Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 1/2014


7 aprilie 2014 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

A apărut nr. 1/2014 al revistei Pandectele  Săptămânale.

Cuprins

1. Capacitatea juridică a societății comerciale
Sebastian BODU

2. A șasea directivă TVA – Articolul 13 secțiunea C și articolul 20 – Livrarea unui bun imobil – Drept de opțiune pentru taxare – Drept de deducere – Regularizarea deducerilor – Recuperarea sumelor datorate ca urmare a regularizării unei deduceri a TVA-ului – Persoană impozabilă obligată la plata taxei – Altă persoană impozabilă decât cea care a efectuat inițial deducerea respectivă și străină de operațiunea impozabilă care a generat această deducere
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 10 octombrie 2013, Staatssecretaris van Financiën împotriva Pactor Vastgoed BV, cauza C-622/11)

3. Achiziții publice – Directiva 2004/18/CE – Capacitate economică și financiară – Capacități tehnice și/sau profesionale – Articolul 47 alineatul (2) și articolul 48 alineatul (3) – Posibilitatea unui operator economic de a menționa capacitățile altor entități – Articolul 52 – Sistem de certificare – Achiziții publice de lucrări – Legislație națională care impune deținerea unui certificat de calificare corespunzător categoriei și valorii lucrărilor care fac obiectul contractului – Interdicție de a menționa certificările mai multor entități pentru lucrări care fac parte din aceeași categorie
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea, din 10 octombrie 2013, cauza C-94/12)

4. Act administrativ prin care s-a dispus retragerea autorizaţia de acces la informaţii clasificate. Regim juridic
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3271 din 13 martie 2013)

5. Act de vânzare cumpărare încheiat după deschiderea procedurii insolvenţei, la data încheierii căruia nu era notată în cartea funciară existenţa vreunei cereri formulată în cadrul procedurii instituite de Legea nr. 64/1995
(Curtea de Apel Oradea, secţia civilă, decizia nr. 3102 din 23 mai 2013)

6. Acţiune în pretenţii. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Întreruperea prescripţiei. Aplicarea în timp a legii civile
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2288 din 6 iunie 2013)

7. Acţiune prin care se tinde la obţinerea unui titlu executoriu având acelaşi obiect şi cauză cu titlul executoriu constituit de un contract de ipotecă. Condiţii de admisibilitate din perspectiva prescripţiei dreptului material la acţiune
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr.143 din 22 ianuarie 2013)

8. Acţiune prin care se urmăreşte îndreptarea unor pretinse erori şi operarea unor modificări în evidenţele, hărţile şi planurile cadastrale utilizate în procedura de stabilire a liniei de hotar dintre două unităţi administrativ-teritoriale. Admisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1204 din 21 februarie 2013)

9. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
(Curtea Constituţională, decizia nr. 448 din 29 octombrie 2013, M. Of. nr. 5 din 7 ianuarie 2014)

10. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 659 alin. (3) din Codul de procedură civilă
(Curtea Constituţională, decizia nr. 473 din 21 decembrie 2013, M.l Of. nr. 30 din 15 ianuarie 2014)

11. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile O.U.G. nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006
(Curtea Constituţională, decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013, M. Of. nr. 63 din 24 ianuarie 2014)

12. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Prevederile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
(Curtea Constituţională, decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013, M. Of. nr. 23 din 13 ianuarie 2014)

13. Admitere recurs în interesul legii. „încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deţine în afara antrepozitului fiscal (deşi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate şi care provin din contrabandă”
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr.17 din 18 noiembrie 2013, M. Of. nr. 35 din 16 ianuarie 2014)

14. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 fraza a II-a din Codul de procedură penală, într-un proces penal având ca obiect o pluralitate de infracţiuni (concurs) în a cărei alcătuire intră şi o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă, iar săvârşirea tuturor infracţiunilor este recunoscută de către inculpat
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 16 din 18 noiembrie 2013, M. Of. nr. 12 din 9 ianuarie 2014)

15. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (1) şi art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în legătură cu calificarea cererilor prin care se solicită, pe cale separată, plata cheltuielilor de judecată
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr.19 din 18 noiembrie 2013, M. Of. nr. 45 din 20 ianuarie 2014)

16. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, raportat la art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, referitor la acordarea premiului pentru anul 2010 personalului din sectorul bugetar
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 21 din 18 noiembrie 2013, M. Of. Nr. 37 din 16 ianuarie 2014)

17. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, respectiv posibilitatea instanţei de judecată de a dispune prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute în anexa Legii nr. 76/2008 în ipoteza în care executarea acesteia este suspendată condiţionat sau sub supraveghere
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 18 din 18 noiembrie 2013, M. Of. nr. 7 din 7 ianuarie 2014)

18. Cauza Fatorie srl. Hotărârea din 6 februarie 2014 în cauza C-424/12, SC Fatorie SRL c/ Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor. Trimitere preliminară. TVA. Directiva 2006/112/CE. Taxare inversă. Drept de deducere. Plata taxei către prestatorul de servicii. Omiterea unor menţiuni obligatorii. Plata unui TVA nedatorat. Pierderea dreptului de deducere. Principiul neutralităţii fiscale. Principiul securităţii juridice
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii din 6 februarie, SC Fatorie SRL împotriva Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor, cauza C-424/12)

19. Cerere de intervenţie accesorie formulată în interesul uneia dintre părţi. Condiţii de admisibilitate din perspectiva interesului personal al intervenientului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2318 din 11 iunie 2013)

20. Cheltuieli deductibile. Expertiză. Neluare în considerare de către instanţă a concluziilor expertizei. Recalculare impozit pe profit. Cheltuieli de transport şi cazare. Comision de reprezentare. Cheltuieli cu comodatul. Cheltuieli cu utilităţile. Tichete cadou. Cheltuieli cu poliţele de asigurare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 6051 din 9 iulie 2013)

21. Clauză compromisorie. Incidenţa prevederilor art. 342 din Codul de procedură civilă. Consecinţe
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr.1287 din 27 martie 2013)

22. Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Domeniu de aplicare – Capacitatea persoanelor fizice – Competență exclusivă în materia drepturilor reale imobiliare – Întindere – Procedură necontencioasă privind dreptul unei persoane puse sub curatelă având domiciliul într-un stat membru de a dispune de bunurile sale imobile situate într-un alt stat membru
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 3 octombrie 2013, cauza C-386/12)

23. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Conţinutul normei legale a sintagmei „pensie de serviciu”, în condiţiile în care actele normative ce reglementează sistemul de asigurări sociale, Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, adoptate anterior, nu mai reglementează această noţiune
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 1 din 17 februarie 2014, M. Of. nr. 260 din 9 aprilie 2014)

24. Contestaţie în anulare. Noţiunea de greşeală materială
(Curtea de Apel Oradea , secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3031 din 9 septembrie 2013)

25. Convenția de la Roma privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale – Articolul 3 și articolul 7 alineatul (2) – Libertate de alegere a părților – Limite – Norme de aplicare imediată – Directiva 86/653/CEE – Agenți comerciali independenți – Contracte de vânzare sau de cumpărare de produse – Rezilierea contractului de agenție de către comitent – Reglementare națională de transpunere care prevede o protecție mai extinsă decât cerințele minime ale directivei și care prevede de asemenea protecția agenților comerciali în cadrul contractelor de furnizare de servicii
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 17 octombrie 2013, cauza C-184/12)

26. Curtea EDO. Cauza Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Marea Cameră, hotărârea din 9 iulie 2013, M. Of. nr. 15 din 10 ianuarie 2014)

27. Expropriere în fapt. Teren afectat de executarea unor lucrări pentru modernizarea unei artere de circulație în lipsa inițierii procedurii de expropriere. Acordarea de despăgubiri reprezentând contravaloarea lipsei de folosință
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 1884 din 3 aprilie 2013)

28. Hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea şi aplicare a dispoziţiilor art. 650 şi art. 665 raportat la art. 818 şi art. 819 din Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010. Determinarea instanţei competente teritorial să judece cererea de încuviinţare a executării silite imobiliare atunci când imobilul supus urmăririi este situat în raza unei instanţe (judecătorii), iar biroul executorului judecătoresc sesizat cu efectuarea executării silite se află în raza altei instanţe (judecătorii), dar ambele instanţe sunt situate în raza aceleiaşi curţi de apel
(ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 1 din 18 noiembrie 2013, M. Of. nr. 43 din 20 ianuarie 2014)

29. Hotărârea din 6 februarie 2014 în cauza C-323/12, E.ON Global Commodities SE, fostă E.On Energy Trading SE c/ Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti – Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi. Directiva 79/1072/CEE. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Persoane impozabile rezidente într-un alt stat membru. Sisteme de rambursare a TVA-ului. Persoane impozabile care au desemnat un reprezentant fiscal conform dispoziţiilor naţionale anterioare aderării la Uniune. Excludere. Noţiunea „persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul ţării”. Condiţia lipsei sediului comercial. Condiţia lipsei unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii. Livrări de energie electrică unor comercianţi persoane impozabile. Directiva 2006/112/CE. Articolul 171
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a zecea, din 6 februarie 2014, cauza C-323/12)

30. Inadmisibilitatea chemării în judecată a altor pârâți pe calea cererii formulată de reclamant în temeiul art. 57 din Codul de procedură civilă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 733 din 14 februarie 2013)

31. Jeremy F. împotriva Premier ministre. Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Articolul 27 alineatul (4) și articolul 28 alineatul (3) litera (c) – Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre – Principiul specialității – Cerere de extindere a mandatului european de arestare care a justificat predarea sau cerere de predare ulterioară către alt stat membru – Decizie a autorității judiciare a statului membru de executare prin care este acordat consimțământul – Cale de atac suspensivă – Admisibilitate
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 30 mai 2013, Jeremy F. împotriva Premier ministre, cauza C-168/13 PPU)

32. Lipsa comunicării notificării formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 prin intermediul executorului judecătoresc. Depunerea cererii la persoana juridică deținătoare a imobilului. Îndeplinirea condițiilor legale. Obligația entității sesizate să soluționeze notificarea
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 2262 din 17 aprilie 2013)

33. Noul Cod de procedură civilă. Contestaţie privind tergiversarea soluţionării procesului formulată în cadrul unui litigiu început sub vechiul Cod de procedură civilă. Inadmisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 3999 din 25 septembrie 2013)

34. Noul Cod de procedură civilă. Respingere excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă
(Curtea Constituţională, decizia nr. 479 din 21 noiembrie 2013, M. Of. nr. 59 din 23 ianuarie 2014)

35. Noul Cod de procedură civilă. Respingere excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1) – (3) şi (6) din Codul de procedură civilă
(Curtea Constituţională, decizia nr. 31 din 21 ianuarie 2014, M. Of. nr. 112 din 14 februarie 2014)

36. Noul Cod de procedură civilă.Procedura de filtrare a recursului. Raport. Sancţiunea aplicabilă în cazul neîndeplinirii condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art. 493 alin. (5) din noul Cod de procedură civilă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3634 din 29 octombrie 2013)

37. Posibilitatea lichidatorului judiciar numit în procedura de lichidare a Legii nr.31/1990 de a solicita deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei prevăzută de Legea nr.85/2006. Aplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor art.260 alin.4 din Legea nr.31/1990 astfel cum acestea au fost modificate prin O.U.G. nr. 43/2010
(Curtea de Apel Alba Iulia, secţia comercială, decizia nr. 592 din 29 aprilie 2011)

38. Prescripţia executării pedepsei. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 125 alin. 3 din Codul penal. Opinie separată
(Curtea Constituţională, decizia nr. 511 din 12 decembrie 2013, M. Of. nr. 75 din 30 ianuarie 2014)

39. Procedura concilierii prealabile. Cerere de chemare în garanţie. Subiecţii activi ai obligaţiei parcurgerii procedurii prealabile
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 484 din 12 februarie 2013)

40.  Procedura insolvenţei. Angajarea răspunderii patrimoniale a administratorului. Necomunicarea cererii de chemare în judecată. Încălcarea dreptului la apărare. Nulitatea hotărârii
(Curtea de Apel Oradea , secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 414 din 10 septembrie 2013)

41. Promisiune de vânzare-cumpărare. Obligaţia de intabulare a bunului stabilită în sarcina promitentului-cumpărător. Imposibilitatea executării obligaţiei
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3225 din 14 iunie 2012)

42. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Prevederile titlului VII intitulat „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011
(Curtea Constituţională, decizia nr. 466 din 14 noiembrie 2013, M. Of. nr. 35 din 16 ianuarie 2014)

43. Stabilirea caracterului unui act administrativ. Criterii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 1718 din 26 februarie 2013)

44. Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 2001/29/CE – Societatea informațională – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe – Articolul 3 alineatul (1) – Comunicare publică – Noţiune – Linkuri internet («linkuri care pot fi accesate») care conferă acces la opere protejate
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a patra, din 13 februarie 2014, Nils Svensson și alții împotriva Retriever Sverige AB, cauza C-466/12)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii