Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)

Programul meu electoral pentru funcția de Decan al Baroului București


8 mai 2015 | Ion DRAGNE

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Avocați

1. Informatizarea și creșterea eficienței serviciilor administrative ale Baroului București pentru un acces optim al avocaților la acestea, prin:

– Finalizarea procedurilor de informatizare a administrației Baroului, în paralel cu înființarea „biroului unic” și a unui „birou virtual” de primire a cererilor, eliminarea obținerii vizelor de la compartimente (prin implementarea comunicării electronice între departamente) pentru reducerea timpului de depunere și a procedurilor de soluționare a solicitărilor avocaților și a formelor de exercitare a profesiei.

– Implementarea unui sistem electronic de gestiune și redactare integrată a documentelor tuturor departamentelor Baroului.

– Crearea platformei online de primire a solicitărilor din partea formelor de exercitare a profesiei (facilități de primire documente pentru formele cu un număr mare de avocați), pe baza de ID și parole.

– Vizualizarea online a situației financiare a avocaților în relația cu Baroul București și Filiala Casei de Asigurări a Avocaților, prin crearea unei platforme comune.

– Îmbunătățirea circuitului administrativ de soluționare a cererilor avocaților pentru optimizarea timpului de răspuns și transparență.

– Implementarea unui sistem de plată, rapid și eficient, a contribuțiilor profesionale prin POS/online.

– Crearea arhivei electronice a Baroului București cu posibilitatea vizualizării conținutului dosarului profesional, prin utilizarea contului personalizat al avocatului.

– Instruirea corespunzătoare a personalului Baroului București în scopul punerii la dispoziție a unor servicii de calitate pentru avocați.

– Garantarea unor termene rezonabile de soluționare a solicitărilor avocaților, prin delegarea atribuțiilor specifice ale consiliului către consilierii desemnați.

2. Creșterea gradului de transparență decizională la nivelul Consiliului și a Decanatului Baroului București, prin:

– Reorganizarea ședințelor de consiliu, prin delegarea unor importante atribuții către consilieri, cu menținerea controlului Consiliului, ca organ deliberativ ales de avocați, asupra activității consilierilor.

– Reorganizarea resorturilor de activitate ale Consiliului Baroului București și a compartimentelor/serviciilor Baroului București, prin realizarea unei corespondențe a acestora, astfel încât fiecărui resort să îi corespundă un compartiment/serviciu, consilierii având responsabilitatea bunei funcționări a departamentului sau a serviciului coordonat.

– Luarea unor măsuri de asigurare a transparenței în activitatea consilierilor Baroului București, prin crearea unei secțiuni speciale pe website care să includă proiectele în derulare ale fiecărui consilier, precum și publicarea lunară a activității desfășurate.

– Stabilirea unui program de audiențe a decanului, prodecanilor și consilierilor Baroului București, cu stabilirea competențelor pentru rezolvarea, între ședințele Consiliului, a solicitărilor avocaților.

3. Facilitarea exercitării profesiei de către tinerii avocați și formele de exercitare individuală a profesiei de avocat, prin:

– Reducerea sau eliminarea taxelor pentru intrarea în profesie a avocaților stagiari, în condițiile redistribuirii sumelor încasate de Uniunea Națională a Barourilor din România din taxele de organizare a examenului de intrare în profesie și de definitivare în profesie.

– Inițierea, împreună cu celelalte barouri și Uniunea Națională a Barourilor din România, a unor demersuri pe lângă Ministerul Finanțelor Publice și celelalte autorități statale pentru extinderea unor facilități fiscale acordate în prezent pentru angajarea tinerilor, astfel încât statul să încurajeze și cooptarea avocaților stagiari de către cabinetele individuale, prin acordarea unor stimulente financiare pe perioada stagiului.

– Inițierea demersurilor pentru reintroducerea în legislația fiscală a unor facilități, constând în scutiri sau reduceri de impozite pentru investițiile efectuate în primii trei ani de activitate ai cabinetelor individuale.

– Asigurarea priorității la activitățile de formare profesională continuă pentru avocații stagiari și titularii sau colaboratorii cabinetelor individuale.

– Identificarea resurselor financiare și a mijloacelor legale, în colaborare cu INPPA, pentru asigurarea gratuității formării profesionale inițiale a avocaților stagiari.

– Asigurarea, gratuită, a unor informații relevante despre cabinetele individuale, pe website și în alte spații publice ale Baroului București, cu respectarea limitelor publicității profesionale.

4. Asigurarea unei bune comunicări cu corpul profesional, prin:

– Adoptarea, în cadrul Consiliului Baroului București, a procedurii de înscriere pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului a propunerilor avocaților, cu invitarea acestora și a altor persoane interesate la dezbaterea lor.

– Punerea în dezbaterea avocaților, precum și consultarea acestora, a oricărui subiect care poate avea un efect direct sau indirect asupra exercitării profesiei de avocat în România și în Uniunea Europeană.

– Organizarea unui grup de lucru pentru identificarea modificărilor legislative necesare ca urmare a intrării în vigoare a noilor coduri și legislației asociate acestora. Acest grup va aduna propunerile de îmbunătățire a legislației și va redacta anteproiecte privind modificarea legislației cu impact asupra profesiei de avocat.

– Creșterea coeziunii în rândul membrilor Baroului București, prin organizarea unor întâlniri cu avocații de bară cu cei de consultanță, pe teme profesionale de interes comun.

– Inițierea unei serii de acțiuni interprofesionale cu judecătorii și procurorii, pe baza unor parteneriate (inclusiv a celor existente), pentru încurajarea dialogului și pentru a putea reacționa și contracara, în mod organizat, cazurile în care există derapaje.

– Crearea unui birou de presă pentru optimizarea comunicării în legătură cu activitatea structurilor profesiei sau avocaților.

– Facilitarea comunicării cu avocații prin intermediul unei comunicări online, prin introducerea unei secțiuni distincte pe website, oferirea accesului la consultări periodice la sediul Baroului sau al formelor de exercitare a profesiei de avocat, crearea unor urne pentru propuneri și sugestii la sediu, precum și în locurile rezervate avocaților în cadrul instanțelor.

5. Implicarea constantă a Baroului București în activitatea profesională a avocaților și în viața socială, prin:

– Cooptarea de lectori și specialiști care să asigure o formare profesională gratuită pentru o specializare și dezvoltare profesională remarcabile a avocaților stagiari și definitivi.

– Implicarea Baroului București într-o mai mare măsură în proiectele Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA), pentru a asigura accesul la o formare profesională continuă facilă și evaluarea oportunității înființării unui centru teritorial INPPA în București, cu asigurarea resurselor financiare și materiale care să nu greveze bugetul Baroului.

– Formarea unei strategii coerente și motivante de asigurare a stagiului profesional în cadrul cabinetelor individuale, grupate, și al societăților profesionale de avocați.

– Intensificarea programului de pregătire profesională continuă și inițială, prin cooptarea unor lectori externi, practicieni cu bună pregătire și o reputație neștirbită.

– Încheierea de parteneriate cu diverse entități în scopul obținerii unor beneficii pentru avocații membri: bănci, societăți de asigurare, edituri/librării, programe legislative (MOF), soluții IT (software și hardware), diverse servicii (grădinițe/afterschool, săli de sport, turism, catering, restaurant etc.).

– Organizarea unor activități sportive, culturale, de voluntariat, dar și inițierea unor programe și campanii de responsabilitate socială.

– Încheierea unor parteneriate cu universități pentru stabilirea unor discounturi ale programelor de master și a studiilor postuniversitare (burse).

– Încheierea unor parteneriate cu barourile internaționale sau forme de exercitare a profesiei pentru facilitarea accesului la stagii de practică (burse).

– Modificarea site-ului, astfel încât să devină și un instrument de lucru util avocaților (prin publicarea unei liste de traducători autorizați, a partenerilor care oferă discount-uri, legislație, baza de date ECRIS și alte aplicații utile etc.).

– Promovarea relațiilor de colaborare/parteneriat cu entitățile internaționale (Uniunea Internaţională a Avocaților/Union Internationale des Avocats, Baroul Internațional/International Bar Association, Asociația Barourilor Americane).

– Implementarea unui stagiu de practică destinat studenților (în forme de exercitare a profesiei și SAJ).

– Organizarea unor servicii de consiliere și informare destinate avocaților stagiari (integrare profesională), avocaților definitivi (organizarea activității – management, fiscalitate, contabilitate etc.) și avocaților pensionari (programe sociale).

– Implementarea unor parteneriate existente între Curtea de Apel București și Tribunalul București, în vederea organizării unor activități comune și a menținerii și dezvoltării facilităților pentru avocați.

– Editarea unei publicații proprii a Baroului București și crearea, în colaborare cu Biblioteca Națională a României, a unei biblioteci virtuale pe website, actualizată în permanență.

– Asumarea, de către Baroul București, a rolului de facilitator de comunicare între tinerii avocați și formele de exercitare a profesiei, prin crearea unei platforme de recrutare a avocaților pe website (cerere/ofertă) și prin organizarea unor întâlniri periodice între avocații interesați și formele de exercitare a profesiei.

6. Garantarea secretului profesional și a încrederii în profesia de avocat, prin promovarea, cu sprijinul Uniunii Naționale a Barourilor din România și al autorităților publice, a modificărilor legislative care să urmărească:

– Calificarea în legislația profesiei de avocat, ca motiv de nedemnitate, a încălcării secretului profesional de către avocat.

– Sancționarea disciplinară a avocatului care, în orice procedură judiciară sau extrajudiciară, încalcă secretul profesional, chiar dacă prin aceasta beneficiază de un tratament juridic favorabil din partea autorităților, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

– Informarea corpului de avocați despre orice încălcare a secretului profesional de către membrii Baroului București, în condițiile legii.

7. Combaterea exercitării clandestine a profesiei de avocat, prin măsuri de modificare a legislației primare și secundare privind profesia de avocat, precum și prin acțiuni practice, constând în:

– Instituirea, ca motiv de nedemnitate, care urmează să fie verificat la primirea în profesie și pe parcursul exercitării acesteia, a faptei persoanei care a desfășurat activitatea de avocat în mod nelegal sau care, în calitate de avocat, a colaborat cu persoane care au profesat ilegal.

– Inserarea, în cadrul protocoalelor de colaborare cu instanțele judecătorești, parchetele și alte instituții publice sau autorități administrative, a obligației de autosesizare și, respectiv, a sesizării organelor de cercetare penală cu privire la exercitarea fără drept a profesiei de avocat.

– Formularea de plângeri penale și acțiuni în răspundere civilă împotriva persoanelor care, fără a figura în Tabloul Avocaților din Baroul București, se prezintă sau sunt prezentate, cu acordul lor, ca fiind avocați.

Alte direcții de politică profesională

– Implementarea unor politici și direcții profesionale privind: apărarea profesiei, lărgirea sferei prestațiilor avocațiale prin promovarea unor proiecte în acest sens.

– Susținerea secretului profesional al avocaților, păstrarea confidenţialității comunicării în asigurarea asistenţei juridice și formularea demersurilor legale în privința oricărei reglementări care ar putea afecta secretul profesional.

– Luarea unei măsuri de colaborare cu barourile naționale și cu Uniunea Națională a Barourilor din România pentru ca, în condițiile bugetare naționale, să crească nivelul onorariilor pentru asistența juridică asigurată din oficiu și în cauzele civile în care se acordă ajutor public judiciar.

– Susținerea elaborării de către Uniunea Națională a Barourilor din România a “Ghidului de bune practici” privind interpretarea şi aplicarea unitară de către organele profesiei a reglementărilor privind publicitatea profesională, în vederea corelării prevederilor legale cu orientările contemporane în Uniunea Europeană.

– Intensificarea colaborării cu Filiala Casei de Asigurări a Avocaților și identificarea modalităților de diminuare a contribuțiilor pentru avocații care nu realizează venituri.

– Informatizarea SAJ pentru evidență, transparență, obiectivitate, posibilitatea de întocmire a unor rapoarte și monitorizarea calității apărării în SAJ.

– Crearea unui sistem de plată a onorariilor din oficii prin virament direct în contul avocatului.

– Susținerea reluării activității desfășurate de Asociația Tinerilor Avocați din Baroul București, în vederea atingerii obiectivelor propuse și a diversificării programelor.

– Identificarea unor noi modalități de atragere a veniturilor prin punerea la dispoziție a spațiilor aflate în proprietatea Baroului pentru organizarea de conferințe, seminarii sau alte activități economice, precum și prin regândirea distribuirii sumelor încasate de Uniunea Națională a Barourilor din România din activitățile coordonate de aceasta.

– Creșterea autonomiei Baroului București și inițierea unui dialog constructiv cu celelalte barouri din țară, pentru a asigura promovarea reglementărilor profesionale adaptate Baroului București.

Av. dr. Ion Dragne

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică