« Selected
Flux noutăţi
AnunţuriSistemul judiciarUNBR BarouriNotariatExecutoriUniversitariaInternaţionalJURIDICE.ro

Raspunderea disciplinara. Propuneri de lege ferenda formulate de CSM
01.04.2009 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust ZRVP

Comunicat CSM: 

"Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a transmis ministrului justitiei propunerile de modificare a legilor privind statutul judecatorilor si al procurorilor si ale Consiliului Superior al Magistraturii pentru initierea unui proiect de act normativ.

In cadrul principalelor directii de actiune ale Consiliului Superior al Magistraturii, stabilite pentru anul 2009, avand in vedere Raportul intermediar al Comisiei europene din 12 februarie 2009 s-a propus initierea unui proiect de act normativ destinat eficientizarii activitatii Consiliului in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si procurorilor, cu termen de realizare luna martie 2009.

Propunerile vizeaza statutul magistratilor asistenti; extinderea sferei faptelor care constituie abateri disciplinare, prin modificarea art. 99 (introducerea literei k indice 1); eliminarea de la art. 99, litera h) a sintagmei „inclusiv nerespectarea normelor de procedura”; extinderea sferei sanctiunilor disciplinare, prin introducerea a doua noi sanctiuni; modificarea duratei sanctiunii diminuarii indemnizatiei de incadrare, prin prelungirea acesteia si modificarea duratei mutarii disciplinara.

De asemenea, s-a propus: 
– modificarea procedurii disciplinare prin prevederea posibilitatii suspendarii acesteia in situatia in care s-a inceput urmarirea penala pentru aceeasi fapta;
– introducerea posibilitatii sesizarii din oficiu a Inspectiei judiciare in legatura cu abaterile disciplinare ale judecatorilor si procurorilor;
– stabilirea unor reguli precise referitoare la efectuarea cercetarii disciplinare;
– stabilirea modului de punere in executare a sanctiunilor disciplinare aplicate;
– stabilirea statutului inspectorilor judiciari – permanentizarea activitatii, cu posibilitatea revenirii in functia de judecator sau procuror, precum si stabilirea unor dispozitii tranzitorii referitoare la inspectorii aflati in functie.

Propunerile sunt rezultatul dezbaterilor dintre colectivul constituit la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii cu reprezentantii asociatiilor profesionale a magistratilor.

BIROUL DE INFORMARE PUBLICA SI RELATII CU MASS MEDIA

ANEXA:

I. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 

1. La articolul 62, alineatul (1), dupa litera b), se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

"c) cand a fost sanctionat disciplinar, potrivit dispozitiilor art. 100 lit. f).”

2. La articolul 67, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistratii-asistenti sefi cu o vechime de cel putin 3 ani in aceasta functie. 
(2) Magistratii-asistenti sefi gradul III sunt promovati dintre magistratii-asistenti cu cel putin 3 ani vechime in aceasta functie. Dupa o perioada de 2 ani ca magistrati-asistenti sefi pot fi trecuti in gradul II si dupa alti 3 ani in gradul I.”

3. La articolul 68, alineatul (1), lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) ia parte la sedintele Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie.” 

4. Articolul 69, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 69 – (1) Magistratii-asistenti sefi au urmatoarele atributii:
a) participa la sedintele de judecata ale sectiilor si ale Completului de 9 judecatori;
b) repartizeaza magistratii-asistenti care participa la sedintele de judecata;
c) asigura tinerea in bune conditii a evidentelor sectiilor si realizarea la timp a tuturor lucrarilor
(2) Magistratii-asistenti sefi desemnati de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie pot participa la sedintele Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie.”

5. Articolul 70, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 70 – (1) Magistratii-asistenti participa la sedintele de judecata ale sectiilor.
(2) Magistratii-asistenti desemnati de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie pot participa la sedintele Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, ale Completului de 9 judecatori.”

6. La articolul 99, litera f), se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces, cu exceptia celor care nu vizeaza cauza;”

7. La articolul 99, litera h), se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"h) exercitarea functiei cu rea-credinta sau din grava neglijenta, daca fapta nu constituie infractiune;”

8. La articolul 99, dupa litera k), se introduce o noua litera, litera k indice 1), cu urmatorul cuprins:

"k indice 1) atitudinile nedemne care afecteaza prestigiul profesiei de magistrat;”

9. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 100 – Sanctiunile disciplinare care se pot aplica judecatorilor si procurorilor, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 6 luni;
c) mutarea disciplinara pentru o perioada de la 6 luni la 1 an la o instanta sau, dupa caz la un parchet de acelasi nivel;  
d) mutarea disciplinara pentru o perioada de la o luna la 6 luni, la o instanta ierarhic inferioara sau, dupa caz, la un parchet ierarhic inferior, cu diminuarea corespunzatoare a indemnizatiei de incadrare; 
e) suspendarea din functie pentru o perioada de la o luna la 6 luni;
f) excluderea din magistratura.”

10. Dupa articolul 100, se introduce un nou articol, articolul 1001, cu urmatorul cuprins:

"Art. 100 indice 1 – Sanctiunile disciplinare care se pot aplica magistratilor asistenti, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 1 an;
c) retrogradarea in gradul profesional inferior pentru o perioada de la o luna la 6 luni, cu diminuarea corespunzatoare a indemnizatiei de incadrare; 
d) suspendarea din functie pentru o perioada de la o luna la 3 luni;
e) excluderea din profesie.”

II. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 45, dupa alineatul (1), se introduc doua noi alineate, alineatul (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
(Precizare: in locul celor abrogate de O.U.G. Nr. 195/2008)

"(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeste membrii si membrii supleanti ai comisiilor prevazute la alin. (1), pe o perioada de 1 an, cu posibilitatea reinvestirii, dupa consultarea inspectorului sef al Inspectiei judiciare.”
(3) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1) sunt inlocuiti de membrii supleanti in situatiile in care, din motive intemeiate, nu pot participa la solutionarea lucrarilor.”

2. La articolul 45, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
"(4) Comisiile de disciplina pot fi sesizate de Inspectia Judiciara sau se pot sesiza din oficiu in legatura cu abaterile disciplinare ale judecatorilor si procurorilor.
(5) Orice sesizare privind activitatea considerata ca necorespunzatoare a judecatorilor si procurorilor, gresit indreptata la instante sau parchete, va fi inaintata Consiliului Superior al Magistraturii in termen de 5 zile de la inregistrare.”

3. Dupa articolul 45, se introduce un nou articol, art. 45 indice 1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 45¹ – (1) Sesizarile mentionate la art. 45 alin. (4) sunt supuse unor verificari prealabile in cadrul carora se stabileste daca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare. Daca in urma efectuarii verificarilor prealabile se constata ca nu exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, rezultatul se comunica direct petitionarului si magistratului vizat.
(2) Verificarile prealabile se efectueaza de inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie pentru judecatori, respectiv din cadrul Serviciului de inspectie pentru procurori.
(3) Comisia de disciplina dispune clasarea cauzei atunci cand constata ca nu exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare.”

4. La articolul 46, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) in vederea exercitarii actiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetarii disciplinare, care se dispune de titularul acestei actiuni.
(2) Cercetarea disciplinara se efectueaza de inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori, respectiv din cadrul Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori.
(3) in cadrul cercetarii disciplinare se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice alte date concludente din care sa se poata aprecia asupra existentei sau inexistentei vinovatiei. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararilor judecatorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecatorului sau procurorului cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica incheierea cercetarii. Judecatorul sau procurorul cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare."

5. La articolul 46, dupa alin. (3) se introduc cinci alineate noi, alin. (3 indice 1) – (3 indice 5), cu urmatorul cuprins:

"(3¹) Cercetarea disciplinara se desfasoara cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la informatiile clasificate si la protectia datelor cu caracter personal.
(3 indice 2) Cercetarea disciplinara se suspenda atunci cand impotriva judecatorului sau procurorului cercetat s-a inceput urmarirea penala pentru aceeasi fapta. 
(3 indice 3) Organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanta de judecata sunt obligate sa comunice deindata Consiliului Superior al Magistraturii solutiile pronuntate in cauzele penale respective.
(3 indice 4) Suspendarea se dispune de comisia de disciplina prin rezolutie.
(3 indice 5) Suspendarea opereaza pana cand solutia pronuntata in cauza care a motivat suspendarea a devenit definitiva.” 

6. La articolul 46, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Cercetarea disciplinara se efectueaza in termen de 30 de zile de la data dispunerii acesteia, cu exceptia situatiei in care intervine suspendarea. Comisia de disciplina poate dispune prelungirea termenului, cu cel mult 30 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura.

(5) in cazul in care comisia de disciplina constata ca sunt necesare verificari suplimentare, solicita completarea cercetarii disciplinare. Rezultatul verificarilor suplimentare este inaintat comisiei de disciplina, in cel mult 30 de zile de la data la care s-a dispus completarea verificarilor”

7. La articolul 46, dupa alineatul (5), se introduce un nou alineat, alin. (5 indice 1), care va avea urmatorul cuprins:

"(5 indice 1) in termen de 20 de zile de la primirea rezultatului cercetarii disciplinare sau, dupa caz, a rezultatului verificarilor suplimentare, comisia de disciplina, in cazul in care considera ca se justifica, sesizeaza sectia corespunzatoare in vederea solutionarii actiunii disciplinare.”

8. La articolul 46, alin. (7) se abroga.

9. La articolul 46, alin. (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(8) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termenul de prescriptie de un an de la data savarsirii faptei ce constituie abatere disciplinara. Termenul de prescriptie se suspenda pe perioada suspendarii cercetarii disciplinare.”

10. La articolul 47, dupa alin. (2), se introduce un alineat nou, alin. (2 indice 1), cu urmatorul cuprins:
"(2 indice 1) Dispozitiile art. 46 alin. (32) si (33) se aplica in mod corespunzator. Suspendarea se dispune prin incheiere de sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii.”

11. La articolul 47, dupa alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), care va avea urmatorul cuprins:

"(4) Procedura de solutionare a actiunii disciplinare se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila. "

12. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 50 – (1) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii prin care s-a aplicat sanctiunea avertismentului, judecatorul sau, dupa caz, procurorul este citat in fata Sectiei corespunzatoare, pentru aducerea la indeplinire a masurii.”
(2) Hotararea irevocabila prin care s-a aplicat sanctiunea disciplinara a diminuarii indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 6 luni, se comunica presedintelui curtii de apel sau procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel la care functioneaza judecatorul sau, dupa caz, procurorul sanctionat, in vederea executarii acesteia. 
(3) in cazul aplicarii sanctiunii mutarii disciplinare la o alta instanta sau parchet de acelasi nivel ori a sanctiunii mutarii disciplinare la o instanta ierarhic inferioara sau la un parchet ierarhic inferior, cu diminuarea corespunzatoare a indemnizatiei, hotararea irevocabila se comunica presedintelui curtii de apel sau procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel la care functioneaza judecatorul sau, dupa caz, procurorul sanctionat, in vederea executarii acesteia.
(4) in cazul aplicarii sanctiunii disciplinare constand in suspendarea din functie pentru o perioada de la o luna la 6 luni, hotararea irevocabila se comunica presedintelui curtii de apel sau procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel la care functioneaza judecatorul sau, dupa caz, procurorul sanctionat, in vederea executarii acesteia. 
(5) in cazul in care judecatorul sau, dupa caz, procurorul caruia i s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (2) – (4) functioneaza la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, hotararea irevocabila se comunica presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in vederea executarii acesteia.
(6) in cazul in care s-a dispus excluderea din magistratura a unui judecator sau a unui procuror, hotararea irevocabila se transmite Presedintelui Romaniei, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.”

13. Dupa articolul 50, se introduce un nou articol, articolul 50 indice 1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 50 indice 1 – in cazul in care unui magistrat asistent i-a fost aplicata una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 100 indice 1, lit. b) – d), hotararea irevocabila se comunica presedintelui "Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea executarii acesteia."

 14. La articolul 54, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 „(7) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii fata de care se exercita actiunea disciplinara nu participa in calitate de membru ales la lucrarile sectiei in care se judeca actiunea disciplinara.”

15. La articolul 61, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Inspectorii din cadrul Inspectiei judiciare sunt numiti de plen, prin concurs sau examen, pe un mandat de 6 ani, dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 60 alin. (2) si au avut calificativul „foarte bine” la ultima evaluare. Functia de inspector poate fi ocupata si de judecatori sau procurori detasati.”

16. La articolul 61, dupa alin, (3), se introduc cinci noi alineate, alin. (3 indice 1) – (3 indice 5), cu urmatorul cuprins:

"(3 indice 1) Pe durata exercitarii mandatului de inspector, judecatorii si procurorii sunt suspendati de drept din functiile pe care le ocupa la instante si parchete.
(3 indice 2) Inspectorii din cadrul Inspectiei judiciare pot fi revocati din functie de plen, din oficiu sau la propunerea inspectorului sef, pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor de serviciu sau in cazul aplicarii unei sanctiuni disciplinare. 
(3 indice 3) La incetarea functiei, inspectorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii revin la posturile detinute la instantele sau parchetele unde au functionat anterior ori, cu consimtamantul lor, la alte instante sau parchete unde au dreptul sa functioneze, potrivit legii. Art. 1341 alin. (2)-(5) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator. 
(3 indice 4) Perioada in care judecatorul sau procurorul este inspector in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime in aceste functii”.
(3 indice 5) Inspectorii care ocupa aceste functii prin detasare, au obligatia sa opteze, in termen de 30 de de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru numirea in functia de inspector in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru continuarea activitatii pe perioada detasarii sau pentru revenirea la functiile detinute anterior in cadrul instantelor sau parchetelor. Inspectorii care opteaza pentru numirea in aceste functii se considera ca indeplinesc conditiile prevazute de lege."

 
Secţiuni: Content, Data protection | Toate secţiunile
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill
Concurs eseuri ZRVP

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD