Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contravenţii
Contravenţii
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Citeşte mai mult: Contencios contravențional, Jurisprudență Judecătorii, RNSJ

Judecătoria Timişoara. Obligaţia de plată a rovinietei revine noului proprietar al autoturismului

26 mai 2014 | Andrei PAP

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA TIMIŞOARA
DOSAR NR. 26762/325/2013
Secţia I Civilă

Sentinţa civilă nr. 14031
Şedinţa publică din data de 28 octombrie 2013
Preşedinte: RADVANSKI IZABELA REKA
Grefier: ASANDEI MARIA

Pe rol se află judecarea plângerii contravenţionale formulată de către petenta SC ROMTELECOM SA în contradictoriu cu intimata COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA -CESTRIN S.A., având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă pentru petentă avocat […] cu delegaţie la dosar, lipsă intimata.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
Reprezentanta petentei depune la dosar adresa emisă de SC Romtelecom SA către Primaria Băile Herculane prin care să confirme că aceasta nu figurează în evidenţele fiscale ale acesteia, răspuns la întâmpinare prin care solicită înlăturarea apărărilor intimatei şi anularea procesului verbal, învederează că nu mai deţine alte înscrisuri şi nu mai are alte cereri.
Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat instanţa, în temeiul art. art. 244 al. 1 C.p.c., constată încheiată cercetarea judecătorească, şi conform prevederilor art. 392 C.p.c., deschide dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă cuvântul părţilor.
Reprezentanta petentei solicită admiterea plângerii, anularea procesului-verbal de contravenţie,exonerarea petentei de la plata amenzii contravenţionale dispuse cu cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru.
În temeiul art. 394 Noul Cod procedură civilă, instanţa declară închise dezbaterile în fond şi reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:
Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 1 octombrie 2013 sub nr. 26762/325/2013, petenta SC Romtelecom SA a solicitat instanţei anularea ca netemeinic şi nelegal a procesului verbal de constatare a contravenţiei seria R13 nr. 0138622 încheiat la data de 9 septembrie 2013 de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. -CESTRIN, si, pe cale de consecinţa, exonerarea de la plata amenzii contravenţionale în sumă de 750 lei stabilită de intimată în sarcina sa.

În motivarea plângerii petenta a arătat că în fapt, în procesul verbal de contravenţie seria R13 nr.0138622/09.09.2013 încheiat de Compania Naţionala de Autostrăzi si Drumuri Naţionale SA se retine că, în urma fotografiilor efectuate în data de 9 septembrie 2013 pe DN 67, km 99+200,SCOARTA, s-a constatat că autovehicolul categoria B, având numărul de înmatriculare […] a circulat fără rovinietă valabilă, de asemenea retine că fapta constituie contravenţie potrivit art. 8 alin. 1 al OG nr. 15/2002 şi se
sancţionează cu amendă contravenţională în cuantum de 750 lei.

Apreciază constatările reţinute în procesul verbal de contravenţie atacat, inclusiv forma în care s-a încheiat ca nelegale şi neîntemeiate, la data încheierii acestuia sediul SC Romtelecom SA se afla în P-ţa Presei Libere, nr. 3-5, Clădirea City Gate Turnul de Nord, sector 1, Bucureşti, de asemenea procesul-verbal de contravenţie nu poartă semnătura olografă a agentului constatator deşi fiind act autentic îi sunt aplicabile exclusiv dispoziţiile OG nr. 2/2001.

De asemenea, arată că în cuprinsul procesului-verbal nu au fost menţionate împrejurările prin care se stabileşte gravitatea faptei şi faţă de care se stabileşte sancţiunea.

Pe fond arată că fapta contravenţională nu există, că nu este proprietara autovehicolului la care face referire procesul verbal de contravenţie atacat, acesta fiind vândut în data de 19 decembrie 2008 numitei L. S. C., domiciliată in […], fiind întocmită factura fiscala seria RTCO nr. 111618 din data de 19 decembrie 2008, noul proprietar fiind obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

În drept, disp. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată şi Art. III din Legea nr. 2/2013.

Legal citat intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţională ca fiind nefondată şi neîntemeiată şi în subsidiar menţinerea procesului verbal ca fiind temeinic şi legal.
În fapt intimatul arată că la data de 27 august 2013, pe DN 67 km 99+200, pe raza localităţii scoarţa, vehiculul cu nr. de înmatriculare […], aparţinând Direcţiei de Telecomunicaţii cu sediul în […], a fost surprins că a circulat pe drumurile naţionale fără a deţine rovinieta valabilă, sens în care, la data de 9 septembrie 2013, a fost întocmit Procesul Verbal de Constatare a Contravenţiei seria R13 nr. 0138622 de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin subunitatea acesteia Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică CESTRIN.

De asemenea, învederează că potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 2 din Ordonanţa nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, începând cu data de 01 iulie 2002 a rost introdus tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aplicat tuturor utilizatorilor români pentru toate autovehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MT MA) şi de numărul de axe, după caz.

Precizează că procesul verbal a fost întocmit, cu respectarea prevederilor art. 9. alin. 2 si 3 din O.G. nr. 15/2002, în lipsa contravenientului şi a martorilor, constatarea contravenţiei fiind efectuată cu ajutorul mijloacelor specifice ale Sternului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control a Rovinietei – S.I.E.G.M.C.R., contravenientul fiind identificat pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor , din coroborarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 455/2001 cu prevederile art. 19 din O.G. nr. 2/2001, reiese că Procesul Verbal de Constatare a Contravenţiei este întocmit şi semnat cu respectarea prevederilor legale. Mai mult, procesul verbal contestat conţine menţiunea expresă că a fost generat şi semnat electronic de către agentul constatator G.S.C., cu certificatul calificat emis de CertSIGN S.A.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, Legea nr. 455 / 2001 privind semnătura electronică, Ordinul M.T.I nr. 769 / 2010 cu modificările şi completările ulterioare – Norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

Prin răspunsul la întâmpinare depus la dosar pentru acest termen de judecată petenta a arătat că nu a săvârşit fapta descrisă de agentul constatator solicitând astfel înlăturarea apărărilor intimatei şi anularea procesului verbal pentru motivele arătate în cuprinsul plângerii.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost administrată proba cu înscrisuri: procesul-verbal contestat în copie certificată(f 6), factura RTCO, nr. 111618(f 8), ordin de plată (f 9), certificat de înregistrare(f 10), certificat calificat pentru semnătura electronică(fila 18), proba foto obţinută cu sistemul SIEGMCR (f 20).

Analizând actele dosarului, instanţa reţine că la data de 9 septembrie 2013 s-a dispus sancţionarea petentei cu amendă contravenţională în cuantum de 750 lei, constatându-se că în data de 27 august 2013 autoturismul cu nr. de înmatriculare […] aparţinând acesteia a circulat pe DN 67 km 99+200, pe raza localităţii Scoarţa fără a deţine rovinietă valabilă.

In ce priveşte legalitatea procesului-verbal aceasta urmează a fi examinată de instanţă prin prisma motivelor de nelegalitate invocate de petentă, respectiv lipsa semnăturii olografe al agentului constatator de pe procesul-verbal, lipsa menţiunilor privitoare la sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, codul fiscal şi reprezentantul legal al contravenientului, precum şi a împrejurărilor avute în vedere la individualizarea sancţiunii.

Lipsa semnăturii agentului constatator reprezintă un motiv de nulitate absolută al procesului-verbal conform art. 17 din OG nr. 2/2001, text de lege care face referire la semnătura agentului constatator fără a preciza însă că aceasta trebuie să fie olografă.

Potrivit art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în cazul în care, potrivit legii forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat sau ataşat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat ţi generată printr-un dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Prin urmare, un înscris în formă electronică astfel cum se defineşte prin dispoziţiile art. 4 al. 2 din Legea nr. 455/2001 constituie un act juridic valabil din punctul de vedere al formei scrise prevăzute de lege ad validitatem, dacă i s-a ataşat o semnătură electronică ce îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.

Având în vedere că procesul-verbal contestat a fost generat electronic, fiindu-i ataşată o semnătură electronică valabilă până la data de 9 august 2014, eliberată pe numele agentului constatator C.G.S., de către SC CERTSIGN SA, cu seria 2006051670gsc12, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 455/2001 şi HG nr. 1259/2001, după cum rezultă din certificatul calificat(f 18), procesul-verbal constituie un act juridic valabil încheiat, iar motivul de nulitate absolută invocat de petent cu privire la lipsa semnăturii nu poate fi primit.

Cu privire la menţionarea în procesul-verbal al numărul de înmatriculare în registrul comerţului, codul fiscal şi reprezentantul legal al contravenientului, precum şi a împrejurărilor avute în vedere la individualizarea sancţiunii instanţa constată că aceste menţiuni nu sunt cuprinse în enumerarea imperativ-limitativă al cazurilor în care nulitatea procesului-verbal se ia în considerare şi din oficiu cuprinse în art. 17 din acelaşi act normativ, fiind deci motive de nulitate relativă, în acest sens exprimându-se şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. XXII/2007 soluţionând recursul în interesul legii.

Prin urmare, anularea procesului-verbal în temeiul acestor motive de nulitate poate interveni, în măsura în care sunt incidente în cauză, numai cu condiţia dovedirii de către petent a existenţei unei vătămări care să nu poată fi înlăturată altfel decât prin anularea actului.
În ce priveşte indicarea greşită a sediului petentei în cuprinsul procesului-verbal instanţa arată că reprezintă motiv de nulitate absolută a procesului-verbal în conformitate cu art. 17 din OG nr. 2/2001 lipsa oricărei menţiuni privitoare la sediul contravenientului, nu şi menţionarea greşită a acestuia, mai mult contravenţia fiind constatată prin mijloace tehnice identificarea contravenientului se realizează prin intermediul numărului de înmatriculare, iar sediul contravenientului va fi indicat în cuprinsul procesului-verbal ca fiind cel menţionat în cuprinsul certificatului de înmatriculare, care poate fi o direcţie, filială sau alt dezmembrământ al societăţii nu doar sediul central al acesteia.

În ce priveşte temeinicia procesului-verbal contestat, acesta se bucură de o prezumţie relativă de legalitate și temeinicie, instanţei de judecata ii revenind rolul de a verifica, în conformitate cu art. 34 din OG nr. 2/2001, la cererea petentului dacă cele cuprinse în procesul-verbal corespund realităţii.

In acest sens instanţa arată că potrivit jurisprudenţei Curţii EDO materia contravenţiilor este asimilată materiei penale, fiindu-i aplicabile garanţiile art. 6 din Convenţia EDO. De asemenea, Convenţia nu se opune unei prezumţii de legalitate și temeinicie a procesului-verbal insă cu două condiţii: sancţiunea prevăzută de lege să nu fie gravă şi să existe posibilitatea administrării de probe in vederea răsturnării prezumţiei de către petent, in acest sens pronunţându-se Curtea EDO în hotărârile Anghel c României, Haiducu c României, Nicoleta Gheorghe c României.

In cazul de faţă sancţiunea aplicată, una pecuniară şi de un cuantum moderat nu este de natură a împiedica existenţa unei prezumţii de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal contestat, iar în vederea răsturnării prezumţiei petentei i s-a încuviinţat proba cu înscrisuri.

Din factura cu seria RTCO nr. 111618 şi din ordinul de plată din 19 decembrie 2008 aflate la dosar în copie (f 8-9) rezultă că societatea petentă a înstrăinat către numita L.S.C. autoutilitara marca […] cu nr. de înmatriculare […], care a fost achitat de către aceasta prin ordinul de plată menţionat.

De asemenea, potrivit adresei nr. 11329/12.09.2013 (f 26) autoturismul în cauză nu figurează în evidenţele fiscale ale Primăriei Băile Herculane.

Potrivit art. 8 din O.G. nr. 15/2002 fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. Totodată art. 1 alin. 1 lit. b) din acelaşi act normativ defineşte utilizatorul ca fiind persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România.

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că , la momentul săvârşirii contravenţiei reţinute în sarcina petentei, aceasta nu mai avea calitatea de proprietar al autoturismului în cauză şi, drept consecinţă, nu-i mai incumba obligaţia de plată a tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, fiind indiferent, din acest punct de vedere, faptul că în certificatul de înmatriculare a autoturismului figura în continuare în calitate de proprietar petenta, câtă vreme, potrivit dispoziţiilor legale ale O.U.G. nr. 195/2002, obligaţia de înmatriculare, în caz de vânzare-cumpărare, revine noului proprietar, astfel încât în sarcina petentei nu poate fi reţinută nicio culpă sub acest aspect.

În acest sens sunt şi prevederile art. 8 din Ordinul nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, care stabilesc că transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează la cererea noului proprietar.

Faţă de aceste aspecte, constatând inexistenţa faptei contravenţionale, instanţa va admite prezenta plângere, în temeiul prevederilor art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 şi va anula procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria R13 nr. 0138622 încheiat la data de 9 septembrie 2013 de către intimată, exonerând petentul de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 750 lei.

În temeiul art. 453 alin 1 C. pr. civ. instanţa va obliga intimata la plata sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei(f. 11)

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea contravenţională formulată de petenta SC Romtelecom SA, J/40/8926/1997, cod înregistrare fiscală RO 427320, cu sediul procesual ales în […] în contradictoriu cu intimata COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A.- CESTRIN, cu sediul în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu, nr. 401A, sector 6.
Anulează procesul – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria R13 nr. 0138622 încheiat în data de 09.09.2013 de intimată şi exonerează petenta de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 750 lei.
Obligă intimata la plata sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către petentă.
Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Timişoara.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 noiembrie 2013.

PREŞEDINTE,
RADVANSKI IZABELA REKA

GREFIER,
MARIA ASANDEI

Andrei PAP

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică