« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
 

Judecătoria Sectorului 4. Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea unor defrişări ilegale
24.09.2015 | Andrei PAP

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

DOSAR NR. 20180/4/2014

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI – SECŢIA CIVILĂ
Sentinţa civilă nr. 7126
Şedinţa publică de la 27 August 2014
Instanţa constituită din:
Preşedinte: ………………
Grefier: ………………

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect ordonanţă preşedinţială – obligaţie de a face, formulată de reclamantele ……………… şi ……………… în contradictoriu cu pârâtele ……………… şi ……………….

Dezbaterile pe excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor pe ambele capete de cerere ale acţiunii, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ……………… pe ambele capete de cerere ale acţiunii, excepţia lipsei de interes privind ambele capete de cerere ale acţiunii, excepţia lipsei de obiect privind ambele capete de cerere ale acţiunii şi excepţia inadmisibilităţii capătului doi de cerere al acţiunii, invocate de pârâte prin întâmpinările depuse la dosar şi la termenul de judecată de la 26 august 2014, precum şi pe fondul cererii de ordonanţă preşedinţială au avut loc în şedinţa publică de la 26 august 2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la aceeaşi dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, în aceeaşi compunere, pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise la dosar, a amânat pronunţarea pentru 27 august 2014, când, în urma deliberării, a hotărât următoarele:

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul de mai sus la data de 10 iulie 2014, reclamantele ……………… şi ……………… au chemat în judecată pe pârâtele ……………… şi ………………., solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună, pe calea ordonanţei preşedinţiale, oprirea defrişării de arbori şi subarboret de pe terenul în suprafaţă de 20.107 mp situat în Bucureşti, str. ………………, Sector 4, până la pronunţarea unei hotărâri definitive în dosarul nr. 19530/4/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti.

În motivare, reclamantele au arătat că pârâta ……………… a solicitat Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană şi Direcţiei de Mediu, Serviciul Avize şi Acorduri acordarea avizului de defrişare de arbori şi arbuşti din specii ornamentale şi pomi fructiferi pentru terenul proprietatea sa, situat în Bucureşti, str. ………………, Sector 4. Au mai arătat reclamantele că Primăria Municipiului Bucureşti a refuzat emiterea avizului de defrişare, motiv pentru care pârâtele au formulat cerere de obligare la emiterea acestui aviz către Tribunalul Bucureşti, cerere ce le-a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. 4820/09.10.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 7982/CA/2013.

Reclamantele au susţinut că, în ciuda acestei situaţii, pârâtele au procedat la defrişarea neautorizată a mai multor arbori, fiind amendate din acest motiv de ……………….

Cu privire la cerinţa aparenţei de drept, reclamantele au arătat că aceasta este în favoarea lor, prin prezenta acţiune urmărind oprirea unor activităţi ilegale întreprinse de pârâte. Au învederat reclamantele că au promovat pe calea dreptului comun o acţiune având ca obiect obligarea pârâţilor din prezenta cauză la refacerea cadrului natural defrişat ilegal din str. ………………, Sector 4.

Au susţinut reclamantele că în cauză este îndeplinită şi condiţia urgenţei, întrucât restabilirea situaţiei anterioare tăierilor ilegale de arbori şi subarboret va fi foarte greu de realizat.

Reclamantele au învederat că măsura solicitată are caracter provizoriu, urmând să dureze până la soluţionarea definitivă a cererii pe care au formulat-o pe calea dreptului comun.

În ceea ce priveşte condiţia neprejudecării fondului, reclamantele au arătat că aparenţa de drept este în favoarea lor, iar suspendarea defrişărilor pe care o solicită este una temporară, fiind astfel evidentă neprejudecarea fondului.

Au învederat reclamantele că nu urmăresc împiedicarea lucrărilor în baza autorizaţiei de construire deţinute de pârâte.

În drept, reclamantele au invocat prevederile art. 996-998 din Noul Cod de procedură civilă, ale art. 5 din Legea nr. 24/2007, ale art. 6 din OUG nr. 195/2005 şi ale art. 2 din Legea nr. 50/1991.

În dovedire, reclamantele au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi au depus la dosar, în copie, certificat de înregistrare fiscală a ………………, încheierea nr. 87/05.07.2006 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 8212/4/2006, Statutul Asociaţiei ………………, certificat de înregistrare fiscală a Fundaţiei ………………, certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 272/13.11.2003 eliberat de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, Statutul Fundaţiei ………………, încheiere din data de 13 octombrie 2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 31496/300/2010 (327/PJ/2010), articole de presă, adresa nr. 1817/1233018/13.05.2014 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Generală Dezvoltare Urbană, adresele nr. 923/22.05.2014, nr. 1015/30.05.2014 şi nr. 1077/20.06.2014, emise de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General, adresa nr. 714/10845/19.05.2014 emisă de Poliţia Locală Sector 4 – Direcţia Protecţia Mediului, extrase de carte funciară pentru informare, încheiere de carte funciară, contractul de schimb autentificat sub nr. 710/16.06.2008 de B.N.P. „………………”, adresa nr. 6547/C/22.01.2013 emisă de Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti – Direcţia Control – Serviciul Control Ecologie şi Protecţia Mediului, adresa nr. 6560/1/20.03.2011 emisă de ……………… şi sentinţa civilă nr. 4820/09.10.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 7982/3/CA/2013, iar în original, certificat de grefă privind dosarul nr. 19530/4/2014 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei taxă judiciară de timbru.

La termenul de judecată de la 22 iulie 2014, pârâta ……………… a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor, excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive şi excepţia lipsei de interes/lipsei de obiect a acţiunii, iar pe fond, a solicitat respingerea cererii de emitere a ordonanţei preşedinţiale ca neîntemeiată.

În motivare, pârâta a arătat că prin sentinţa civilă nr. 2809/06.09.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 49733/3/CA/2011, irevocabilă, i-a fost admisă acţiunea şi s-a dispus emiterea autorizaţiei de construire solicitată Primăriei Sector 4 Bucureşti pentru terenul situat în Bucureşti, str. ………………, Sector 4. A mai arătat pârâta că pentru iniţierea lucrărilor conform autorizaţiei, a solicitat Primăriei Sector 4 Bucureşti emiterea unui aviz de defrişare arbori/arbuşti, însă cererea a rămas nesoluţionată, motiv pentru care a acţionat ……………… în judecată, formându-se în acest sens dosarul nr. 7982/3/2013, aflat în prezent în recurs la Curtea de Apel Bucureşti.

Pârâta a menţionat că ulterior a încheiat cu ………………. o convenţie cu privire la constituirea unui drept de superficie şi a unor ipoteci convenţionale autentificată sub nr. 2745/28.11.2013 de S.P.N. „………………”, prin care ………………. s-a obligat să edifice pe o suprafaţă de 15.000 mp din str. ………………, Sector 4 un ansamblu rezidenţial, pe care apoi a şi început să îl construiască.

Pârâta ……………… a solicitat admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor, arătând că acestea au promovat prezenta acţiune fără a justifica şi fără a dovedi interesul care le-a fost încălcat prin executarea lucrărilor de defrişare pe un teren proprietate privată. A mai arătat pârâta că reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ……………… nu au fost constituite pentru a interveni în derularea unor proiecte de construire de interes privat, a unor imobile proprietate privată, iar în ceea ce o priveşte pe reclamanta ………………, a susţinut că prezenta acţiune nu se circumscrie scopului pentru care aceasta a fost înfiinţată.

Pârâta a solicitat şi admiterea excepţiei lipsei calităţii sale procesuale pasive, arătând că, din documentele depuse la dosar, nu rezultă că aceasta ar fi efectuat vreun act de defrişare, nici personal şi nici prin interpuşi. A susţinut pârâta că în baza convenţiei cu privire la constituirea unui drept de superficie şi a unor ipoteci convenţionale autentificată sub nr. 2745/28.11.2013 de S.P.N. „………………”, toate obligaţiile privind edificarea ansamblului rezidenţial sunt în sarcina constructorului.

Pârâta ……………… a mai solicitat şi admiterea excepţiei lipsei de interes/de obiect a cererii, arătând că din documentele depuse la dosar, constând în adrese ale diverselor instituţii publice, rezultă că acţiunea de defrişare a fost deja finalizată şi sancţionată de către autoritatea publică competentă, prin aplicarea unei sancţiuni contravenţionale, astfel că, pe de o parte, reclamantele nu mai justifică vreun folos practic prin promovarea acţiunii, iar pe de altă parte, demersul lor este lipsit de obiect.

Cu privire la temeinicia acţiunii reclamantelor, pârâta ……………… a susţinut că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzut de art. 996 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă. Cu privire la aparenţa dreptului, pârâta a învederat că aceasta îi este favorabilă, deoarece lucrările de construire se desfăşoară în baza unei autorizaţii de construire valabile, emisă de autorităţile competente, după parcurgerea unei proceduri judiciare. A mai arătat pârâta că nici cerinţa urgenţei nu este îndeplinită în cauză, câtă vreme acţiunea de defrişare a fost deja finalizată şi sancţionată de către autoritatea publică competentă, prin aplicarea unei sancţiuni contravenţionale. În ceea ce priveşte condiţia vremelniciei, pârâta a arătat că această condiţie nu este îndeplinită, întrucât reclamantele nu au făcut dovada existenţei vreunei legături între acţiunea principală, ce formează obiectul dosarului nr. 19530/4/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti şi care tinde la restabilirea unei măsuri de protecţie a mediului, şi prezenta acţiune, prin care se urmăreşte sistarea defrişării arborilor/arbuştilor.

În drept, pârâta a invocat prevederile art. 205 raportat la cele ale art. 194 din Noul Cod de procedură civilă.

În dovedire, pârâta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a depus la dosar, în copie, informaţii de pe portalul Curţii de Apel Bucureşti cu privire la dosarul nr. 49733/3/2011 şi la dosarul nr. 7982/3/2013, sentinţa civilă nr. 2809/06.09.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 49733/3/CA/2011, adresa nr. P.10.1/578/515W/30415; 30414/18.09.2013 emisă de ……………… – Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Serviciul Avizări şi Autorizări, autorizaţia de construire nr. 804/1777 şi 37064/26.10.2012 şi convenţia cu privire la constituirea unui drept de superficie şi a unor ipoteci convenţionale autentificată sub nr. 2745/28.11.2013 de Societatea Profesională Notarială „………………”.

La termenul de judecată de la 22 iulie 2014, pârâta ………………. a depus şi ea la dosar întâmpinare, prin care a arătat că a încheiat cu pârâta ……………… convenţia cu privire la constituirea unui drept de superficie şi a unor ipoteci convenţionale autentificată sub nr. 2745/28.11.2013 de S.P.N. „………………”, în baza căreia se efectuează lucrările de construire de la adresa din str. ………………. A susţinut pârâta că în baza convenţiei menţionate, ………………. a dobândit şi drepturile rezultate din actele administrative emise pe numele pârâtei ……………… anterior momentului semnării convenţiei.

A arătat societatea pârâtă că, prin sentinţa civilă nr. 2809/06.09.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 49733/3/CA/2011, irevocabilă, a fost admisă acţiunea pârâtei ……………… şi s-a dispus obligarea ……………… să emită autorizaţia de construire solicitată. A mai arătat societatea pârâtă că, în vederea iniţierii lucrărilor conform autorizaţiei de construire, pârâta ……………… a solicitat instituţiei publice competente emiterea unui aviz de defrişare arbori/arbuşti, însă cererea a rămas nesoluţionată, motiv pentru care ……………… a fost acţionată în judecată, sens în care s-a format dosarul nr. 7982/3/2013, aflat în prezent în recurs pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.

Societatea pârâtă a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor, arătând că acestea au promovat prezenta acţiune fără a justifica şi fără a dovedi interesul care le-a fost încălcat prin executarea lucrărilor de defrişare pe un teren proprietate privată. A mai arătat societatea pârâtă că reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ……………… nu au fost constituite pentru a interveni în derularea unor proiecte de construire de interes privat, a unor imobile proprietate privată, iar în ceea ce o priveşte pe reclamanta ………………, a susţinut că prezenta acţiune nu se circumscrie scopului pentru care aceasta a fost înfiinţată.

Societatea pârâtă a invocat şi excepţia lipsei de interes/de obiect a cererii, precizând că din documentele depuse la dosar, constând în adrese ale diverselor instituţii publice, rezultă că acţiunea de defrişare a fost deja finalizată şi sancţionată de către autoritatea publică competentă, prin aplicarea unei sancţiuni contravenţionale, astfel că, pe de o parte, reclamantele nu mai justifică vreun folos practic prin promovarea acţiunii, iar pe de altă parte, demersul acestora este lipsit de obiect.

Totodată, pârâta ………………. a susţinut că cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale este neîntemeiată, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 996 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă.

Cu privire la aparenţa dreptului, a arătat societatea pârâtă că aceasta îi este favorabilă, deoarece lucrările de construire se desfăşoară în baza unei autorizaţii de construire valabile, emise de autorităţile competente, după parcurgerea unei proceduri judiciare. A mai arătat pârâta ………………. că nici cerinţa urgenţei nu este îndeplinită în cauză, câtă vreme acţiunea de defrişare a fost deja finalizată. În ceea ce priveşte condiţia vremelniciei, societatea pârâtă a susţinut că nici această condiţie nu este îndeplinită, întrucât reclamantele nu au făcut dovada existenţei vreunei legături între acţiunea principală, ce formează obiectul dosarului nr. 19530/4/2014 aflat pe rolul Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti şi care tinde la restabilirea unei măsuri de protecţie a mediului, şi prezenta acţiune, prin care se urmăreşte sistarea defrişării arborilor/arbuştilor.

A mai arătat pârâta ………………. că prin semnarea convenţiei autentificate sub nr. 2745/28.11.2013, pârâta ……………… a transmis societăţii pârâte toate drepturile şi obligaţiile deţinute în baza autorizaţiei de construire nr. 804/1777 şi 37064 din data de 26 octombrie 2012 şi a certificatului de urbanism nr. 1370/30436 din data de 25 octombrie 2010.

A menţionat societatea pârâtă că pârâta ………………, proprietară exclusivă a terenului din str. ………………, conform contractului de schimb autentificat sub nr. 710 din 16 iunie 2008, a înregistrat la ……………… o cerere prin care solicita eliberarea acordului de mediu pentru realizarea unui ansamblu rezidenţial, cerere înregistrată sub nr. 2583/16.12.2010. Societatea pârâtă a învederat că, prin adresa nr. 2583/20.12.2010, ……………… a decis clasarea cererii menţionate, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, neintrând sub incidenţa HG nr. 445/2009 şi a art. 28 din OUG nr. 57/2007.

Pârâta ………………. a susţinut că nu sunt aplicabile în cauză nici prevederile art. 5 lit. c din Legea nr. 24/2007, care oferă definiţii clare cu privire la noţiunea de spaţii verzi, terenul situat în str. ……………… fiind îngrădit şi închis accesului publicului.

În drept, pârâta ………………. a invocat prevederile art. 205 raportat la cele ale art. 194 din Noul Cod de procedură civilă.

În dovedire, pârâta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Tot la termenul de judecată de la 22 iulie 2014, reclamantele ……………… şi ……………… au depus la dosar cerere completatoare a acţiunii iniţiale, prin care au solicitat, pe cale de ordonanţă preşedinţială, sistarea provizorie a lucrărilor de construire realizate în baza autorizaţiei de construire nr. 804/1777 şi 37064 din data de 26 octombrie 2012 pe amplasamentul imobilului situat în str. ………………, Sector 4, până la pronunţarea unei hotărâri definitive în dosarul nr. 19530/4/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti.

Au învederat reclamantele că, pentru realizarea de către pârâte a construcţiei, trebuie îndeplinită condiţia defrişării arborilor şi arbuştilor din amplasament în mod legal, autorizaţia de construire neputând fi pusă în executare fără aviz de defrişare. Au susţinut reclamantele că titularul autorizaţiei de construire a început executarea lucrărilor de construire şi a defrişat arbori şi arbuşti fără a avea un aviz de defrişare corespunzător.

Au afirmat reclamantele că noua lor solicitare îndeplineşte condiţia aparenţei de drept, a urgenţei, a vremelniciei şi a neprejudecării fondului, pentru aceleaşi motive expuse în cererea de ordonanţă preşedinţială formulată iniţial.

În dovedire, reclamantele au mai depus la dosar copia actului constitutiv al Asociaţiei ………………, HCGMB nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi tabel nominal semnat de membrii ………………, aceasta din urmă în original.
Cererea completatoare a fost legal timbrată cu suma de 20 lei taxă judiciară de timbru.

La data de 23 iulie 2014, reclamantele au mai depus la dosar, prin serviciul arhivă, planşe foto cu imagini privind terenul din str. ………………, Sector 4.

La data de 5 august 2014, pârâta ……………… a depus la dosar, prin serviciul arhivă, întâmpinare la cererea completatoare a acţiunii iniţiale, prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii noului capăt de cerere al acţiunii reclamantelor, motivat de faptul că sistarea provizorie a lucrărilor de construire realizate în baza autorizaţiei de construire nr. 804/1777 şi 37064 din data de 26 octombrie 2012 tinde la suspendarea executării unui act administrativ unilateral, în condiţiile în care dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, reglementează o procedură specială şi exclusivă în acest sens.

Pârâta ……………… a mai invocat şi excepţia lipsei de interes/de obiect a noului capăt de cerere al acţiunii reclamantelor, arătând că din documentele depuse la dosar, constând în adrese ale diverselor instituţii publice, rezultă că acţiunea de defrişare a fost deja finalizată şi sancţionată de către autoritatea publică competentă, prin aplicarea unei sancţiuni contravenţionale, astfel că, pe de o parte, reclamantele nu mai justifică vreun folos practic prin promovarea acţiunii, iar pe de altă parte, demersul acestora este lipsit de obiect.

Totodată, pârâta ……………… a arătat că cererea completatoare este şi neîntemeiată, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzut de art. 996 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, pentru aceleaşi motive ca şi cele invocate pentru capătul iniţial de cerere.

În drept, pârâta ……………… a invocat prevederile art. 205 raportate la cele ale art. 194 din Noul Cod de procedură civilă.

În dovedire, pârâta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La termenul de judecată de la 6 august 2014, reclamantele au mai depus la dosar, în copie, adresa nr. 4244/05.08.2014 emisă de ………………, nota de constatare nr. 4188/31.07.2014 întocmită de aceeaşi instituţie şi exemplar cerere completatoare depusă în dosarul nr. 19530/4/2014 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, precum şi planşă fotografică.

La data de 18 august 2014, reclamantele au mai depus la dosar, prin serviciul registratură, în copie, clasarea notificării nr. 2583/20.12.2010 emisă de ……………… şi adresa nr. 7081/12.02.2013 emisă de ………………
La termenul de judecată din 26 august 2014, pârâta ……………… a mai depus la dosar, în copie, certificatul de urbanism nr. 1583/37396 din data de 14 decembrie 2010 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti, extras din Planul Urbanistic Zonal ………………, planşă cu subzona L1a, clasarea notificării nr. 2583/20.12.2010 emisă de ………………, cerere înregistrată sub nr. 2583/16.12.2010 la ………………, comunicare de plată emisă de ……………… şi proces-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii întocmit de ……………….

La rândul lor, reclamantele au mai depus la dosar, în copie, decizia civilă nr. 4607/09.12.2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 434/64/2006, sentinţa civilă nr. 4828/28.11.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IX-a de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 30021/3/2011, sentinţa civilă nr. 1275/21.02.2011 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 11453/2/2010 şi sentinţa civilă nr. 6832/22.04.2013 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 628/300/2013.

La termenul de judecată de la 26 august 2014, instanţa a rămas în pronunţare atât pe excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor pe ambele capete de cerere ale acţiunii, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ……………… pe ambele capete de cerere ale acţiunii, excepţia lipsei de interes privind ambele capete de cerere ale acţiunii, excepţia lipsei de obiect privind ambele capete de cerere ale acţiunii şi excepţia inadmisibilităţii capătului doi de cerere al acţiunii, invocate de pârâte prin întâmpinările depuse la dosar şi la termenul de judecată menţionat, cât şi pe fondul cauzei.

Toate părţile au depus la dosar concluzii scrise.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În baza contractului de schimb autentificat sub nr. 710/16.06.2008 de B.N.P. „………………”, încheiat cu Municipiul Bucureşti, pârâta ……………… a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 20.107 mp, situat în Bucureşti, str. ………………, Sector 4, respectiv, conform adresei nr. 6560/1/20.03.2011 emisă de ………………, în zona destinată relocării terenurilor ce au fost retrocedate în interiorul Parcului Tineretului.

Conform autorizaţiei de construire nr. 804/1777 şi 37064 din data de 26 octombrie 2012, eliberată pârâtei ……………… de ……………… în baza sentinţei civile nr. 2809/06.09.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 49733/3/CA/2011, pârâta menţionată a fost autorizată să realizeze un ansamblu rezidenţial S+P+2E+M, format din 6 tronsoane.

Prin convenţia cu privire la constituirea unui drept de superficie şi a unor ipoteci convenţionale autentificată sub nr. 2745/28.11.2013 de Societatea Profesională Notarială „………………”, pârâta ……………… s-a declarat de acord ca pârâta ………………. să edifice, cu materialele proprii, pe o suprafaţă totală de 15.000 mp din terenul în suprafaţă totală de 20.107 mp, situat în Bucureşti, str. ………………, Sector 4, ansamblul rezidenţial S+P+2E+M, format din 6 tronsoane, pentru care pârâta ……………… obţinuse autorizaţia de construire anterior menţionată, părţile convenind ca acest ansamblu să devină proprietatea pârâtei ………………., care urma să exercite asupra terenului în suprafaţă de 15.000 mp un drept de folosinţă. Potrivit convenţiei menţionate, pentru acest teren, cele două pârâte au încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …/…. de Societatea Profesională Notarială „………………”.

Potrivit adresei nr. 7081/12.02.2013 emisă de ………………, terenul din str. ………………, Sector 4 este spaţiu verde amenajat cu vegetaţie formată dintr-un număr de 415 arbori şi 64 arbuşti.

Conform adresei nr. 1817/1233018/13.05.2014 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Generală Dezvoltare Urbană, pârâta ……………… a solicitat în anul 2012 aviz de specialitate pentru realizarea unui ansamblu rezidenţial S+P+2E+M, format din 6 tronsoane, pe terenul în suprafaţă de 20.107 mp din Bucureşti, str. ………………, Sector 4 (aviz care până în prezent nu i-a fost emis).

Potrivit adreselor nr. 923/22.05.2014, nr. 1015/30.05.2014 şi nr. 1077/20.06.2014, toate emise de ………………, pârâta ………………. dispune pentru terenul din str. ………………, Sector 4 de autorizaţia de construire nr. 804/1777 şi 37064 din data de 26 octombrie 2012, emisă de Primăria Sectorului 4 Bucureşti, pentru realizarea unui ansamblu rezidenţial S+P+2E+M, format din 6 tronsoane, autorizaţie prelungită pe data de 26 octombrie 2013, cu valabilitate până la data de 26 octombrie 2014, şi de acordul de mediu nr. 2583/20.10.2010 emis de ……………… prin care i s-au impus obligaţii cu privire la respectarea legislaţiei de mediu. Conform certificatului de urbanism nr. 1583/14.12.2010 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, terenul din str. ………………, Sector 4 este situat, din punct de vedere al regimului economic, potrivit P.U.Z. – ………………, aprobat prin HCGMB nr. 232/22.12.2005, în subzona L1a/subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu maxim parter + 2 niveluri, situate în afara perimetrelor de protecţie. Cu adresa înregistrată la ……………… sub nr. 7370/28.02.2014 şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii sub nr. 5469/26.02.2014, pârâta ………………. a comunicat începerea executării lucrărilor pe terenul din str. ………………, Sector 4. Pentru nerespectarea condiţiilor stabilite prin acordul de mediu, pârâta ………………., care a desfăşurat activităţi de defrişare şi rupere/scoatere din rădăcini a arborilor situaţi pe o suprafaţă de teren de circa 1.000 mp, a fost amendată contravenţional cu suma de 40.000 lei, conform HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, impunându-i-se, totodată, sistarea activităţilor de defrişare fără avizul Primăriei Municipiului Bucureşti.

Conform adresei nr. 714/10845/19.05.2014 emisă de Poliţia Locală Sector 4 Bucureşti – Direcţia Protecţia Mediului, proprietarul terenului situat în str. ………………, Sector 4 a fost sancţionat contravenţional cu 4 amenzi pentru defrişări şi toaletări de arbori fără aviz de specialitate emis de Primăria Municipiului Bucureşti.

Prin sentinţa civilă nr. 4820/09.10.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 7982/3/CA/2013, acţiunea prin care numita ………………, în calitate de reclamantă, a contestat refuzul Primăriei ……………… de a-i soluţiona favorabil cererea, înregistrată sub nr. 1119296/13.11.2012, de eliberare a avizului de defrişare arbori/arbuşti din specii ornamentale şi pomi fructiferi pentru terenul proprietatea sa din Bucureşti, str. ………………, Sector 4 a fost respinsă ca neîntemeiată. În motivarea acestei sentinţe, Tribunalul Bucureşti a reţinut că avizul de defrişare solicitat de numita ……………… nu poate fi eliberat, deoarece s-ar încălca prevederile actelor normative în domeniul protecţiei mediului. În acest sens, Tribunalul Bucureşti a menţionat că terenul din str. ………………, Sector 4, situat în ………………, este teren amenajat ca spaţiu verde, astfel că îi este aplicabilă interdicţia legală de schimbare a destinaţiei sale, impusă, sub sancţiunea nulităţii absolute, de art. 71 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului. A mai arătat Tribunalul Bucureşti că încadrarea zonei în altă categorie, în cazul de faţă din zona V1a (spaţii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes supra-municipal şi municipal, spaţii pentru sport şi agrement cu acces limitat de apartenenţa la cluburi sau contra cost, spaţii plantate de protecţie şi păduri de diferite tipuri) în zona L1a (subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu maxim parter + 2 niveluri, situate în afara perimetrelor de protecţie, cu regim de construire continuu (înşiruit) sau izolat), nu atrage automat şi modificarea regimului unui teren, dacă acesta aparţine spaţiilor verzi, eventual organizate ca parc, cum este situaţia terenului din str. ………………, Sector 4, care continuă să fie spaţiu verde amenajat chiar dacă nu mai aparţine zonei V1a, ci a fost trecut, prin PUZ – ………………, aprobat prin HCGMB nr. 232/22.12.2005, în zona L1a.

Tribunalul Bucureşti a subliniat şi faptul că, potrivit menţiunilor din cuprinsul său, HCGMB nr. 232/22.12.2005 şi-a încetat valabilitatea cel mai târziu la data de 22 decembrie 2010, caracterul zonificării terenului din str. ………………, Sector 4 nefiind, prin urmare, la momentul de faţă clarificat. De asemenea, Tribunalul Bucureşti a mai arătat că existenţa autorizaţiei de construire pentru imobilul amintit anterior nu obligă autoritatea administrativă la eliberarea avizului de defrişare, dat fiind că un asemenea demers ar însemna înfrângerea unor dispoziţii imperative ale legii, cum sunt cele ale OUG nr. 195/2005. A subliniat Tribunalul Bucureşti că, deşi neeliberarea avizului de defrişare poate fi considerată o ingerinţă a Statului în dreptul de proprietate al reclamantei, aceasta este legală şi previzibilă, urmăreşte un scop legitim şi este proporţională, interesul public, de a se respecta normele europene privind suprafaţa de spaţiu verde pe cap de locuitor al localităţilor, stabilite prin Directiva 2008/50/CE din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, prevalând în cazul de faţă interesului privat al reclamantei.

Conform adresei nr. 4244/05.08.2014 emisă de ………………, în data de 31 iulie 2014, în urma deplasării la terenul din str. ………………, Sector 4, s-a constatat tăierea fără drept a unui număr de 59 de arbori. Pentru fapta menţionată, pârâta ………………. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 5.000 lei de către ………………, prin procesul-verbal de contravenţie încheiat de această instituţie reţinându-se şi că pe terenul amintit au fost plantaţi un număr de 120 de arbori.

În baza tuturor celor arătate mai sus, instanţa reţine că în luna februarie 2014, pârâta ………………., cu acordul pârâtei ………………, a demarat pe terenul din Bucureşti, str. ………………, Sector 4, calificat ca fiind spaţiu verde amenajat cu vegetaţie formată dintr-un număr de 415 arbori şi 64 arbuşti, lucrările de construire autorizate prin autorizaţia de construire nr. 804/1777 şi 37064 din data de 26 octombrie 2012, eliberată de Primăria Sectorului 4 Bucureşti, context în care, deşi nu deţine avizul de defrişare prevăzut în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 304/2009, obligatoriu conform sentinţei civile nr. 4820/09.10.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 7982/3/CA/2013, a procedat la tăierea mai multor arbori de pe terenul menţionat, ultima activitate de acest gen, constatată de autorităţile publice competente, având loc la data de 31 iulie 2014.

Prin acţiunea formulată la data de 10 iulie 2014, astfel cum a fost completată prin cererea depusă la dosar la termenul de judecată de la 22 iulie 2014, reclamantele ……………… şi ……………… au solicitat, în contradictoriu cu pârâtele ……………… şi ………………., să se dispună, pe calea ordonanţei preşedinţiale:
1. oprirea defrişării de arbori şi subarboret de pe terenul în suprafaţă de 20.107 mp situat în Bucureşti, str. ………………, Sector 4 şi
2. sistarea provizorie a lucrărilor de construire realizate în baza autorizaţiei de construire nr. 804/1777 şi 37064 din data de 26 octombrie 2012 pe amplasamentul imobilului situat în str. ………………, Sector 4; măsuri valabile până la pronunţarea unei hotărâri definitive în dosarul nr. 19530/4/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti. Acest din urmă dosar, vizând o acţiune formulată pe calea dreptului comun, ce opune aceleaşi părţi, are ca obiect obligarea pârâtelor ……………… şi ………………. la refacerea, pe cheltuială proprie, a cadrului natural al zonei defrişate ilegal la adresa din str. ………………, Sector 4, precum şi desfiinţarea lucrărilor de construire realizate în baza autorizaţiei de construire nr. 804/1777 şi 37064 din data de 26 octombrie 2012 pe amplasamentul imobilului situat în str. ………………, Sector 4 şi readucerea terenului la starea iniţială.

Asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor în ceea ce priveşte ambele capete de cerere ale acţiunii completate:

Potrivit art. 32 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă (Condiţii de exercitare a acţiunii civile), „Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia: a) are capacitate procesuală, în condiţiile legii; b) are calitate procesuală; c) formulează o pretenţie; d) justifică un interes.

Potrivit art. 37 din acelaşi act normativ (Legitimarea procesuală a altor persoane), „În cazurile şi condiţiile prevăzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot formula apărări şi de persoane, organizaţii, instituţii sau autorităţi, care, fără a justifica un interes personal, acţionează pentru apărarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate în situaţii speciale sau, după caz, în scopul ocrotirii unui interes de grup ori general.

Conform art. 20 alin. 6 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, „Organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului au drept la acţiune în justiţie în probleme de mediu, având calitate procesuală activă în litigiile care au ca obiect protecţia mediului.

Este evident că litigiul de faţă, sub aspectul ambelor capete de cerere ale acţiunii completate, are ca obiect protecţia mediului, câtă vreme vizează sistarea unor activităţi de defrişare de arbori şi de subarboret pe un teren proprietate privată, situat în incinta ……………… şi calificat ca fiind amenajat ca spaţiu verde atât de autorităţile publice competente (………………), cât şi de autoritatea judecătorească (sentinţa civilă nr. 4820/09.10.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 7982/3/CA/2013, nedefinitivă).

Conform statutului lor depus la dosarul cauzei, reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ……………… sunt organizaţii neguvernamentale care au ca obiectiv promovarea protecţiei mediului, ceea ce înseamnă că, în raport de prevederile legale anterior citate, au calitate procesuală activă în cauză.

Nu acelaşi lucru se poate spune însă şi despre reclamanta ………………, ale cărei obiective şi atribuţii sunt expres trasate de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Astfel, conform art. 2 din actul normativ menţionat, datorită stării de indiviziune forţată, proprietarii din clădirile de locuinţe au obligaţia să ia măsuri cu privire la drepturile şi obligaţiile comune ce le revin tuturor asupra proprietăţii comune, scop în care proprietarii se pot asocia în asociaţii de proprietari cu personalitate juridică. Totodată, conform art. 4 alin. 1 din Legea nr. 230/2007, Asociaţia de proprietari are drept scop administrarea şi gestionarea proprietăţii comune care, pe lângă drepturi, impune obligaţii pentru toţi proprietarii. Prin urmare, nefiind o organizaţie neguvernamentală care promovează protecţia mediului şi neurmărind, conform legii, prin înfiinţarea sa, un astfel de obiectiv, ……………… nu are calitatea procesuală activă în privinţa niciunuia din cele două capete de cerere ale acţiunii completate.

Faţă de cele arătate anterior, instanţa va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………, în ceea ce priveşte ambele capete de cerere ale acţiunii completate, ca neîntemeiată.

Instanţa va admite însă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei ………………, în ceea ce priveşte ambele capete de cerere ale acţiunii completate, şi, pe cale de consecinţă, va respinge acţiunea formulată de această reclamantă ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.

Asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ………………, în ceea ce priveşte ambele capete de cerere ale acţiunii completate formulate de reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………:

Chiar dacă a încheiat cu pârâta ………………. convenţia cu privire la constituirea unui drept de superficie şi a unor ipoteci convenţionale autentificată sub nr. 2745/28.11.2013 de Societatea Profesională Notarială „………………”, iar pârâta ………………. este, conform acestei convenţii, cea care efectuează lucrările de construcţii de pe terenul din str. ………………, Sector 4, precum şi cea care a tăiat o parte din arborii existenţi pe acest teren, pârâta ……………… este în continuare proprietara terenului menţionat şi, prin urmare, răspunzătoare faţă de terţi pentru lucrările efectuate pe acesta. Deşi, aşa cum s-a arătat, nu pârâta ……………… este persoana care a efectuat tăierile de arbori, totuşi nu trebuie scăpat din vedere că această activitate s-a realizat cu acordul său, pârâta menţionată autorizând societatea ………………. să acţioneze de această manieră. Prin urmare, activitatea de tăiere de arbori, contestată prin acţiunea de faţă, este opera comună a celor două pârâte, rezultatul voinţelor lor reunite. Nu trebuie omis nici faptul că cea care a solicitat eliberarea autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor privind lucrările de construcţii de pe terenul din str. ………………, Sector 4 este pârâta ………………, tot ea fiind cea care s-a judecat cu ……………… cu privire la refuzul acesteia de a-i elibera avizul de defrişare. Transferul de obligaţii pe care cele două pârâte l-au realizat prin convenţia mai sus amintită în ceea ce priveşte lucrările de construire realizate pe terenul din str. ………………, Sector 4 produce efecte, conform principiului relativităţii efectelor contractului, exclusiv între acestea, neputând-o exonera pe pârâta ……………… de obligaţiile ce îi revin în legătură cu acest teren în virtutea calităţii sale de proprietar exclusiv al acestuia.

Faţă de cele arătate, considerând că o eventuală răspundere pentru activităţile desfăşurate pe terenul din str. ………………, Sector 4 aparţine ambelor pârâte, instanţa va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ………………, în ceea ce priveşte ambele capete de cerere ale acţiunii completate formulate de reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………, ca neîntemeiată.

Asupra excepţiei lipsei de interes şi excepţia lipsei de obiect în ceea ce priveşte ambele capete de cerere ale acţiunii completate formulate de reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………:

Potrivit art. 33 din Noul Cod de procedură civilă (Interesul de a acţiona), „Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut şi actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara.

Conferind organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiectiv promovarea protecţiei mediului calitate procesuală activă în litigiile care au ca obiect protecţia mediului, este evident că legiuitorul a considerat că acestea justifică şi un interes în iniţierea unor astfel de litigii, în acest caz cele două condiţii de exercitarea a acţiunii civile întrepătrunzându-se.

Cele două excepţii au fost invocate însă de către pârâte pentru considerente diferite, respectiv motivat de faptul că, după introducerea la data de 10 iulie 2014 de către reclamante a cererii de ordonanţă preşedinţială, nu s-ar mai fi realizat tăieri de arbori. Susţinerile pârâtelor sunt contrazise însă de înscrisurile depuse la dosar de către reclamante, de care s-a făcut vorbire mai sus, conform cărora tăieri de arbori s-au realizat pe terenul din str. ………………, Sector 4 până la data de 31 iulie 2014, deci şi după introducerea acţiunii de faţă de către reclamante, ceea ce conduce la concluzia că acestea justifică un interes actual în declanşarea demersului judiciar şi că acest demers nu este lipsit de obiect. Instanţa consideră că, în raport de prevederile art. 33 teza a II-a din Noul Cod de procedură civilă, concluzia amintită s-ar fi menţinut şi în situaţia în care susţinerile pârâtelor ar fi fost reale, demersul judiciar al reclamantelor urmărind în acest caz preîntâmpinarea unor noi tăieri de arbori, activitate a cărei continuare era previzibilă în contextul în care iniţiativa pârâtelor nu a fost stopată nici de sentinţa civilă nr. 4820/09.10.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 7982/3/CA/2013 şi nici de amenzile contravenţionale repetate primite din partea autorităţilor statului. Evident, nici faptul că pârâtele ar planta alţi arbori în locul celor tăiaţi nu face ca acţiunea reclamantelor să fie lipsită de interes şi nici de obiect, tăierea unor arbori adulţi şi plantarea în locul lor a unor puieţi nefiind măsuri echivalente.

Raportat la cele de mai sus, instanţa va respinge excepţia lipsei de interes şi excepţia lipsei de obiect în ceea ce priveşte ambele capete de cerere ale acţiunii completate formulate de reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………, ca neîntemeiate.

Asupra excepţiei inadmisibilităţii capătului doi de cerere al acţiunii completate formulate de reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………:

Prin solicitarea de suspendare a lucrărilor de construcţie de pe terenul din Bucureşti, str. ………………, Sector 4, reclamantele tind de fapt la suspendarea efectelor autorizaţiei de construire nr. 804/1777 şi 37064 din data de 26 octombrie 2012, eliberată de Primăria Sectorului 4 Bucureşti, cu toate că au declarat în mod expres în cursul procesului de faţă că nu contestă legalitatea acesteia şi că, în consecinţă, nu urmăresc anularea sa, reclamantele nesusţinând nici măcar că lucrările de construcţii s-a realiza de către pârâte cu nerespectarea dispoziţiilor autorizaţiei de construire. Or, autorizaţia de construire fiind un act administrativ unilateral, efectele sale nu pot fi suspendate pe calea ordonanţei preşedinţiale, ci numai în cadrul procedurii speciale reglementate de art. 14 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit cu care „În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate.”, şi respectiv de art. 15 alin. 1 din acelaşi act normativ, potrivit cu care „Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat.
În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula o dată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.

Prin urmare, suspendarea actului administrativ unilateral se poate face numai de către instanţa de contencios administrativ (tribunalul) şi numai condiţionat de existenţa unei solicitări de anulare a actului în discuţie, ceea ce înseamnă că dacă nu se contestă legalitatea actului administrativ unilateral, nu se poate solicita suspendarea efectelor acestuia. Or, conform propriilor susţineri, reclamantele nu intenţionează să introducă o acţiune în anularea autorizaţiei de construire, acestea menţionând în mod expres că nu contestă legalitatea acestui act administrativ. În acest context, câtă vreme legalitatea autorizaţiei de construire nu a fost contestată, reclamantele solicitând suspendarea efectelor acesteia doar pentru a împiedica continuarea activităţilor de defrişare a arborilor, problema competenţei materiale de judecată a capătului doi de cerere al acţiunii completate nu s-a pus în cauză, soluţia privind cererea pe care reclamantele au adresat-o judecătoriei, de suspendare pe calea ordonanţei preşedinţiale a lucrărilor de construcţie de pe terenul din Bucureşti, str. ………………, Sector 4 şi deci indirect a efectelor autorizaţiei de construire, fiind cea de inadmisibilitate. Faptul că şi judecătoria ar putea analiza în cadrul unui litigiu de fond legalitatea unui act administrativ unilateral prin intermediul excepţiei de nelegalitate, în condiţiile art. 4 din Legea nr. 554/2004, nu este de natură să schimbe soluţia menţionată, câtă vreme, pe de o parte, reclamantele au menţionat expres că nu contestă legalitatea autorizaţiei de construire de care beneficiază pârâtele, iar pe de altă parte, pentru a obţine suspendarea efectelor unui act administrativ unilateral, reclamantul trebuie, conform Legii nr. 554/2004, să solicite în mod obligatoriu anularea acestuia pe cale de acţiune, invocarea excepţiei de nelegalitate într-un litigiu având alt obiect nefiind, aşadar, suficientă.

Faţă de cele arătate, instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii capătului doi de cerere al acţiunii completate formulate de reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………, având ca obiect sistare provizorie lucrări de construire pe cale de ordonanţă preşedinţială, şi, pe cale de consecinţă, va respinge acest capăt de cerere ca inadmisibil.

Asupra cererii de ordonanţă preşedinţială ce formează obiectul capătului unu de cerere al acţiunii completate formulate de reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………:

Potrivit art. 996 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, „Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.”

Aşadar, pentru admisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială, art. 996 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă impune îndeplinirea cumulativă a patru condiţii: 1. existenţa aparenţei dreptului în favoarea reclamantului; 2. urgenţa măsurii solicitate a se lua pe această cale; 3. caracterul vremelnic al măsurii respective; 4. neprejudecarea fondului prin luarea măsurii pe această cale.

În cauza de faţă, aparenţa dreptului este în favoarea reclamantelor, câtă vreme, deşi pârâtele nu deţin aviz de defrişare din partea Primăriei Sectorului 4 Bucureşti, a cărui obligativitate a fost recunoscută şi de acestea, din moment ce au solicitat eliberarea lui instituţiei menţionate, iar apoi şi pe cale judecătorească, începând cu luna februarie 2014, când au demarat lucrările de construcţie pe terenul din Bucureşti, str. ………………, Sector 4, pârâtele au tăiat în mai multe rânduri arbori de pe terenul menţionat, activitate cu impact negativ pentru mediul înconjurător şi pentru calitatea vieţii locuitorilor din zonă, câtă vreme, deşi proprietate privată, terenul în discuţie, reprezintă, conform adresei nr. 7081/12.02.2013 emisă de ………………, spaţiu verde amenajat cu vegetaţie formată dintr-un număr de 415 arbori şi 64 arbuşti.

Totodată, instanţa reţine şi că prin sentinţa civilă nr. 4820/09.10.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 7982/3/CA/2013 s-a stabilit că pârâta ……………… are nevoie de aviz de defrişare pentru a putea tăia arborii şi subarboretul de pe terenul proprietatea sa, dar că acest aviz nu i se poate elibera, fiind vorba de un teren amenajat ca spaţiu verde, a cărui destinaţie, conform art. 71 din OUG nr. 195/2005, nu poate fi schimbată. Chiar dacă sentinţa civilă menţionată nu este definitivă, aflându-se în prezent în calea de atac a recursului, totuşi aceasta reprezintă o realitate juridică ce nu poate fi ignorată, mai ales în condiţiile în care pârâta ……………… a fost parte în dosar.

În ceea ce priveşte cerinţa urgenţei măsurii solicitate de reclamante, instanţa apreciază că şi aceasta este îndeplinită în cauză, câtă vreme, deşi nu dispune de aviz de defrişare, a cărei obligativitate a fost constatată prin sentinţa Tribunalului Bucureşti şi reţinută chiar şi prin documentul intitulat „clasare notificare”, nr. 2583/20.12.2010, emis de ……………… şi a primit mai multe amenzi contravenţionale din partea autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, pârâta ………………., cu acordul pârâtei ………………, continuă activităţile de defrişare, astfel de activităţi având loc chiar şi în timpul procesului de faţă. Paguba adusă mediului înconjurător prin tăierea arborilor în discuţie, veritabile surse de aer curat pentru locuitorii din zonă, este evidentă şi nu poate fi înlăturată prin plantarea în loc a unor puieţi, care pentru a ajunge la nivelul celor tăiaţi au nevoie de ani sau chiar zeci de ani.

Vremelnicia este asigurată în cauză prin aceea că măsura ce se va stabili pe calea prezentei hotărâri nu este ireversibilă şi are caracter provizoriu, respectiv numai până la pronunţarea unei hotărâri definitive pe fondul cauzei, în acţiunea de drept comun ce formează obiectul dosarului de fond nr. 19530/4/2014 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, în care reclamantele au solicitat oprirea defrişării de arbori şi subarboret de pe terenul în suprafaţă de 20.107 mp situat în Bucureşti, str. ………………, Sector 4.

Neprejudecarea fondului este garantată prin aceea că prin măsura suspendării defrişării de arbori şi de subarboret, măsură prin esenţa sa temporară, instanţa nu tranşează pe fond problemele litigioase dintre părţi cu privire la obligativitatea existenţei avizului de defrişare pentru desfăşurarea activităţii menţionate şi la măsura în care pârâtele sunt îndreptăţite să îl obţină, problemele menţionate urmând a fi lămurite în dosarul de fond nr. 19530/4/2014 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti şi, bineînţeles, în dosarul nr. 7982/3/CA/2013 al Tribunalului Bucureşti, aflat în calea de atac a recursului.

Faţă de toate cele arătate anterior, constatând îndeplinite cerinţele impuse de art. 996 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, instanţa va admite în parte acţiunea completată formulată de reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………, respectiv capătul unu de cerere al acesteia, şi va obliga pârâtele ……………… şi ………………. să suspende defrişarea de arbori şi de subarboret pe terenul situat în Bucureşti, str. ………………, Sector 4, măsură provizorie, valabilă până la soluţionarea în mod definitiv a dosarului nr. 19530/4/2014 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti.

În baza art. 453 din Noul Cod de procedură civilă, instanţa va lua act că reclamantele şi-au rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe calea unei acţiuni separate şi că pârâtele nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………, în ceea ce priveşte ambele capete de cerere ale acţiunii completate, ca neîntemeiată.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei ………………, cu sediul în Bucureşti, str. ……………… şi cu sediul ales la S.C.A. „………………”, din Bucureşti, ………………, în ceea ce priveşte ambele capete de cerere ale acţiunii completate, şi, pe cale de consecinţă, respinge acţiunea completată formulată de această reclamantă ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ………………, în ceea ce priveşte ambele capete de cerere ale acţiunii completate formulate de reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia lipsei de interes şi excepţia lipsei de obiect în ceea ce priveşte ambele capete de cerere ale acţiunii completate formulate de reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………, ca neîntemeiate.

Admite excepţia inadmisibilităţii capătului doi de cerere al acţiunii completate formulate de reclamantele Asociaţia ……………… şi Fundaţia ………………, având ca obiect sistare provizorie lucrări de construire pe cale de ordonanţă preşedinţială, şi, pe cale de consecinţă, respinge acest capăt de cerere ca inadmisibil.

Admite în parte acţiunea completată formulată de reclamantele ASOCIAŢIA ………………, cu sediul în Bucureşti, ……………… şi cu sediul ales la S.C.A. „………………”, din Bucureşti, ………………, şi FUNDAŢIA ………………, cu sediul în Bucureşti, ………………, şi cu sediul ales la S.C.A. „………………”, din Bucureşti, ………………, respectiv capătul unu de cerere al acesteia, şi obligă pârâtele ………………, cu domiciliul în Bucureşti, str. ………………, Sector 4 şi cu domiciliul ales la ……………… din ………………, şi ………………., cu sediul în ……………… să suspende defrişarea de arbori şi de subarboret pe terenul situat în Bucureşti, str. ………………, Sector 4, măsură provizorie, valabilă până la soluţionarea în mod definitiv a dosarului nr. 19530/4/2014 al Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti.

Ia act că reclamantele şi-au rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe calea unei acţiuni separate şi că pârâtele nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Provizorie şi executorie.
Numai cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare.
Pronunţată în şedinţă publică pe 27 august 2014.

NOTĂ: Prezenta hotărâre a rămas definitivă, odată cu respingerea apelului.

Andrei Pap

 
Secţiuni: Dreptul mediului, Jurisprudență Judecătorii, Procedură civilă | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD