« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
SAVESCU & ASOCIATII
 

Ministerul Public ref. includerea perioadei de ucenicie la calculul vechimii în muncă
08.05.2015 | Andrei PAP

JURIDICE - In Law We Trust

Ministerul Public a formulat un punct de vedere cu privire la problema de drept ce formează obiectul dosarului nr. 7/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii privind: „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale în referire la includerea perioadei de ucenicie la calculul vechimii în muncă”, cu termen pentru depunerea raportului la 8 mai 2015 şi termen de judecată la data de 8 iunie 2015”.

Optica jurisprudenţială

Potrivit actului de sesizare reprezentat de recursul în interesul legii declarat de Avocatul Poporului, în această problemă, se precizează următoarele:

Pe rolul instanţelor judecătoreşti s-au aflat numeroase cauze prin care se solicită recunoaşterea ca vechime în muncă a perioadei de ucenicie, în care solicitantul a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale. Examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat că instanţele de judecată au soluţionat diferit această problemă de drept. Elementele puse în discuţie sunt următoarele:
– existenţa unui contract de ucenicie;
– plata salariilor/indemnizaţiilor;
– plata cotizaţiilor de asigurări sociale;
– existenţa unui contract de muncă.

Soluţiile sunt de admitere a cererilor sau de respingere, după caz, iar în motivarea deciziilor s-a avut în vedere îndeplinirea fie a tuturor elementelor de mai sus, fie s-a cerut dovedirea numai a unuia, a două sau a trei dintre ele. Toate deciziile de admitere au considerat că este necesară probarea existenței unui contract de ucenicie, nu a unui contract de muncă. Cu privire la celelalte aspecte, practica instanţelor este foarte diferită:

– se consideră suficientă existența diplomei de absolvire şi înscrierea menţiunii şcolii în carnetul de muncă, fără a fi necesară probarea celorlalte elemente (salariu, contribuţii sociale, adeverinţă de la şcoala sau întreprinderea respectivă),

– cererea se admite în baza unei adeverinţe în care se precizează că ucenicul a beneficiat de toate drepturile legale prevăzute de Legea nr. 3/1950 cuprinzând Codul muncii;

– cererea se admite, probându-se fie existenţa salariilor ucenicilor, dar nu şi plata contribuţiilor sociale, fie plata contribuţiilor, dar nu şi a salariului;

– cererea se admite, întrucât s-a făcut dovada plăţii salariilor şi a achitării contribuţiilor de asigurări sociale.

1. Într-o primă orientare de jurisprudenţă – susţinută de Curtea de Apel Craiova şi Curtea de Apel Timişoara – s-a reţinut că perioada în care persoana a fost ucenic cu plată trebuie să fie valorificată ca stagiu de cotizare, întrucât se face dovada:
– plăţii salariului ucenicului în perioada de ucenicie;
– achitării cotizaţiilor de asigurări sociale.

Această opinie se întemeiază pe următoarele considerente:

a) interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 89 din Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1957, conform cărora „Nu constituie vechime în muncă timpul servit ca ucenic, practicant sau elev al unei şcoli profesionale cu excepţia celor ce au cotizat la fostele case de asigurări sociale sau dovedesc că au primit un salariu”;

b) prevederile art. 6 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 4161/1953, potrivit cărora „contribuţia pentru asigurările sociale se plăteşte şi asupra sumelor plătite de întreprinderi elevilor şcolilor profesionale cât fac practică în producţie”;

c) interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 32 lit. b) din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 252/1967, pentru aplicarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, care prevăd că nu se consideră vechime în muncă timpul servit ca ucenic, practicant sau elev al unei şcoli profesionale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 30 alin. (1) lit. h) şi a celor care fac dovada că în această perioadă au primit salariu ori au cotizat la fostele asigurări sociale până la 1 ianuarie 1949.

În această opinie, instanţele au interpretat prevederile art. 89 din Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1957 în sensul că perioada în care o persoană a fost ucenic constituie vechime în muncă fără a fi necesar un contract de muncă, iar lipsa acestui tip de contract nu conduce automat la concluzia că sumele primite ar fi reprezentat bursă.

2. Într-o altă opinie – susţinută de Curtea de Apel Braşov şi Curtea de Apel Târgu Mureş – instanţele au admis acţiunile în baza adeverinţelor emise de unităţile de învăţământ în care se arată că reclamanţii au urmat cursurile şcolilor profesionale de ucenici, timp în care au beneficiat „de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 3/1950 cap. 14. art. 106 ind. 2 şi art. 133 lit. d)”. În plus, au fost depuse statele de plată.

În această opinie, prevederile art. 106 alin. (2) din Legea nr. 3/1950, potrivit cărora ”cotizaţiile de asigurare sunt în sarcina celor care angajează şi nu pot fi reţinute din salariile angajaţilor” şi ale art. 133 lit. d) din acelaşi act normativ, conform cărora ”vechimea în muncă se consideră neîntreruptă când angajatul urmează o şcoală în scopul pregătirii profesionale”, au fost interpretate şi aplicate în sensul că perioada în care au fost urmate cursurile şcolilor profesionale de ucenici trebuie considerată vechime în muncă.

3. Într-o altă orientare de jurisprudenţă (minoritară) – susţinută de Curtea de Apel Craiova, perioada de ucenicie a fost recunoscută ca vechime în muncă doar cu dovada veniturilor, nu și a plăţii contribuţiilor sociale.

Pentru motivarea acestei opinii au fost aplicate prevederile art. 8 lit. a) din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 981/1967 cu privire la pregătirea unor muncitori calificaţi prin ucenicie la locul de muncă. Astfel, norma legală a fost interpretată în sensul că ucenicia la locul de muncă este o formă de calificare profesională ce se face în baza contractului de ucenicie.

Totodată, s-a făcut aplicarea art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, fiind interpretat în sensul că vărsarea contribuţiilor de asigurări sociale nu intră în sarcina ucenicilor, ci a unităţilor socialiste de stat.

Ca atare, în această opinie a fost suficientă dovada cursurilor de ucenicie şi plata unei indemnizaţii lunare, cererea fiind admisă chiar şi în lipsa unei menţiuni exprese cu privire la plata cotizaţiilor de asigurări sociale.

4. Într-o altă orientare de jurisprudenţă (minoritară) – susţinută de Curtea de Apel Timişoara, vechimea în muncă pentru perioada uceniciei a fost recunoscută numai prin dovada contractului de ucenicie și o adeverinţă în care se precizează virarea contribuţiei pentru pensii, nu şi a salariului.

Conform acestei opinii, perioada în care persoana a fost ucenic constituie vechime în muncă, în baza:

a) art. 161 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – care prevede modalitatea de calcul a salariilor lunare în cazul în care acestea nu au fost menţionate în acte – va fi aplicat şi în cazul ucenicului care nu poate dovedi salariul;

b) Pentru recunoaşterea perioadei de ucenicie ca vechime în muncă, s-au reţinut:

– interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 89 din Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1957, conform cărora „Nu constituie vechime în muncă timpul servit ca ucenic, practicant sau elev al mei şcoli profesionale cu excepţia celor ce au cotizat la fostele case de asigurări sociale sau dovedesc că au primit un salariu”;

– prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, potrivit cărora ”vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la intrarea în vigoare a legii constituie stagiu de cotizare”;

c) Referitor la plata contribuţiilor de asigurări sociale, s-a făcut aplicarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 4161/1953, potrivit cărora: „contribuţia pentru asigurările sociale se plăteşte şi asupra sumelor plătite de întreprinderi elevilor şcolilor profesionale cât fac practică în producţie”.

Ca atare, în această opinie, perioada de ucenicie a fost luată în considerare ca stagiu de cotizare numai în baza adeverinţei de virare a contribuţiei de asigurări sociale.

5. Într-o altă opinie (minoritară) – susţinută de Curtea de Apel Alba Iulia, pentru recunoaşterea ca vechime în muncă a perioadei de ucenicie, s-a considerat suficientă existenţa diplomei de absolvire şi înscrierea menţiunii şcolii în carnetul de muncă, fără a fi necesare probarea celorlalte elemente (salariu, contribuţii sociale, adeverinţă de la şcoala sau întreprinderea respectivă).

Pentru a decide în acest fel, instanţa a aplicat prevederile Legii nr. 3/1950 cuprinzând Codul Muncii, şi anume art. 78 privind ucenicii, art. 104, art. 106-107 şi ale art. art. 133 lit. d) privind vechimea în muncă.

Acestea au fost opiniile exprimate de instanţele judecătoreşti în sensul recunoaşterii vechimii în muncă pentru perioada de ucenicie. Unele instanţe au menţionat în motivare şi punctul de vedere al Casei Naţionale de Pensii Publice, potrivit căruia ucenicii pot beneficia de valorificarea ca vechime în muncă a perioadei de ucenicie doar dacă dovedesc că în perioada de ucenicie au primit salariu pentru care s-a virat contribuţia de asigurări sociale de stat.

6. Într-o altă orientare de jurisprudenţă – susţinută de Curtea de Apel Oradea – acţiunea a fost respinsă, în temeiul art. 89 din Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1957, respectiv al art. 32 lit. b) din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 252/1967, pentru aplicarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară. În această speţă, reclamantul a solicitat recunoaşterea ca stagiu de cotizare a activităţii de ucenic dovedită cu menţiunea din carnetul de muncă şi adeverinţă, în care nu se specifică salariul sau plata cotizaţiilor, arătând că lipsa acestor menţiuni nu i se poate imputa.

7. Într-o altă orientare de jurisprudenţă – susţinută de Curtea de Apel Piteşti, Curtea de Apel Suceava, Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Bacău – solicitările cu acest obiect au fost respinse, reţinându-se că perioada în care persoana a urmat cursurile unei şcoli profesionale de ucenici şi a primit salariu nu trebuie să fie valorificată ca stagiu de cotizare, în cazul în care persoanele respective:
– nu pot face dovada plăţii cotizaţiilor de asigurări sociale şi
– nu au încheiat un contract de muncă cu întreprinderea.

Astfel, activitatea fiind prestată în baza unui contract de ucenicie încheiat cu şcoala profesională nu este luată în considerare ca stagiu de cotizare la calculul pensiei.

Această opinie se întemeiază pe următoarele considerente:

Pe durata contractului de ucenicie, reclamaţii nu deţineau contracte de muncă, acestea fiind încheiate după absolvirea şcolii profesionale. Pe cale de consecinţă, perioada de ucenicie nu este considerată vechime în muncă. În drept, în acest sens au fost interpretate şi aplicate:
a) prevederile art. 8 lit. a) din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 981/1967;
b) prevederile art. 2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitare de pensii publice;
c) prevederile 133 lit. e) din Legea nr. 3/1950 cuprinzând Codul Muncii.

Procurorul General al României apreciază ca fiind în litera şi spiritul legii opinia potrivit căreia perioada de ucenicie constituie vechime în muncă şi stagiu de cotizare, potrivit dispoziţiilor legale care au reglementat această formă de activitate în perioadele de referinţă.

:: Punctul de vedere al Ministerului Public

Andrei Pap

 
Secţiuni: Comunicate parchete, Dreptul muncii, RNSJ | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD