Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Drept civil Familie Jurisprudență Tribunale Studii

Tribunalul Hunedoara. Adopţie internaţională. Îndeplinirea tuturor condiţiilor legale

6 martie 2015 | Florin RADU

Familia adoptatoare îndeplineşte toate condiţiile legale prevăzute de art. 460461 din Codul civil, art. 6-12 şi art. 56-58 din Legea nr. 273/2004 – pentru a adopta pe minor, putându-i oferi acestuia, din punct de vedere material şi moral, tot sprijinul şi afecţiunea de care minorul are nevoie în vederea creşterii şi educării sale.

Aşa cum rezultă din raportul privind evoluţia relaţiilor dintre minor şi adoptatori şi din declaraţiile acestora date în faţa instanţei, aceştia i-au oferit multă afecţiune, disponibilitate şi interes în a-i cunoaşte nevoile, minorul devenind cu fiecare întâlnire tot mai deschis şi încrezător în şansa lui alături de această familie.

Aşa fiind şi având în vedere că, atât în ceea ce priveşte reglementările internaţionale în materie, ratificate de România, cât şi raportat la dispoziţiile Legii nr. 273/2004, instituţia adopţiei a fost concepută şi reglementată de legiuitor ca o măsură de protecţie a copilului aflat în dificultate şi apreciind că aceasta este în interesul superior al minorului, constatând că sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă ale adopţiei internaţionale, instanţa va admite cererea petenţilor, încuviinţând adopţia minorului de către familia adoptatoare.

Tribunalul Hunedoara, Secția I civilă, încheierea nr. 3/AD/2015

”Asupra acţiunii civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înaintată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi înregistrată la această instanţă, petenţii X, cetăţean român, şi soţul acesteia Y, cetăţean italian, în contradictoriu cu intimata Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi D.G.A.S.P.C. Hunedoara, au solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună încuviinţarea adopţiei minorului Z de către petenţi, efectuarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Naţional pentru Adopţii din România şi eliberarea unui nou certificat de naştere pentru minor.

Nu s-au cerut cheltuieli de judecată.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 52 alin. 1 lit. b, art. 53, 54, 56-58, 63 şi 74 din Legea nr. 273/2004.

În fapt, s-a arătat că petenţii au fost atestaţi în Italia, conform Atestatului eliberat de Curtea de Apel din Trento, prin care sunt declaraţi apţi pentru adopţia internaţională.

Dosarul petenţilor, cuprinzând întreaga documentaţie, a fost întocmit şi transmis Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, iar cererea de adopţie internaţională a fost luată în evidenţa Registrului Naţional pentru Adopţii din România.

După realizarea şi exprimarea acordurilor cerute de lege, începând cu data de 13 octombrie 2014, petenţii s-au deplasat în România în vederea relaţionării cu copilul.

S-au întâlnit în decursul a 30 de zile, în cadrul a opt vizite, în prezenţa şi cu asistenţa specialiştilor de la D.G.A.S.P.C. Hunedoara. Pe parcursul acestor întâlniri, între petenţi şi copil s-a conturat o relaţie de apropiere, comunicare şi încredere reciprocă.

Încă de la prima întâlnire, relaţionarea a fost bună, atât din partea petenţilor, cât şi din partea copilului. În decursul acestei luni petrecute împreună cu copilul, s-au simţit bine, au petrecut timp aproape zilnic, au aflat ce-i face plăcere şi ce nu îi face plăcere, au descoperit că este un copil talentat la muzică, la desen, la sport şi este interesat de tehnică. Au constatat că este un copil inteligent, ambiţios, curios şi dornic să afle cât mai multe lucruri noi. Îi plac drumeţiile, natura, este cochet, ţine mult la imaginea lui. Au interacţionat foarte bine cu copilul, care începe să se deschidă şi să solicite ajutorul atunci când are nevoie. Au simţit că are nevoie de mai multă dragoste, încredere, curaj, afecţiune şi susţinere, ceea ce vor încerca să-i acorde şi să-l susţină permanent în deciziile pe care le doreşte să le ia. În acest timp petrecut împreună, au stabilit o relaţie de încredere, afecţiune reciprocă. Consideră că este copilul pe care l-au dorit dintotdeauna ca să fie al lor. Sunt convinşi că vor fi o familie fericită, unită şi vor putea face faţă împreună tuturor greutăţilor care pot apărea. Petenţii au arătat că doresc să-i ofere o familie şi un viitor mai bun.

Au mai arătat că nu au nicio îndoială că în viitor vor reuşi să creeze împreună o relaţie puternică de afecţiune şi de încredere atât în beneficiul copilului, cât şi al lor, ca familie.

În probaţiune, s-a cerut şi administrat probatoriul cu înscrisurile depuse în copie şi original la dosarul cauzei: decizia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; atestat; raport privind minorul; cerere minor; certificate de naştere minor; sentinţele nr. 14/AD/2013 şi nr. 83/AD/2011 ale Tribunalului Hunedoara; declaraţie adoptatori; autorizaţie de continuare a procedurii şi acordul autorităţii române în acest sens; raport privind evoluţia dintre părţi; paşaport şi cartea de identitate a adoptatorilor; declaraţie autentică adoptatori; atestare civilă adoptatori; caziere judiciare; raportul medical adoptatori şi evaluare psihiatrică şi psihologică; anchetă socială adoptatori; atestat adoptatori; raport psiho-social efectuat adoptatorilor; raport de monitorizare; certificate de sănătate adoptatori.

Prin încheierea de şedinţă, din data de 7 ianuarie 2015, s-a dispus audierea minorului şi a adoptatorilor în vederea luării consimţământului la adopţie.

Prin întâmpinare, intimata Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a cerut admiterea cererii petenţilor şi încuviinţarea adopţiei internaţionale a minorului.

Pentru intimată nu s-a cerut administrare de probe.

Pentru intimata D.G.A.S.P.C. Hunedoara nu s-a formulat întâmpinare.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului se reţin următoarele:

Având în vedere faptul că minorul, la data formulării cererii de încuviinţare a adopţiei acestuia, de către intimaţi, are domiciliul în România, în timp ce adoptatorii au domiciliul şi reşedinţa obişnuită în Italia, instanţa constată că, în temeiul art. 2 lit. d din Legea nr. 273/2004, a fost legal învestită cu soluţionarea unei cereri de adopţie internaţională.

Prin urmare, condiţiile de fond şi de formă cerute de lege pentru încuviinţarea adopţiei vor fi, sub aspectul reglementărilor naţionale, cele prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, şi art. 451 şi următoarele din Codul Civil, iar în ceea ce priveşte reglementările internaţionale, vor fi avute în vedere dispoziţiile Convenţiei O.N.U. privind drepturile copilului (1989), ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, Convenţia Europeană, revizuită, în materia adopţiei de copii (2008), ratificată de România prin Legea nr. 138/2011 şi, respectiv, Convenţia de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale (1993), ratificată de România prin Legea nr. 84/1994.

Minorul, născut în România, a provenit dint-o relaţie întâmplătoare a mamei sale, care, la momentul naşterii acestuia fiind minoră, a solicitat o măsură de protecţie pentru fiul său, motivat de lipsa condiţiilor materiale necesare creşterii şi educării acestuia.

Prin urmare, faţă de minor s-a dispus iniţial măsura plasamentului într-o instituţie de ocrotire de tip rezidenţial şi ulterior, măsura plasamentului la diferiţi asistenţi maternali profesionişti, acesta înregistrând o evoluţie pozitivă.

Întrucât în toată perioada cât minorul a beneficiat de măsura de protecţie specială a plasamentului nu a fost vizitat de mamă, care era plecată în străinătate şi nici de alte rude din cadrul familiei extinse, cu ocazia reevaluării măsurii de protecţie, constatându-se că nu e posibilă reintegrarea copilului în familia sa, instanţa a dispus încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne a minorului în cauză, iniţial în baza sentinţei civile nr. 82/AD/2011 şi, ulterior, în baza sentinţei civile nr. 14/AD/2013 ale Tribunalului Hunedoara.

Aşa cum rezultă din Raportul privind situaţia copilului în cauză, pe perioada deschiderii procedurii de adopţie faţă de minor s-a încercat compatibilizarea acestuia cu o altă familie din România în vederea adopţiei interne, dar, din păcate, demersul a eşuat datorită incapacităţii acelei familii de a trece peste trauma pierderii unui copil biologic, astfel că faţă de minorul în cauză s-a dispus din nou măsura plasamentului la asistentul maternal profesionist.

În aceste condiţii, respectându-se principiul subsidiarităţii adopţiei internaţionale faţă de cea internă a minorului, instanţa va avea în vedere pentru adopţia internaţională a acestuia dispoziţiile art. 52 alin. 1 lit. b din Legea nr. 273/2004.

Cu referire la familia adoptatoare, instanţa a constatat din actele şi lucrările de la dosar că este formată dintr-un cetăţean italian şi soţia sa, cetăţean român, ambii cu domiciliul şi reşedinţa obişnuită în Italia.

Familia adoptatoare îndeplineşte toate condiţiile legale prevăzute de art. 460461 din Codul civil, art. 6-12 şi art. 56-58 din Legea nr. 273/2004 – pentru a adopta pe minor, putându-i oferi acestuia din punct de vedere material şi moral tot sprijinul şi afecţiunea de care minorul are nevoie în vederea creşterii şi educării sale.

Aşa cum rezultă din raportul privind evoluţia relaţiilor dintre minor şi adoptatori şi din declaraţiile acestora date în faţa instanţei, aceştia i-au oferit multă afecţiune, disponibilitate şi interes în a-i cunoaşte nevoile, minorul devenind cu fiecare întâlnire tot mai deschis şi încrezător în şansa lui alături de această familie.

Aşa fiind şi având în vedere că, atât în ceea ce priveşte reglementările internaţionale în materie, ratificate de România cât şi raportat la dispoziţiile Legii nr. 273/2004, în situaţia adopţiei a fost concepută şi reglementată de legiuitor ca o măsură de protecţie a copilului aflat în dificultate şi apreciind că aceasta este în interesul superior al minorului, constatând că sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă ale adopţiei internaţionale, instanţa va admite cererea petenţilor, încuviinţând adopţia minorului de către familia adoptatoare.

Pentru aceleaşi motive, instanţa va dispune încetarea măsurii plasamentului minorului la asistentul maternal profesionist.

În temeiul dispoziţiilor art. 473 alin. 1, minorul va dobândi prin adopţie numele de familie al adoptatorilor, urmând a păstra prenumele, cu care minorul se identifică pe deplin.

De asemenea, raportat la dispoziţiile art. 54 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2004 şi la Declaraţia Comitetului de Adopţii Internaţionale nr. 38681/2014/EURO/A, instanţa constată că, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, minorul va deveni cetăţean italian, iar autorităţile centrale din România şi Italia vor lua toate măsurile necesare pentru ca minorul să primească încuviinţare de ieşire din statul de origine şi să primească autorizare de intrare şi de a locui permanent pe teritoriul statului primitor, conform art. 18 din Legea nr. 84/1994 privind ratificarea Convenţiei de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale.

În temeiul dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 119/1996, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, Primăria în a cărei rază teritorială se află în prezent domiciliul minorului va întocmi un nou act de naştere pentru copil, în conformitate cu noul său statut civil, astfel că adoptatorii vor fi trecuţi ca şi părinţii săi fireşti, urmând a se face menţiune despre adopţiei pe marginea vechiului act de naştere al copilului.

Văzând că nu s-au cerut cheltuieli de judecată;

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:

Admite cererea formulată de petenţi, ambii cu reşedinţa obişnuită în Italia şi cu domiciliul ales în România, în contradictoriu cu intimata Autoritatea Naţională pentru Protecţia Dreptului Copilului şi Adopţie, sediul în Bucureşti, B-dul Gheorghe Magheru, nr. 7, sector 1, şi D.G.A.S.P.C. Hunedoara, cu sediul în Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara, şi în consecinţă:

Încuviinţează adopţia minorului, de către familia adoptatoare, cu reşedinţa obişnuită în Italia.

Adoptatul va purta numele adoptatorilor, urmând a păstra prenumele său.

După rămânerea definitivă a prezentei, Primăria va întocmi şi va elibera un nou act de naştere pentru copil, conform cu noul său statut civil.

Dispune încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului minorului la asistentul maternal profesionist.

Executorie.

Cu drept de apel în 30 zile de la pronunţare cu părţile prezente. Cererea de apel se depune la Tribunalul Hunedoara.

Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică.

Judecător: Ioan-Eugen IOJA”

Notă: Încheierea de mai sus reliefează condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru admiterea unei cereri de adopţie internaţională, surprinzând în mod temeinic starea de fapt şi analizând cu maximă atenţie relaţia dintre minor şi viitorii săi părinţi adoptatori.

Reiese, totodată, din motivarea încheierii, rolul important avut de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Potecţia Copilului Hunedoara în realizarea dezideratului ca un copil să poată dobândi o familie, în care să poată creşte şi să se poată educa în mod corespunzător, în spiritul principiului interesului superior al copilului.

Deşi într-o anumită epocă, adopţia internaţională era văzută ca o instituţie controversată, apreciem că aceasta poate fi finalizată cu succes, dacă toţi factorii instituţionali implicaţi dovedesc bună credinţă şi profesionalism şi dacă între părinţii adoptatori şi adoptat se pot crea legături afective puternice.

Hotărârea a rămas definitivă, prin neapelare.

Avocat Florin RADU
Consilier, Baroul Hunedoara

Citeşte mai mult despre , , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership