« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Opinii

Participarea Consortiilor la Privatizare
11.12.2007 | JURIDICE.ro, Sorin Fusea

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Realizarea in conditii optime a privatizarii impune crearea unor reguli stricte de admitere la procedura de achizitionare de actiuni sau active, apartinand intreprinderilor cu capital majoritar de stat, a ofertantilor persoane fizice sau juridice.

Depunerea unei oferte pentru cumpararea de actiuni a fost conditionata, prin normele legale care reglementeaza negocierea directa, de prezentarea prealabila a unor documente de participare, specificate in detaliu de legiuitor. Nedepunerea de catre potentialii cumparatori a oricaruia dintre aceste documente conduce in mod obligatoriu la eliminarea acestora de la privatizare.

Deschiderea ofertelor tehnice si financiare putea fi realizata de catre comisiile mandatate sa negocieze transferul dreptului de proprietate numai dupa verificarea indeplinirii de catre investitor a criteriilor de precalificare: cumpararea caietului de sarcini, plata taxei de participare, prezentare de copii de pe certificatele de inmatriculare, dovada depunerii garantiei de participare, semnarea unei declaratii de confidentialitate, etc. In considerarea preselectarii ofertantilor, prin caietele de sarcini autoritatile publice implicate in privatizare au solicitat si depunerea unor documente suplimentare care sa certifice, in cele mai intalnite situatii, un anumit nivel al cifrei de afaceri sau experienta intreprinzatorului persoana fizica sau juridica intr-un domeniu compatibil cu cel in care isi desfasoara activitatea societatea scoasa la privatizare.

I. Documente de participare

In cazul in care institutia publica implicata este interesata de atragerea la privatizarea societatilor din portofoliu a unor investitori strategici [Potrivit art. 30 din H.G. nr. 577/2002 investitor strategic este acel investitor/grup de investitori care isi manifesta intentia de a cumpara un pachet de actiuni prin care isi asigura controlul asupra societatii comerciale emitente si, in acelasi timp, dispune de resursele financiare, tehnice si organizatorice necesare in vederea atingerii anumitor obiective de dezvoltare a societatii comerciale. Prin control se intelege capacitatea unui actionar de a exercita cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale supuse privatizarii.], care sa depuna oferte de cumparare, metoda de privatizare acceptata de lege este negocierea. De asemenea, metoda a fost aplicata pentru societatile comerciale declarate de interes strategic (prin hotarare a Guvernului), pentru societatile nationale si companiile nationale sau alte societati pentru care a existat aprobarea colegiului de conducere al organizatorilor.

Prin norme interne, entitatile cu rol in privatizare au dezvoltat variante ale metodei, precum negocierea directa cu preselectie, negocierea cu oferte finale, imbunatatite si irevocabile, negociere cu selectie pe baza de oferte tehnice, etc.

Anuntul de vanzare, continand oferta de vanzare, este instrumentul prin intermediul caruia autoritatea mandatata sa realizeze vanzarea comunica potentialilor investitori metoda de privatizare aplicabila si data limita de depunere a documentatiei de calificare, respectiv a ofertei de cumparare.

Procedura privatizarii prin metoda negocierii, derulata de entitatile chemate sa aiba un rol in transferul participatiilor detinute de stat catre sectorul privat, este reglementara in prezent prin H.G. nr. 577/2002.

In cazul in care caietul de sarcini impune anumite criterii de precalificare pentru potentialii cumparatori, in conformitate cu art. 78-80 din norma legala indicata, acestea sunt obligatoriu specificate si in continutul anuntului de vanzare.

In conditiile art. 36 raportat la dispozitiile art. 35 alin. 1 din H.G. nr. 577/2002, pentru a accede la etapa negocierii, potentialii cumparatori sunt obligati sa depuna intr-un plic separat, la sediul institutiei publice implicate, urmatoarele documente:
a) dovada privind depunerea garantiei de participare;
b) imputernicirea acordata persoanei care reprezinta investitorul la negociere, daca este cazul;
c) rapoarte de activitate sau situatii financiare pentru ultimul exercitiu financiar;
d) documentele care certifica identitatea si calitatea investitorului:
– pentru persoanele juridice romane:
(i) copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, actele aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala;
(ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana;
(iii) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
(iv) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;
– pentru persoanele juridice straine:
(i) actul de inmatriculare a societatii comerciale straine;
(ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca straina care are reprezentanta in Romania sau de o banca straina care are relatii de corespondenta cu Banca de Export-Import a Romaniei – S.A. (Eximbank);
(iii) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;
– pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale: copie de pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, precum si de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
– pentru persoanele fizice romane: copie de pe actul de identitate si certificatul de cazier judiciar care sa ateste ca nu au fost condamnate penal, cu exceptia condamnarilor pentru infractiuni rutiere;
– pentru persoanele fizice straine: copie de pe pasaport si certificatul de cazier sau un document similar, care sa ateste ca nu au fost condamnate pentru savarsirea unor infractiuni similare celor prevazute pentru persoanele fizice romane;
e) documente care atesta indeplinirea criteriilor de precalificare, atunci cand astfel de criterii au fost prevazute in anuntul de vanzare;
f) notificarea catre Consiliul Concurentei in vederea achizitionarii pachetului de actiuni la societatea comerciala supusa privatizarii.

Toate documentele sus-enuntate, depuse de persoane fizice sau juridice romane, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, trebuiau sa fie prezentate in original sau in copie legalizata.

Desi legislatia privatizarii nu prevede in mod expres, documentele, reprezentand componente ale ofertei, care provin de la autoritati cu sediul in afara Romaniei, emise pentru cetatenii straini interesati de realizarea unor investitii prin cumpararea de actiuni, trebuie sa poarte apostila.

In situatia in care comisia de negociere constata lipsa oricaruia dintre inscrisurile mentionate, specificate pentru categoria de investitori in care se inscrie ofertantul, oferta este respinsa fara a se mai proceda la deschiderea plicurilor continand propunerea de pret sau planul de dezvoltate cuprins in oferta tehnica. Acestea se inapoiaza sigilate catre emitent.

Din analiza modului in care s-a derulat privatizarea romaneasca constatam ca prin aprobarea colegiilor de conducere ale entitatilor cu rol in privatizare, la procedura negocierii au fost admise oferte din partea unor "consortii" de investitori. Desi normele legale nu prevad documentatia ce trebuie depusa de consortii, prin caietele de sarcini [In procesul de privatizare denumirea specifica a acestor inscrisuri este "dosar de prezentare".], institutiile publice cu rol in vanzarea de actiuni/active detinute de stat au facut cunoscuta posibilitatea acceptarii unor oferte din partea acestor entitati. Prin sectiunile care stabileau modul de intocmire a unei oferte eligibile nu s-au facut precizari privind baza legala a asocierii intr-un consortiu. Conditia impusa a fost aceea ca fiecare firma care face parte din noua entitate sa depuna documentele de participare corespunzatoare tipului de ofertant, mai putin dovada depunerii garantiei de participare si dovada cumpararii dosarului de prezentare (acestea urmand a fi depuse de catre consortiu). In plus, potrivit caietului de sarcini, consortiul trebuia sa prezinte urmatoarele inscrisuri:
– contractul de asociere si documente de autentificare notariala;
– imputernicirea acordata persoanei care reprezinta consortiul la negociere si, in eventualitatea adjudecarii, de incheiere a contractului de privatizare, semnata de conducatorul consortiului. Acesta trebuia sa prezinte entitatii cu rol in privatizare dovada legala privind desemnarea in aceasta calitate, autentificata de un notar public din Romania.

In elaborarea reglementarilor interne prin care s-a acordat dreptul de acces a consortiilor la privatizarea intreprinderilor romanesti, functionarii din cadrul entitatilor implicate in privatizare nu au avut in vedere situatia prezentarii ca ofertanti a unui grup firme straine care ar fi dorit sa depuna o oferta comuna de cumparare. Astfel, s-a ajuns ca vanzarea pachetului majoritar de actiuni al unei intreprinderi de stat sa fie realizata catre un consortiu format din trei investitori, persoane juridice nerezidente, care au invocat constituirea unui consortiu potrivit legii romane.

II. Aspecte tehnico-juridice privind consortiile

Din practica privatizarii constatam in cazul grupurilor de investitori organizati intr-un consortiu, dovada constituirii acestei noi entitati a constat in prezentarea unor acorduri de asociere, in forma scrisa, legalizate notarial. Baza legala invocata pentru constituirea acestora a fost art. 969 din codul civil.

Potrivit datelor si informatiilor din cuprinsul documentatiei inaintate de consortii institutiilor publice implicate in procesul de privatizare, doi sau mai multi asociati, persoane fizice sau juridice, conveneau sa depuna o oferta comuna in vederea cumpararii pachetului de actiuni la o anumita societate, urmand ca ulterior sa realizeze administrarea comuna a acesteia.

Astfel cum au fost stabilite conditiile de acceptare a unor oferte din partea unor consortii, raportat la scopul declarat al acestora, constatam ca asocierea persoanelor fizice sau juridice in vederea cumpararii de actiuni prezinta caracteristicile grupurilor de interese economice (G.I.E), astfel cum au fost definite prin Titlul V al Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003: "o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituita pe o perioada determinata, in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective".

De asemenea, potrivit art. 120 din Legea nr. 161/2003, grupul de interes economic se constituie prin contract semnat de toti membrii si incheiat in forma autentica, denumit act constitutiv.
Conditia necesara pentru realizarea identitatii intre entitatile participante la privatizare ca si consortii si un G.I.E. este restrictia impusa celor din urma pentru cumpararea de actiuni la intreprinderile supuse privatizarii doar in masura in care aceasta este necesara pentru indeplinirea obiectivelor grupului si daca se face in numele membrilor.

Acceptand identitatea modului de constituire si a caracteristicilor celor doua entitati retinem "facilitatile" de care au beneficiat consortiile acceptate la privatizare ca urmare a aplicarii unor reglementari administrative: renuntarea la solicitarea unor inscrisuri privind dovada efectuarii de varsaminte, potrivit actului constitutiv, dovada sediului social declarat, autorizatii de functionare a grupului, dovada inmatricularii la registrul comertului. Potrivit art. 127 alin. 1 din Legea nr. 161/2993, grupul de interes economic dobandeste personalitate juridica de la data inmatricularii sale in registrul comertului.

Analizand activitatea de privatizare derulata in perioada anterioara datei de 19 aprilie 2003, problemele ridicate de participarea consortiilor la procesul privatizarii intreprinderilor romanesti sunt generate de lipsa de reglementare privind modalitatea de constituire si ca atare imposibilitatea de a stabili daca aceasta entitate are personalitate juridica pentru a putea transmite, prin contract de mandat, drepturi si obligatii administratorului.

De asemenea, se ridica problema daca constituirea unui consortiu poate fi realizata prin asocierea unei persoane fizice cu o persoana juridica.

Din definitia data de dictionarul explicativ (DEX) notiunii de consortiu retinem urmatoarea asertiune: "asocierea in comun a catorva banci sau societati comerciale mari pentru efectuarea in comun a unor operatii financiare".

Decizia Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, Camera a V – a in cauza C-77/01 notifica in expozitiv ca in dreptul portughez "consortiu" reprezinta "un contract prin care doua sau mai multe persoane fizice ori juridice, care desfasoara o activitate economica, convin sa desfasoare, intr-un mod concertat, o anumita activitate sau sa realizeze o anumita contributie", in vederea atingerii unuia din obiectivele precizate.
Raportat la practica privatizarii, desi conceptul de consortiu nu a fost definit cu exactitate, in prezent AVAS continua sa desfasoare activitati avand ca finalitate transmiterea proprietatii actiunilor intreprinderilor avand ca actionar statul catre consortii constituite prin asocierea dintre o persoana fizica si una juridica [Potrivit articolului publicat in ziarul "Jurnalul National" din 06.09.2007, printr-un comunicat de presa AVAS a facut cunoscut ca "Consortiul format din Transbordare Vagoane Marfa si Rosu Dorin Florin a fost selectat pentru continuarea negocierilor la ITC Bucuresti, in urma depunerii celei mai bune oferte".].

Observam ca in legislatia romaneasca notiunea de consortiu a fost introdusa in proiectele de lege avand ca obiect constituirea de parcuri stiintifice. Astfel, potrivit art. 1 pct. 4 din O.G. nr. 14/2002 [publicata in Monitorul Oficial nr. 82 din 1 februarie 2002], "Parcul stiintific si tehnologic se constituie printr-un contract de asociere in participatiune incheiat intre o institutie de invatamant superior acreditata si/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, si regii autonome, companii nationale, societati comerciale, administratia publica locala, asociatii patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori romani ori straini, pe de alta parte, asociere denumita in continuare consortiu".

Retinem ca inca de la introducerea conceptului intr-un act legislativ, legiuitorul a avut in vedere constituirea unor asociatii in participatiune (definite prin reglementarile C. com. si respectiv C. civ.) care, in plus, avea un obiectiv specific, strict determinat.

Prin avizul acordat proiectului de ordonanta privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, Consiliul Legislativ a emis Avizul nr. 111/26.01.2002, prin care a notificat emitentul ca, in lipsa unei reglementari in legislatia romaneasca, consortiul poate fi definit ca fiind o forma de asociere intre banci sau societati comerciale in scopul efectuarii in comun a unor operatii comerciale avantajoase. Ulterior, dupa avizul Consiliului Legislativ, ca urmare a adoptarii Legii nr. 50 din 21 ianuarie 2003, art. 1 alin. 4 din O.G. nr. 14/2002 a fost modificat prin scoaterea sintagmei "consortiu" din continutul acestuia. Actul modificat face referire numai la asocieri in participatiune.

Potrivit art. 253 din Codul comercial, asociatia in participatie "nu constituie in privinta celor de-al treilea o fiinta juridica distincta de persoana interesatilor".

Concluzionam din cele mai sus-prezentate ca modalitatea de constituire a unei asocieri denumita generic consortiu este cea dispusa de lege pentru asocierile in participatiune.
Anterior anului 2003, legislatia nationala nu contine reglementari care sa oblige asocierile in participatiune sa procedeze la inregistrarea contractului la un registru.
Ulterior, acest aspect a fost reglementat expres prin art. 53 din H.G. nr. 54 din 16 ianuarie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit. Potrivit actului normativ enuntat, asocierile in participatiune sunt supuse inregistrarii: " Sunt supuse obligatiei de incheiere si inregistrare a unui contract de asociere atat asociatiile fara personalitate juridica, ale caror constituire si functionare sunt reglementate prin acte normative speciale, respectiv asociatii familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civila medicala, cabinete asociate de avocati, societate civila profesionala de avocati, notari publici asociati, asociatii in participatiune constituite potrivit legii, precum si orice asociere fara personalitate juridica constituita in baza Codului civil".

Pentru a realiza o reglementare care sa acopere retroactiv unele operatiuni financiare derulate de entitatile cu rol in privatizare, semnatare a unor contracte de privatizare avand drept cumparator consortii, prin modificarile si completarile aduse la Codul fiscal prin O.U.G. nr. 106 din 4 octombrie 2007, la pct. 36, executivul a facut precizarea ca asocierile in participatiune nu dau nastere unei persoane impozabile separate. Din punct de vedere fiscal, asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere in scopuri comerciale, care nu au personalitate juridica si sunt constituite in temeiul legii, sunt tratate drept asocieri in participatiune.

Potrivit art. 33 din Decretul nr. 31/1954, persoanele juridice care sant supuse inregistrarii au capacitatea de a avea drepturi si obligatii de la data inregistrarii lor.

Din analiza modului de derulare a privatizarilor in care in calitate de cumparator au fost desemnate consortii observam ca actul constitutiv, un contract sau protocol de asociere, nu contine mentiuni privind inregistrarea la un registru national. In fapt, consortiile constituite in vederea apropierii unor pachete de actiuni au inaintat institutiilor cu rol in privatizare documente prin care s-a facut dovada unor acorduri de constituire (legalizate la notarul public), dar fara ca asocierea sa fie inregistrata in la registrul comertului. Obiectul de activitate invocat prin actul de constituire a fost chiar participarea la achizitionarea de pachete de actiuni.

Constatam ca admiterea la procedura privatizarii a unor asociatii care, prevalandu-se de denumirea de consortiu nu procedeaza la inregistrarea ceruta de lege, conduce la crearea unor riscuri suplimentare pentru institutia publica. Intr-un eventual litigiu declansat ca urmare a neindeplinirii obligatiilor stabilite in urma unui contract de vanzare-cumparare, avand drept cumparator entitatea numita consortiu, aceasta poate invoca exceptia lipsei calitatii procesuale de folosinta. Ca atare se deschide posibilitatea efectuarii unor acte de administrare paguboase a societatii privatizate de catre noul actionar majoritar tocmai in lipsa oricaror posibilitati de sanctionare ulterioara.

Literatura juridica este unanima in opinia potrivit careia in procesul civil poate fi parte doar persoana capabila de a avea drepturi si obligatii procesuale, adica numai persoanele care se bucura de capacitate procesuala de folosinta [Ioan Les, Codul de procedura civila. Comentariu pe articole, Editia a II a, Ed. All Beck, Bucuresti 2005, p. 133].

Lipsa capacitatii procesuale de folosinta (legitimatio ad processum) se invoca pe cale de exceptie (o exceptie de fond, peremtorie, absoluta) de catre oricare dintre parti, de procuror sau de instanta din oficiu, in tot cursul procesului.

Cuvinte cheie:
Secţiuni/categorii: Drept comercial, Opinii

Pentru toate secţiunile JURIDICE.ro click aici
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD