Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Recuperare creanţe
Recuperare creanţe
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Judecătoria Chişineu Criş. Omisiunea de a solicita conexarea executărilor silite vizând acelaşi imobil


25 august 2015 | Andrei PAP

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CHIŞINEU CRIŞ
DOSAR NR. 1823/210/2014

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 313
Şedinţa publică din 21 mai 2015
Preşedinte: Izabella Radvanski
Grefier: Mona Negrilă

Pe rol se află pronunţarea privind contestaţia la executarea silită formulată de contestatoarea BRD – Groupe Societe Generale SA împotriva executării silite ce face obiectul dosarului execuţional nr. 276/ex/2014 al Biroului Executorului Judecătoresc Horvat Viorel, în contradictoriu cu intimaţii G. K., G. L. şi C. C.

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de şedinţă din data de 7 mai 2015, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, în raport de dispoziţiile art. 396 C. proc. civ., a amânat pronunţarea pentru termenul de astăzi.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Chişineu Criş la data de 9 decembrie 2014, timbrată cu suma de 1.000 lei (ordin de plată fila nr. 25 dosar), contestatoarea BRD – Groupe Societe Generale SA a solicitat în contradictoriu cu intimaţii G. K., G. L. şi C. C. anularea întregii executări silite ce face obiectul dosarului execuţional nr. 276/ex/2014 al Biroului Executorului Judecătoresc Horvat Viorel, anularea publicaţiei de licitaţie emisă în dosarul execuţional la data de 14 noiembrie 2014, anularea încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silită întocmite în dosarul nr. 276/2014 al BEJ Horvat Viorel; restituirea taxei de timbru în baza art. 45 alin. 1 lit. f) din OUG nr. 80/2013; cu cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat şi taxa de timbru.

În fapt, contestatoarea susţine că, prin Încheierea civilă nr. 643/C/5.09.2014 pronunţată de Judecătoria Chişineu Criş în dosar nr. 1215/210/2010, s-a admis cererea, formulată în dosarul nr. 276/2014 al BEJ Horvat Viorel, împotriva debitorilor G. K. şi G. L.

La data de 19 noiembrie 2014, s-a comunicat de către executorul judecătoresc publicaţia şi condiţiile de licitaţie din data de 14 noiembrie 2014, prin care s-a dispus vânzarea la licitaţie publică a cotei de 1/1 din imobilul proprietatea debitorilor, situat în Chişineu Criş, str. …, judeţul Arad, înscris în CF nr. …, Chişineu Criş, nr. cad. …, compus din teren intravilan în suprafaţă de 1.278 mp cu construcţii casă P+1E şi anexe.

Asupra imobilului în litigiu, BRD GSG SA deţine un drept de ipotecă în valoare de 7.570.000 lei, pentru a garanta creditele acordate SC D. & S. SRL.

Prin cererile de executare silită care formează obiectul dosarelor de executare nr. 034/ex/2014 şi nr. 035/ex/2014 al BEJ Grecu Laura, s-a solicitat executarea silită a debitorilor G. K. şi G. L., în calitate de garanţi ai SC D. & S. SRL, pentru recuperarea creanţelor datorate de societatea debitoare. Executările silite au fost încuviinţate prin Încheierile civile nr. 261/C/27.05.2014, pronunţată în dosarul nr. 697/210/2014 al Judecătoriei Chişineu Criş, respectiv Încheierea civilă nr. 260/C/26.05.2014 în dosarul nr. 698/210/2014 al Judecătoriei Chişineu Criş, inclusiv pentru executarea imobilelor proprietatea debitorilor din circumscripţia acestei instanţe, imobile ipotecate în favoarea BRD GSG SA, printre care imobilul urmărit în dosarul nr. 276/2014 al BEJ Horvat Viorel.

În motivare, se invocă nelegalitatea executării silite imobiliare, în dosarul nr. 276/2014 al BEJ Horvat Viorel, încuviinţată la data de 5 septembrie 2014, și executarea silită efectuată la solicitarea acesteia, în dosarele BEJ Grecu Laura la data de 26 mai 2014, respectiv 27 mai 2014.

Potrivit art. 824 C. proc. civ., în cazul în care mai mulţi creditori au început urmăriri asupra aceluiaşi imobil, ele se vor conexa de către instanţă, în condiţiile art. 653 C. proc. civ.

În speţă, BEJ Grecu Laura a început executarea silită a imobilului proprietatea debitorilor din Chişineu Criş, str. …, nr. …, judeţul Arad, înscris în CF nr. …, Chişineu Criş, nr. cad. …, compus din teren intravilan în suprafaţă de 1.278 mp cu construcţii casă P+1E şi anexe, înainte de a fi încuviinţată executarea în dosarul nr. 276/2014 al BEJ Horvat Viorel. Astfel, nefiind posibilă urmărirea aceluiaşi bun în două dosare execuţionale distincte, BEJ Horvat Viorel avea obligaţia de a solicita conexarea dosarelor. Publicaţia urmăririi a fost efectuată de BEJ Grecu Laura prin notarea în cartea funciară a imobilului a executării silite anterior emiterii la data de 14 noiembrie 2014 a publicaţiei de licitaţie în dosarul nr. 267/2014 al BEJ Horvat Viorel. Prin urmare, cu încălcarea prevederilor legale, BEJ Horvat Viorel a continuat executarea silită asupra unui imobil care era deja urmărit în alt dosar execuţional în care actele de executare sunt mai înaintate. Astfel, nu sunt justificate nici cheltuielile de executare stabilite prin Încheierea emisă la data de 6 octombrie 2014, în dosarul nr. 276/2014 în cuantum de 17.168 lei, solicitând restituirea acestora.

În drept, se invocă dispoziţiile art. 711 şi următoarele C. proc. civ, art. 653 şi 823 C. proc. civ., iar în probaţiune s-a solicitat a se dispune anexarea dosarelor execuţionale şi au fost depuse următoarele înscrisuri: publicaţia de licitaţie din data de 14 noiembrie 2014 emisă în dosarul nr. 276/2014 cu dovada de comunicare, proiectul de distribuire nr. 12037/10.11.2014 întocmit în dosarul de executare nr. 034/ex/2014 al BEJ Grecu Laura, obiecţiunile la proiectul de distribuire înregistrate sub nr. 12370/18.11.2014 la BEJ Grecu Laura, răspunsul comunicat de BEJ Horvat Viorel şi înregistrat sub nr. 12428/21.11.2014, informaţii dosare (filele 6-16).

Intimaţii nu au depus întâmpinare în cauză.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că la data de 23 aprilie 2014 a fost începută executarea silită în dosarele execuţionale nr. 034/2014 şi nr. 035/2014 împotriva debitorilor G. K. şi G. L. de către BEJ Grecu Laura, în baza titlului executoriu constând în Contractul de credit nr. 359/13.03.2012 cu actele adiţionale ulterioare şi Contractul de ipotecă autentificat sub nr. 446/05.04.2012 de BNP Cioară Sever, la cererea creditoarei BRD GSG SA, iar împotriva acelorași debitori s-a început executarea silită la data de 28 august 2014 în dosarul execuţional 267/2014 al SCPEJ Beiuşan, la cererea creditorului C. C., în temeiul titlului executoriu constând în Sentinţa civilă 1296/23.07.2014 a Tribunalului Arad, definitivă, ambele executări silite având ca obiect şi imobilul situat în Chişineu Criş, str. …, nr. …, judeţul Arad, înscris în CF nr. …, Chişineu Criş, nr. cad. …, compus din teren intravilan în suprafaţă de 1.278 mp cu construcţii casă P+1E şi anexe, proprietatea debitorilor, ipotecată în favoarea BRD GSG SA.

Examinând înscrisurile şi copiile dosarelor execuţionale aflate la dosar, instanţa constată că prima executare silită împotriva debitorilor a fost începută la data de 23 aprilie 2014 de BEJ Grecu Laura în dosarele execuţionale nr. 035/2014 şi nr. 034/2014 la cererea creditoarei BRD GSG SA (f. 529), executarea silită fiind încuviiţată în toate formele de executare, inclusiv executare silită imobiliară cu privire la imobilul situat în Chişineu Criş, str. …, nr. …, judeţul Arad, înscris în CF nr. …, Chişineu Criş, nr. cad. …, compus din teren intravilan în suprafaţă de 1.278 mp cu construcţii casă P+1E şi anexe, proprietatea debitorilor, ipotecată în favoarea BRD GSG SA, prin Încheierile nr. 260/26.05.2014 şi nr. 261/27.05.2014 ale Judecătoriei Chişineu Criş, de asemenea, somaţia de urmărire imobiliară prevăzută de art.v821 C. proc. civ. a fost notată în cartea funciară a imobilului ipotecat la cererea BEJ Grecu Laura la data de 12 iunie 2014 (f. 503).

Cea de-a doua executare silită, a cărei anulare în întregime se solicită de către contestatoare, a fost începută ulterior acestor date, în dosarul execuţional nr. 267/2014 al SCPEJ Beiuşan, la cererea creditorului C. C. în temeiul titlului executoriu constând în Sentinţa civilă nr. 1296/23.07.2014 a Tribunalului Arad, definitivă, la data de 28 august 2014 (f. 50), executorul judecătoresc urmărind printre altele şi imobilul situat în Chişineu Criş str. …, judeţul Arad, ipotecat în favoarea BRD GSG SA.

În conformitate cu dispoziţiile art. 824 C. proc. civ. rap. la art. 653 C. proc. civ. în cazul în care mai mulţi creditori au început urmăriri asupra aceluiaşi imobil ele se vor conexa de instanţă la cererea oricăruia dintre ei sau a oricăruia dintre executorii judecătoreşti, dispunându-se să se facă o singură executare silită de către executorul judecătoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, iar dacă executările sunt în acelaşi stadiu, de către executorul judecătoresc care a început cel dintâi executarea, instanța pronunţându-se şi asupra cheltuielilor de executare efectuate până în momentul conexării.

În cazul de faţă, deşi sunt îndeplinite condiţiile art. 824 C. proc. civ., niciunul dintre creditori şi niciunul dintre executori nu a solicitat instanţei competente conexarea executărilor silite, SCPEJ Beiuşan cunoscând existenţa executării silite imobiliare datorită notării în cartea funciară a somaţiei imobiliare la data de 12 iunie 2014, BEJ Grecu Laura luând cunoştinţă de executarea silită efectuată de SCPEJ Beiuşan ca urmare a adresei transmise de către acesta din urmă la data de 28 octombrie 2014 (f. 124), niciunul dintre executori nesolicitând conexarea executărilor silite, deşi cunoşteau că executările lor vizează acelaşi imobil, mai mult, creditoarea BRD GSG SA a aflat de existenţa executării silite imobiliare demarate de SCPEJ Beiuşan la data de 22 octombrie 2014 prin comunicarea unei adrese în acest sens de către executor (f. 110), dar nu a solicitat nici ea conexarea executărilor silite în tot acest interval de timp, solicitând în schimb anularea executării silite efectuate de SCPEJ Beiuşan, reclamând un abuz din partea acestuia.

Dispoziţiile art. 824 C. proc. civ. nu prevăd sancţiunea ce poate interveni în cazul în care executările silite efectuate în paralel nu au fost conexate, sancţiunea nulităţii celei de-a doua executări nefiind prevăzută expres de nicio dipoziţie legală, de asemenea, dispoziţiile Codului de Procedură Civilă nu interzic executarea silită simultană a acelorași bunuri ale aceloraşi debitori simultan, statuând doar o ordine de prioritate a achitării creanţelor, reglementând în acest sens şi intervenţia creditorilor într-o executare silită deja începută în cuprinsul art. 689 şi urm. C. proc. civ.

Prin urmare, nulitatea în acest caz ar putea fi doar una virtuală şi relativă, dat fiind interesul particular ce este protejat, ce ar putea opera doar în condiţiile art. 175 C. proc. civ. cu condiţia ca partea să dovedească existenţa unei vătămări ce nu poate fi înlăturată altfel decât prin anularea actelor efectuate.

Contestatoarea nu a dovedit existenţa unei astfel de vătămări în cauză, aceasta a fost înscrisă de către SCPEJ Beiuşan în lista creditorilor cu sumele aferente creanţei sale, mai mult, aceasta avea posibilitatea legală de a solicita conexarea executărilor silite conform art. 824 C. proc. civ. dar nu a făcut-o, deşi avea cunoştinţă despre executarea silită efectuată de SCPEJ Beiuşan încă din 22 octombrie 2014, prin urmare, nu poate solicita anularea întregii executări efectuate de acest din urmă executor judecătoresc fără a fi solicitat anterior conexarea executărilor.

În ce priveşte capătul de cerere privind anularea Publicaţiilor de Licitaţie din 14 noiembrie 2014 şi 16 decembrie 2014 emise de SCPEJ Beiuşan în dosarul execuţional nr. 276/2014, instanţa reţine că dipoziţiile art. 838-839 C. proc. civ. prevăd conţinutul şi modul de comunicare a publicaţiilor de vânzare imobiliară.

Examinând cele două Publicaţii de vânzare emise de SCPEJ Beiuşan aflate la dosarul cauzei în copie (f. 6, f. 219), instanţa constată că din cuprinsul acestora nu lipseşte niciuna dintre menţiunile prevăzute de art. 838 C. proc. civ. şi că acestea au fost comunicate persoanelor prevăzute de art. 839 C. proc. civ., precum şi faptul că singurul motiv de nulitate a acestora invocat de contestatoare ar fi faptul că acelaşi imobil este supus executării silite de către doi executori diferiţi, fiind astfel incidente şi în acest caz considerentele anterior expuse în privinţa primului capăt de cerere.

Mai mult, contestatoarei, în calitate de creditor ipotecar, i s-au comunicat publicaţiile de vânzare în condiţiile art. 839 C. proc. civ., creanţa sa fiind garantată ipotecar, fiind plătită cu prioritate faţă de creanţa creditorului C. C., în concordanţă cu dispoziţiile art. 866 rap. la art. 864 C. proc. civ., prin urmare, acesteia nu i s-a adus nicio vătămare prin emiterea publicaţiilor de vânzare în dosarul execuţional nr. 276/2014 cu privire la imobilul ipotecat în favoarea sa.

Cu privire la capătul de cerere având ca obiect anularea Încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silită emisă la data de 6 octombrie 2014 în dosarul execuţional nr. 276/2014 de către SCPEJ Beiuşan, instanţa reţine că, potrivit art. 669 alin. 3 C. proc. civ., sunt cheltuieli de executare taxele de timbru, onorariul avocaţilor, executorului, expertului, cheltuielile de transport, cheltuieli efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită, acestea fiind avansate de partea care solicită îndeplinirea unui act de executare silită sau de executorul judecătoresc, iar conform alin. 4 al aceluiaşi articol, sumele datorate cu titlu de cheltuieli de executare sunt stabilite de executorul judecătoresc prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de părţi, şi pot fi cenzurate de instanţă pe calea contestaţiei la executare ţinând seama de probele administrate de partea interesată.

Prin încheierea din 6 octombrie 2014 (f. 71), SCPEJ Beiuşan a stabilit cheltuieli de executare în dosarul nr. 276/2014 în cuantum de 17.168 lei, această sumă cuprinzând onorariul avocat în cuantum de 5.000 lei dovedit conform chitanţei de la fila 7 dosar execuţional, taxe de timbru şi taxe notare somaţii în CF (f. 8 dosar execuţional), precum şi cheltuieli avansate de executorul judecătoresc cu efectuarea dosarului execuţional şi comunicarea actelor de procedură în cuantum de 992 lei, pentru care se consemnează emiterea chitanţei cu nr. 1177/2014 fără ca această chitanţă să apară la dosarul execuţional în original sau copie.

De asemenea, se prevede onorariu executor în cuantum de 11.036 lei, fără ca plata acestuia să fie dovedit în vreun fel, la dosarul execuţional sau la dosarul cauzei neexistând nici un înscris doveditor în acest sens, mai mult, onorariul stabilit de executorul judecătoresc depăşeşte maximul prevăzut de art. 39 din Legea nr. 188/2000 raportat la valoarea creanţei, aceea de 8.900 lei.

În consecinţă, având în vedere considerentele expuse anterior, precum şi faptul că plata onorariului executorului judecătoresc şi a celorlalte cheltuieli efectuate de acesta cuprinse în încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare nu a fost dovedită, instanţa va admite în parte contestaţia la executare şi va dispune anularea în parte a încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silită din data de 6 octombrie 2014 întocmită în dosarul execuţional nr. 276/2014 al BEJ Horvath Viorel, în privinţa onorariului executorului judecătoresc în cuantum de 11.036 lei şi a cheltuielilor de verificare, constituire dosar execuţional şi comunicare acte de procedură în cuantum de 992 lei.

În ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa constată că plata onorariului avocaţial nu a fost dovedit de către contestatoare, iar în ce priveşte taxa judiciară de timbru, aceasta nu se restituie cu titlu de cheltuieli de judecată, atâta timp cât există dispoziţie legală specială în cuprinsul OUG nr. 80/2013 în acest sens, respectiv în cazul admiterii contestaţiei la executare, taxa de timbru se restituie după rămânerea definitivă a hotărârii, conform art. 45 lit. f), în prezenta cauză soluţia primei instanţe este de admitere în parte şi nu admitere, hotărârea nefiind definitivă, astfel nu sunt îndeplinite condiţiile, în acest moment, pentru restituirea taxei judiciare de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată de contestatoarea BRD – Groupe Societe Generale SA CUI 361579, J40/608/1991, prin Sucursala Timişoara, cu domiciliul procesual ales la Cab. Av. … în Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. …, jud. Timiş în contradictoriu cu intimaţii G. K., G. L., ambii cu domiciliul în Chişineu Criş, str. …, jud. Arad şi C. C. cu domiciliul în Arad, bvd. …, nr. …, sc. …, ap. …, jud. Arad, având ca obiect contestaţie la executare.

Anulează în parte încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită din data de 6 octombrie 2014 întocmită în dosarul execuţional nr. 276/2014 al BEJ Horvath Viorel în privinţa onorariului executorului judecătoresc în cuantum de 11.036 lei şi a cheltuielilor de verificare, constituire dosar execuţional şi comunicare acte de proceură în cuantum de 992 lei.

Respinge în rest contestaţia.

Obligă contestatoarea la plata către BEJ Grecu Laura a sumei de 267 lei reprezentând contravaloarea copiilor certificate ale dosarelor execuţionale nr. 034/2014 şi nr. 035/2014.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare ce se va depune la Judecătoria Chişineu Criş.
Pronunţată în şedinţă publică miercuri, 21 mai 2015.

NOTĂ: Prezenta sentinţă a rămas definitivă prin neapelare.

Andrei Pap

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii