Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Negotiation Games for Lawyers
Citeşte mai mult în legătură cu Drept civil, Drept comercial, Noutăți legislative, SELECTED

Reguli privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan

5 iunie 2014 | Simona CHIRICĂ, Simona CHIRICĂ, Mădălina MITAN

Ordinul nr. 719/740/M.57/2.333 („Normele metodologice”) privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 68/2014 („Legea 17”) a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 401 din 30 mai 2014. Normele metodologice detaliază regulile și procedurile ce trebuie respectate în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, astfel cum sunt acestea sumarizate în continuare.

Procedura ce trebuie respectată în vederea vânzării terenurilor agricole extravilane

În vederea vânzării terenurilor agricole situate în extravilan proprietarii vânzători trebuie să respecte următoarele reguli:
– proprietarul va depune, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan însoțită de ofertă și de o serie de documente ce atestă identitatea vânzătorului și dreptul acestuia de proprietate asupra terenului (e.g. copie BI/ CI/ pașaport/ certificat constatator în cazul persoanelor juridice; copie legalizată de nota- rul public sau de instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiec- tul ofertei de vânzare; extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funci- ară al imobilului, în condiţiile în care terenul este intabulat; hotărârea organului so- cietar din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică; certificat de atestare fiscală emis de către primărie); – primăria va afișa timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său și după caz, pe si- te-ul primăriei;
– în această perioadă, titularii dreptului de preemțiune, respectiv coproprietarii, aren- dașii, proprietarii vecini (ai imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării) și statul roman, prin Agenția Domeniilor Statului (în această ordine, la preț și condiții egale) trebuie să-și exercite dreptul de preempțiune la cumpărarea terenului prin de- punerea la primărie a comunicării acceptării ofertei de vânzare și a documentelor ce atestă identitatea preemptorului și calitatea acestuia de preemptor (e.g. copie BI/ CI/ pașaport/ certificat constatator în cazul persoanelor juridice; copie legalizată a actului de coproprietate, a contractului de arendă, a actului de proprietate ale terenurilor învecinate terenului supus vânzării);
– vânzătorul va alege preemptorul cumpărător cu respectarea rangului prioritar și a condițiilor privind prețul oferit de preemptori și va comunica primăriei numele acestu- ia. În termen de 3 zile lucrătoare, primăria va transmite dosarul către structurile teritoriale sau centrale ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care vor emite avizul final sau avizul negativ cu privire la vânzare în termen de 5 zile lucrătoare, după cum urmează:
1. pentru terenurile având o suprafață de până la 30 ha inclusiv, avizul se va emite de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
2. pentru terenurile având o suprafață mai mare de 30 ha, avizul se va emite de către structura centrală a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Avizul final este valabil 6 luni de la data comunicării către vânzător. Acesta va fi valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.

În condiţiile în care în urma verificărilor nu reiese respectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune, se va emite un aviz negativ, care se transmite către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării acestuia în cartea funciară a terenului agricol extravilan. Avizul negativ se ra- diază în baza unui aviz final pozitiv ulterior, a adeverinţei emise în vederea vânzării libere sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive;

– în situația în care niciun preemptor nu își exercită dreptul de preempțiune, avizul va fi înlocuit de adeverința emisă de către primăria competentă.
– în cazul în care, niciunul dintre preemptori nu își exercită dreptul în vederea achiziționării terenului, proprietarul va putea să vândă liber terenul. Cu toate acestea, terenul nu poate fi vândut la un preț mai mic ori în condiții mai avantajoase decât cele pre- văzute în oferta de vânzare inițială. Încălcarea acestei prevederi obligatorii atrage nu- litatea relativă a contractului de vânzare. Dacă în ofertă nu este prevăzută nicio altă condiţie a vânzării în afara prețului, terenul se poate vinde în orice condiţii, cu excep- ţia diminuării preţului. Nu reprezintă condiţii mai avantajoase de vânzare situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale este diferită de cea menţionată în actele de proprietate.

Încheierea contractului de vânzare a terenurilor agricole extravilane

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

La încheierea contractului de vânzare a terenului, notarul public va solicita vânzătorului prezentarea obligatorie și a următoarelor documente, după caz:
a) adresă emisă de primării, prin care se comunică dacă este sau nu necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, pentru terenurile în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau relevat întâmplător (în cazul în care nu se emite avizul în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător, se consideră ca fiind un aviz favorabil);
b) avizul final emis de către structura centrală sau structurile teritoriale ale Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
c) adeverinţa emisă de primărie în cazul în care vânzarea este liberă, însoţită de copia ofertei de vânzare certificată pentru conformitate de funcţionarii primăriei;
d) avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale pentru terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, precum şi cele situate la o distanță de până la 2.400 m față de obiectivele speciale (în cazul în care nu se emite avizul în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător, se consideră ca fiind un aviz favorabil.

Înscrierea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole extravilane

În vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit pe baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare sau în baza unui contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, cererea de înscriere va fi însoţită de copia legalizată a următoarelor documente:
a) avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale (dacă este cazul);
b) adresă emisă de primărie, prin care se comunică dacă este sau nu necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de minister;
c) avizul final emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
d) antecontractul încheiat anterior pronunţării hotărârii judecătoreşti;
e) declaraţia autentică pe propria răspundere a proprietarului că avizul specific al Ministerului Apărării şi/sau al Ministerului Culturii nu au fost comunicate/nu a fost comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare;
f) adeverinţa emisă de către primării în cazul în care vânzarea terenului este liberă, însoţită de copia ofertei de vânzare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei.

În cazul în care înscrisurile de mai sus sunt menţionate în cuprinsul hotărârii judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare sau în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, nu este necesară ataşarea acestora la cererea de înscriere.

Neprezentarea acestor înscrisuri, în cazul în care nu sunt prevăzute în cuprinsul actului justificativ, atrage respingerea cererii de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate.

Sancțiuni

Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea regulilor cu privire la dreptul de preempțiune ori fără obținerea avizelor relevante din partea autorităților competente, se sancționează cu nulitatea relativă.

În plus, vânzarea terenurilor agricole fără respectarea regulilor cu privire la dreptul de pre-empțiune constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 RON la 100.000 RON.

Baza de date a circulației terenurilor agricole extravilane

La nivel central, respectiv judeţean, se vor înfiinţa baze de date ale circulaţiei terenurilor agricole care vor cuprinde informaţii privind:
– suprafaţa de teren agricolă situată în extravilan vândută la nivel judeţean, respectiv naţional;
– amplasamentul terenurilor;
– categoria de folosinţă a terenurilor;
– balanţa terenurilor pe categorii de folosinţă;
– preţul de vânzare.

Av. dr. Simona CHIRICĂ, Partner
Av. Mădălina Irina MITAN, Senior Associate
SCHOENHERR & ASOCIAȚII

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories