Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Revista de Drept Social nr. 3/2014


10 august 2014 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Revista revistelor juridice

A apărut nr. 3/2014 al Revistei de Drept Social.

Cuprins

1. Completul pentru dezlegare unor chestiuni de drept. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi alin. (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Drepturi salariale ale personalului angajat în baza contractelor de finanţare în derulare, încheiate anterior intrării în vigoare a legii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 5/2014, M. Of. nr. 686 din 19 septembrie 2014)

2. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept . Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din noul Cod civil, în corelare cu prevederile O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale preşedintelui din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 6/2014, M. Of. nr. 691 din 22 septembrie 2014, rectificată în M. Of. nr. 723 din 2 octombrie)

3. Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Sebastian BODU

4. Consideraţii analitice şi critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Adrian-Constantin TĂTAR

5. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. IV din O.U.G. nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(Curtea Constituţională, decizia nr. 463 din 17 septembrie 2014, M. Of. nr. 704 din 25 septembrie 2014)

6. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Prevederile art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
(Curtea Constituţională, decizia nr. 392/2014, M. Of. nr. 667 din 11 septembrie 2014)

7. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Termen de prescripţie. Interpretarea dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, respectiv dacă norma de trimitere anterior menţionată se referă la termenul general de prescripţie de 3 ani reglementat de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 (respectiv art. 2.517 din Codul civil) sau la termenul de prescripţie de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a luat naştere dreptul reglementat de art. 131 alin. (1) din Codul de procedură fiscală. Admitere sesizare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 10/2014, M. Of. nr. 832 din 14 noiembrie 2014)

8. Litigiu de muncă. Acţiune introdusă după intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă. Cerere de suspendare provizorie a executării sentinţei de fond, formulată în apel. Inadmisibilitatea căii de atac declarată împotriva încheierii prin care a fost soluţionată cererea
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 420 din 6 februarie 2014)

9. Recalculare pensie. Revizuire. Demers care deghizează un recurs împotriva deciziei din recurs. Securitate juridică. Respectarea principiului res judicata
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 816 din 12 martie 2014)

10. Recunoaşterea şi acordarea dreptului la scutirea de la plata energiei electrice, facilitate stabilită în favoarea salariaţilor prin contractul colectiv de muncă. Natura litigiului. Competenţa materială a tribunalului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 733 din 4 martie 2014)

11. Conflict de competenţă. Acţiune în restituirea sumelor plătite de angajator la Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, care depăşesc valoarea cotei de contribuţie datorate conform legii. Competenţa instanţei de contencios administrativ
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 647 din 25 februarie 2014)

12. Conflict negativ de competenţă. Schimbarea domiciliului ales ulterior sesizării instanţei. Consecinţe în privinţa instanţei competente teritorial să soluţioneze cauza
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1352 din 2 aprilie 2014)

13. Accident de muncă. Daune morale. Neinvestirea instanţei cu un capăt de cerere privind constatarea producerii unui accident de muncă
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă, decizia civilă nr. 1701/R din 18 martie 2014)

14. Neplata premiului anual, al 13-lea salariu, aferent anului 2010. Neîncălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
(Curtea de Apel Craiova, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2634 din 13 mai 2014)

15. Contravenţie. Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă
(Curtea de Apel Craiova, secţia penală, decizia nr. 709 din 27 mai 2014)

16. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă
(Curtea de Apel Braşov, secţia conflicte de muncă, decizia nr. 240 din 3 martie 2014)

17. Indemnizaţie de şomaj. Modalitate de calcul
(Curtea de Apel Braşov, secţia conflicte de muncă, decizia nr. 62 din 17 februarie 2014)

18. Modificare contract individual de muncă, în vederea respectării obligaţiei stabilite de instanţa penală de a nu desfăşura profesia în exercitarea căreia angajatul a săvârşit fapte pentru care este urmărit penal. Legalitate
(Curtea de Apel Târgu Mureş, secţia conflicte de muncă, decizia nr. 23 din 21 ianuarie 2014)

19. Cadru didactic. Indemnizaţie acordată cu ocazia pensionării. Prescripţia dreptului la acţiune
(Curtea de Apel Târgu Mureş, secţia I civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 133/A din 27 februarie 2014)

20. Funcţionari publici cu statut special. Acordarea compensaţiei lunare pentru chirie
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2281 din 4 septembrie 2014)

21. Suspendare provizorie pe cale de ordonanţă preşedinţială – hotărâre pronunţată în materia conflictelor de muncă – condiţii de admisibilitate art. 996 alin. 1 NCPC
(Curtea de Apel Oradea, secţia I civilă, decizia civilă nr. 262 din 21 mai 2014)

22. Recalculare pensie. Luarea în considerare a acordului global. Admitere recurs
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 1023 din 2 septembrie 2014)

23. Anulare decizie de impunere emisă de C.A.S.
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2101 din 18 iunie 2014)

24. Dispoziţie de încetare a plăţii indemnizaţiei de şomaj pentru refuzul unor locuri de muncă. Necesitatea ca dispoziţiile de repartiţie să fi fost comunicate celui interesat. Anularea actului administrativ
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5884 din 1 septembrie 2014)

24. Raport de evaluare a performanţelor unui funcţionar public. Anulare. Limitele analizei instanţei. Considerente de legalitate, iar nu de oportunitate. Obligarea autorităţii administrative la refacerea evaluării
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5885 din 1 septembrie 2014)

26. Decizie de concediere colectivă, fără stabilirea criteriilor de prioritate şi fără indicarea mecanismului de aplicare a lor. Anulare
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 1024 din 2 septembrie 2014)

27. Respingere excepţie de neconstituţionalutate. Opinii separate. Excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
(Curtea Constituţională, decizia nr. 366 din 25 iunie 2014, M. Of. nr. 644 din 2 septembrie 2014)

28. Răspundere disciplinară. Noţiunea de prejudiciu material
(Curtea de Apel Târgu Mureş, secţia a II-a civilă, decizia nr. 160 din 27 februarie 2014)

29. Decizie de sancţionare disciplinară cu avertisment scris. Inaplicabilitatea sancţiunii nulităţii absolute pentru absenţa menţiunii privitoare la motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare
(Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 550 din 20 martie 2013)

30. Plăţi compensatorii. Izvorul acordării lor. Termenul şi condiţiile în care pot fi solicitate
(Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 941 din 24 aprilie 2013)

31. Trimitere preliminară – Politica socială – Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP – Contracte de muncă pe durată determinată succesive – Învățământ – Sectorul public – Supliniri pe posturi vacante și libere, în așteptarea finalizării unor proceduri de concurs – Clauza 5 punctul (1) – Măsuri prin care se urmărește să se prevină recurgerea abuzivă la contractele pe durată determinată – Noțiunea motive obiective care justifică astfel de contracte – Sancțiuni – Interzicerea transformării în raport de muncă pe durată nedeterminată – Inexistența dreptului la repararea prejudiciului
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a treia din 26 noiembrie 2014, cauzele conexate C-22/13, C-61/13-C-63/13 și C-418/13)

32. Securitate socială – Trimitere preliminară – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71– Articolele 12, 45, 46 și 94 – Reglementare națională care subordonează acordarea unei pensii condiției de întrerupere a contribuțiilor la asigurarea pentru limită de vârstă – Răscumpărarea unei perioade de asigurare lipsă în schimbul plății contribuțiilor – Concomitența unor perioade de asigurare în mai multe state membre – Posibilitatea persoanei asigurate de a înlătura regula cumulării perioadelor de contribuție și de asigurare – Retragerea pensiei acordate și recuperarea sumelor percepute în plus – Obligație de plată a unor dobânzi
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera întâi din 5 noiembrie 2014, cauza C-103/13)

33. Acordul-cadru privind munca pe fracțiune de normă – Trimitere preliminară – Politica socială – Principiul nediscriminării – Convenție colectivă care prevede o alocație pentru creșterea copilului aflat în întreținere – Calculul alocației plătite lucrătorilor angajați pe fracțiune de normă potrivit principiului pro rata temporis
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera întâi din 5 noiembrie 2014, cauza C-476/12)

34. Protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvabilității angajatorului – Directiva 80/987/CEE – Salariat resortisant al unei țări terțe care nu dispune de un permis de ședere valabil – Refuz al beneficiului dreptului la o indemnizație de insolvabilitate
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a cincea din 5 noiembrie 2014, cauza C-311/13)

35. Politica socială – Trimitere preliminară – Directiva 97/81/CE – Acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES – Transformarea contractului de muncă pe fracțiune de normă într-un contract de muncă cu normă întreagă fără acordul lucrătorului
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a treia din 15 octombrie 2014, cauza C-221/13)

36. Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directivele 2002/73/CE și 2006/54/CE – Egalitate de tratament între bărbați și femei – Încadrare în muncă și muncă – Acces la încadrarea în muncă – Întoarcerea din concediul de maternitate – Cerințe de formă ale cererii de sesizare a instanței – Expunere coerentă a motivelor – Formulare neechivocă a concluziilor
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a şasea din 22 octombrie 2014, cauza C-252/13)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică