pentru îmbunătățirea eficienței și a calității serviciilor publice, ținând cont în același timp de provocările majore ale societăţii. Aceasta contribuie la obținerea celui mai bun raport calitate-preț, dar și a unor beneficii economice, sociale și de mediu mai ample prin generarea unor idei noi, transpunerea lor în produse și servicii inovatoare și promovarea unei creșteri economice sustenabile.

Utilizarea criteriului experienței în lucrări anterioare ca factor de evaluare nu va mai fi posibilă acest lucru constituind şi una dintre neregulile constatate de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în ceea ce priveşte acordarea contractelor de achiziţii.

Astfel, în jurisprudenţa sa, (Hotărârea Tribunalului din data de 16 septembrie 2013, pronunțată în cauza T-402/06, Regatul Spaniei/Comisia), CJUE a stabilit că ”evaluarea calității ofertelor trebuie să fie făcută pe baza ofertelor propriu-zise, iar nu pornind de la experiența dobândită de ofertanți în relațiile cu autoritatea contractantă cu ocazia unor contracte anterioare sau pe baza unor criterii de selecție, cum ar fi capacitatea tehnică a candidaților, care au fost deja verificate în faza de selecție a candidaturilor și care nu puteau fi luate din nou în considerare în scopul comparării ofertelor”.

Sunt instituite reguli de publicitate şi termene limită mai flexibile pentru autorităţile regionale şi locale

Directiva 2014/24/UE privind achiziţiile publice abrogă vechea Directivă 2004/18/CE, iar acest nou act normativ face distincţia între ”autorităţile guvernamentale centrale’’, ”autorităţile regionale sau locale’’ şi ”organismele de drept public’’ ca autorităţi contractante instituind reguli de publicitate şi termene limită mai flexibile pentru autorităţile regionale şi locale.

Directiva se aplică tuturor contractelor de achiziţie a căror valoare depăşeşte pragul de 5.186.000 EUR, pentru contractele de achiziții publice de lucrări şi 134.000 EUR, pentru contractele de achiziții publice de produse și de servicii atribuite de autoritățile guvernamentale centrale și concursurile de proiecte organizate de aceste autorități.

Ea stabileşte termene limită, în general, mai scurte decât cele existente în momentul de faţă. Astfel, pentru licitaţia deschisă, termenul minim pentru depunerea ofertelor va fi de 35 de zile, cu posibilitatea de reducere a acestuia până la 15 zile, iar pentru licitaţia restrânsă, termenul minim pentru etapa depunerii candidaturilor va fi de 30 de zile, cu posibilitatea de reducere a acestuia până la 15 zile. Termenul minim pentru etapa depunerii ofertelor va fi de 30 de zile, cu posibilitatea de reducere a acestuia până la 10 zile.

Noua Directivă nu se aplică:
– contractelor de achiziții publice și concursurilor de proiecte din sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale;
– contractelor de achiziții publice și concursurilor de proiecte care au ca scop principal să le permit autorităților contractante să pună la dispoziție sau să exploateze rețele publice de comunicații sau să furnizeze publicului unul sau mai multe servicii de comunicații electronice;
– contractelor de achiziții publice sau concursurilor de proiecte pe care entitatea contractantă le atribuie sau le organizează în conformitate cu normele în materie de achiziții publice prevăzute de o organizație internațională sau de o instituție financiară international;
– contractelor de achiziții publice de servicii atribuite de o autoritate contractantă unei alte autorități contractante sau unei asocieri de autorități contractante pe baza unui drept exclusiv de care acestea se bucură în temeiul unui act cu putere de lege sau act administrativ publicat, compatibil cu TFUE;

Durata maximă a concesiunii nu trebuie să depăşească timpul preconizat a-i fi necesar concesionarului pentru a-și recupera investițiile efectuate

Contractele de concesiune reprezintă instrumente importante pentru dezvoltarea structurală pe termen lung a infrastructurii și a serviciilor strategice, contribuind la progresul concurenței de pe piața internă, făcând posibilă valorificarea cunoștințelor de ordin tehnic ale sectorului privat și facilitând procesul de eficientizare și de inovare.

Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune creează un cadru juridic adecvat, echilibrat și flexibil de reglementare a atribuirii concesiunilor asigurând accesul efectiv și nediscriminatoriu pe piață al tuturor operatorilor economici din Uniune, precum și certitudine juridică, favorizând investițiile publice în infrastructuri și servicii strategice pentru cetățeni. De asemenea, oferă operatorilor economici o securitate juridică sporită și constituie o bază și un instrument de deschidere în continuare a piețelor internaționale de achiziții publice și de stimulare a schimburilor comerciale internaționale.

În ceea ce priveşte durata concesiunilor, aceasta trebuie limitată, autoritatea contractantă sau entitatea contractantă estimând durata pe baza lucrărilor sau serviciilor solicitate. Pentru concesiunile cu o durată mai mare de cinci ani, durata maximă a concesiunii nu trebuie să depăşească timpul preconizat a-i fi necesar în mod rezonabil concesionarului pentru a-și recupera investițiile efectuate pentru exploatarea lucrărilor sau a serviciilor și a obține o rentabilitate a capitalului investit ținând seama de investițiile necesare pentru atingerea obiectivelor contractuale specifice. Investițiile luate în considerare în vederea calculării includ atât investițiile inițiale, cât și investițiile pe întreaga durată a concesiunii.

Se creează o reglementare cadru specială pentru regimul juridic privind concesiunile

Importanţa acestui domeniu al concesiunilor a determinat adoptarea unei reglementări speciale deoarece până la adoptarea acestei Directive problemele specifice concesiunilor erau tratate în Directiva nr. 18/2004. La nivel naţional, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii va trebui modificată în sensul adoptării unei legi special care reglemeteze regimul concesiunilor (aşa cum a fost în România până în anul 2006 sub regimul Legii nr. 219/1998 privind concesiunile).

Directiva se aplică numai concesiunilor a căror valoare este mai mare de 5.186.000 EUR. Valoarea unei concesiuni este dată de cifra totală de afaceri a concesionarului generată pe durata contractului, fără TVA, astfel cum a fost estimată de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, în schimbul lucrărilor și serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum și pentru bunurile accesorii acestor lucrări și servicii. Estimarea respectivă este valabilă în momentul trimiterii anunțului de concesionare sau, în cazurile în care nu este prevăzut un astfel de anunț, în momentul în care autoritatea contractantă sau entitatea contractantă inițiază procedura de atribuire a concesiunilor, de exemplu, după caz, prin contactarea operatorilor economici în legătură cu concesiunea.

Directiva nu se aplică:
– concesiunilor de servicii atribuite unei autorități contractante sau unei entități contractante, pe baza unui drept exclusiv;
– concesiunilor pentru servicii de transport aerian bazate pe acordarea unei licențe de operare în sensul Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 sau concesiunilor pentru serviciile publice de transport de călători în sensul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;
– concesiunilor pe care autoritatea contractantă sau entitatea contractantă le atribuie în conformitate cu normele în materie de achiziții prevăzute de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, în cazul în care concesiunile în cauză sunt finanțate integral de organizația sau instituția respectivă;
– concesiunilor în domeniul apărării și securității;
– concesiunilor pentru scopul principal de a permite autorităților contractante să furnizeze sau să exploateze rețele publice de comunicații sau să furnizeze publicului unul sau mai multe servicii de comunicații electronice;
– concesiunilor specifice în domeniul apei;

Adoptarea unui nou pachet legislativ la nivel european în domeniul achiziţiilor publice şi al contractelor de concesiune s-a făcut în contextul în care achizițiile publice joacă un rol cheie în ”Strategia Europa 2020’’, reprezentând unul dintre instrumentele de piață care trebuie utilizate pentru realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii la nivelul Uniunii şi asigurând o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice.

Acest pachet pune accentul pe serviciile şi produsele inovative, iar acest lucru va necesita o reorientare a politicii statului în sensul stimulării cercetării însă nu a oricărui tip de cercetare, ci a cercetării aplicate. Altfel, vom fi puşi în situaţia de a achiziţiona pe viitor servicii şi produse din alte state membre.

Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU
Avocat partener LEAUA & ASOCIAȚII

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică