Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE
 1 comentariu

Pandectele Săptămânale nr. 2/2014


15 aprilie 2014 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

A apărut nr. 2/2014 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

1. Acțiune în rectificare de carte funciară prin care se solicită radierea unui drept de proprietate pentru care există un titlu valabil, neanulat printr-o hotărâre judecătorească. Inadmisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 3583 din 10 septembrie 2013)

2. Acțiune în repetițiune. Anularea printr-o hotărâre judecătorească a actului în baza căruia s-a făcut plata. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 917 din 22 februarie 2013)

3. Acţiune în tăgada paternităţii. Respinfere excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. 2, art. 54, art. 55 şi art. 58 din Codul familiei
(Curtea Constituţională, decizia nr. 495 din 5 decembrie 2013, M. Of. nr. 134 din 24 februarie 2014)

4. Admitere obiecţia de neconstituţionalitate. DispoziţiilE Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
(Curtea Constituţională, decizia nr. 55 din 5 februarie 2014, M. Of. nr. 136 din 25 februarie 2014)

5. Admitere obiecţie de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică
(Curtea Constituţională, decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014, M. Of. nr. 123 din 19 februarie 2014)

6. Anularea cererii de chemare în judecată formulată de o parohie greco-catolică pentru lipsa capacității procesuale de folosință. Neîndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru dobândirea statutului de persoană juridică
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 3059 din 31 mai 2013)

7. Anularea unui brevet de invenție. Neîndeplinirea cerinței noutății. Stadiul tehnicii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 921 din 22 februarie 2013)

8. Cauza Banco Popular Espanol SA. Directiva 93/13/CEE – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Contracte încheiate cu consumatorii – Contract de împrumut ipotecar – Procedură de executare ipotecară – Competențele instanței naționale de executare – Clauze abuzive – Criterii de apreciere
(C.J.U.E., Ordonanţa Curţii, Camera întâi, din 14 noiembrie 2013, cauzele conexate C-537/12 și C-116/13)

9. Cauza Hervis Sport.Trimitere preliminară – Impozite directe – Libertatea de stabilire – Legislație fiscală națională care instituie un impozit excepțional pe cifra de afaceri a comerțului cu amănuntul în magazine – Lanțuri de magazine din sectorul marii distribuții – Existența unui efect discriminatoriu – Discriminare indirectă
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 5 februarie 2014, cauza C-385/12)

10. Cauza K. Trimitere preliminară – Articolele 63 TFUE și 65 TFUE – Libera circulaţie a capitalurilor – Legislație fiscală a unui stat membru care refuză deductibilitatea pierderii aferente vânzării unui bun imobil situat în alt stat membru din profitul provenit din cesiunea de valori mobiliare în statul membru de impunere
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 7 noiembrie 2013, cauza C-322/11)

11. Cauza Pen EOOD. Fiscalitate – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – Directiva 2006/112/CE – Deducerea taxei achitate în amonte – Servicii prestate – Control – Furnizor care nu dispune de mijloacele necesare – Noțiunea de fraudă fiscală – Obligația de a constata din oficiu existența fraudei fiscale – Cerința prestării în mod efectiv a serviciului – Obligația de a ține o contabilitate suficient de detaliată – Contencios – Interdicție pentru instanță de a califica din punct de vedere penal frauda și de a agrava situația reclamantului
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a şaptea, din 13 februarie 2014, cauza C-18/13)

12. Cauza Stoilov. Trimitere preliminară – Dispariția unui temei juridic al deciziei în discuție în litigiul principal – Lipsa de pertinență a întrebărilor adresate – Nepronunțare asupra fondului
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 24 octombrie 2013, cauza C-180/12)

13. Compoziție muzicală cu origine folclorică. Prelucrarea elementelor preexistente ale melodiei și textului. Imposibilitatea invocării unui drept de autor de către interpret
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 597 din 8 februarie 2013)

14. Conflict de interese. Condiţii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5036 din 18 aprilie 2013)

15. Consiliu local. Delegarea competenţei. Dreptul prefectului de a cere anularea hotărârii de delegare a competenţei. Tutelă administrativă
(Curtea de Apel Iaşi, secţia de contencios administrativ, decizia nr. 3115 din 16 septembrie 2013)

16. Contract de antrepriză cu element de extraneitate. Competenţa materială
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1856 din 25 aprilie 2013)

17. Contract de asociere în participaţiune. Acţiune în pretenţii. Interpretarea clauzelor contractuale (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1849 din 25 aprilie 2013)

18. Excepția de ordine publică a necompetenței materiale. Imposibilitatea invocării excepției pentru prima dată direct în căile de atac în raport de modificările Codului de procedură civilă aduse prin Legea nr. 202/2010
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 113 din 21 ianuarie 2013)

19. Expertiză dispusă din oficiu de către instanță. Neplata onorariului de expert în termenul stabilit de dispozițiile procedurale. Sancțiune aplicabilă – decăderea din probă. Nelegalitatea suspendării cauzei
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 2165 din 5 aprilie 2013)

20. Expropriere.Imobil expropriat pentru lucrări de utilitate publică în lipsa stabilirii despăgubirilor cuvenite. Obligarea expropriatorului de a emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor pentru terenul expropriat
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr.1923 din 4 aprilie 2013)

21. Fiscalitate – Impozit pe profit – Transferul participațiilor deținute într-o societate de persoane într-o societate de capital – Valoare contabilă – Valoare estimată – Convenție pentru evitarea dublei impuneri – Impozitare imediată a plusvalorilor latente – Diferență de tratament – Restricții privind libera circulație a capitalurilor – Menținerea repartizării competenței de impozitare între statele membre – Proporționalitate
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 23 ianuarie 2014, cauza C-164/12)

22. Îmbunătățiri efectuate la un imobil. Drept de retenție. Intervenirea prescripției extinctive. Dreptul proprietarului de a solicita contravaloarea lipsei de folosință de la momentul încetării dreptului de retenție
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 3088 din 3 iunie 2013)

23. Înregistrarea mărcii având ca element figurativ o cruce similară crucilor din Cimitirul Vesel de la Săpânța. Lipsa distinctivității. Anularea mărcii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 1079 din 1 martie 2013)

24. Insolvenţă. Angajarea răspunderii administratorului. Acte de gestiune. Caracter ilicit dacă au fost săvârşite de administrator în interesul său personal şi în prejudiciul societăţii. Administrator de fapt. Administrator statutar
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 9383 din 4 octombrie 2013)

25. Insolvenţă. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Debitor persoană fizică. Respingerea cererii
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 10704 din 8 noiembrie 2013)

26. Insolvenţă. Deschiderea procedurii insolvenţei. Opoziţie formulată de creditor. Respingere
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 168 din 25 octombrie 2013)

27. Nelegalitatea respingerii unor înscrisuri ca tardiv depuse, ulterior încuviințării administrării lor în cadrul probatoriului. Susținerea concluziilor în fața instanței de apel de către un mandatar care nu îndeplinește condițiile cerute de lege. Nulitate condiționată de existența unei vătămări
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 313 din 29 ianuarie 2013)

28. Noul Cod civil. Respingere excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. (4) din Codul civil
(Curtea Constituţională, decizia nr. 499 din 5 decembrie 2013, M. Of. nr. 134 din 24 februarie 2014)

29. Noul Cod de procedură civilă. Sancţiunea decăderii. Aplicabilitate
(Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă, decizia nr. 9545 din 26 noiembrie 2013)

30. Nume comercial similar unei mărci verbale. Interpretarea conținutului normei cuprinse în alineatul 1 litera a) al articolului 39 din Legea nr. 84/1998
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 925 din 22 februarie 2013)

31. Opoziţie cambială introdusă tardiv
(Curtea de Apel Iaşi, secţia civilă, decizia nr. 301 din 4 martie 2013)

32. Ordonanţa din 3 februarie 2014 în cauzele conexate C-97/13, C-214/13, Silvia Georgiana Câmpean c/ Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţiei Fondului pentru Mediu (C-97/13) şi Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria c/ George Ciocoiu (C-214/13). Trimitere preliminară – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă pe poluare percepută cu ocazia primei înmatriculări a autovehiculelor – Neutralitatea taxei între autovehiculele de ocazie importate și autovehiculele similare care se află deja pe piața națională
(C.J.U.E., Ordonanţa din 3 februarie 2014, în cauzele conexate C-97/13, C-214/13, Silvia Georgiana Câmpean c/ Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţiei Fondului pentru Mediu (C-97/13) şi Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria c/ George Ciocoiu (C-214/13))

33. Procedura insolvenţei. Calitatea procesuală activă a lichidatorului judiciar în cererile ce au ca obiect contestarea hotărârii adunării generale a creditorilor
(Curtea de Apel Iaşi, s.civ., dec. nr. 730 din 29 mai 2013)

34. Puncte de vedere privind administrarea și expertizarea probelor multimedia
Doru Ioan CRISTESCU, Victor Cătălin ENESCU

35. Regulamentul (UE) nr. 236/2012 – Vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit – Articolul 28 – Validitate – Temei juridic – Dreptul de intervenție al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în situații excepționale
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 22 ianuarie 2014, cauza C-270/12)

36. Revocarea de către expropriator a hotărârii de expropriere și de acordare a despăgubirilor după înregistrarea cererii de intabulare în cartea funciară și după consemnarea despăgubirilor la dispoziția expropriatului. Nulitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 491 din 6 februarie 2013)

37. Trimitere preliminară – Dreptul societăților comerciale – Directiva 78/660/CEE – Publicitatea conturilor anuale consolidate ale anumitor forme de societăți comerciale – Aplicarea normelor de publicitate a acestor conturi în privința societăților care intră sub incidența legislației unui stat membru și care aparțin unui grup a cărui societate-mamă intră sub incidența legislației unui alt stat membru
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a zecea, din 6 februarie 2014, cauza C-528/12)

38. Trimitere preliminară – Mărci – Directiva 89/104/CEE – Drepturi conferite de marcă – Marcă de renume – Protecție extinsă la produse sau servicii care nu sunt similare – Utilizarea de către un terț, fără un motiv întemeiat, a unui semn identic sau similar cu marca de renume – Noțiunea «motiv întemeiat»
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 6 februarie 2014, cauza C-65/12)

39. Urbanism. Respingere la excepţie de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
(Curtea Constituţională, decizia nr. 461 din 14 noiembrie 2013, M. Of. nr. 49 din 21 ianuarie 2014)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii