Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Newsletters
ArticoleJurisprudenţăLegislaţieCariereEvenimenteCărţiComunicate profesioniştiAvocaturăExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT
2 comentarii

Magistraţii protestează împotriva modificării legilor justiţiei. UPDATE semnături: 1366


7 august 2015 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

Către
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,
Institutul Naţional al Magistraturii,
Ministerul Justiţiei

MEMORIU DE PROTEST

împotriva propunerilor Comisiei nr. 1 – Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare, integritatea şi transparența sistemului judiciar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, şedinţa din 21 iulie 2015, ora 10:00, pct. 8, referitoare la modificarea legilor justiţiei, respectiv:
– reintroducerea numirii directe în funcţia de judecător ori procuror a magistraţilor asistenţi şi a avocaţilor cu vechime de cel puţin 18 ani, exclusiv pe bază de interviu, la judecătorii şi la parchetele de pe lângă acestea (art. 33 ind. 1 alin. 2 din Legea nr. 303/2004);
– schimbarea modalităţii de susţinere a examenului de promovare în funcţii de execuţie, prin instituirea ca probă a unei aşa numite evaluări a activităţii profesionale pe ultimii 3 ani (transformarea unei condiţii de participare în notă de promovare) (art. 46 din Legea nr. 303/2004);
– reintroducerea prevederii privind numirea foştilor magistraţi cu vechime de minim 10 ani în funcţii vacante la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat. (art. 33 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 303/2004),
considerând că toate aceste propuneri vor determina grave consecinţe asupra sistemului judiciar.

Atragem atenţia că aceste modificări, efectuate în condiţii netransparente, fără consultarea magistraţilor, reprezintă o întoarcere la prevederi a căror înlăturare a fost susţinută de tot corpul judiciar în perioada 2007-2009 şi au fost puternic criticate prin rapoartele cu privire la sistemul judiciar în cadrul monitorizării justiţiei prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) agreat de Uniunea Europeană şi România.

1. Prin aceste propuneri se nesocotesc flagrant actele internaţionale care consacră principiile fundamentale privind independenţa judecătorilor – importanţa selecţiei, pregătirii şi a conduitei profesionale a acestora, respectiv a standardelor obiective ce se impun a fi respectate atât la intrarea în profesia de magistrat, cât şi la instituirea modalităţilor de promovare.

Potrivit Principiilor Fundamentale privind Independenţa Judecătorilor, adoptate de Congresul al VII-lea al Naţiunilor Unite, aprobate prin rezoluţiile Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 40/32 din 29 noiembrie 1985 şi nr. 40/146 din 13 decembrie 1985, „cei selectaţi pentru funcţiile de judecător vor fi persoane integre şi competente, având pregătire adecvată sau calificare juridică. Orice metodă de selecţie şi de promovare a judecătorilor/procurorilor va fi elaborată astfel încât să nu permită numirile pe motive necorespunzătoare” (pct. 10).

De asemenea, la pct. 13 se prevede că „promovarea judecătorilor, oriunde există un astfel de sistem, trebuie să aibă la bază factori obiectivi, în special calificarea profesională, integritatea şi experienţa.”

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a recomandat guvernelor statelor membre să adopte sau să consolideze toate măsurile necesare pentru promovarea rolului judecătorilor, în mod individual, dar şi al magistraturii, în ansamblu, în vederea promovării independenţei acestora, aplicând, în special, următoarele principii: (…) I.2.c. „orice decizie referitoare la cariera profesională a judecătorilor trebuie să se bazeze pe criterii obiective, selecţia şi promovarea judecătorilor trebuie să se facă după meritele şi în funcţie de pregătirea profesională, integritatea, competenţa şi eficienţa acestora”. (Recomandarea nr. (94)/12 din 13 octombrie 1994, cu privire la independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor)

Orice „criterii obiective” care caută să garanteze că selectarea şi cariera judecătorilor se bazează pe merite, ţinând cont de pregătirea profesională, integritate, capacitate şi eficienţă” nu pot fi definite decât în termeni generali. Se urmăreşte în primul rând conferirea unui conţinut aspiraţiilor generale spre „numirea pe baza de merit” şi „obiectivism”, alinierea teoriei la realitate.

Standardele obiective se impun nu numai pentru a exclude influenţele politice, ci şi pentru a preveni riscul apariţiei favoritismului, conservatorismului şi a „nepotismului”, care există în măsura în care numirile sunt făcute într-o maniera nestructurată. Deşi experienţa profesională corespunzătoare este o condiţie importantă pentru promovare, vechimea în muncă, în lumea modernă, nu mai este general acceptată ca principiu dominant de determinare a promovării.

Publicul manifestă un interes sporit nu numai faţă de independenţa, ci şi faţă de calitatea sistemului judecătoresc şi, mai ales în vremuri când se produc mari schimbări. Poate exista o eventuală sacrificare a dinamismului atunci când promovările se bazează în întregime pe vechimea în muncă, ce nu poate fi justificată printr-un câştig real în ceea ce priveşte independenţa.

2. Recrutarea judecătorilor şi procurorilor trebuie să fie efectuată exclusiv pe bază de concurs – indicaţiile Raportului Comisiei Europene din 4 februarie 2008, recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei şi ale Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni.

Prin propunerile înaintate de Comisia nr. 1 către Plenul CSM, privind reinstituirea modalității de intrare în profesia de magistrat exclusiv prin interviu pentru avocații şi magistraţii-asistenţi cu vechime în profesia respectivă de 18 ani, se nesocotesc măsurile luate ca urmare a monitorizării sistemului judiciar în cadrul MCV până în prezent. Practic, se urmărește întoarcerea la procedurile ad-hoc de recrutare, cu încălcarea gravă a tuturor principiilor pe care România s-a angajat să le respecte.

Această propunere nu este justificată de vreun număr imens de locuri vacante în sistem. Dimpotrivă, criza locurilor vacante nu mai există la momentul actual, chiar şi fără adoptarea acestor noi prevederi, numărul auditorilor de justiţie selectaţi anual va fi din ce în ce mai mic, probabil concursurile de admitere se vor organiza o singură dată la doi ani, pentru că nu mai sunt multe posturi vacante în sistem, prin urmare nicio justificare de acest gen nu se aplică.

Totodată, un argument legat de faptul că anumite locuri de la judecătoriile izolate, cu activitate redusă, nu se vor ocupa nu justifică o astfel de măsură cu impact grav și de neadmis asupra sistemului judiciar. Măsurile care trebuie luate pentru aceste judecătorii, ineficiente în activitate, este de desființare, iar nu de recrutare în sistem exclusiv prin interviu. Mai mult, nu există niciun caz în care un judecător sau procuror admis în magistratură prin concurs să refuze să accepte un post la o judecătorie cu activitate redusă.

Reamintim că, potrivit Raportului Comisiei Europene din 4 februarie 2008 privind progresele din România în domeniul reformei sistemului judiciar, angajamentul luat de România a fost cel de elaborare şi punere în aplicare în sistemul judiciar a unei scheme de personal raţionale şi realiste, pe baza unei evaluări continue a necesităţilor.

Comisia Europeană a constatat că jumătate din recrutările în sistemul judiciar au urmat o procedură ad-hoc pentru a asigura ocuparea rapidă a posturilor vacante existente, pe bază de interviuri şi experienţa în muncă, fără a controla calificările sau pregătirea noului magistrat.

Atragem atenţia asupra faptului că şi anterior acestui raport au fost făcute recomandări cu privire la modul de recrutare a magistraţilor, astfel încât aceştia să corespundă noilor exigenţe impuse nu în ultimul rând de evoluţia legislaţiei şi jurisprudenţei, precum şi de aplicarea normelor de drept al Uniunii Europene, a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Astfel, prin Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor, se atrage atenţia statelor membre cu privire la necesitatea numirii şi promovării judecătorilor pe criterii obiective, care să aibă la bază competenţa profesională, integritatea şi eficienţa acestora.

Motivul pentru care s-a apelat la recrutările prin interviu şi fără a asigura garanţiile stipulate (examen şi formare iniţială) a fost, la nivelul perioadei 2004-2008, necesitatea ocupării rapide a locurilor vacante din sistem. În aceste condiții, au fost sacrificate, pentru a se asigura „cantitatea”, aspecte esenţiale legate de „calitatea” actului de justiţie. Cei recrutaţi prin interviu nu sunt în măsură să răspundă exigenţelor actuale ale profesiei de magistrat din moment ce nu le-au fost testate cunoştinţele şi nu au fost anterior pregătiţi pentru a răspunde acestor exigenţe. Admiterea prin interviu este o soluţie păguboasă care creează un dezechilibru şi care, în realitate, opreşte accederea în magistratură a celor cu adevărat motivaţi.

3. Avantajele recrutării şi promovării pe bază de concurs – admitere la Institutul Naţional al Magistraturii; rolul Institutului Naţional al Magistraturii în formarea magistraţilor, exigenţele actuale ale profesiei de magistrat.

Dispoziţiile Legii nr. 303/2004, cât privește recrutarea magistraților exclusiv pe bază de examen, şi promovarea magistraţilor, exclusiv prin examen, nu trebuie schimbate.

Modalitatea principală de admitere în magistratură trebuie să rămână concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, iar modalitatea principală şi unică de promovare în funcţiile de execuţie trebuie să fie examenul obiectiv.

În mod excepţional, aşadar în cazuri extraordinare, pot fi numite, tot pe bază de concurs, persoanele indicate la art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, după concurs şi numire aceştia urmând un curs de formare profesională în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.

Propunerea criticată – de intrare în profesie a avocaţilor şi magistraţilor-asistenţi cu minim 18 ani vechime – nu reglementează ca acei primiţi în magistratură fără concurs să urmeze cursuri de formare profesională şi nici să susţină la finalul cursurilor de formare un examen a cărui nepromovare să atragă eliberarea din funcţie, nu sunt propuse niciun fel de dispoziţii tranzitorii pentru a reglementa situația magistraţilor care au fost numiţi fără concurs.

Rolul Institutului Naţional al Magistraturii este acela de a forma magistratul în acord cu modelul de magistrat european. Formarea unui astfel de magistrat, perfecţionarea sistemului de pregătire a magistraţilor şi, mai ales, de selecţie a acestora, constituie preocupări permanente şi în alte state membre, acest obiectiv revenind în exclusivitate şcolilor naţionale de magistratură. Spre exemplu, Şcoala Naţională de Magistratură din Franţa doreşte reformarea sistemului de primire în profesie în felul următor: prin introducerea testelor de personalitate pentru a detecta eventualele dificultăţi legate de fragilitatea psihologică a candidaţilor, identificarea capacităţii de raţionament şi decizie, iar în cadrul formării magistraţilor se urmăreşte: dobândirea/aprofundarea cunoştinţelor de limbi străine, stăpânirea dreptului UE şi a celui internaţional, cunoaşterea sistemelor de drept străine prin programe de schimb între şcolile de magistratură, stagiu obligatoriu în străinătate. Aşadar, se observă clar preocuparea pentru selecţia cât mai bună şi pentru o formare cât mai avansată a magistratului.

În schimb, în România, se constată în acest plan, prin înaintarea propunerilor criticate, un puternic regres. Deşi sunt create bazele legislative pentru o astfel de selecție şi promovare pe criterii obiective, în mod cu totul inexplicabil se propune întărirea modalităţilor de primire în profesie pe baza unei selecţii superficiale şi arbitrare.

Din perspectiva propunerii referitoare la primirea în profesia de magistrat exclusiv pe bază de interviu, atragem atenţia că reîntoarcerea la prevederile anilor 2004-2008 va conduce în mod cert la consecinţe pe care le apreciem ca fiind extrem de grave, iar dacă există opinii contrare, în combaterea acestora, precizăm încă o dată cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească un magistrat pentru a corespunde profilului de magistrat actual: cunoştinţe temeinice de drept intern, de drept al Uniunii Europene şi familiarizarea cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, valorificarea corectă a acestora, deprinderea unor tehnici corecte de întocmire a actelor procedurale, cunoaşterea a cel puţin două limbi de circulaţie internațională, cunoştinţe de operare PC, familiarizarea cu regulile de deontologie profesională, motivaţie puternică pentru a desfăşura o carieră şi nu pentru a considera profesia de magistrat o trecere pasageră cu finalizarea unor avantaje materiale (un anumit cuantum al pensiei speciale, spre exemplu, după 1-2 ani în profesie, aşa cum s-a întâmplat şi în anii 2007-2009).

Se pune firesc întrebarea: vor corespunde avocaţii şi magistraţii asistenţi, indiferent de vechimea în alte funcţii, care nu au beneficiat de formare profesională şi care nu au fost selectaţi pe bază de competenţă profesională, profilului indicat? Răspunsul nostru este evident negativ?.

În ceea ce priveşte schimbarea modalităţii de promovare în funcţii de execuţie, suntem împotriva unui criteriu insuficient şi total subiectiv – evaluare a activităţii în ultimii 3 ani, în detrimentul unei examinări obiective.

Evaluarea pe ultimii 3 ani nu constituie o probă, fiind o procedură lipsită de transparenţă şi de predictibilitate, neputând conduce la concluzia că notele acordate sunt susţinute de aprecieri obiective. Dimpotrivă, orice sursă de apreciere subiectivă trebuie înlăturată. Or, o astfel de modalitate propusă va da naştere la suspiciuni privind evaluarea anumitor candidaţi şi modul în care au obţinut anumite calificative, deşi notele la proba scrisă nu îi îndreptăţeau la aceste calificative. Reiterăm aici recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, cu privire la promovarea judecătorilor, care trebuie să se facă după meritele şi în funcţie în principal de pregătirea profesională, apoi integritatea, competenţa şi eficienţa acestora.

Or, acestea pot fi examinate doar prin intermediul unui examen, iar nu pasând sarcina examinării către o evaluare de natură să departajeze candidaţi de aceeaşi valoare în mod neprevizibil şi nejustificat.

Atragem atenţia şi asupra aspectului că nu se face vreo diferenţiere cât priveşte evaluarea, dacă aceasta priveşte ultimii 3 ani în activitatea efectivă în instanţe/parchete ori dacă priveşte o activitate în urma detaşării în diverse alte autorităţi: Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naional al Magistraturii etc. Există o diferenţă majoră de evaluare în ce priveşte autorităţile menţionate, ceea ce denotă gradul şi mai mare de subiectivism al criteriului propus.

Evaluarea pe anumite perioade de timp nu poate constitui o barieră în promovare prin instituirea sa ca probă cu o pondere de 50% din nota finală. Acest sistem este total inacceptabil, evaluarea nu poate constitui decât un criteriu de înscriere la examen, ceea ce şi constituie la momentul actual. Evaluarea vizează îndeplinirea condiţiilor de integritate şi eficienţă mai sus indicate şi se exprimă în calificative, iar nu în note. Nu poate fi mai mult de o condiţie de participare la examen, iar nu de promovare a examenului.

Totodată, criticăm lipsa oricăror precizări privind proba scrisă la promovare în funcţii de execuţie, nefiind detaliat în ce constă această probă scrisă, ce înseamnă caracter practic şi reieşind că o evaluare a cunoştinţelor teoretice (care se impune în special la acest moment al intrării în vigoare de noi coduri) şi a pregătirii profesionale, a fost înlăturată total. Pregătirea profesională, primul criteriu luat în considerare de Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, a fost cu totul exclusă.

Arătăm că este discutabilă propunerea referitoare la mărirea excesivă a vechimii pentru promovare (7 ani vechime efectivă pentru tribunal, 10 ani vechime efectivă pentru curte de apel), iar aceasta trebuie raportată la capacităţile sistemului. O vechime foarte mare poate să înlăture orice stimulare de dezvoltare a magistraţilor şi să determine o plafonare a acestora din punct de vedere al carierei. Deşi, în mod repetat, s-a pus în vedere membrilor Consiliului Superior al Magistraturii necesitatea unei reglementări în cadrul examenelor de promovare în sensul instituiri unei vechimi efective la instanţa imediat inferioară (2-3 ani), aceasta nu trebuia înţeleasă ca o instituire a unei vechimi pentru promovare la tribunal şi curte de apel care nu este justificată de Comisie prin date concrete.

Apar vădite neconcordanţe în propunerile înaintate, deoarece, pe de o parte, se măreşte vechimea pentru promovare la peste un deceniu, ceea ce denotă că nu mai există locuri vacante în sistem, iar, pe de altă parte, se instituie modalităţi de primire în sistem ce pot fi justificate doar de un număr excesiv de mare de locuri vacante la toate nivelurile de jurisdicţie (spre ex. reprimirea în profesie a celor care au avut funcţii de magistraţi timp de minim 10 ani).

Niciun studiu al capacităţilor sistemului nu însoţeşte propunerile Comisiei şi niciun fel de argumente nu sunt aduse în sprijinul lor.

4. Recrutarea prin interviu şi recrutarea prin examen – carenţele recrutării prin interviu şi exemple concrete din interviuri; modalitatea de susţinere a examenelor de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi direct în magistratură, numărul, complexitatea examenelor şi pregătirii din cadrul Institutul Naţional al Magistraturii şi obiectivul principal al acesteia – formarea unui corp de magistraţi care să corespundă profilului optim actual.

Carenţele recrutării magistraţilor pe bază exclusiv de interviu transpar din însăşi modalitatea efectivă de examinare. Astfel, în perioada anilor 2004-2008, aceştia au fost supuşi unui interviu, la care întrebările pot fi calificate cu multă îngăduinţă formale, de către orice absolvent al facultăţilor de drept. Exemplele sunt cunoscute: „ce spuneţi când intraţi în sala de judecată?, cum reacţionaţi când un justiţiabil stă cu căciula pe cap în sală?, care este competenţa judecătoriilor?”. Magistraţii astfel examinaţi au fost numiţi fără a fi supuşi unui test în ceea priveşte competenţa profesională, motivat de experienţa pe care aceştia au acumulat-o. Nu este negată abilitatea profesională a acestora care se recomandă în profesia din care provin, nu în aceea de magistrat. Admiterea în serviciul public, ca peste tot în lumea considerată modernă, trebuie făcută urmare unui examen, care trebuie să evalueze cunoştinţele teoretice ale candidatului, care se presupune că nu are, la acel moment, practica serviciului (practica e personală, iar învățarea unor speţe indicate într-o bibliografie nu face dovada experienţei, competenţei şi eficienţei, ci eventual a memoriei candidatului).

Spre comparaţie, cei numiţi pe bază de concurs sunt supuşi mai întâi unui examen eliminatoriu, de dificultate ridicată (cel mai dificil dintre toate examenele aferente profesiilor juridice) cu privire la cunoştinţe de drept, apoi unui interviu care pune cu totul alte probleme candidaţilor. Astfel, se cunoaşte că în cadrul acestui interviu candidaţii sunt supuşi unui adevărat examen, care are o parte psihologică şi o parte referitoare la norme de deontologie (speţe cărora candidaţii trebuie să le găsească soluţii în acord cu normele codului deontologic). Ulterior, aceştia urmează doi ani cursuri de formare profesională, finalizate – la rândul lor – cu multiple alte examene, de ordinul zecilor.

Experienţa acumulată în alte profesii, respectiv avocat, consilier juridic, notar, magistrat asistent, nu înseamnă şi însuşirea tuturor cunoştinţelor necesare corespunzător profilului actual de magistrat. Pentru a putea deveni magistrat, esenţial este să fie întrunite, în principal, cerinţe referitoare la competenţa profesională şi integritate, iar îndeplinirea condiţiei referitoare la competenţa profesională nu se poate verifica altfel decât prin testare.

Aşadar, cei primiţi pe bază de interviu sunt admişi printr-o verificare formală şi superficială în bloc, atât a cunoştinţelor juridice cât şi motivării psihologice, şi fără ca ulterior să fie supuşi unei formări profesionale, motivat de experienţa pe care o au, argument care porneşte de la premise false. Trebuie ţinut seama obligatoriu de realitatea imediată din România, care nu indică cele mai înalte standarde în ceea ce priveşte pregătirea din domeniul juridic. De cele mai multe ori, aceasta este superficială.

Susţinerea examenelor identifică acele persoane care s-au preocupat de pregătire continuă şi actuală şi care au motivaţie puternică de a deveni magistraţi şi de a se supune formării în acest scop.

Deşi experienţa profesională este doar unul dintre criteriile ce pot fi avute în vedere pentru admiterea în magistratură sau promovarea în sistem, în fapt, prin propunerile formulate, s-a substituit tuturor celorlalte criterii, din moment ce restul lor nu mai sunt avute în vedere şi nu sunt corespunzător verificate în cazul celor numiți direct pe post, fără concurs. Vechimea în alte profesii a devenit o condiţie suficientă pentru numirea în magistratură, fiind greu de susţinut că „interviul” reprezintă, cu adevărat, o verificare a cunoştinţelor acumulate, precum şi a cerinţelor psihologice care trebuie întrunite de către magistraţi. Mai mult decât atât, vechimea nu este luată în considerare numai la admiterea în profesie, ci este valorificată încă o dată, permiţându-se acestor magistraţi numiţi fără concurs să acceadă direct la instanţele superioare.

CONCLUZII:

Considerăm că soluția pentru ocuparea puţinelor locurilor vacante din magistratură nu este şi nu poate fi aceea a facilitării intrării în magistratură prin interviu a unor persoane nemotivate şi nepregătite să facă faţă cerinţelor actuale. Având în vedere maniera în care este perceput de către opinia publică corpul magistraturii actuale, nu se poate spune că imaginea justiţiei se va îmbunătăţi prin generalizarea sistemului recrutării pe bază de interviu, prin chestionarea absolut formală a „candidatului” (de fapt, am putea să-l numim „magistrat” încă dinaintea interviului), cu consecinţa primirii în sistem a unor persoane care nu au cunoştinţele necesare, nici disponibilitatea de a le acumula. Esenţială este capacitatea candidatului de a aprecia liber şi imparţial situaţiile juridice cu care se confruntă şi de a aplica dreptul în spiritul respectării demnităţii persoanelor şi a drepturilor acestora.

Se impune înlăturarea alternativei comode, dar ineficiente, a numirii pe bază de interviu, care creează dezechilibre şi prejudiciază sistemul în totalitate. Justificarea menţinerii unei astfel de soluţii inclusiv pe baza opiniei că numărul de posturi rezervate unor astfel de numiri este mic a fost contrazisă în perioada anilor 2004-2008 prin datele reale, când se ajunsese la 195 de locuri ocupate prin interviu, locuri la care se urmărea adăugarea altora, în condiţiile în care numărul de posturi vacante la judecătorii și parchetele aferente era de 204. Or, o astfel de consecinţă se produce în mod iminent prin admiterea propunerii de reîntoarcere la această modalitate de primire în sistem.

Este necesară, totodată, eliminarea posibilităţii reprimirii formale în sistem a magistraţilor pensionaţi sau celor care şi-au dat demisia, prin excluderea variantei reîntoarcerii acestora la instanţa de unde s-au pensionat sau de unde au plecat de bună voie. Posturile de la instanţele superioare trebuie asigurate pentru promovare în urma organizării concursurilor. Nu trebuie închisă calea promovărilor prin această metodă. Aceste posturi sunt mai puţine comparativ cu judecătoriile, se cere un personal energic, care să posede cunoştinţe actuale şi moderne, nu reîntoarcerea unor persoane cu privire la care există riscul să ţină sistemul în loc şi chiar să nu facă faţă. Cumulul unei pensii substanţiale cu indemnizaţia de magistrat este un avantaj individual, care nu trebuie generalizat.

Se impune înlăturarea oricăror modalităţi subiective de promovare în funcţii de execuţie, mai ales a transformării unei condiţii generale de participare la examene ca evaluarea profesională, în barieră perpetuă şi subiectivă, în detrimentul examinării obiective, pe bază de examen, a cunoştinţelor atât teoretice, cât şi practice.

Mai mult ca oricând, este imperios necesar a se acorda o maximă atenţie modalităţilor de primire în magistratură şi formării magistratului din România la standarde egale cu cele din statele membre ale Uniunii Europene. Aceste modificări propuse de comisia de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii, efectuate în condiţii netransparente, fără consultarea magistraţilor, reprezintă o întoarcere la prevederi a căror înlăturare a fost susţinută de tot corpul judiciar în perioada 2007-2009 şi care au fost puternic criticate prin rapoartele cu privire la sistemul judiciar, în cadrul monitorizării justiţiei prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) agreat de Uniunea Europeană şi România.

Lista magistraților care susțin Memoriul:
1. Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
2. Amalia Cecilia Moleanu, judecător, Tribunalul Mehedinţi
3. Roxana Maria Călin, judecător, Tribunalul Bucureşti
4. Ionuţ Militaru, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
5. Claudiu Drăguşin, judecător, Judecătoria sectorului 4 Bucureşti
6. Carmen Solcoi, judecător, Tribunalul Braşov
7. Robert Cadea, judecător, Tribunalul Braşov
8. Cosmin Radu Mitroi, judecător, Tribunalul Teleorman
9. Marilena Neacşu, judecător, Tribunalul Bucureşti
10. Laurentiu Mihai Bălan, judecător, Judecătoria Sfântu Gheorghe
11. Oana Pelin, judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
12. Liviu Cornel Dobranişte, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
13. Alexandru Felix, judecător, Tribunalul Buzău
14. Delia Duros, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 6 Bucureşti
15. Cezar Ştefănescu, judecător, Curtea de Apel Bacău
16. Alina Nadia Guluţanu, judecător, Tribunalul Bucureşti
17. Cristina Florea, judecător, Tribunalul Brașov
18. Vlad Andrei Ardeleanu, judecător, Judecătoria Constanța
19. Oana Cristina Munteanu, judecător, Judecătoria Constanta
20. Ciprian Bodu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia
21. Vica Oprisan, judecător, Judecătoria Călaraşi
22. Ioana-Andreea Roescu, judecător, Judecătoria Drăgăşani
23. Ilisie Teofil, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
24. Rosina-Valentina Todea, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
25. Octavian Samoilă, judecător, Judecătoria Drăgăşani
26. Ştefan Aurelian Ispăşoiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
27. Aurelian-Marian Murgoci-Luca, judecător, Judecătoria sectorului 5 Bucureşti
28. Ioana Brădăţeanu, judecător, Tribunalul Iasi
29. Elena Mihaela Toma, judecător, Judecătoria Targoviste
30. Dorina Ivascu, procuror, DNA, ST Galaţi
31. Victor Chiţu, judecător, Curtea Militară de Apel Bucureşti
32. Valentin Marian Pascu, judecător, Judecătoria Lugoj
33. Costin Andrei Stancu, judecător, Tribunalul Specializat Argeş
34. Dana Iuliana Stancu, judecător, Judecătoria Piteşti
35. Adela Popescu, judecător, Tribunalul Valcea
36. Lilica Viuleţ, judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
37. Claudiu Corobană, judecător, Judecătoria sectorului 3 Bucureşti
38. Ștefania Anton, judecător, Curtea de Apel Suceava
39. Liviu Mihai Urziceanu, judecător, Judecătoria Arad
40. Bogdan Mateescu, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
41. Adina Ghiţă, judecător, Tribunalul Dolj
42. Nicoleta Ghiciulescu, judecător, Judecătoria Chişineu Criş
43. Mircea Pîrvu, judecător, Judecătoria Băileşti
44. Alin Vasonan, judecător, Curtea de Apel Oradea
45. Laura Uce, judecător, Tribunalul Vâlcea
46. Monica Anghel, judecător, Judecătoria Vălenii de Munte
47. Cristian Nicolae Iliescu, judecător, Tribunalul Dolj
48. Daniela Delia Stoica, judecător, Judecătoria sectorului 5 Bucureşti
49. Grigore Surd, judecător, Tribunalul Satu Mare
50. Ioana Mihaela Neacşa, judecător, Tribunalul Argeş
51. Corina Tudor, judecător, Tribunalul Bucureşti
52. Ancuta Blănariu, judecător, Judecătoria Roman
53. Cosmin Ungureanu, judecător, Judecătoria Slatina
54. Anca Codreanu, judecător, Tribunalul Covasna
55. Vasile Bozeşan, judecător, Tribunalul Teleorman
56. Maria-Cătălina Marcu, judecător, Curtea de Apel Suceava
57. Mihail Stănescu-Sas, judecător, Curtea de Apel Constanţa
58. Rareş Ciauşu, procuror, DIICOT Cluj
59 Lucian-Cosmin Manoloiu, judecător, Judecătoria Slatina
60. Ciprian Cristian Purice, judecător, Judecătoria Slobozia
61. Mihaela Bunăiașu, judecător, Judecătoria Slatina
62. Alexandra Ghergheşanu, judecător, Tribunalul Bucureşti
63. Mădălina Cioară, judecător, Tribunalul Vaslui
64. Adrian Păcurar, judecător, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti
65. Iarina Prelipceanu, judecător, Tribunalul Cluj
66. Cristina Ardeleanu, judecător, Tribunalul București
67. Dragoş Păduraru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa
68. Victor Văduva, judecător, Judecătoria Constanţa
69. Florin Lupaşcu, judecător, Tribunalul Specializat Mureş
70. Melania Isopescu, judecător, Judecătoria Piatra-Neamt
71. Ioana Nicoleta Spiridonescu, judecător, Judecătoria Craiova
72. Andreea Maria Dumbrăveanu, judecător, Judecătoria sectorului 3 Bucureşti
73. Călin Dumbrăveanu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
74. Simona Taus, judecător, Judecătoria Zărnești
75. Andrea Meșter, judecător, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti
76. Delia Elena Holbocianu, judecător, Judecătoria Suceava
77. Claudiu Holbocianu, judecător, Judecătoria Suceava
78. Ciprian Tiţa, judecător, Judecătoria Piteşti
79. Ibolya Szende Bolbos, judecător, Tribunalul Bistrita Năsăaud
80. Iulia Ioana Bilciu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
81. Cristina Moisa, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
82. Angelica Ulianov, judecător, Judecătoria Constanţa
83. Gabriel Ulianov, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa
84. Marcu-Aurelian Cîrstea, judecător, Judecătoria Bălcesti
85. Serena Evda Militaru, judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
86. Adriana Daniela Barcau, judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
87. Diana Mușuroiu, judecător, Judecătoria Târgoviște
88. Adrian Năstase, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
89. Ioan Fundătureanu, judecător, Tribunalul Arges
90. Adina Fundătureanu, judecător, Curtea de Apel Piteşti
91. Gabriel-Cristian Ursa, judecător, Judecătoria Tg. Mureş
92. Ovidiu-Ştefan Scarlatescu, judecător, Judecătoria Lugoj
93. Oana Ionescu, judecător, Judecătoria Călăraşi
94. Simona Ştefania Matei, judecător, Tribunalul Brasov
95. Corina Etcu, judecător, Judecătoria Iaşi
96. Silviana Camelia Călin, judecător, Judecătoria Calarasi
97. Oana Stroiu, judecător, Judecătoria Braşov
98. Ioan-Paul Chiş, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti
99. Loredana Alexandrescu, judecător, Judecătoria Iași
100. Vasile Airinei, procuror, DIICOT ST Iaşi
101. Răzvan Dicu, judecător, Tribunalul Galaţi
102. Anca Pârleţeanu, judecător, Judecătoria Constanţa
103. Maria Timoaşcă, judecător, Judecătoria Constanţa
104. Adriana Nicolae, judecător, Judecătoria Buzau
105. Diana Deculescu, judecător, Judecătoria Constanţa
106. Bogdan Ciprian Pîrlog, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
107. Dan Lixandru, judecător, Judecătoria Slatina
108. Antonela Alis Jica, judecător, Judecătoria Vălenii de Munte
109. Adrian Popescu, judecător, Judecătoria Pucioasa
110. Horaţiu Constantin Stângaciu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
111. Ioana Hanganu, judecător, Judecătoria Piatra Neamt
112. Dragoş Gheorghe, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
113. Liliana – Mirela Puşcaşu, judecător, Judecătoria Onești
114. Bogdan Zdrenghea, judecător, Tribunalul Cluj
115. Anca Moldovan, judecător, Curtea de Apel Cluj
116. Felix Lucian Șalar, judecător, Curtea de Apel București
117. Marius Vâlcu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 6 Bucureşti
118. Florin-Mircea Zaharia-Lupu, judecător, Judecătoria Iasi
119. Alexandra Luiza Barea Brezae, judecător, Judecătoria sectorului 6 Bucureşti
120. Mihai Hondor, procuror, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
121. George Ionescu, judecător, Tribunalul Argeş
122. Andreea Diaconu, judecător, Tribunalul Argeş
123. Lucia Dobrin, judecător, Tribunalul Timiş
124. Petronela-Maria Mateiş, judecător, Tribunalul Bacău
125. Irina Cătălina, judecător, Judecătoria Piatra-Neamţ
126. Ioan Georgiu, judecător, Judecătoria Gherla
127. Marina Braşovean, judecător, Judecătoria Vaslui
128. Andreea Manuela Popovici, judecător, Judecătoria Bacău
129. Monica Sortan, judecător, Curtea de Apel Cluj
130. Alina Elena Comăniţă, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
131. Cristian Grigore, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe
132. Evelina Oprina, judecător, Tribunalul Ilfov
133. Georgeta Raluca Ancuţa, judecător, Judecătoria Craiova
134. Dumitru Cristian Bogdan, judecător, Judecătoria Costeşti
135. Irina Popescu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa
136. Constantina-Monica Turcu, judecător, Judecătoria Constanţa
137. Nadina Drecea, judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
138. Adrian Mihai Cârstea, judecător, Judecătoria Buzău
139. Dana Maria Puiu, judecător, Tribunalul Salaj
140. Alina Popescu, judecător, Tribunalul Bucureşti
141. Cosmin Dijmărescu, judecător, Tribunalul Dolj
142. Roxana Negrea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
143. Mihaela Apostol, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi
144. Liana Nicoleta Arsenie, judecător, Tribunalul Teleorman
145. Carmen Camelia Băilă, judecător, Tribunalul Arad
146. Elena Ciulin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 1 București
147. Iulia Lulciuc, judecător, Judecătoria Suceava
148. Elena Lixăndroiu, judecător, Judecătoria Târgovişte
149. Mihaela Beldie, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 1 București
150. Răzvan Bara, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
151. Alexandra Ion, judecător, Judecătoria Ploieşti
152. Carmen Andreea Cimpoiasu Tanislav, judecător, Judecătoria Câmpina
153. Nicoleta Burlacu, judecător, Judecătoria Timişoara
154. Cristian Ungureanu, judecător, Judecătoria Vatra Dornei
155. Daniela Loredana Hariton, judecător, Judecătoria Vatra Dornei
156. Anca Cazac, judecător, Judecătoria Zărneşti
157. Alina Palancanu, judecător, Judecătoria Botoşani
158. Sorina Iolanda Marinas, judecător, Judecătoria Craiova
159. Dana Cosareanu, judecător, Tribunalul Bucureşti
160. Sirbu Monica Elena, judecător, Judecătoria Timișoara
161. Cristian-Marius Grecescu, judecător, Tribunalul Dolj
162. Carmen Layet, judecător, Judecătoria Buftea
163. Mihaela Bivol, judecător, Tribunalul Suceava
164. Larisa Isabella Munteanu, judecător, Tribunalul Ialomiţa
165. Mădălina Enache, procuror, Parchetul d.p.l. CA Bucureşti
166. Adriana Macarie, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
167. Bogdan Niculescu, judecător, Judecătoria Intorsura Buzăului
168. Claudia Toma, judecător, Judecătoria Târgu Mureș
169. Dana Rusu, judecător, Judecătoria Gherla
170. Irina Dumitru, judecător, Tribunalul Specializat Mureş
171. Anca Ionela Zamfiroi, judecător, Tribunalul Vaslui
172. Adrian Popescu, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
173. Sebastian Olteanu, judecător, Judecătoria Ploiești
174. Veronica Gavriş Todinca, judecător, Judecătoria Dragomireşti
175. Cristina Vlad, judecător, Judecătoria Buzău
176. Claudiu Daniel Falcan, judecător, Tribunalul Mehedinţi
177. Ana – Maria Iftinca – Voicu, judecător, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti
178. Oana Codina, judecător, Tribunalul Vaslui
179. Cristina Crăciun, judecător, Tribunalul Timiș
180. Cristina Ioniţă, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
181. Iulian Dirzeanu, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
182. Corina Mureşan, judecător, Curtea de Apel Târgu Mureş
183. Flavius Mureşan, judecător, Tribunalul Specializat Mureş
184. Vlad Țari, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București
185. Elena Blidaru Mateescu, judecător, Tribunalul Bucureşti
186. Codruța Strîmb, judecător, Curtea de Apel București
187. Marius Peter, judecător, Judecătoria Năsăud
188. Raluca Mirica, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
189. Ştefan Lucaciuc, judecător, Curtea de Apel Timişoara
190. Mihaela Ciocea, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
191. Ioan Octavian Ovac, judecător, Judecătoria Bârlad
192. Daniela Mihaela Telescu, judecător, Judecătoria Bârlad
193. Mădălina Trușcan, judecător, Judecătoria Brașov
194. Florin Potîrnichie, judecător, Judecătoria Agnita
195. Dana Tiţian, judecător, Curtea de Apel Alba Iulia, detaşat DNA
196. Codruţ Marian Bărbulescu, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
197. Ilenuța Bădiceanu, judecător, Tribunalul Argeş
198. Cristina Chelaru, judecător, Judecătoria Ploieşti
199. Iulia Florica Dumitru, judecător, Judecătoria Ploieşti
200. Irina Popa, judecător, Judecătoria Ploieşti
201. Lucian Ionuţ Brânzac, judecător, Tribunalul Botoşani
202. Cristina Radu, judecător, Judecătoria Ploieşti
203. Anda Murgoi, procuror, PCA Alba Iulia
204. Oana Mihaela Vieru, judecător, Tribunalul Vaslui
205. Laura Moroiu, judecător, Judecătoria Piatra Neamţ
206. Mihai Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
207. Andreea Anchidin, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
208. Alexandru Cobîscan, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
209. Nicoleta – Monica Bratu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
210. Andreea Neţoiu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
211. Sabina Bolla, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
212. Cristina Ionescu Lupeanu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
213. Mihaela Nicodim, judecător, Judecătoria Piatra Neamţ
214. Claudia Vasiliu, judecător, Judecătoria Piatra Neamţ
215. Cristina Dumitriu, judecător, Judecătoria Piatra Neamţ
216. Constantina Ionescu, judecător, Judecătoria Piatra Neamţ
217. Raluca Băltog, judecător, Judecătoria Piatra Neamţ
218. Oana Movileanu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ
219. Anca-Emilia Irimia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş
220. Denis Dimitriu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş
221. Gheorghe Bîrdău, judecător, Judecătoria Craiova
222. Elena Anton, judecător, Tribunalul Argeş
223. Adrian Anton, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
224. Rareş Stan, procuror, Parchetul de pe langa JS2, delegat la PT Bucureşti
225. Marius Voineag, procuror, DIICOT Structura centrală
226. Livia Mercan, judecător, Judecătoria Piteşti, detaşat Direcţia Agentul Guvernamental
227. Adina Botezatu, judecător, Judecătoria Braşov
228. Tudoriţa Manta, judecător, Tribunalul Specializat Mureş
229. Iuliana Madalina Poeana, judecător, Tribunalul Prahova
230. Florentina Ivăncioiu, judecător, Tribunalul Bucureşti
231. Alexandra Mănescu, judecător, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
232. Virginia Opăriuc, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
233. Cristina Diana Puha, judecător, Tribunalul Suceava
234. Alexandra Magdas, judecător, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti
235. Dorina Mihaela Bereş, judecător, Curtea de Apel Oradea
236. Maria Surduleac, judecător, Judecătoria Ploieşti
237. Anca Gheorghiu, judecător, Judecătoria Braşov
238. Florentina Iavorschi, judecător, Judecătoria Oradea
239. Ramona Barbulescu, judecător, Judecătoria Braşov
240. Cristi Sorin Bosnea, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
241. Rozalia-Cristina Luca, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
242. Alina Nicoleta Gherghina, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Sector 6
243. Mihaela Spinu, judecător, Judecătoria Ploieşti
244. Cristina Bugeac, judecător, Judecătoria Ploieşti
245. Andreea Dinicu, judecător, Judecătoria Ploieşti
246. Camelia-Maria Ilie, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
247. Ana Savu, judecător, Judecătoria Costeşti
248. Cornelia Olteanu, judecător, Judecătoria Costeşti
249. Andreea – Ionela Abutnăriţei, judecător, Judecătoria Zărneşti
250. Nicoleta Dogariu, judecător, Tribunalul Bucureşti
251. Andreea-Alexandra Ailioaie, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
252. Daniela Iuliana Marinescu, judecător, Tribunalul Bucureşti
253. Cătălina Cruceru, judecător, Judecătoria Ploieşti
254. Sorin Beteringhe, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
255. Dumitru Cheagă, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sector 4
256. Iuliana-Madalina Larion, judecător, Tribunalul Bucuresti
257. Robert Marin, judecător, Judecătoria Ploieşti
258. Cătălin Chircuşi, judecător, Judecătoria Slatina
259. Sandel Botoghina, procuror, DIICOT- ST Piteşti
260. Liana Armbruster, procuror, DIICOT- ST Piteşti
261. Mihai Valentin, procuror, DIICOT- ST Piteşti
262. Tatiana Oprea, procuror, DIICOT- ST Piteşti
263. Gheorghe Stoica, procuror, DIICOT- ST Piteşti
264. Ionuţ Călina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
265. Mihaela Olaru, procuror, DIICOT ST Piteşti
266. Anamaria Lucia Zaharia, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
267. Elena-Lavinia Crăciun, judecător, Judecătoria Constanța
268. Carmen Elena Ștefan, judecător stagiar, Judecătoria Constanța
269. Mihaela Stanciu, judecător, Judecătoria Constanța
270. Oana Mihaela Sorescu, judecător, Judecătoria Constanța
271. Antonia Diaconu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Pitesti
272. Bogdan Catrinescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Pitesti
273. Carmen Olaru, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Pitesti
274. Mihaela Bratulescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Pitesti
275. Mihaela Catalan, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Pitesti
276. Ionut Cristea, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Pitesti
277. Adrian Mihai, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Pitesti
278. Vladimir Nanu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Pitesti
279. Alexandru Marian Stătescu, judecător, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti
280. Oana Maria Hodorogea, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Iaşi
281. Roxana Ciurca Roznovat, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iaşi
282. Diana Eliza Mincă, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti
283. Riza Florentin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
284. Alexandrina Deaconu, procuror, Parchetul d.p.l. CA Bucuresti
285. Marius Stefan, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
286. Simona Tuca, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
287. Elena Vlad, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
288. Simona Constantinescu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
289. Catalin Barbuceanu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
290. Eleonora Chirvasiu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
291. Livia Cioara, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
292. Dinu Camelia, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
293. Ciauşescu Carmen Florina, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
294. Frunză Aurelia, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
295. Constantinescu Felicia, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
296. Dumitraşcu Mioara, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
297. Constantinescu Alina, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
298. Stelescu Elena Cristina, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
299. Fulga Violeta, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
300. Lumineanu Marius Alexandru, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
301. Lita Marius, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
302. Carmen Răduică, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
303. Enache Iulia, judecător, Judecătoria Bacău
304. Carmen Dina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
305. Iulian Balan, judecător, Curtea de Apel Târgu Mureş
306. Ionel Grigorie, judecător, Curtea de Apel Craiova
307. Dinu Rebecca Zinca, judecător Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti
308. Diana Gabriela Nastase, judecător Tribunalul Arges
309. Ramona Mungiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti
310. Raluca Nor, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
311. Adrian Aparaschivei, judecător, Curtea de Apel Suceava
312. Ana Aparaschivei, procuror, DIICOT-ST Suceava
313.Tabirta Lorin, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Timisoara
314. Ligia Rotaru, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
315. Mădălina Chircu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
316. Anamaria Petre, judecător, Judecătoria Satu Mare
317. Candale Laura Camelia, vicepresedinte, Judecătoria Bistrita
318. Ioana Angheluta, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
319. Cristina Stefan, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
320. Denisa Lazar, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
321. Georgescu Alexandru Bogdan, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
322. Solomon Andrei Nicolae, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
323. Staicu Bogdan, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
324. Buruiană Vițu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
325. Mocioacă Adina Ileana, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
326. Radu Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
327. Ruxanda Ramona Elena, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
328. Berariu Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
329. Popoiu Codruț Dumitru, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
330. Prună Mihai, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
331. Dieac Ana Raluca, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
332. Borjog Eduard Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
333. Ionescu Ruxandra, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
334. Țîrlea Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
335. Paraschivescu Corina Mioara, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
336. Prescorniță Simona Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
337. Ivan Gheorghe, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
338. Florescu Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
339 Alestar Violeta, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
340. Bordeianu Nadia, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
341. Ciobanu Ramona, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
342. Gherghe Răzvan Vicențiu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
343. Lăncrănjan Alexandra, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
344. Mortu Ionuț, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
345. Năstasie Ion, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
346. Mirică Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
347. Neacșu Denisia, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
348. Melnic Sorin, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
349. Albu Gabriela, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
350. Petrescu Ionuț, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
351. Bocu Mădălina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
352. Răducu Mihai, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
353. Leanca Silvia, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti
354. Constantin Irina, Parchetul d.p.l. Trib. București
355. Ana Maria Lixandru, judecător, Judecătoria Slatina
356. Andreea Crăciun, judecător, Judecătoria Craiova
357. Mateescu Maria Valentina, judecător, Judecătoria Slatina
358. Riza Livia Constanța, judecător, Judecătoria Slatina
359. Calinescu Irina Olivia, judecător, Judecătoria Drăgășani
360. Stalpeanu Luminita, judecător, Judecătoria Drăgășani
361. Daniela Predescu, judecător, Judecătoria Drăgășani
362. Olteanu Dragos, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
363. Pantea Marius-Calin, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Cluj-Napoca
364. Gițan Diana Nicoleta, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
365. Loredana Mocan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
366. Felecan Marius, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
367. Purtan Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
368. Silaghi Adina Octavia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
369. Tatu Dragoș Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta
370. Sergiu Bulat, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat
371. Mariana Vârgă, judecător, vicepreşedinte Tribunalul Argeş
372. Andrei Iugan, judecător, Judecătoria sector 5 Bucureşti
373. Mariana Nuţi Dobrin, judecător, Tribunalul Teleorman
374. Bică Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
375. Cioplea Augustina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
376. Dalida Militaru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
377. Farcas-Hîngan Georgiana Rodica, judecător, Tribunalul Cluj
378. Pîrvu Elena Camelia, judecător, Judecătoria Pitești
379. Loredana Maria Grigorean, judecător, Tribunalul Suceava
380. Gina Ionela Craciun, judecător, Tribunalul Suceava
381. Radulescu Cosmin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
382. Damaschin Eniko, judecător, Judecătoria Cornetu
383. Amarie Leonard, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Costesti
384. Catalin Visinoiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Costesti
385. Nicorina Magraon, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Curtea de Arges
386. Dutu Theodor, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Curtea de Arges
387. Cosmin Puiulescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Curtea de Arges
388. Siea Cristian, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Curtea de Arges
389. Radu Adrian, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Topoloveni
390. Dragos Hristache, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Campulung Muscel
391. Razvan Austrianu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Campulung Muscel
392. Daniel Gheorghe, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Campulung Muscel
393. Ionel Cotovelea, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Campulung Muscel
394. Luca Cristina Ramona, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iaşi
395. Moraru Alina, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iaşi
396. Istrate Daniel, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iaşi
397. Popa Mihai Catalin procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iaşi
398. Roman Alexandru, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iaşi
399. Mangalagiu Alina, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iaşi
400. Daniel Otel, judecător, Judecătoria Segarcea
401. Liliana Petrovan, judecător, Tribunalul Bucuresti
402. Lavinia Magdalena Bulgaru, judecător,Tribunalul Bucureşti
403. Andrei Jurca, procuror, Parchetul de pe lângă Judecatoria Timisoara
404. Ionel Iliescu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti
405. Buculea Raluca, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Timişoara
406. Mirela Dumitrache Babalac, judecător, Tribunalul Arges
407. Elena Veronica Iura, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
408. Coca Alexandra, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti
409. Trascau Olimpia, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara
410. Asiminei Alexandru, judecător, Judecătoria Suceava
411. Raluca Arsenie, judecător, Judecătoria Deva
412. Carmen Cojocaru, judecător, Curtea de Apel Craiova
413. Mirela Adriana Burlacu, judecător, Judecătoria Buzau
414. Rotaru Dana Alexandra, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iasi
415. Cojocaru Oana Irina, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iasi
416. Muresan Cardonel Felix, judecător, Tribunalul Satu Mare
418. Bogdan Alexandru Dari, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
419. Marius Joiţa, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
420. Francesca Bujor, judecător, Tribunalul Cluj
421. Adina- Monica Burdan, judecător, Judecătoria Timișoara
422. Mariana Ilisie, judecător, Tribunalul Bihor
423. Maria Verdes, judecător, Judecătoria Oradea
424. Ovidiu Ciuma, judecător, Judecătoria Oradea
425. Stefana Pascaru, judecător, Judecătoria Iasi
426. Alexandra Ioana Zamfir, judecător, judecătoria Slobozia
427. Bogdan Rocsin, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Sector 6
428. Perjoiu Irina, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui
429. Melania Cristina Rusu, judecător, Judecătoria Pitești
430. Adela Ileana Barbuți, judecător, Judecătoria Craiova
431. Codreanu Alexandru, procuror, Parchetul dpl Tribunalul Brasov
432. Codreanu Melinda, judecător, Tribunalul Covasna
433. Gabriel Mustaţă, judecător, Judecătoria Constanţa
434. Petrica Gherghesanu, judecător, Tribunalul Bucureşti
435. Daniela-Alexandra Stamate, judecător, Judecătoria Constanţa
436. Carmen – Andreea Toader, judecător, Judecătoria Calarasi
437. Radu – Mihai Necula, judecător, Judecătoria Calarasi
438. Liliana-Dorina Răducu, judecător, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
439. Roxana Sultana, judecător, Tribunalul Dambovita
440. Manuel Remi Sultana, judecător, Judecătoria Racari
441. Joldes Liliana, judecător, Judecătoria Bistrita
442. Nastasia Marius, judecător, Judecătoria Constanţa
443. Andreea Madalina Popescu, judecător, Judecătoria Pitesti
444. Diana Caterina Coman, judecător, Judecătoria Pitesti
445. Maria Roxana Codreanu, judecător, Judecătoria Saveni
446. Andrada Maria Turti, judecător, Judecătoria Nasaud
447. Oana Diaconu, judecător, Judecătoria Patarlagele
448. George Lucian Cîmpanu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Suceava
449. Anca Ghimici, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Galati
450. Roxana Cristina Baraila, judecător, Tribunalul Specializat Arges
451. Mariana Adam, judecător, Judecătoria Rupea
452. Ioana-Maria Cîmpean, judecător, Judecătoria Ploieşti
453. Teliceanu Viorel-Gabriel, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Constanta
454. Ramona Bușu, judecător stagiar la Judecătoria Orșova
455. Catalina Dan, judecător, Judecătoria Pitești
456. Vasile Andra Georgiana, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Constanta
457. Andrei Camelia, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Constanta
458. Diaconu Alexandra Nora, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Constanta
459. Iorgu Anca Ramona, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Constanta
460. Timiş Elena Cosmina, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Constanta
461. George Enescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Cornetu
462. Ana Mocanu, judecător, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
463. Emanuela Dulgheru, judecător, Tribunalul București
464. Smaranda Maria Floricoiu, judecător, Judecătoria Rm. Valcea
465. Crina Capotă, judecător, Judecătoria Satu Mare
466. Claudiu Victor Neagoe, procuror, Parchetul d.p.l. CA Bucuresti
467. Ilona Panica, procuror, Parchetul d.p.l. CA Bucuresti
468. Dorin Zbranca, judecător, Judecătoria Câmpulung Moldovenesc
469. Fagarasan Mariana, judecător, Tribunalul Mures
470. Bejenaru Iolanda, judecător, Tribunalul Vranceaâ
471. Ion Anca-Mihaela, judecător, Judecătoria Satu Mare
472. Pojoga Valerian-Adrian, judecător, Judecătoria Satu Mare
473. Alina Mateescu, judecător, Tribunalul Argeș
474. Claudia Bodean, judecător, Tribunalul Constanţa
475. Horvat Emilia Lavinia, judecător, Judecătoria Alba Iulia
476. Ramona Ilie, judecător, Judecătoria Videle
477. Petrică Marius Popa, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
478. Alina Neculai, judecător, Judecătoria Botosani
479. Liviu Ceica, judecător, Judecătoria Botosani
480. Florin Verciuc, judecător, Judecătoria Botosani
481. Căruțașu Ioana, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria sectorului 1 Bucureşti
482. Ovidiu Gherasim, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria sectorului 3 Bucureşti
483. Meszaros Ioana, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Satu Mare
484. Cristian Ignat, judecător, Judecătoria Balș
485. Monica Avramescu, judecător, Judecătoria sectorului 3 Bucureşti
486. Emanuela Morisca, judecător, Tribunalul Suceava
487. Ana-Maria Stanca, judecător, Judecătoria Slobozia
488. Cristian Monenci, judecător, Tribunalul Bihor
489. Mitric Laura Iuliana, judecător, Tribunalul Suceava
490. Anca Dobre, judecător, Judecătoria Buzău
491. Stefanita Viorel Gogea, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov
492. Ana Corina Voinea, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
493. Bote Sanda – Daria, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
494. Florela Nistor, judecător, Tribunalul Bucureşti
495. Mihai Cepes, judecător, Judecătoria Timisoara
496. Alexandra Traistaru, judecător, Judecătoria Bolintin Vale
497. Topalea Kalinca, judecător, CA Suceava
498. Dragomir Luisa-Emanuela, judecător, Tribunalul Bucuresti
499. Dragomir Marian Ionut, judecător, Judecătoria Sector 5 Bucuresti
500. Cirstea Florina Izabela, judecător, Tribunalul Bucuresti
501. Andrioaei Corneliu, judecător, Tribunalul Bucuresti
502. Iulia Popescu, judecător, Judecătoria Fetești
503. Stănculescu Cătălin, judecător, Judecătoria Strehaia
504. Garlonta Ana, judecător, Tribunalul Brasov
505. Dana Girbovan, judecător, Curtea de Apel Cluj
506. Dâscă Adrian Nicolae, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani
507. Iftodi Iulian, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iasi
508. Fanel Gabriel Arabelea, judecător, Judecătoria Slatina
509. Bogdan Popescu, judecător, Judecătoria Tg. Jiu
510. Constantin Ciuculescu, judecător, Tribunalul Militar Bucuresti
511. Lucian Mitrica, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iasi
512. Lavinia Circiumaru, judecător, Tribunalul București
513. Madalina Afrăsinie, judecător, Tribunalul București
514. Gabriel Lefter, judecător, Curtea de Apel Constanța
515. Florin Grecu, judecător, Judecătoria Craiova
516. Isabela Zglimbea, judecător, Judecătoria Craiova
517. Angelica Cirlogea, judecător, Judecătoria Craiova
518. Dana Corina, judecător, Judecătoria Craiova
519. Oprea Alina, judecător, Judecătoria Pitesti
520. Cringus Dragos, judecător, Judecătoria Pitesti
521. Ana Maria Echert, judecător, Judecătoria Braila
522. Simona Moța, judecător, Judecătoria Craiova
523. Vasile Prața, procuror, DIICOT-Structura Centrală București
524. Adrian Morar, judecător, Judecătoria Reghin
525. Dan Dănăilă, judecător, Judecătoria Reghin
526. Darian Stroia, judecător, Judecătoria Reghin
527. Alina Hodoş, judecător, Judecătoria Reghin
528. Silviu Socol, judecător, Judecătoria Reghin
529. Angelica Cîrlogea, judecător, Judecătoria Craiova
530. Emil Moța, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
531. Tinela Moța, judecător, Tribunalul Gorj
532. Puscasu Voicu, judecător, Judecătoria Deva
533. Puscasu Florina-Mihaela, judecător Judecătoria Faget
534. Amelia Farmathy, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
535. Duţă Aneta, judecător, Tribunalul Argeş
536. Emanuela Moşneanu Comăneci, judecător, Tribunalul Argeş
537. Vişinoiu Ruxandra, judecător, Tribunalul Argeş
538. Mihaela Badea, judecător, Tribunalul Argeş
539. Pamfil Mihaela Laura, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iasi
540 Neagu Silviu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iasi
541. Mandache Ionut Narcis, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iasi
542. Bartha Kinga Agota, judecător, Judecătoria Sfantu Gheorghe
543. Andreea Ţâbârnă, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria sectorului 5
544. Corina Ţâbârnă, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Olteniţa
545. Corina Bălănescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria sectorului 5
546. Barna Alina, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iasi
547. Coca Daniel, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iasi
548. Vasiliu Crenguta, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi
549. Mihaela Lupşor, judecător, Tribunalul Braşov
550. Poenaru Valentina, judecător, Judecătoria Bailesti
551. Gioroceanu Alina Mihela, judecător, Judecătoria Bailesti
552. Petre Alexandra, judecător, Judecătoria Bailesti
553. Paul Bilan, judecător, Judecătoria Botoşani
554. Lucian Lungu, judecător, Judecătoria Botoşani
555. Anamaria Corduneanu, judecător, Judecătoria Botoşani
556. Ionela Daniela Munteanu, judecător, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti
557. Gabriela Badiu, judecător, Judecătoria Reghin
558. Roxana Duma, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti
559. Alex Bogdan Arghir, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti
560. Stela Stoicescu, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti
561. Alexandra Cristina Cojocaru, judecător, Judecătoria Vaslui
562. Raluca Duta, judecător, Judecătoria Corabia
563. Magdalena Maria Pauna, judecător, Judecătoria Rosiori de Vede
564. Claudia Iuliana Văcaru, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti
565. Mandache Claudia, judecător, Judecătoria Iasi
566. Mirel Toader, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Cluj-Napoca
567. Silvia Furnică, judecător, Judecătoria Botoşani
568. Ilie Bîcu, judecător, Judecătoria Botoşani
569. Bobeică Chiriță Georgiana, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București
570. Oana Spuma, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Cluj-Napoca
571. Oana Stoenescu, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti
572. Ciprian Constantin Miron, judecător, Judecătoria Botoșani
573. Iulia Ursan, judecător, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti
574. Iulian Minaev, judecător, Judecătoria Constanţa
575. Pena Marian Dan, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj
576. Pena Cristina, judecator, Tribunalul Gorj
577. Mădălina Mihalaşcu, judecător, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti
578. Diana Faur, judecător, Tribunalul Constanţa
579. Tanase Valentin, judecător, Judecatoria Tarnaveni
580. Rus Alin, judecător, Judecatoria Tarnaveni
581. Dobrii Lorena, judecător, Judecatoria Tarnaveni
582. Monica Badescu, judecător, Tribunalul Timiş
583. Crăiniceanu Alina, judecător, Tribunalul Timiş
584. Radu Ciocan, judecător, Judecatoria Bolintin Vale
585. Cristina Păcurar, judecător, Judecatoria Miercurea Ciuc
586. Todosi Diana Gabriela, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucureşti
587. Baran Florin, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Valenii de Munte
588. Alexandru Ciochina, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Constanţa
589. Iga Monica-Maria, judecator, Judecătoria Târgoviște
590. Șelaru Diana-Maria, judecator, Judecătoria Târgoviște
591. Ana Maria Ghiață, judecator, Judecatoria Hîrlău
592. Elena Roşu, judecator, Tribunalul Bucureşti
593. Maria Cristina Ciornei, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava
594. Sonia Cososchi, judecator, Tribunalul Harghita
595. Cîmpean Ioana Elena, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
596. Coman Remus Nicolae, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
597. Doncea Andrei, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
598. Frîncu Cristina Corina, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
599. Grosu Mihaiela, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
600. Ioan Remus Sebastian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
601. Isar Irina, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
602. Jărdieanu Elena Ramona, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
603. Mesaroş Mihai Aurelian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
604. Nae Violeta, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
605. Vernea Ioana, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
606. Petrescu Adrian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
607. Preda Anişoara, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
608. Prepeliţă Andreea Raluca, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
609. Tăraş Gabriela, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
610. Trif Marian Mihai, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
611. Popa Mihai Sorin procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu
612. Ramona Zglimbea, judecător, Tribunalul Dolj
613. Gabriela Filimon, judecător, Tribunalul Dolj
614. Raluca Dinculescu, judecător, Tribunalul Dolj
615. Hanachiuc Gina Alina, judecător, Tribunalul Botoşani
616. Doina Segărceanu, judecător, Tribunalul Bucureşti
617. Olivia Dariana Plesanu, judecator, Judecatoria Sector 3 Bucuresti
618. Dehenea Constantin, judecator la Judecatoria Medgidia
619. Ştefan Irina, judecător, Tribunalul Brăila
620. Simona Mihai, judecător, Judecatoria Lugoj
621. Carmella-Rozalia Cordos, judecător, Judecatoria Lugoj
622. Andreea Rozalia Bălulescu, judecător, Judecătoria Timișoara
623. Ana Maria Pricope, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
624. Ioana Borjog, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
625. Anca Iliescu, judecător, Judecătoria Ploiești
626. Bogdan Epure, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
627. Burje Ovidiu-Sorin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa
628. Briciu Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa
629. Chişbora Mircea – Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa
630. Iuliana Crisan, procuror, DNA
631. Ciorba Adrian Ovidiu Simion, judecător, Judecătoria Negreşti Oaş
632. Moiş Maria, judecător, Judecătoria Negreşti Oaş
633. Ene Solomciuc Florin Cristian, judecător, Judecătoria Negreşti Oaş
634. Stamate Octavian, judecător, Judecatoria Calarasi
635. Adrian Constantin Zaharia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
636. Dinca Andrei-Radu, judecator, Judecatoria Alexandria
637. Duta Mihai-Gabriel, judecator, Judecatoria Alexandria
638. Popescu Dana-Alina, judecator, Judecatoria Alexandria
639. Podea Elena-Simona, judecator, Judecatoria Alexandria
640. Mihalascu Ionut-Marius, judecator, Judecatoria Alexandria,
641. Banciu Anca-Maria, judecator, Judecatoria Alexandria
642. Penciuc Andrada-Maria, judecator, Judecatoria Alexandria
643. Brates Livia, judecator, Judecatoria Alexandria
644. Neaga Rafaela, judecator, Judecatoria Alexandria
645. Matei Oana Maria, judecator, Judecatoria Alexandria
646. Cristiana Enache, judecator, Curtea de Apel Ploiesti
647. Birtoc Mihai-Dorin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
648. Crişan Laura-Adina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
649. Dobrescu Flaviu-Bogdan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
650. Fadei Pavel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
651. Grădină Laura-Valentina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
652. Lazăr Anca Augusta, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
653. Mane Loredana-Lăcrămioara, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
654. Panţuru Valentin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
656. Renyi Erika, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
657. Carmen-Simona Noja, judecător, Judecatoria Cluj-Napoca
658. Nicoleta Soare, judecator, Judecatoria Slatina
659. Ristea Ramona, judecător, Judecatoria Timişoara
660. Margan Marcela-Delia, judecător, Judecatoria Timişoara
661. Staicut Irina, judecător, Judecatoria Timişoara
662. Dietrich Magdalena, judecator, Tribunalul Timis
663. Ilie Cristian Razvan, judecator, Judecătoria Buftea
664. Ștefan Valentin-Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș
665. Andrei Paun, judecator, Judecatoria sectorului 2 Bucuresti
666. Mihail Dafina, judecător, Tribunalul Militar Bucureşti
667. Liliana Santavan, judecător, Judecătoria Şimleu Silvaniei
668. Bădescu Irina, judecător, Curtea de Apel București
669. Raduica Lucian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin
670. Mihai Stanciu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
671. Mircea Popescu, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
672. Cosmin Halalau, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
673. Florina Lucan, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
674. Corina Bican, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
675. Florela Palici, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
676. Florin Dumitrescu, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
677. Ana-Maria Nica, judecator, Curtea de Apel Timisoara
678. Maria Virginia Barascu, judecător, Judecătoria Cornetu
679. Vernea Sorin-Alexandru, judecator, Judecatoria Slobozia
680. Rotaru Gabriela, judecator, Tribunalul Teleorman
681. Cristian Moraru, judecator, Judecătoria Satu Mare
682. Manuela Ungureanu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
683. Raluca Perianu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
684. Bursuc Andreea-Claudia, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu
685. Ududec Ionel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca
686. Ududec Anca-Teodora, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu
687. Arion Ana Olivia, judecător, Judecatoria Botosani
688. Apopi Ileana, judecător, Judecatoria Falticeni
689. Ioana Drăgușanu, judecător, Tribunalul București
690. Pascariu Maria, judecător, Judecatoria Falticeni
691. Sepelea Nicolae, judecător, Judecatoria Falticeni
692. Cătălin Galcea, procuror, Parchetul Judecătoria Sector 4 Bucureşti
693. Grecu Adrian, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Timis.
694. Dinescu Adrian-Gabriel, judecator, Judecatoria sectorului 1 Bucuresti
695. Daniela Tiriteu, judecator, Judecatoria Arad
696. Soloiu Adrian-Sandu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria sector 3 Bucuresti
697. Adriana Soponar, judecător, Judecătoriei Satu Mare
698. Geta-Lilioara Mihalciuc, judecător, Curtea de Apel Suceava
699. Andreea Mihaela Popescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
700. Dan-Adrian Chiş, judecator, Judecatoria Zalău
701. Beatrice Simion, judecător, Judecătoria Târgu Mureș
702. Victor Constantinescu, judecător, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
703. Leucea Alin Lucian, procuror șef secție urmărire penală, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
704. Naghiu Dida Adina, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
705. Puie Ciprian Horia, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
706. Scurt Carmen, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta
707. Alba Radu Ioan, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta
708. Cuciula Diana Cristina, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
709. Sabău Delia Claudia, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
710. Asmarandei Andrei Iulian, Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea
711. Ene Laura Elena, judecator, Judecatoria sectorului 6 Bucuresti
712. Mihaela Roibu, judecator, Tribunalul Timis
713. Iulian Topalea, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti
714. Şendroni Mircea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
715. Amuscaliţei Alin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
716. Vlasin Ioana Valeria, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
717. Dordea Alina Maria, judecator, Judecatoria Blaj
718. Dordea Marcian Silviu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj
719. Stoicescu Mihnea Valentin, judecator, Judecatoria Sector 5 Bucuresti
720. Cristina Stef, judecator, Tribunalul Salaj
721. Elena Cretescu, judecator, Judecatoria sectorului 2 Bucuresti
722. Palaghia Marius Catalin, judecator, Judecatoria Saveni
721. Daniela Sotoc, judecator, Curtea de Apel Oradea
722. Florentina Mirica, procuror, DNA
723. Marinescu Alina Mihaela, judecator, Tribunalul Dolj
724. Achim Ana Maria, judecator, Judecatoria Ploiesti
725. Lica Mihaela, judecator, Judecatoria Ploiesti
726. Orza Bogdan, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Tg. Mures
727. Orza Raluca Ioana, judecator, Judecatoria Tg. Mures
728. Ecaterina Florea, judecător, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
729. Marcu Ionuț, procuror, DIICOT STB
730. Nicolau Marius Ionel, judecător, Judecatoria Alba Iulia
731. Vale Daniel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Tg. Mures
732. Ghiban Lucian, judecator, Tribunalul Mureş
733. Lefter Cristina, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti
734. Marian Lucian Mihaita, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
735. Gheorghe-Valentin Chitidean, judecator, Curtea de Apel Cluj
736. Simon Raluca Oana, judecator, Judecatoria Ploiesti
737. Constantin Daniel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Brezoi
738. Octavia-Isabela Lupaşcu, judecator, Judecătoria Constanţa
739. Palaghia Claudia Monica, prim procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
740. Radu Raisa Monica, judecator, Judecatoria Ploiesti
741. Adrian Neagu, judecator, Judecatoria Arad
742. Ana Maria Atanasescu, judecator, Judecatoria Arad
743. Julien Stoiculescu, procuror, DIICOT Craiova
744. Camelia Stanciu, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
745. Harja Radu, judecator, Judecătoria Oradea
746. Victor Roman, judecător, Tribunalul Mehedinţi
747. Catalina Stoian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
748. Bic Iustin, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
749. Dana Belciug, procuror, DNA
750. Anca Alioara Zăgan, judecator, Judecatoria Botosani
751. Ana-Maria Stoica, judecator, Judecatoria Botosani
752. Daniela Cozmei, judecator, Judecatoria Saveni
753. Cristina Anei, judecator, Tribunalul Vrancea
754. Daina Cristina Elena, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu
755. Croitoru Daniela, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu
756. Motruna Cristian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu
757. Todoran Adrian – Petre, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu
758. Mircea Adrian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu
759. Stanciu Roxana Elena, judecator, Judecatoria Sector 4 Bucuresti
760. Alin Leucea, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
761. Murariu Ovidiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mureş
762. Blanaru Larisa Andreea, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov
763. Radvanski Izabella, judecator, Judecatoria Chișineu-Criș
764. Florin Vîlceanu, judecator, Judecatoria sector 4 Bucuresti
765. Anca Maria Sima, judecator, Judecatoria Brasov
766. Arseni Bogdan Constantin, judecator, Judecatoria Roman
767. Ioana Bogdan, judecator, Judecatoria sector 2 Bucureşti
768. Alin Ene, judecator, Judecatoria Ploiesti
769. Stefan Carmen Madalina, judecator, Judecatoria sector 1 Bucureşti
770. Vilcea Luciana, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu
771. Varzaru Alexandra, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu
772. Popa Cristiana, judecator, Judecătoria Slatina
773. Eugen Stănculescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Tg Jiu
774. Andrei Cristian Onescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Tg Jiu
775. Tudor Florin Bocai, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Tg Jiu
776. Dragoș Catrinoiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Tg Jiu
777. Belu Floarea, judecator, Judecatoria Bailesti
778. Caimac Petrisor, judecator, Judecatoria Bailesti
779. Serban Marian, judecator, Judecatoria Bailesti
780. Ghebaura Mihaela, judecator, Judecatoria Ploiesti
781. Badulescu Roxana, judecator, Judecatoria Ploiesti
782. Feurdean Ramona Marina, judecator, Judecatoria Targoviste
783. Mariana Gavrila, judecator, Tribunalul Dolj
784. Gabriela Blaga, judecator, Curtea de Apel Oradea
785. Ovidiu Blaga, judecator, Curtea de Apel Oradea
786. Cojocariu Florina Daniela, judecator, Judecătoria Târgu Mureş
787. Binder Csilla Noemi, judecator, Judecătoria Târgu Mureş
788. Ana – Maria Nicolcescu, judecator, Tribunalul Gorj
789. Marius Patrascu, judecator, Judecatoria sector 4 Bucureşti
790. Mihai Bernea, judecator, Judecatoria sector 4 Bucureşti
791. Grecu Loredana, judecător, Tribunal Bacău
792. Georgiana Muraru, judecator, Judecătoria Pucioasa
793. Coman Vasile, judecator, Judecătoria Pucioasa
794. Vlaicu Lucretia prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa
795. Iuliana Vârjan, judecator, Judecătoria Târgu-Mures
796. Onofrei Oana, judecator, Judecătoria Târgu-Mures
797. Iulia Emilia Apostol, judecator, Judecatoria Piatra Neamt
798. Dinculescu Mirel Claudiu, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj
799. Nedelcu Valentin, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj
800. Delia Barbu, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj
801. Magdalena Badescu, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj
802. Cristian Ciolacu, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj
803. Carmen Florea, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj
804. Madalina Ilie, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj
805. Robert Nicolicescu, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj
806. Nicoleta Irina Onea Dalidis, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj
807. Carmen Raduica, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj
808. Andrei Nistor, judecator, Judecatoria Agnita
809. Oancea Emil Teodor, judecator, Tribunalul Mureș
810. Corduneanu Niculina, judecator, Judecătoria Hunedoara
811. Costantea Raveca Loredana, judecator, Judecătoria Hunedoara
812. Ionaş Petru, judecator, Judecătoria Hunedoara
813. Cosmin Tifrea, judecator, Tribunalul Timis
814. Daj Andreea, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
815. Maciuc Sorin-Ilie, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
816. Dumitru Andreea – Georgeta, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
817. Bratu Tiberiu-Augustin, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
818. Alecu Cristian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
819. Bratu Adriana, judecător, Tribunalul București
820. Szabo Violeta, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
821. Marchiș Cătălin, judecător, Tribunalul Mureş
822. Cristiana Ciobăniţă, judecător, Judecătoria Găeşti
823. Alina Ionela Cotorogea, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
824. Silvia Georgiana Ignat, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
825. Carmen Mihaela Voinescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
826. Bogdan Voinescu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
827. Ungureanu Alin-Gabriel, judecator, Judecatoria Ineu
828. Şimon Oana-Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
829. Anca Lucia Stanciu, judecator, Tribunalul Hunedoara
830. Oana Daniela Pogoran, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
831. Secota Iuliana Georgiana, judecator, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
832. Sava Gheorghe, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
833. Balulescu Andreea Rozalia, judecător, Judecătoria Timișoara
834. Niculescu Doina Maria, judecator, Judecatoria Giurgiu
835. Codrescu Cosmina, judecator, Judecatoria Jibou
836. Trache Monica, judecator, Judecatoria Ploiesti
837. Lavinia Rus, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara
838. Nedelcu Ana –Maria, procuror, DNA Structura central
839. Iordache Adrian-Cosmin, procuror, DNA Structura central
840. Lacrimioara Roman, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
841. Stefanescu Anca-Elena, judecător, Judecătoria Giurgiu
842. Dumitru Cristian, judecător, Judecătoria Giurgiu
843. Voinea Georgiana Cecilia, judecator, Judecătoria Sighetu Marmatiei
844. Ceasu Alexandru, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara
845. Sasu Mihaela, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara
846. Iulia Lacramioara Manea, judecator, Tribunalul Bucuresti
847. Elena-Alina Toma, judecator, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
848. Adrian Mircea, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu
849. Robert Cristian Burlacu, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
850. Emanuela Baciu Adimi, judecator, Judecatoria Botosani
851. Irinel Sapariuc, judecator, Judecatoria Botosani
852. Mihaela Mihalache, judecator, Judecatoria Botosani
853. Anca Luciana Lemnaru, judecator, Judecatoria Botosani
854. Zaharia Mirela, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti
855. Iuliana Garabet, judecator, Judecatoria Vaslui
856. Voina Victor Ionuţ, judecător, Curtea de Apel București
857. Sipetan Ionut, judecator, Judecatoria Timisoara
858. Sipetan Adela, judecator, Judecatoria Timisoara
857. Madalina Hira, procuror, DIICOT ST Constanta
858. Alex Pop, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Mureş
859. Munteanu Oana Octavia, judecator, Judecatoria Pucioasa
860. Patilea Carmen Nela, judecator, Judecatoria Moinesti
861. Gabriel Simionescu, judecător, Judecatoria Suceava
862. Teodora Gheorghe – Sorescu, judecator, Curtea de Apel Pitesti
863. Popa Elena, judecător, Judecatoria Galati
864. Udrea Constantin, judecător, Curtea Militară de Apel
865. Sofia Crisan, judecator, Tribunalul Bucuresti
866. Vanessa Georgina Cojocaru, judecător, Judecătoria Rupea
867. Gabriel Marius Sirghi, judecător, Judecatoria Suceava
868. Răduinea Alin, judecător, Curtea de Apel București
869. Corsei-Vultureanu Arina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bcuureşti
870. Bojin George Bogdan, procuror stagiar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei
871. Profir Mihaela, judecător stagiar, Judecătoria Satu Mare
872. Tertis Liliana Maria, judecător, Judecătoria Bistriţa
873. Moldovan Liana Cristina, judecător, Judecătoria Bistriţa
874. Mitrofan Iuliana Floarea, judecător, Judecătoria Bistriţa
875. Laslea Petruta Diana, judecător, Judecătoria Bistriţa
876. Botu Mugurel, judecător, Judecătoria Bistriţa
877. Denis Ghervase, judecător, Tribunalul Dolj
878. Cristiana Tudor Olteanu, judecător, Tribunalul Dolj
879. Gabriela Alexandroiu, judecător, Tribunalul Dolj
880. Camelia Macamete, judecător, Tribunalul Dolj
881. Cătălina Genua Croitoriu, judecător, Tribunalul Dolj
882. Vali Ştefania Ileana Niţă, judecător, Tribunalul Dolj
883. Verginica Stănilă Dan, judecător, Tribunalul Dolj
884. Veronica Tiugan, judecător, Tribunalul Dolj
885. Maria Nicola, judecător, Tribunalul Dolj
886. Gabriela Ciontu judecător, Tribunalul Dolj
887. Elvis Florea judecător, Tribunalul Dolj
888. Irina Cioponea, judecator, Curtea de Apel Ploiesti
889. Muntean Gianina Cristinela, judecător, Tribunalul Sibiu
890. Daniel Gurita-Manole, judecător, Judecătoria Brăila
891. Alina Ghihaniş, judecator, Judecătoria Buftea
892. Zaharia Daniel, judecător, Judecatoria Vânju Mare
893. Lavinia – Mihaela Oproiu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
894. Daniel Cornescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
895. Nicoleta Niţu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
896. Claudiu Mărgulescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
897. Lucian Popescu – Bejat, judecător, Judecătoria Tg – Jiu, vicepreşedinte
898. Sorin Pătrulescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
899. Mihaela Păcuraru, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
900. Ionela Nanu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
901. Mihaela Tudorescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
902. Alina Mihaela Retezanu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
903. Laurenţiu Militaru, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
904. Andreea Simona Suciu, judecător stagiar, Judecătoria Tg – Jiu
905. Rozalia – Manuela Nănescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
906. Laura – Mihaela Pulbere, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
907. Minodora Puianu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
908. Titerlea Andreea, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
909. Petrişor Lupulescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
910. Carmen – Loredana Mănescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
911. Dorina Ivănişi, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
912. Antik Levente Farkas, judecător, Curtea de Apel Oradea
913. Duca Ancuța, judecător, Judecătoria Sighișoara
914. Harlambie Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia
915. Patricia Sorana Florina Pop, judecător, Judecatoria Oradea
916. Dobritoiu Cristina, judecător, Judecatoria Targu Mures
917. Gheorghiţă Anca, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui
918. Catalina Ilea, judcător, Curtea de Apel Bucuresti
919. Rusu Bianca Codruta, judecator, Tribunalul Mures
920. Anghel Marian Pop, judecător, Judecătoria Zalău
921. Maricica Mititelu, judcător, Curtea de Apel Iasi
922. Adrian Vasile Murariu, judecător, Judecatoria Botosani
923. Pleşca Anişoara, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
924. Alexe Ramona Adriana, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti
925. Vasi Ana-Maria , judecător, Tribunalul Vrancea
926. Marcela Marta Iacob , judecator, Tribunalul Bucuresti
927. Marius Iacob, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Braila
928. Hambaras Ciprian, judecator, Judecatoria Oradea
929. Durdea Lucian, judecator, Judecatoria Cornetu
930. Dobritoiu Iuliana, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe
931. Dobritoiu Bogdan, judecător, Judecatoria Brasov
932. Camelia Ionescu, judecător, Tribunalul Bacău
933. Coșarcă Nicolae, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Târnăveni
934. Gherasim Ciprian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Reghin
935. Goia Gheorghe, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Reghin
936. Anghel Marian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucureşti
937. Drăgulescu Marian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucureşti
938. Nicolae Stamate Tămăşan, judecător, Tribunalul Maramureş
939. Simona Bacşin, judecător, Curtea de Apel Galaţi
940. Ciasc Rustin, judecător, Tribunalul Caraş Severin
941. Stuparu Gabriela, judecător, Tribunalul Caraş Severin
942. Aghescu Dorica, judecător, Tribunalul Caraş Severin
943. Birsescu Robert, judecător, Tribunalul Caraş Severin
944. Roiescu Claudia, judecător, Tribunalul Caraş Severin
945. Matuschka Monica, judecător, Tribunalul Caraş Severin
946. Beg Simona, judecător, Tribunalul Caraş Severin
947. Chiseev Valentin, judecător, Tribunalul Caraş Severin
948. Rotariu Loredana, judecător, Tribunalul Caraş Severin
949. Balauntescu Valcu Rodica, judecător, Tribunalul Caraş Severin
950. Vasilovici Stiuj Viviana, judecător, Tribunalul Caraş Severin
951. Guga Aurica, judecător, Judecătoria Oraviţa
952. Pascariu Rodica, judecător, Judecătoria Oraviţa
953. Poputi Lucian, judecător, Judecătoria Oraviţa
954. Roman Ovidiu Călin, judecător, Judecătoria Oraviţa
955. Adrian Gogan, judecător, Judecătoria Giurgiu
956. Maria Adelina Constantinof, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
957. Corina Diana Neagoe, judecator, Judecatoria Bacau
958. Morar Ciprian Marius, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
959. Popovici Irina Felicia, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
960. Tisu Cristina Elena, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
961. Popa Rodica, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd
962. Nemes Ioan, judecător, Tribunalul Hunedoara
963. Cornelia Dumitrescu, procuror, DIICOT ST Constanța
964. Laurentiu Bratosin, procuror, DIICOT ST Constanța
965. Paul Ardeleanu, procuror, DIICOT ST Constanța
966. Țucă Ionuț Daniel, procuror, DIICOT ST Constanța
967. Popescu Luminița Teodora, judecător, Judecătoria Mangalia
968. Creta Ofelia, judecător, Judecătoria Alba Iulia
969. Ciprian Cristurean, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
970. Corneliu Capitan, judecător, Judecatoria Satu Mare
971. Crina Opris, judecător, Tribunalul Maramureș
972. Mihaela Ciobanu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
973. Mihai Ştefan Ghica, judecător, Judecatoria Cluj-Napoca
974. Nedelcu Liviu-Petronel, judecător, Judecătoria Călărași
975. Georgeana Viorel, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
976. Ivan Mihaela Dorina, judecător, Judecatoria Sector 2 Bucureşti
977. Buiceag Mihaela, judecător, Judecătoria Iaşi
978. Ciocoi Iulian, judecător, Judecătoria Iaşi
979. Dascalu Crina Elena, judecător, Judecătoria Iaşi
980. Ganju Elena, judecător, Judecătoria Iaşi
981. Gurban Tudor, judecător, Judecătoria Iaşi
982. Shannak Andreea Teodora, judecător, Judecătoria Iaşi
983. Zaharia Irina, judecător, Judecătoria Iaşi
984. Mintari Mihaela, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iaşi
985. Patraş Alexandra, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Iaşi
986. Istrate Manuela, judecător, Judecătoria Târgovişte
987. Irina Camelia Cristache, judecător, Judecătoria Târgovişte
988. Adela Carstea, judecător, Judecătoria sectorului 5 București
989. Barbu Camelia Liliana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari
990. Militaru George, procuror, PÎCCJ – DIICOT
991. Ciceu Gabriel Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej
992. Pop George Ion, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej
993. Moldovan Delia Ştefana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej
994. Anuţa Elena, prim procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
995. Constantinescu Gheorghe, procuror şef secţie judiciară, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
996. Bărbulescu Constantin, procuror şef secţie urmărire penală, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
997. Niţu Marian Sergiu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
998. Ionică Rozeta, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
999. Pantelimon Amina Speranţa, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
1000. Moşteanu Eugen Marian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
1001. Móré-Zsigmond Gabriella, judecător, Judecătoria Zalău
1002. Iustina Jora-Boerosu, judecător, Judecătoria Moinești
1003. Daniela Cristina Ivan, judecător, Judecătoria Turnu-Măgurele
1004. Enache Valentin Florian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești
1005. Stroe Mirela Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani
1006. Chetaru Mariana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara
1007. Ciolac Anca, judecător, Judecătoria Suceava
1008. Timita Oana-Elena, judecător, Judecătoria Suceava
1009. Vasile Cristea Mirela Simona, judecător, Tribunalul București
1010. Dimitrie Gheorghe Carp, judecător, Judecătoria Sectorului 6 București
1011. Harlambie Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia
1012. Ana Mureșan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
1013. Ioan Gaga, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
1014. Luchian Rebeca Silvia, judecător, Judecătoria Sectorului 5 București
1015. Ioana – Ruxandra Mălăescu, judecător, Judecătoria Târgu-Cărbuneşti
1016. Carmen Vătafu, judecător, Judecătoria Târgu-Cărbuneşti
1017. Mihaela Nicoleta Popescu, judecător, Judecătoria Târgu-Cărbuneşti
1018. Mirela Alexandra Popescu, judecător, Judecătoria Târgu-Cărbuneşti
1019. Claudiu Cazan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbuneşti
1020. Ramona Venczel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbuneşti
1021. Danut Mitra, judecător, Tribunalul Vâlcea
1022. Niță Manuela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
1023. Gabriela Savescu, judecător, Judecătoria Zalău
1024. Claudiu Moldovan, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Brașov
1025. Andreea Cason, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Zalău
1026. Liviu Bogdan Sfichi, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
1027. Francisc Nemeth, judecător, Tribunalul Constanța
1028. Doina Zăvălaşi, judecător, Tribunalul Olt
1029. Pasăre Sorin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
1030. Arion Florin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
1031. Androne Larisa, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
1032. Valentina Petrescu, judecător, Judecătoria Sector 2 București
1033. Sipetan Ionut, judecător, Judecătoria Timișoara
1034. Sipetan Adela, judecător, Judecătoria Timișoara
1035. Manuela Alma Ciornei, judecător, Tribunalul Ilfov
1036. Mihalas Ramona, judecător, Tribunalul Arad
1037. Mihalas Calin, judecător, Judecătoria Arad
1038. Lavinia Barbu, judecător, Judecătoria Târgoviște
1039. Ardelean Liviu, judecător, Judecătoria Salonta
1040. Cojocaru Elena Andra, judecător, Judecătoria Tg.- Cărbunești
1041. Fitigau Oana-Lavinia, judecător, Judecătoria Gherla
1042. Gilca Mihai Iulian, judecător, Judecătoria Gherla
1043. Mihai Andreea Cecilia, judecător, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
1044. Tanasa Alina-Elena, judecător, Judecătoria Brasov
1045. Andreia Rodica Ciurea, judecător, Judecătoria Pitești
1046. Anamaria Cercel, judecător, Curtea de Apel Craiova
1047. Tomescu George Marian, judecător, Judecătoria Curtea de Argeș
1048. Elena Zorilă, judecător, Judecătoria Craiova
1049. Sorina Neagoş, judecător, Judecătoria Zalau
1050. Andrea Annamaria Chiş, judecător, Curtea de Apel Cluj
1051. Ruxandra Ionescu, judecător, Tribunalul Specializat Argeș
1052. Mădălina Bîrlog, judecător, Tribunalul București
1053. Laura Opariuc-Dan, judecător, Tribunalul Constanța
1054. Dan Gîlcescu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
1055. Mihaela Gabriela Zuleanu, judecător, Tribunalul Olt
1056. Mihaela Carmen Merişescu, preşedinte, Judecătoria Târgu-Cărbuneşti
1057. Mihai Merişescu, judecător, Judecătoria Tg – Cărbuneşti
1058. Cosmin Croitoriu, procuror șef DNA, Serviciul Teritorial Craiova
1059. Ioana Liliana Georgiu, judecător, Judecătoria Gherla
1060. Bianca Gazdac, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
1061. Monica Mateiciuc, judecător, Curtea de Apel Galati
1062. Găișteanu Laura, judecător, Judecătoria Târgovişte
1063. Vlad Grigirescu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galati
1064. Marin Călușaru, procuror, DNA ST Craiova
1065. Raluca Isepciuc, judecător, Judecatoria Iași
1066. Țirică Laura – Ștefana, judecător stagiar, Judecătoria Galați
1067. Diana Ștefănescu, judecător, Judecătoria Bacău
1068. Gîţă Ana-Maria judecător, Judecatoria Sfantu Gheorghe
1069. Sescu Andreea Mihaela, judecător, Curtea de Apel Targu Mures
1070. Theodor Pavelescu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj
1071. Viorel Donici, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
1072. Tudorache Corina, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau
1073. Debelka Laura, judecător, Judecătoria Timişoara
1074. Glăvan Georgiana, judecător, Judecătoria Timişoara
1075. Mihăilescu Andra judecător, Judecătoria Timişoara
1076. Tomici Laura, judecător, Judecătoria Timişoara
1077. Ionuț Marica, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
1078. Marinel Mihai Nicolae, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
1079. Vîlculescu Raluca, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
1080. Șerban Irina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
1081. Butaliu Tiberiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
1082. Agop Mircea, judecător, Judecătoria Târgu Lăpuș
1083. Chichinesdi Florin Beniamin, judecător stagiar, Judecătoria Satu Mare
1084. Angela-Bianca Ispas, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
1085. Oancea Adrian Cătălin, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
1086. Oana Ungureanu, judecător, Judecatoria Dorohoi
1087. Delia Lucian Udroiu, judecător, Judecătoria Oradea
1088. Mihail Udroiu, judecător, Curtea de Apel Oradea
1089. Ripiceanu Andreea-Olivia, judecator, Judecatoria Dragomiresti
1090. Vintila Mihaela, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Barlad
1091. Bucu Ana, judecător, Judecătoria Zimnicea
1092. Ciurariu Delia, procuror, DNA Central
1093. Vintila Liliana, procuror, DNA Central
1094. Pau Adriana, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 București
1095. Ion Bogdan Constantin, judecător, Judecatoria Curtea de Arges
1096. Cristian Alin Traian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu
1097. David Maricel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu
1098. Paiuşi Marius Teodor, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu
1099. Băleanu Anda Maria, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu
1100. Poteraşu Alin Eduard, procuror, PJ Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu
1101. Roşu Cristina Steluţa, procuror, PJ Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu
1102. Ioana Pasculet, judecător, Judecatoria Cluj-Napoca
1103. Ungureanu Mihaela, judecător, Judecatoria Curtea de Argeș
1104. Bratu Marian, judecător, Judecatoria Curtea de Argeș
1105. Alexandru Petronel Iulian, judecător, Tribunalul Călăraşi
1106. Alexandru Ileana, judecător, Judecătoria Călăraşi
1107. Paraschiv Laura, judecător, Judecatoria Zalău
1108. Caimac Maria Adriana, judecator, Tribunalul Dolj
1109. Oana Tănăsoiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
1110. Magdalena Chirila, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
1111. Gianina Dogaru, judecător, Tribunalul Gorj
1112. Mihai Dogaru, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
1113. Alexandra Stoian, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
1114. Gabriela Stegăroiu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
1115. Marilena Lulea, judecator, Tribunalul Mureș
1116. Livia Chiriazi, judecator, Tribunalul București
1117. Cristina Ciora, judecator, Judecatoria Craiova
1118. Ana Lazăr, procuror stagiar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
1119. Ioana Bujdei-Leonte, judecător, Judecătoria Dorohoi
1120. Deniz Diana Gabriela, judecator, Judecătoria Brăila
1121. Bianca Iliescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 București
1122. Georgeta Coman, judecator, Judecatoria Sectorului 3 București
1123. Gabi Gabriela Dunca, judecator, Judecatoria Sectorului 3 București
1124. Schiopu Florica, judecator, Tribunalul Alba
1125. Iliescu Georgeta, judecator, Tribunalul Alba
1126. Rata Alexandrescu Carmen, judecător, Judecatoria Tg Mureș
1127. Mircioi Marilena-Victoria, judecator, Judecătoria Constanța
1128. Carmen Nicoleta Budan, judecător, Tribunalul Gorj
1129. Maria Vatavu, judecător, Tribunalul Gorj
1130. Amalia Belu, judecător, Tribunalul Gorj
1131. Daniela Mursoi, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
1132. Lavinia Dajbog, judecător, Judecătoria Galați
1133. Alina Andrescu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
1134. Milu Gratiela, judecător, Curtea de Apel Brașov
1135. Romeo Petcan, judecător, Judecătoria Slatina
1136. Stratulat Simona, prim-procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
1137. Ianculescu Teodor, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
1138. Wechter Mircea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
1139. Florescu-Mironescu Andra-Simina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
1140. Simion Dan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
1141. Bebeşelea Adina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
1142. Smîntînă Eduard, judecător, Tribunalul Timiș
1143. Filip Larisa Andreea, judecător, Judecătoria Sibiu
1144. Filip Cezar Virgiliu, judecător, Judecătoria Sibiu
1145. Zabava Oana Maria, judecător, Judecătoria Sibiu
1146. Decă Iulia Andreea, judecător, Judecătoria Sibiu
1147. Lazea Andra Georgeta, judecător, Judecătoria Sibiu
1148. Bichis Diana Maria, judecător, Judecătoria Sibiu
1149. Ruginosu Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș
1150. Nicolici Simona Veronica, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
1151. Ciucă Viviana Ștefania, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
1152. Beligan Bogdan, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
1153. Matei Adrian George, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
1154. Ursache Ioana, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
1155. Camelia Lica, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
1156. Olteanu Iuliana, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
1157. Nina Andreea Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1158. Cornea Monica Elena, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1159. Țurlea Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1160. Pană Ana Maria, procuror, PJS6, delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1161. Voiculescu Mădălina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1162. Popa Badea Dan Sebastian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1163. Ușurelu Gabriela, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1164. Manea Teodor, procuror, PJS1, delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1165. Mustață Olivera, procuror, PJS5, delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1166. Mămăligan George, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1167. Anghel Amalia, procuror PJ Buftea, delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1168. Tiba Octavian, procuror delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1169. Ureche Darius, procuror delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1170. Munteanu Irina, procuror, PJS2, delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
1171. Gabura Sergiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
1172. Borjog Ioana Laura, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
1173. Rascotă Ion, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
1174. Tatiana Toadre, prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
1175. Iulian Crăciunescu, prim procuror adjunct, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
1176. Raluca Munteanu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
1177. Tudor Grigoraș, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București
1178. Aldea George, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București
1179. Macovei Valentin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București
1180. Mihuț Maria, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
1181. Amarandi Paula, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
1182. Sterie Roxana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
1183. Țilimpea Anca, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
1184. Ionescu Radu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
1185. Marcu Ioana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
1186. Păun Eugen, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
1187. Bezdadea Elena, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
1188. Vraciu Aurelia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
1189. Rotaru Nicoleta, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
1190. Pencu Radu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
1191. Stroie Cosmin procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
1192. Resmeriță Mihai, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
1193. Dordea Alexandra, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
1194. Gheorghe Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1195. Zamfir Nicoleta Simona, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1196. Nițescu Simona, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1197. Oancea Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1198. Popa Badea Livia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1199. Lovin Daniela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1200. Negruț Cătălina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1201. Ivașcu Diana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1202. Voicu Fănel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1203. Târela Roxana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1204. Mierliță Sebastian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1205. Pârlog Bogdan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1206. Anghel Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1207. Zamfir Adelina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1208. Cojocaru Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1209. Radu Angela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
1210. Dunca Wilhelm Emanuel, procuror șef secție, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
1211. Voinigescu Adrian Mihai, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
1212. Budacă Anca, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
1213. Roată Elvira, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
1214. Dragoș Paraschiv, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
1215. Andreiaș Constantin, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
1216. Cotelnic Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
1217. Moacă Mihaela Adriana, procuror stagiar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
1218. Moldovan Speranța Diana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
1219. Stoian Ioan Andrei, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
1220. Tomoiu Răzvan Petre, prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
1221. Simion Nicoleta Minodora, prim procuror adjunct, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
1222. Ion Florina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
1223. Vîlcea Luciana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
1224. Chiriac Marian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași
1225. Ciuciur Daniel, prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
1226. Nuțu Doina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
1227. Albu Dorel Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
1228. Matei Leontin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
1229. Ionescu Bogdan Petru Nicolae, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
1230. Bănescu Liliana, prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară
1231. Dumitrescu Adina Consuela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
1232. Ciupea Gherghina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița
1233. Ungheanu Georgiana Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița
1234. Buzoianu Verginica, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița
1235. Coman Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița
1236. Drăgan Adriana Ligia, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița
1237. Toma Jiga, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița
1238. Dinu Viorica Cleopatra, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița
1239. Vasile Gănel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
1240. Catrinoiu Costel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
1241. Criste Monica, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
1242. Alexe Cristian Marian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
1243. Vasilescu Mihai Laurențiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
1244. David Constantin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni
1245. Andrieș Andrei, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni
1246. Constantinescu Eduard Narcis, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni
1247. Culcearu Andreea Iulia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
1248. Silivestru Denisa, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
1249. Chiriță Oana Valeria, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
1250. Bârsan Mihaela Mirela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
1251. Costin Marius Mirel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
1252. Tănase Florian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
1253. Cernea Silviu Eugen, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria
1254. Tironeac Remus Victor, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria
1255. Nicolae Marius Aurelian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria
1256. Chiriac Oana Alina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria
1257. Paraischiv Valentin Silviu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede
1258. Iboiu Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede
1259. Gliga Maria Liliana, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
1260. Filip Aurelian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
1261. Marcău Cătălin, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
1262. Alexe Ioan Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
1263. Cîrciumaru Oprică Sorin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
1264. Enache Aurelia Mirela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale
1265. Liciu Ioana Hermina, judecător, Judecătoria Drăgășani
1266. Simona Miron, judecător, Judecătoria Liești
1267. Radu Dorobantu, judecător, Judecătoria Bârlad
1268. Constantinescu Cristian, judecător, Judecătoria Pătârlagele
1269. Claudia Jderu, judecător, Tribunalul Bucureşti
1270. Anca Saru, judecător, Tribunalul Bucureşti
1271. Mihai Bălănescu, judecător, Tribunalul Bucureşti
1272. Cristina Cristea, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București
1273. Andreea Ionescu, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București
1274. Lazar George Alexandru, judecător stagiar, Judecătoria Sectorului 4 București
1275. Radu Florea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
1276. Buzatu Luminița Ștefania, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova
1277. Ilie Vela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova
1278. Buzatu Remus, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin
1279. Hohota Adrian Ionuț, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
1280. Nedea Cristina, judecător, Judecătoria Costești
1281. Andone Alina Madalina, judecător, Judecătoria Însurăței
1282. Angelica Costea, judecător, Tribunalul Bacău
1283. Alina Ghiran, prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei
1284. Ciprian Butnaru, judecător, Judecătoria Brăila
1285. Marin Marieta, judecător, Judecătoria Buzău
1286. Marin Nicolae, procuror, DNA
1287. Mirela Cătălina Pop, judecător, Curtea de Apel Alba Iulia
1288. Claudiu Pop, judecător, Tribunalul Alba
1289. Daniela Barbu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
1290. Ancuţa Zvorişteanu, judecător, Judecătoria Piteşti
1291. Mihaela Sfâriac, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj
1292. Mircea Stan, judecător, Judecătoria Piteşti
1293. George Vioreanu, judecător, Judecătoria Piteşti
1294. Miteluț Camelia, prim-procuror adjunct, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
1295. Cucoș Ana Maria, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
1296. Gradinaru Martin Christian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
1297. Vieriu Tudor Ionut, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
1298. Sarghi Dorina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
1299. Murarașu Ștefan Petrică, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
1300. Vasile Fitigau, judecator, Tribunalul București
1301. Moraru Cătălin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
1302. Raluca Pricop, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Mediaş
1303. Matei Gheorghe, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Orăștie
1304. Lucica Vatamanescu, judecător, Judecătoria Campulung Moldovenesc
1305. Daniel Miriuță, judecător, Tribunalul Iași
1306. Dinu Bianca, judecător, Judecătoria Vălenii de Munte
1307. Arhip Andreea, judecător, Judecătoria Galaţi
1308. Arhip Mihai, judecător, Judecătoria Galaţi
1309. Simona Mărgarit, judecător, Judecătoria Buzău
1310. Bordeianu Bianca Elena, judecător, Judecătoria Iași
1311. Cristian Ghidarcea, judecător, Judecătoria Brașov
1312. Profira Cezar Petrică, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Sectorului 5 București
1313. Spiridonescu Stejărel, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Piatra-Neamț
1314. Ciută Oana, judecător, Curtea de Apel Suceava
1315. Coşman Gheorghina, judecător, Curtea de Apel Suceava
1316. Plăcintă Dochiţa, judecător, Curtea de Apel Suceava
1317. Frunză Sanda, judecător, Curtea de Apel Suceava
1318. Chivu Claudia Irina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
1319. Băloi Cosmin, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
1320. Gordana Bogosov, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
1321. Dana Ionescu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
1322. Nicoleta Luca, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
1323. Loredana Macrea, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
1324. Marioara Sandu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
1325. Simona Troacă, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
1326. Minela Abagiu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
1327. Elena Poiana, judecător, Tribunalul Harghita
1328. Marcel Antonescu, judecător, Tribunalul Harghita
1329. Ramona Savu, judecător, Tribunalul Harghita
1330. Daniela Maftei, procuror, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
1331. Cosmin Grancea, procuror, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
1332. Toma Carmen, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
1333. Iepure Camelia Nicoleta, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
1334. Dutoiu Gheorghe, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
1335. Gradina Silviu Florin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
1336. Marcolea George, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
1337. Gavrila George Virgil, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
1338. Ion Florin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
1339. Oprea Veronica Nicoleta, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
1340. Ungureanu Daniel Florin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
1341. Diaconu Delia Cristina, judecător, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti
1342. Brindusa Pascaru, judecător, Tribunalul Bacau
1343. Oana Panzaru, judecător, Tribunalul Bacau
1344. Catalin Niminet, judecător, Tribunalul Bacau
1345. Scarlat Ion Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea
1346. Copacian Georgiana Olivia, judecator, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti
1347. Tulita Ionut Cezar, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Valcea
1348. Sirghe Anca Alexandra, judecator stagiar, Judecatoria Galati
1349. Ruxandra Grecu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
1350. Laurentiu Dan Streza, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Valcea
1351. Hogas Marius, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Valcea
1352. Vladucu Elena, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Valcea
1353. Dontete Alina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Valcea
1354. Cirdei Loredana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
1355. Falcan Camelia Aurora, judecator, Tribunalul Mehedinti
1356. Geana Irina, judecator, Judecatoria Buftea
1357. Iordachescu Elisabeta, judecator, Judecatoria Buftea
1358. Licuta Buzea, judecator, Judecatoria Braila
1359. Virgil Serban, judecator, Judecatoria Braila
1360. Tanasescu Ana, judecator, Judecatoria Braila
1361. Ecaterina Ivanov, judecator, Judecatoria Braila
1362. Alexandra Capatana, judecator, Judecatoria Braila
1363. Domniteanu Irina, judecator, Judecatoria Braila
1364. Roxana Maria Stefan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mureş
1365. Codruţa Violeta Alb, judecător, Tribunalul Maramureş
1366. Serban Daniel Mihai, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică