Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti

Achiziţii publice. Obligaţia autorităţii contractante de a indica în concret şi exact motivele de respingere a ofertelor. Comentariul deciziei Curţii de Apel Cluj nr. 2320 din 12 martie 2014
11.03.2015 | Patricia HANDRAMAN

Secţiuni: Achiziții publice, Studii
JURIDICE - In Law We Trust

Prin decizia Curţii de Apel Cluj[1], s-a stabilit obligaţia petentei de a motiva în concret şi exact motivele de respingere a ofertelor. Pe rolul acestei instanţe, petenta S.C. V.S.A. B.M. în contradictoriu cu asocierea formată din S.C. I. S.A. – S.C. O.S.M S.R.L., cere modificarea în tot a Deciziei nr. 4214/C4/4689/22.11.2013, emisă de Consiliul Național de Soluţionare a Contestaţiilor, ca netemeinică și nelegală, în sensul respingerii contestaţiei formulate de intimată.

În fapt, petenta a organizat procedura de licitaţie deschisă, având ca obiect atribuirea contractului de lucrări pentru investiţia “MM-CL-9 Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a rezervoarelor de apă, a staţiilor de pompare, a rețelei de distribuţie şi a reţelei de apă uzată în Baia Sprie, Baita, Bozanta și Cavnic” – din cadrul proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Maramureş”.

Constatăm că, iniţial, în urma finalizării procesului de evaluare a ofertelor depuse de ofertanţi, comisia de evaluare a stabilit câstigătoare oferta depusă de S.C.H. S.A.

Împotriva rezultatului procedurii de atribuire a fost formulată contestaţie către CNSC de către Asocierea S.C. ICIM S.A. – S.C. O.S.M. S.R.L.

În cursul evaluării contestaţiei, CNSC a dispus anularea raportului şi a actelor subsecvente şi a obligat autoritatea să reevalueze ofertele depuse. Deși autoritatea contractantă a anulat actele respective, în urma reevaluării a desemnat același câstigător al ofertei, concluzionând de o manieră generală că ceilalţi participanţi „nu au îndeplinit caietul de sarcini”.

Împotriva rezultatului procedurii, intimata a formulat contestaţia înregistrată la CNSC sub nr. 36376/28.10.2013, solicitând din nou anularea raportului de procedură şi actele subsecvente respective şi continuarea procedurii cu reevaluarea ofertelor. Prin Decizia nr. 4214/C4/4689 din 22 noiembrie 2013, Consiliul a admis contestaţia, a dispus anularea raportului și obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

În același timp, CNSC, prin Decizia din 22 noiembrie 2013, a reţinut că autoritatea contractantă nu ar fi indicat în concret cerinţa care a fost încălcată (cerinţa X, pagina Y) ci ar fi invocat, de o manieră generală, neîndeplinirea caietului de sarcini. Motivele de respingere a unei oferte, declararea ei ca neconformă sau inacceptabilă, trebuie să rezulte cu claritate din actul autorităţii contractante.

În drept, se arată că în cuprinsul dispoziţiilor prevăzute de art. 207 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006 nu se impune obligaţia autorităţii contractante de a localiza, în concret, unde anume se află în cuprinsul documentaţiei de atribuire cerinţa ce a fost nesocotită de ofertant. Petenta consideră că ofertantul trebuie să depună diligenţa pentru a localiza neconformităţile.

Pe de altă parte, petenta consideră că neconformităţile propunerii nu sunt minore, astfel cum acestea sunt reglementate de art. 79 alin. 2 lit. b) din H.G. nr. 925/2006.

Instanţa reţine că există mai multe dispoziţii legale, cuprinse în O.U.G. nr. 34/2006, ce impun autorităţii contractante să indice, cu maximă acurateţe, motivele respingerii unei oferte. Astfel, art. 2 alin. 2 lit. d): „Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: … transparenţa”.

Art. 213 alin. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 34/2006: „Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. 1 lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică … şi cuprinde cel puțin următoarele elemente: f) denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii”.

Art. 207 alin. 2 lit b): „În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. 2, autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează: „b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţa prevăzute în caietul de sarcini”.

Curtea reţine şi faptul că, în speţă, procedura de achiziţie a impus întocmirea a 6 caiete de sarcini plus specificaţii tehnice.

În consecință, faţă de cele menţionate, în baza art. 283 şi următoarele din O.U.G. nr. 34/2006, dar şi în considerarea textelor legale deja menţionate, cuprinse fie în O.U.G. nr. 34/2006 fie în H.G. nr. 925/2006, se va respinge plângerea formulată şi se va păstra în întregime Decizia nr. 4214/C4/4689/27.XI.2013 emisă de CNSC.

Comentariu

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are competenţa și posibilitatea de a analiza legalitatea şi temeinicia actului contestat sub toate aspectele, putând să-l anuleze în tot sau în parte, să oblige autoritatea contractantă să emită un act sau să dispună orice altă masură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire.

Împotriva oricărui act al autorităţii contractante, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa direct CNSC, fără a mai solicita în prealabil revocarea acelui act de către autoritatea contractantă sau autoritatea superioară ierarhic, fiind în prezenţa unei proceduri administrativ-jurisdicționale.

Decizia autorităţii contractante prin care dispune anularea procedurii pentru atribuirea contractului sau adoptă orice altă hotărâre cu privire la procedura de achiziţie trebuie să fie motivată în fapt şi în drept[2].

După cum se susţine în doctrină[3], specificul încheierii contractelor administrative este acela că, întrucât ele urmăresc, în primul rând, să satisfacă un interes public, se încheie cu câştigătorul care va satisface cel mai bine acel interes public.

Această apreciere de selecţie a celui mai bun candidat nu este una discreționară, ci ea trebuie să se facă în ambianţa O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

În speţă, suntem în faţa unui contract de lucrări, care poate fi definit ca acel contract de achiziţie publică care are ca obiect fie atât proiectarea, cât şi execuţia, fie doar execuţia unei construcţii şi/sau a unor lucrări aferente construcţiilor. Conform Anexei nr. 1 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prin construcţii se înțelege construcţia de clădiri noi şi lucrări de reparare, modificare, restaurare.

Consider că hotărârea instanţei este reuşită şi că, într-adevăr, art. 207 alin. (2) trebuie interpretat în sensul că autoritatea contractantă trebuie să specifice în mod clar şi explicit care anume condiţii nu au fost îndeplinite (Pagina X, Condiţia Y) din caietul de sarcini.

In concreto, prin nerespectarea dispoziţiilor legale în materie se pune în discuţie însuşi dreptul la apărare. Ori, după cum corect s-a evidenţiat în doctrină[4], „dreptul la apărare, ca valoare socială, este necesar oricărui mediu socio-uman”.

Motivarea trebuie să evidenţieze în mod clar şi neechivoc raţionamentul autorităţii contractante, astfel încât, pe de o parte, să permită persoanelor interesate să cunoască justificările măsurii adoptate pentru a putea să îşi apere drepturile şi să verifice dacă decizia este sau nu temeinică şi, pe de altă parte, să permită instanţei să exercite controlul de legalitate[5].

În doctrină[6] s-a interpretat în acelaşi fel, ofertantul/ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare sunt informaţi asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:
i) Fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
ii) Pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere;
iii) Fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă, conformă şi corespunzătoare, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor câstigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care se încheie un acord-cadru.

În concluzie, consider că în temeiul principiului transparenţei şi articolelor anterior menţionate din O.U.G. nr. 34/2006 hotărârea instanţei este corectă. Se impune obligaţia indicării de către autoritatea contractantă a motivelor respingerii candidaţilor.


[1] Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2320 din 12 martie 2014.
[2] Curtea de Apel Bucuresti, secţia a VIII-a contencios Administrativ şi Fiscal, decizia civila nr. 2275 din 13 decembrie 2007, Horaţiu Pătrascu, Culegere de practică Judiciara în materie de achizitii publice, Ed. Wolters Kliwer, Bucureşti 2010 pag. 305.
[3] Ovidiu Podaru, Drept administrativ Vol I Actul administrativ (I) Repere pentru o teorie altfel, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2010, pag. 192.
[4] Laura Magdalena Trocan “Garantarea dreptului la apărare în lumina dispoziţiilor tratatelor internaţionale specializată în materia drepturilor omului şi jurisprudenţei CEDO”, Analele Universitaţii “Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice nr. 4/2010.
[5] Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, C-350/88, Rec., p. I-39514 februarie 1990,  Dumitru-Daniel Şerban, Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie Achiziţii Publice, Editura Hamangiu, Bucureşti 2011, pag. 254.
[6] Sebastian Lazăr, Achiziţii Publice Principii-Proceduri-Operaţiuni-Metodologie, Ed. Wolters Kluwer România, Bucureşti 2009, pag. 135-139.


Patricia HANDRAMAN
Facultatea de Drept a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti