Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
 1 comentariu

Proiectul de modificare a Codului fiscal. Text integral
05.12.2014 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Fiscalitate, Lege 9, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică joi, 4 decembrie 2014, proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și modificarea unor acte normative.

:: Proiectul

:: Nota de fundamentare

TEXTUL INTEGRAL AL PROIECTULUI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și
modificarea unor acte normative

Având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe conduce la apariția unor dificultăți importante în îndeplinirea obligațiilor contabile și, implicit a celor fiscale de către contribuabili, persoane fizice care desfășoară activități în scopul realizării de venituri, precum și din necesitatea de a veni în sprijinul acestora,
având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) potrivit cărora, în contextul aplicării regimului special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile, începând cu data de 1 ianuarie 2015, statul membru de înregistrare are dreptul să rețină un anumit procent din plățile care se transferă statului membru de consum, este necesar să se prevadă faptul că în cazul în care România este statul membru de înregistrare, va reține un anumit procent din sumele transferate fiecărui stat membru de consum,
luând în considerare necesitatea schimbării monedei (din lei în euro) în care se vor întocmi declaraţiile speciale de TVA şi în care se va achita suma TVA datorată în statele membre de consum de către persoanele impozabile care vor aplica regimurile speciale pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile, începând cu data de 1 ianuarie 2015, având în vedere faptul că utilizarea monedei naționale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014, ar putea determina întârzieri în transmiterea sumelor către statele membre de consum, cu impact asupra interoperabilității cu sistemele informatice ale respectivelor state,
pentru prevenirea fluctuației veniturilor din accize la bugetul de stat în funcție de variațiile de curs valutar lei/euro stabilite de Banca Central Europeană la data de 1 octombrie a fiecărui an, în funcție de care se stabilește nivelul în lei a accizelor pentru anul următor, pentru păstrarea valorii reale a acestor venituri, precum și pentru asigurarea predictibilității atât pentru bugetul de stat cât și pentru mediul de afaceri, este necesară stabilirea nivelului accizelor în lei și actualizarea cu creșterea prețurilor de consum, inclusiv pentru stabilirea valorii în lei a contribuțiilor pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
având în vedere necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de susţinere a creşterii economice, în lipsa cărora finanţarea economiei pe termen scurt şi mediu poate fi afectată,
în vederea respectării angajamentelor referitoare la eficientizarea sistemului fiscal, asumate de Guvernul României în Scrisoarea de intenţie şi în Memorandumul tehnic de înţelegere încheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional,
luând în considerare consultarea dintre Guvernul României și Fondul Monetar Internaţional, referitoare la elaborarea unui nou regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale,
luând în considerare faptul că Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, Ordonanţa Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, precum și Ordonanța Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural își încetează aplicabilitatea începând cu 1 ianuarie 2015,
având în vedere faptul că domeniul exploatării gazelor naturale și petrolului este un domeniu complex care necesită timp pentru studierea combinațiilor de mecanisme și rate de impozitare din cadrul sistemelor fiscale din alte state, a stimulentelor fiscale acordate în scopul atragerii investitorilor (amortizări fiscale accelerate, provizioane pentru epuizarea zăcămintelor, reguli privind deducerea dobânzilor, reportarea pierderilor, scutiri fiscale temporare, creditele pentru investiții etc.) a elementelor contextuale, inclusiv proximitatea față de piețe, dimensiunea și capacitatea investitorilor, astfel încât prin strategia de impozitare a domeniului petrolului și gazelor naturale să se identifice elementele care fac ca impozitul aplicat să fie competitiv, respectiv să asigure resursele bugetare necesare și în același timp să nu descurajeze investițiile,
luând în considerare faptul că evaluarea impactului anumitor costuri care afectează rentabilitatea operațiunilor societăților petroliere (evaluarea petrolului și gazelor, garanțiile de bună execuție, despăgubirile acordate proprietarilor de terenuri, obligațiile privind aportul local, cerințe având ca scop asigurarea bunelor practici de mediu și finanțarea adecvată a recuperării amplasamentului etc.) este un exercițiu foarte complex,
evidențiind totodată și faptul că activitatea desfășurată în sectorul petrolier are un specific deosebit față de celelalte sectoare, elementele cheie ale acestui sector fiind riscurile ridicate în activitatea de explorare și un ciclu lung al proiectelor,
având în vedere necesitatea asigurării fondurilor pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene, în condițiile în care activitățile cu caracter de monopol natural din cadrul sectorului energiei electrice şi a gazelor naturale, mai precis prestarea serviciilor de distribuţie şi transport energie electrică şi gaze naturale, sunt caracterizate prin profitabilitate care decurge atât din lipsa concurenței cât și din lipsa elasticității cererii, iar impozitul stabilit asupra acestor activități reprezintă venit la bugetul de stat,
pentru a se asigura desfăşurarea în condiţii optime a procesului de elaborare a strategiei pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale în perioada 2016-2024 şi pentru a se evita orice risc de blocaj, se impune prorogarea termenelor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, precum și la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural,
considerând că elementele mai sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 48, denumirea marginală, alineatele (1), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Art. 48. – (1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri cu excepţia prevederilor art. 49 şi 50.
(…)
(8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligația să completeze Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.
(9) Modelul și conținutul Registrului de evidență fiscală vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.”

2. La articolul 49, alineatele (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(6) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate desemnată conform alin. (2) şi o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48.
(…)
(8) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligaţia să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală și nu au obligații privind evidența contabilă.”

3. La articolul 50, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii vor completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală. Această reglementare este opţională pentru cei care consideră că îşi pot îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Aceşti contribuabili au obligaţia să arhiveze şi să păstreze documentele justificative cel puţin în limita termenului de prescripţie prevăzut de lege și nu au obligații privind evidența contabilă.”

4. La articolul 51 denumirea marginală și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate
(…)
(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.”

5. La articolul 52 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) asocierile fără personalitate juridică cât și persoanele juridice care organizează și conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu;”

6. La articolul 53, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art.78 alin. (1) lit. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.”

7. La articolul 62, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor și nu determină venitul net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48 nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.”

8. La articolul 621, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
„(9) Contribuabilii care obțin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.”

9. La articolul 622, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Contribuabilii care realizează venituri definite la art. 61 alin. (3) au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48 iar în cazul în care își exprimă această opțiune au și obligația de a completa Registrul de evidență fiscală.
(…)
(6) Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, impozitul fiind final.”

10. La articolul 623, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Pentru perioada rămasă din anul fiscal în care venitul net se stabileşte în sistem real, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii au obligația de a completa și Registrul de evidență fiscală.”

11. La articolul 63, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art.48. Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.”

12. La articolul 71, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente”, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligația de a completa și Registrul de evidență fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX.
(…)
(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente”, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligația de a completa și Registrul de evidență fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.”

13. La articolul 73, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Contribuabilii care obțin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.”

14. La articolul 78 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Contribuabilii care obțin venituri din alte surse nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.”

15. La articolul 82 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în conformitate cu prevederile art. 48, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.”

16. La articolul 1251 alineatul (1), după punctul 261 se introduce un nou punct, punctul 262, cu următorul cuprins:
„262. servicii de radiodifuziune și televiziune sunt serviciile prevăzute la art. 6b alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește locul prestării serviciilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013;”

17. La articolul 1524, alineatele (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(9) Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în euro. În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.
(10) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să achite suma totală a taxei datorate în Uniunea Europeană într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale. Prin norme se stabileşte procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune desfăşurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană, înregistrată în România în scopuri de TVA.”

18. La articolul 1525, alineatele (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(9) Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în euro. În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.
(10) Persoana impozabilă trebuie să achite suma totală a taxei datorate în statele membre de consum într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale. Prin norme se stabileşte procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune desfăşurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilă care aplică regimul special, pentru care România este statul membru de înregistrare.”

19. La articolul 1525, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:
„(13) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, din sumele transferate fiecărui stat membru de consum se reține ca venit al bugetului de stat un procent de 30% în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2016 și, respectiv, un procent de 15% în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018, conform unei proceduri stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

20. La articolul 153, alineatele (7) și (71) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4), (5) sau (91).
(71) Prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală se pot stabili criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor comerciale cu sediul activităţii economice în România înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Prin excepţie de la prevederile alin. (7), organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

21. La articolul 153 alineatul (9), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. Prin excepție, în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:
1. administratorii și/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. asociaţii majoritari şi/sau administratorii și/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi comerciale decât cele menţionate la pct.1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”

22. La articolul 153 alineatul (9), după litera g), se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
„h) în următoarele situații, dacă persoana impozabilă, societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu îndeplinește criteriile stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală:
1) ulterior înregistrării, în cazul persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.153 alin. (1) lit. b) prin depășire de plafon. Organele fiscale verifică ulterior înregistrării îndeplinirea criteriilor în termenele prevăzute prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
2) de fiecare dată când persoana impozabilă are înscrise în registrul comerţului menţiuni privind modificarea sediului social;
3) de fiecare dată când persoana impozabilă are înscrise în registrul comerţului menţiuni privind schimbarea asociaţilor şi/sau administratorilor.”

23. La articolul 153, partea introductivă a alineatului (91) şi litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(91) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a) – e) şi h), organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (71) astfel:
a) la solicitarea persoanei impozabile, pentru situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. a) şi b), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;”

24. La articolul 153 alineatul (91), după litera d), se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
„e) la solicitarea persoanei impozabile, în situaţia prevăzută la alin. (9) lit. h), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.”

25. La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 1251 alin. (2). Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înţelege un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care deţine licenţa pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică. De asemenea, se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică;
2. activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. În acest sens, persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplineşte această condiţie, respectiv că în perioada ianuarie – noiembrie a acelui an calendaristic a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor. Persoana impozabilă care obţine licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie a unui an calendaristic trebuie să depună la organul fiscal competent, în perioada 1- 20 ianuarie a anului calendaristic următor o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa de furnizare, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în care se depune această declaraţie. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia să afişeze pe site-ul său lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile respective cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an, respectiv până pe data de 31 ianuarie a anului următor în cazul cumpărătorilor de energie electrică care au obținut licența de furnizare a energiei electrice între 1 și 31 decembrie a anului. Furnizorul de energie electrică nu aplică taxare inversă dacă în momentul livrării beneficiarul care avea obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia pe propria răspundre privind consumul propriu neglijabil de energie electrică nu figurează în „Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”. În cazul cumpărătorilor de energie electrică care au obținut licența de furnizare între 1 și 31 decembrie a anului anterior, furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art. 159 alin. (1) lit. b), în vederea aplicării taxării inverse, respectiv a regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiar pentru livrările efectuate până la data la afișării pe site-ul ANAF a acestuia în lista persoanelor impozabile care au depus declarațiile pe propria răspundere. Pentru achiziţiile de energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul obţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu estimat din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv;”

26. La articolul 176 alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu și se aplică începând cu 1 ianuarie 2015, cu excepția nivelului accizelor pentru țigarete care se aplică de la data de 1 aprilie 2015. Pentru anii următori, nivelul accizelor armonizate aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, respectiv 1 aprilie a fiecărui an pentru țigarete, este nivelul actualizat prevăzut la alin. (11).
(…)
(6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 189,52 lei/1.000 litri, respectiv cu 224,30 lei/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:
a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepția transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.”

27. La articolul 176, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:
„(11) Nivelul accizelor armonizate prevăzut în anexa nr. 1 se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum, din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 2013 – septembrie 2014, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu pe data de 20 octombrie a fiecărui an.
(12) După actualizarea prevăzută la alin. (11) nivelul accizelor armonizate exprimate în lei, înscris în anexa nr. 1, se rotunjește la nivel de două zecimale, prin reducere, atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.”

28. La articolul 176, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
„(8) Nivelul accizelor diferențiat prevăzut la alin. (6) se actualizează anual cu creșterea prețurilor de consum conform regulilor prevăzute la alin. (11) și (12).”

29. La articolul 177, alineatele (2) – (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal de 14 % asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum.
(3) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete se determină anual, pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I cu cel puţin 30 zile înainte de intrarea în vigoare a nivelului accizei totale.
(4) Acciza datorată determinată potrivit alin. (1) nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în lei/1.000 de ţigarete care este de 97% din nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1.”

30. La articolul 177, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Nivelul accizelor pentru țigarete se actualizează anual, începând cu data de 1 aprilie, conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (11) și (12).”

31. La articolul 208 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Nivelul accizelor pentru produsele de la art. 207 este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu și se aplică începând cu 1 ianuarie 2015. Pentru anii următori, nivelul accizelor nearmonizate aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an este nivelul actualizat conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (11) și (12).”

32. La articolul 215 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Impozitul datorat pentru ţiţei este de 18,95 lei/tonă și se aplică începând cu 1 ianuarie 2015. Acest nivel se actualizează anual conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (11) și (12).”

33. Articolul 218 se abrogă.

34. La titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”, anexele nr. 1 și 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

35. La titlul VII „Accize și alte taxe speciale”, anexa nr. 6 se abrogă.

36. La articolul 29621 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;”

Art. II. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 363 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 363. – (1) În aplicarea prevederilor art. 361 şi 362 se stabilesc următoarele măsuri:
a) persoanele juridice care produc, importă sau achiziționează intracomunitar produse din tutun prelucrat contribuie astfel:
1. pentru ţigarete cu suma de 47,38 lei/1.000 de ţigarete;
2. pentru ţigări şi ţigări de foi cu suma de 47,38 lei/1.000 de bucăţi;
3. pentru tutun destinat fumatului cu suma de 61,59 lei/kg;
b) persoanele juridice care produc, importă sau achiziționează intracomunitar băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuie cu suma de 947,60 lei/hectolitru alcool pur;
c) persoanele juridice care realizează încasări din activităţi publicitare la produse din tutun şi băuturi alcoolice contribuie cu o cotă de 12% din valoarea acestor încasări, după deducerea taxei pe valoarea adăugată.
(2) Nivelul contribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 1 se aplică începând cu data de 1 aprilie 2015, respectiv 1 ianuarie 2015 în cazul contribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 2 și 3 și lit. b). Nivelul contribuțiilor se actualizează anual și se publică pe site – ul Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute la art. 176 și 177 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) După actualizarea prevăzută la alin. (2) nivelul contribuțiilor exprimate în lei, se rotunjește la nivel de două zecimale, prin reducere, atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.”

2. Articolul 365 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 365. – (1) Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) se virează, la termenul pentru plata accizelor prevăzut la art. 20651 alin. (1) și (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în conturi colectoare deschise în structura clasificației bugetare, la Trezoreria Statului.
(2) Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) încasate în vamă la momentul înregistrării declaraţiei vamale de import, se virează de către autoritatea vamală în ziua lucrătoare următoare celei în care au fost încasate, în conturi colectoare deschise în structura clasificației bugetare, la Trezoreria Statului.
(3) Contribuţia prevăzută la art. 363 alin. (1) lit. c) se virează în conturi colectoare deschise în structura clasificației bugetare, la Trezoreria Statului, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea produselor pe piaţa internă.
(4) Pentru neplata la scadenţă a contribuţiilor se calculează şi se datorează accesorii în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) se administrează de către organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Sumele prevăzute la alin. (1) – (4) se transferă de unităţile Trezoreriei Statului la data de 1 şi 15 ale fiecărei luni, în conturile de venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii detaliate potrivit clasificației bugetare aplicabile conturilor colectoare prevăzute la alin. (1) – (3).”

Art. IV. – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art.V. – Prorogarea unor termene
Art. 1. – Termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.
Art.2. – Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată prin Legea nr.261/2013, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.
Art. 3. – Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.

Art. VI. – Dispoziții tranzitorii
(1) În aplicarea art. 177 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2015, structura accizei pentru țigarete este următoarea: acciza totală reprezentând 399,75 lei/1.000 țigarete, acciza specifică reprezentând 283,19 lei/1.000 țigarete, respectiv acciza ad valorem, calculată prin aplicarea procentului de 18%, asupra prețului de vânzare cu amănuntul declarat în condițiile legii. Acciza datorată nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime reprezentând 386,15 lei/1.000 țigarete.
(2) Pentru anul 2015, în vederea determinării cuantumului în lei a garanțiilor stabilite în euro, prevăzute la art. 20654 alin. (41) și (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se utilizează următoarea formulă de calcul:
cuantumul garanției în lei = cuantumul garanției în euro x 4,5223 lei/euro x 104,77%.

Art. VII. – Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu 1 ianuarie 2015, cu excepţia prevederilor art. I pct. 20 – 24 care se aplică începând cu 1 aprilie 2015.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează,
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul economiei,
Constantin Niţă
Ministrul delegat pentru energie,
Răzvan-Eugen Nicolescu
Ministrul sănătății
Nicolae Bănicioiu
Ministrul afacerilor externe
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul justiţiei
Robert-Marius Cazanciuc

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti