« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
D&B DAVID SI BAIAS
 

RIL promovat. Modalitatea de acordare şi calculul dobânzii aferente taxei auto
30.03.2015 | Andrei PAP

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Procurorul General al României, Tiberiu-Mihail Niţu, a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu recurs în interesul legii, întrucât, în practica judiciară, s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar asupra următoarelor probleme de drept:

I. Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligațiile bănești, a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligațiile bănești, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale în domeniul bancar, a dispozițiilor art. 120 alin. (7) şi art. 124 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în referire la dobânda ce se acordă pentru sumele încasate cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare şi taxă pe emisiile poluante, restituite prin hotărâri judecătorești.

II. Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 994 din Codul Civil din anul 1864, art. 1535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, art. 124 alin. (1) şi art. 70 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată, în referire la momentul de la care curge dobânda pentru sumele încasate cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare şi taxă pe emisiile poluante, restituite în temeiul hotărârilor judecătorești.

Optica jurisprudenţială

Urmare verificării din oficiu a practicii judiciare în aceste probleme de drept şi în considerarea sesizării formulate de Avocatul poporului, transmisă prin adresa nr. 8/SU/2013 din 26 septembrie 2013 a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, s-a constatat că instanțele au stabilit unanim că sunt purtătoare de dobânzi sumele încasate cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare şi taxă pentru emisii poluante a căror restituire a fost solicitate pe calea acțiunilor în justiție.

În această modalitate s-a făcut aplicarea, pe de o parte, a deciziei în interesul legii nr. 24/2011 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul Competent să judece recursul în interesul legii şi, pe de altă parte, a jurisprudenței Curții de Justiţie a Uniunii Europene care a statuat că, atunci când un stat percepe taxe cu încălcarea normelor dreptului Uniunii, justițiabilul are dreptul la restituirea nu numai a impozitului perceput fără temei, ci şi la dobânzi care să reprezinte o despăgubire adecvată pentru pierderea suferită prin plata nedatorată a impozitului, ca o consecință a principiului efectivității.

Divergența de jurisprudență vizează natura juridică a dobânzilor ce pot fi acordate şi momentul de la care acestea încep să curgă, astfel:

I. În prima problemă de drept care vizează dobânda aplicabilă în cazul restituirii pe cale judecătorească a sumelor încasate cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare şi taxă pentru emisiile poluante, s-au identificat trei orientări de jurisprudență:

I.1. Într-o primă opinie, s-a considerat că autoritățile fiscale pârâte datorează dobânda legală prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 9/2000, respectiv de Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, întrucât sumele a căror restituire a fost solicitată nu au natura juridică a unor taxe fiscale, ci reprezintă taxe speciale pentru protecția mediului.

Prin urmare, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 124 alin. (2) şi art. 120 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la nivelul dobânzii fiscale.
În motivarea unora dintre aceste soluții s-a invocat şi faptul că dobânda legală este mai mică decât dobânda fiscală.

I.2. În a doua opinie, s-a considerat că autorităţile publice pârâte datorează dobânda fiscală prevăzută de art. 120 alin. (7) şi art. 124 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată.

S-a arătat că dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 şi ale Ordonanței Guvernului nr. 13/2011, constituind dreptul comun în privința dobânzii legale, nu sunt aplicabile în materie fiscală pentru care există prevederi speciale în cuprinsul Codului de procedură fiscală.

S-a reținut şi că această soluție este determinată de natură juridică a taxelor a căror restituire a fost solicitată pe calea acțiunilor în justiție, aceea de taxe fiscale a căror administrare este supusă prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată.

În acest sens, au fost invocate dispozițiile art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată şi completată, potrivit cărora, contribuțiile, taxele, penalitățile şi alte sume ce constituie venit la bugetul acestui fond urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuțiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată.

I.3. S-a identificat şi o soluție izolată în care instanța de judecată a acordat dobânda legală prevăzută de art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2000 pentru perioada cuprinsă între data plății taxei şi până la expirarea termenului prevăzut de art. 70 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată, în care autoritățile administrative fiscale trebuie să soluționeze cererea de restituire şi dobânda fiscală, prevăzută de art. 120 alin. (7) din acest din urmă act normativ, din ziua imediat următoare expirării termenului de soluționare a cererii de restituire, până la data restituirii efective a taxei.

S-a reținut că taxa a cărei restituire a fost solicitată mai întâi prin parcurgerea procedurii administrative şi, mai apoi, pe calea acțiunii în justiție, a fost încasată nelegal, fiind supusă restituirii, potrivit art. 117 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată.

Pentru repararea integrală a prejudiciului, contribuabilul este îndreptățit a obține şi dobânda aferentă sumei ce trebuie restituite.

Prin urmare, dobânda legală prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 9/2000 a fost acordată cu titlu de folos nerealizat până la momentul expirării termenului prevăzut de lege pentru soluționarea cererii de restituire pe cale administrativă.

S-a considerat că dobânda fiscală se cuvine din ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de art. 70 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, avându-se în vedere şi prevederile Ordinului nr. 1899/2004 al Ministrului Finanțelor Publice.

II. Cu privire la cea de-a doua problemă de drept, referitoare la momentul de la care curge dobânda legală sau dobânda fiscală, după caz, s-au identificat patru orientări de jurisprudență:

II.1. Într-o primă orientare, instanțele care au considerat că se datorează dobânda fiscală au stabilit ca plata acesteia să se facă începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 45 de zile prevăzut de art. 70 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată.

În motivarea acestor soluții s-a reținut că, potrivit art. 124 alin. (1) din acest act normativ, pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de art. 117 alin. (2) şi (21) sau la art. 70, după caz, până la data stingerii prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor.

Procedura de restituire a sumelor achitate de un contribuabil ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale este reglementată de art. 117 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1899/2004.

Coroborând prevederile art. 124 alin. (1) cu art. 70 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, instanțele au observat că, în principiu, dobânda se datorează de la momentul punerii în întârziere.

Deoarece în acest caz este vorba despre o restituire care se efectuează la cerere, data punerii în întârziere echivalează cu data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluționarea cererii în procedura administrativă.

II.2. Într-o altă orientare, instanțele care au acordat, fie dobânda legală prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 9/2000 sau de Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, după caz, fie dobânda fiscală, prevăzută de art. 120 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată, au considerat că aceasta curge de la data plății taxelor a căror restituire a fost solicitată prin acțiunile în justiție.

În motivarea acestor soluții, instanțele au avut în vedere Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-565/11 (Mariana Irimie împotriva Administrației Finanțelor Publice Sibiu şi Administrația Fondului pentru Mediu) în care s-a statuat că dreptul Uniunii se opune reglementării interne conținute în art. 124 din Codul de procedură fiscală care limitează dobânzile acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii la cele care curg începând cu ziua care urmează datei formulării cererii de restituire a acestei taxe.

Interpretarea dată de instanța europeană Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene este obligatorie pentru instanțe şi pentru organele fiscale.

Întrucât sumele plătite cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare sau taxă pentru emisiile poluante nu au fost datorate potrivit legislației comunitare, ele trebuie restituite împreună cu daunele (dobânda) solicitate.

În aceste de situații, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că statele membre trebuie să asigure rambursarea taxelor colectate cu încălcarea prevederilor art. 90 din Tratat, cu respectarea principiilor care guvernează autonomia procedurală şi îmbogățirea fără justă cauză. Totodată, a mai decis că în astfel de cauze pot fi plătite şi daune pentru pierderile suferite (Cauza C-68/79, Hans Just I/S c/a The Danish Ministry for Fiscal Affairs).

Prin urmare, dobânzile aferente sunt datorate cu titlu de reparare integrală a prejudiciului cauzat prin plata unei taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii Europene şi se cuvin contribuabililor de la data achitării taxei şi până la plata efectivă a debitului.

S-a apreciat că nu se poate paraliza dreptul contribuabilului de a beneficia de o reparație integrală a prejudiciului pe considerentul că acesta are doar dreptul de a i se restituit suma plătită fără temei legal, iar dobânda se acordă doar dacă autoritățile administrative nu rezolvă cererea de restituire în termenul prevăzut de lege, deci doar de la data refuzului de restituire a sumelor solicitate.

Dacă s-ar admite opinia potrivit căreia indiferent de perioada de folosire a sumei de bani, achitată la bugetul de stat fără temei legal, autoritatea administrativă este ținută să restituie doar suma plătită la bugetul de stat de contribuabil, fără o altă reparație, în ipoteza în care cererea de restituire este rezolvată în termenul de 45 de zile de la înregistrare, indiferent de perioada de timp cât bugetul de stat a beneficiat de fructificarea acestei sume, ar echivala cu încălcarea principiului răspunderii civile delictuale care presupune repararea în natură şi integrală a prejudiciului.

II.3. Alte instanțe care au acordat, fie dobânda legală prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 9/2000, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, fie dobânda fiscală, prevăzută de art. 120 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată, au considerat că aceste dobânzii curg de la data punerii în întârziere a autorităţii fiscale, punere în întârziere realizată prin cererea de restituire a taxei formulată fie pe cale administrativă, fie pe cale judecătorească.

În motivarea acestor soluții, s-a reținut că dobânda poate fi acordată, ca regulă, de la data punerii în întârziere, iar excepțiile trebuie să fie strict prevăzute de lege.

Punerea în întârziere a debitorului obligației de restituire a taxei se realizează prin formularea cererii de restituire, fie pe cale administrativă, fie pe cale judecătorească, întrucât nicio dispoziție legală nu consacră faptul că autoritatea administrativ – fiscală ar fi de drept în întârziere de la data la care s-a făcut plata taxei.

II.4. A fost identificată şi o soluție izolată, potrivit căreia, dobânda legală curge de la data plății taxei, până la soluționarea cererii de restituire în procedura administrativă, iar dobânda fiscală curge de al data expirării termenului de soluționare a cererii de restituire în procedura administrativă, prevăzut de art. 70 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată.

Această soluție s-a raportat la regimul juridic diferit al celor două tipuri de dobândă prevăzute în dreptul comun şi în legislaţia fiscală.

Opinia Procurorului General este în sensul că opiniile exprimate la pct. I.2. şi II.2. sunt în litera şi spiritul legii.

:: Textul integral al recursului în interesul legii

Andrei PAP

 
Secţiuni: Comunicate parchete, Fiscalitate, RNSJ | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD