Secţiuni » Barouri
UNBR. INPPA. Barouri
Official partner: Uniunea Naţională a Barourilor din România

UNBR. Obiectivele de politică profesională
09.10.2015 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Selected, UNBR+INPPA+Barouri
JURIDICE - In Law We Trust

Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității miercuri, 7 octombrie 2015, în Buletinul Informativ al Consiliului și Comisiei Permanente UNBR nr. 6/2015, Hotărârea Consiliului UNBR nr. 7/2015.

Având în vedere dezbaterile din şedinţele Comisiei Permanente din 4 septembrie 2015 şi, respectiv, a Consiliului UNBR din 5 septembrie 2015,
Luând act de Obiectivele de politică profesională rezultate în urma dezbaterilor din Congresul Avocaţilor din iunie 2015, aşa cum au fost aprobate de către Comisia Permanentă în şedinţa din 3 iulie 2015,
Având în vedere celelalte propunerile de obiective de politici profesionale preyentate de Comisia Permananentă în şedinţa Consiliului UNBR din 5 septembrie 2015,
În baza prevederilor art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul UNBR, întrunit în şedinţa din 5 septembrie 2015,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se ia act de obiectivele de politică profesională propuse şi aprobate în urma dezbaterilor din Congresul Avocaţilor din iunie 2015, aşa cum au fost prezentate de Comisia Permanentă în şedinţa din 3 iulie 2015 (Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre)
(2) Celelalte propuneri de politici profesionale vor fi comunicate către membrii Consiliului UNBR pentru a formula propuneri şi puncte de vedere, până cel mai târziu la data de 1 noiembrie 2015. (Anexa nr. 2)
(3) Materialele menționate în preambulul hotărârii vor fi comunicate prin grija Secretariatului General al UNBR. Art. 2. (1) Secretariatul General al UNBR va comunica punctele de vedere primite către vicepreşedinţii coordonatori.
(2) Materialul final aprobat de Comisia Permanentă va fi comunicat membrilor Consiliului UNBR până la data de 1 decembrie 2015 şi va figura pe ordinea de zi a şedinţei viitoare a Consiliului UNBR.

Anexa nr. 1
Obiectivele de politică profesională rezultate în urma dezbaterilor din Congresul Avocaţilor din iunie 2015, aşa cum au fost aprobate de către Comisia Permanentă în şedinţa din 3 iulie 2015 şi adoptate de Consiliul UNBR în şedinţa din 5 septembrie 2015

1. Clarificarea situaţiei gestionare la nivelul UNBR, INPPA şi a CAA la data de 30 iunie 2015, astfel încât predarea către comisiile de cenzori corespunzătoare a situaţiilor contabile înainte şi după această dată să se facă în condiţiile prevăzute de lege.

2. Finalizarea propunerilor realizate în Congres privind:
– domeniul fiscal: calificarea activităţii exercitată de avocaţi în raport de Codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, sistem mai simplu de raportare a veniturilor, deductibilitatea unor cheltuieli efectuate de avocaţi, reducerea taxelor judiciare şi a cauţiunilor, îmbunătătţirea condiţiilor de acces la ajutorul public judiciar şi mărirea onorariilor din oficiu);
– ţinând cont de declararea ca necostituţională a prevederilor care au impus asistenţa juridică obligatorie în materia recursului şi în celalte căi extraordinare de atac în procesul civil, şi de motivarea pe care s-a bazat adoptarea măsurii, împunerea unei modificări legislative care să ţină cont atât de exigenţele dreptul la apărare, cât şi de accesul la justiţie;
– modelul orientativ al Protocolul de colaborare dintre instanţe şi barouri;
– asigurarea efectivă a unor spaţii de lucru ale avocaţilor în incinta instanţelor de judecată;
– evaluarea impactului aplicării art. 200 din Codul de procedură civilă şi modificarea acestuia în sensul prelungirii termenului acordat pentru regularizarea cererii;
– accesul în sistem electronic la documentele din dosarul cauzei;
– includerea în Proiectul Legii privind anularea unor obligații fiscale și a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizii de impunere emise şi comunicate contribuabililor până la 1 iulie 2012, care au realizat venituri din profesii libere și neachitate până la data intrării în vigoare a acestei legi;
– garantarea şi respectarea instituţiei apărării prin monitorizarea de către decanii barourilor a tuturor actelor şi faptelor care încalcă legea şi aduc prejudicii dreptului la apărare şi a încrederii în justiţie;
– propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului UNBR privind Fondul de solidaritate a avocaţilor în sensul alimentării fondului, şi din contribuţii ale avocaţilor suspendaţi şi alte contribuţii voluntare ale unor avocaţi;
– analizarea și reiterarea rezoluţiilor şi apelurilor aprobate de Congresul avocaţilor 2014;
– identificarea soluţiilor pentru aplicarea corectă a art. 65 din Legea nr. 51/1995 cu privire la compunerea Consiliului UNBR cu respectarea principiului democraţiei profesionale;
– analizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor comisiilor de cenzori, inclusiv în ce priveşte compunerea acestora, prin atragerea de personal de specialitate (economişti) sau conclucrarea cu aceştia;
– perfecţionarea activităţii avocaţilor colaboratori şi clarificarea situaţiei profesionale a acestora, ţinând cont de faptul că li se interzice accesul la clientelă proprie;
– analizarea problematicii onorariilor minimale – realizarea de studii privind introducerea de bune practici pentru stabilirea şi recunoaşterea acestora în ce priveşte cuantumul cheltuielilor de judecată, prin raportare la criterii clare;
– întocmirea unor date statistice corespunzătoare la nivelul profesiei şi accesul la informaţiile statistice de la nivelul CSM şi a organelor judiciare, prin protocoale care să prevadă în mod expres această obligaţie pentru ambele părţi;
– introducerea de reguli exprese privind dreptul la liberă expresie al avocatului ţinând cont şi de recenta jurisprudenţă a CEDO;
– includerea avocaţilor în sfera persoanelor care desfăşoară activităţi specifice Cărţilor Funciare și obţinerea accesului la datele de Carte Funciară necesare activităţii profesionale avocatiale în acelaşi regim aplicabil şi altor profesii legal reglementate;
– clarificarea compatibilităţii dintre apartenenţa la Consiliul UNBR şi la Consiliul CAA, ţinând cont de prevederea din lege a coordonării Consiliului CAA de către Consiliul UNBR;
– întreprinderea de măsuri pentru asigurarea necesarului de avocati stagiari pentru nevoile tuturor barourilor.

Anexa nr. 2
Obiectivele de politică profesională propuse în şedinţa Consiliului UNBR din 5 septembrie 2015

A. Propuneri de obiective strategice privind exercitarea şi apărarea profesiei de avocat

1.1. Actualizarea legislației profesiei de avocat în concordanță cu realitățile profesionale și socio-economice din contextul internațional

1. Îmbunătățirea cadrului legislativ al profesiei în concordanță cu cele mai bune practici internaționale
2. Crearea unui forum academic de dezbatere și lucru în vederea formulării către UNBR de propuneri de modificare a legislației profesiei de avocat.

1.2. Actualizarea legislației din domeniile conexe cadrului de desfășurare a profesiei de avocat

1. Reorganizarea sistemului taxelor de timbru
2. Facilitarea accesului avocatului la instituții din domeniile de aplicare a activității sale (e.g. interogarea online la bazele de date de la Impozite și taxe locale, OCPI).

1.3. Actualizarea statutului profesiei și a reglementărilor interne profesiei

1. Îmbunătățirea cadrului legislativ al profesiei în concordanță cu cele mai bune practici internaționale
2. Crearea unui forum academic de dezbatere și lucruîn vederea formulării către UNBR de propuneri de modificare a legislației profesiei de avocat.

1.4. Dezvoltarea sistemului de pensii și asigurări sociale al avocaților

1. Apărarea sustenabilității, autonomiei și independenței sistemului de asigurări sociale al avocaților
2. Îmbunătățirea cadrului legislativ al sistemului de asigurări sociale ale avocaților
3. Identificarea și implementarea de soluții de plasament financiar cu grad minim de risc și grad maxim de rentabilitate.

Obectiv strategic 2: Apărarea profesiei de avocat și creșterea prestigiului avocatului

2.1. Inițierea și dezvoltarea de relații instituționale cu alte structuri naționale sau internaționale

1. Participarea activă în cadrul structurilor internaționale în care UNBR este membru (UIA, IBA, CCBE, FBE) 2. Participarea la lucrările CCBE a unuia din vicepreședinții UNBR care să fie însoțit de doi membri ai Consiliului UNBR, cu preponderență aleși dintre tinerii avocați
3. Intensificarea dialogului UNBR cu Uniunea Europeană în vederea apărării dreptului la apărare
4. Integrarea tinerilor avocați în structurile europene și internaționale de profil
5. Dezvoltarea de programe de pregătire profesională și publicații comune cu partenerii internaționali ai UNBR
6. Măsuri de sprijinire a colegilor din țări care se află în curs de aderare la Uniunea Europeană (e.g. Serbia, Moldova)
7. Traducerea site-ului UNBR în limbi de circulație internațională, incluzând legislația specifică a profesiei de avocat în România
8. Publicarea unei baze de date în limba română a legislației specifice a profesiei de avocat în țările UE, inclusiv în ceea ce privește legislația caselor de pensii
9. Schimburi de experiență prin ședințe comune ale organelor de conducere executive cu uniunile de barouri sau de avocați cu care UNBR are parteneriate, respectiv Serbia, Moldova, Bulgaria, Ungaria – scopul fiind adaptarea bunelor practici
10. Participarea la congresele UIA sau IBA a delegației UNBR pentru importarea celor mai noi tendințe de dezvoltare a profesiei și pentru interconectarea cu avocații și structurile din alte țări
11. Introducerea României pe lista locațiilor permanente de desfășurare a evenimentelor profesionale organizate prin UNBR de UIA, IBA, FBE
12. Publicarea în revistele asociațiilor profesionale internaționale ale avocaților ale unor articole scrise de avocați români
13. Încheierea de parteneriate cu barouri din sud-estul Europei în vederea susținerii proiectelor comune prin absorbția de fonduri UE.

2.2. Parteneriate și colaborări cu structuri din aria profesională a avocatului

1. Încheierea de parteneriate și colaborări în vederea integrarării strategice a dialogului interprofesional dintre profesia de avocat și structuri din aria profesională a avocatului (nu numai din sfera de activitate a sistemului judiciar) (e.g. Ministerul Educației și Cercetării, Consiliile Județene prin Guvernul României)
– Relațiile instituționale necesare a fi dezvoltate în beneficiul activității avocațiale dar și a operativității derulării procesului jurisdicțional. Stabilirea acestor relații facilitează producerea de probe și verificări pe care avocatul le poate iniția și aduce în fața instanței. Aceste relații trebuiesc statuate la nivel UNBR – autorități și instituții publice sau private naționale sau regionale, cu posibilitatea de a fi transpuse ulterior și la nivelul barourilor și autorităților/instituțiilor locale
– Posibilitatea de a deveni operatori de date cu caracter personal cu aceleași obligații și sancțiuni ca și notarii
– Posibilitatea de a practica comunicarea online cu instituții de interes public și cu termene de răspuns speciale pentru solicitările făcute prin intermediul cabinetelor de avocat (după model notariat-OCPI, Serv. Evidența Populației, Direcția taxe și impozite etc.)
2. Stabilirea de responsabilități pentru reprezentanții UNBR în vederea transpunerii reale, practice, a parteneriatelor.
3. ”Ghidul de beneficii al avocatului român” – Încheierea de parteneriate cu furnizori de produse și servicii pentru promovarea imaginii acestora și instituirea de discounturi și beneficii pentru avocați (de exemplu, parteneriat național cu rețele de telefonie și internet, dealeri auto, mobilier, birotică, servicii curierat etc.).

2.3. Creșterea calității serviciilor profesionale ale avocatului

1. Măsuri care vizează calitatea pregătirii universitare
2. Intrarea în profesia de avocat
3. Pregătirea profesională inițială
4. Pregătirea profesională continuă.

2.4. Dezvoltarea și realizarea unei strategii de comunicare (cu refacerea site-ului UNBR)

1. Publicarea din timp a calendarului de evenimente ale UNBR
2. Rebrandingul UNBR – îmbunătățirea identității vizuale și implementarea acesteia în tipărituri online și offline
3. Optimizarea site-ului www.unbr.ro din perspectiva vizibilității online pe PC/tabletă/mobil și accesibilitate facilă a informațiilor publicate. De asemenea, se impune o zonă de căutare ”Caută un avocat” care să interogheze în timp real baza de date națională
4. Ziua Europeană a Avocatului
5. Abordarea integrat-strategică a premiilor anuale ale UNBR
6. Dezvoltarea unei agende comune cu structurile profesionale din aria de activitate a avocatului (juridice și non-juridice), inclusiv în vederea stabilirii unui calendar de evenimente profesionale comune
7. Organizarea de campanii naționale care promoveze imaginea profesiei și rolul avocatului și al baroului în comunitate
8. Interconectatea aplicației Infoavocat la programul CCBE Find-A-Lawyer
9. Îmbunătățirea comunicării interne și publice prin emiterea de newslettere UNBR profesionale diferite în interiorul și în exteriorul profesiei
10. Dezvoltarea revistei Avocatul prin prisma apropierii acesteia online și offline de fiecare avocat
11. Realizarea de interviuri şi publicarea concluziilor referitoare la evenimentele organizate de UNBR și INPPA (de ex. cele organizate în cadrul Avizului 16)
12. Organizarea, în colaborare cu INPPA, a unor concursuri pe anumite tematici pentru avocaţii tineri, care, în afară de publicarea pe site a celor mai bune materiale, ar putea fi răsplătite cu puncte profesionale
13. Realizarea unui plan general de gestionare/management al situațiilor care pot declanșa crize de imagine
14. Realizarea unui portal de știri juridice gestionat de UNBR
15. Crearea unui spaţiu al departamentelor de comunicare atât pe site-ul UNBR, cât şi pe cel al barourilor
16. Contractarea unor servicii specializate în promovare online.

2.5. Creșterea ariei de activități a avocatului

1. Înființarea unei Curți de Arbitraj Comercial pe lângă UNBR cu dezmembrăminte pe lângă barourile din județele în care își au sediul curți de apel
2. Organizarea unei capacități de lucru la nivelul UNBR în vederea identificării actelor normative europene și naționale noi, cu potențial de a crea oportunități pentru avocați. Inițiative legislative.

Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea capacității operaționale a UNBR

3.1. Dezvoltarea stabilității financiare a UNBR

1. Asigurarea stabilității financiare a UNBR prin mijloacele curente (e.g. arhiva de garanții reale imobiare, cotizații avocați)
2. Atragerea de noi resurse financiare – fonduri europene dar și alte fonduri destinate domeniului juridic (e.g. granturi norvegiene)
3. Proiecte de colaborare inter-țări la nivel profesional (chiar și țări non-UE)
4. Dezvoltarea activităților în care se pot implica avocații, cu efect asupra creșterii veniturilor acestora.

3.2. Dezvoltarea capacității de a derula proiecte cu finanțare europeană

1. Angajarea unui manager public specializat în redactarea și managementul proiectelor finanțate din fonduri comunitare
2. Transformarea UNBR în Autoritate de Management în vederea accesării de fonduri europene și distribuirea lor către barouri și asociațiile tinerilor avocați în vederea realizării obiectivelor strategice ale profesiei.

3.3. Dezvoltarea platformei UNBR de gestiune a Tabloului Avocaților

1. Realizarea unei baze de date naționale integrate și interconectarea în timp real a acesteia cu înregistrările și modul de lucru al tuturor barourilor pentru ca UNBR să beneficieze de informații actualizate și în măsură să asigure încrederea sistemului judiciar și nu numai. Platforma poate deveni bază pentru aplicații naționale SAJ, CAA etc. la nivelul fiecărui barou sau filiale CAA.
2. Interacțiunea platformei UNBR cu sistemul ECRIS și accesul avocaților la sistemul ECRIS.

Obectiv strategic 4: Dezvoltarea statului de drept și a justiției

4.1. Creșterea înțelegerii publice și a respectului pentru justiție și statul de drept

1. Conștientizarea prin publicații a rolului avocatului în statul de drept prin raportare la dispozițiile constituționale referitoare la accesul liber la justiție și dreptul la apărare
2. Crearea unei campanii media naționale prin televiziuni și publicarea clipurilor TV pe spațiul necomercial rezervat, având în vedere utilitatea publică a profesiei.

4.2. Creșterea gradului de contribuție la procesul legislativ, respectarea drepturilor omului și procesul judiciar

1. Participarea activă a UNBR la procesul de legiferare prin legislație și încheierea de parteneriate cu Parlamentul României.

4.3. Facilitarea accesului la justiție al tuturor persoanelor

1. Propuneri legislative de modificare a OUG nr. 80/2013
Modificare Legii nr. 147/1997 privind taxele judiciare de timbru adusă prin Legea nr. 276/2009 și mai apoi prin OUG nr. 80/2013 a dus la o limitare evidentă a accesului la justiție, acesta devenind doar un drept teoretic. Datorită taxelor stabilite de stat într-un cuantum exagerat în sarcina justițiabilului, practic au fost îngrădite considerabil posibilitățile cetățeanului de a se adresa instanței de judecată, iar cele două acte normative nu au avut și nu are niciun suport în realitate economică a României. Din această perspectivă sunt relevante două criterii de comparație: valoarea veniturilor și cuantumul taxelor în situații similare din alte țări europene.

1.1. Oportunitatea unui studiu comparativ

Compararea legislației în materia taxelor judiciare aplicate în alte țări europene, dar și cu veniturile justițiabililor din aceste țări, fiind evidente taxele mult mai mici pe care le plătesc alți justițiabili europeni în comparație cu justițiabilii români. Studiul poate viza și costurile similare pentru soluționarea acestor spețe, oferite însă de alte instituții (ex. notariatele).

1.2. Studiu privind încălcarea normei interne constituționale și a celei comunitare prin taxarea exagerată și includerea în sfera taxării a multor domenii noi care nu fuseseră vizate anterior sau care beneficiaseră de taxare fixă.
Exemplu:
– prin dispozițiile art. 3 se stabilesc taxe excesive în materia litigiilor patrimoniale;
– în cazul acțiunilor privind succesiunea, cuantumul taxei datorate este disproporționat de mare având în vedere că minimul de taxă datorată este de 6% din moștenire (3% pentru stabilirea masei succesorale și 3% pentru partajul bunurilor), atunci această taxă își pierde caracterul său de contribuție financiară în înțelesul art. 56 alin. (1) și (2) din Constituție, cu consecința imposibilității moștenitorilor de a o achita. Taxa devine astfel un obstacol în calea liberului acces la justiție, și chiar cu consecința diminuării drastice a patrimoniilor moștenitorilor și încălcarea implicită a art. 44 din Constituție
– în situații de indiviziune rezultate mai ales din aplicarea legislației reparatorii în domeniul proprietății funciare, actualul sistem de taxare nu favorizează clarificarea regimului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere
– dreptul de proprietate privată al creditorilor asupra creanței lor este încălcat și odată cu el și art. 56 alin. (2) din Constituție, dacă din cauza taxelor ridicate aceștia sunt împiedicați să acționeze în justiție debitorii
– acțiunile evaluabile în bani au un cuantum diferit față de acțiunile neevaluabile și se creează premisele unei discriminări între justițiabili, care deși se găsesc în situații asemănătoare și legitime pentru realizarea drepturilor lor, ajung să beneficieze de un tratament juridic diferit.

1.3 Analiza caracterului remunerator al taxării pentru o contraprestație oferită de stat

– orice taxă trebuie să fie instituită în considerarea contraprestației datorate de stat. Prin prisma cuantumului ridicat al taxei judiciare de timbru, aceasta nu reprezintă o contraprestație în raport cu serviciul public ce urmează a fi prestat, ci dobândește mai degrabă caracterul unei sancțiuni
– Curtea Europeană a arătat că se poate admite că sistemul românesc de stabilire a valorii taxei de timbru, sub forma unui procent din valoarea obiectului cererii, urmărește să limiteze cererile de chemare în judecată abuzive și să colecteze fonduri pentru bugetul justiției. O astfel de rațiune ar putea să fie împărtășită însă dacă fondurile astfel încasate ar ajunge în mod direct la prestatorul serviciului supus taxării – Min. Justiției
– Prin toate dispozițiile normative privind taxarea se menține însă o reglementare care confirmă încă o dată că taxele stabilite nu reprezintă o echivalență a serviciului, câtă vreme acestea nu se varsă integral în bugetul prestatorului, ci primesc o altă destinație. Astfel, o parte însemnată din taxele judiciare de timbru se plătesc în contul bugetului local al unității administrativ-teritoriale în raza căruia își are domiciliul sau sediul fiscal debitorul
– în acest mod finanțarea instanțelor din aceste sume este o iluzie, fiind lăsată la îndemâna executivului și a modului în care acesta stabilește împărțirea bugetului statului

2. Propuneri legislative de modificare a OUG nr. 51/2008

Scutirea, reducerea sau eșalonarea la plata taxelor judiciare de timbru nu constituie în actuala reglementare un remediu efectiv pentru limitările accesului la justiție prin taxarea majorată, date fiind condițiile concrete de acordare a acestora prin menținerea pentru persoanele fizice a valorilor și limitelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă modificată.

2.1. Inoportunitatea micșorării plafoanelor pentru care se poate uza de ajutor public judiciar, față de forma inițială a actului normativ, în condițiile în care situația economică a justițiabililor nu s-a îmbunătățit.(ex. inițial scutirea de la plata taxei și alte costuri procesuale se obținea la un venit de 500 lei/lună/membru de familie, actualmente a scăzut la 300 lei, reducerea cu 50% sau eșalonarea costurilor erau posibile de la un venit de 800 lei, iar în prezent plafonul a scăzut la 600 lei.)

2.2. Formalismul excesiv pentru înaintarea cerererilor de ajutor public, ce trebuiesc însoțite de un numar mai mare sau mai mic de acte de verificare, a celor declarate în cuprinsul cererii. (ex. declarație pe proprie răspundere notarială, adeverință de la ANAF, adeverință de la Casa de Pensii, adeverință de la ITM și adeverință de la Forțele de muncă, obligație de a depune și acte privind cheltuielile curente – medicamente, hrană, întreținere, care pe de o parte sunt firești oricărei persoane și cu toate că sunt depuse și atestă o diminuare a venitului net declarat, nu ajută cu nimic la obținerea aprobării cererii de ajutor public, instanța rezumându-se la un cacul matematic.

2.3. Modificarea raționamentului privind acordarea facilităților, în funcție de realitatea existentă la data depunerii cererii de ajutor și până la soluționarea acesteia
– eliminarea mențiunii din conținutul art. 8 din OUG nr. 51/2008 privind raportarea calculelor la situația financiară a justițiabilului “în ultimele două luni anterioare formulării cererii”. (Astfel, sunt cazuri concrete care la introducerea acțiunii aveau o situație materială bună, și care până la procedura de regularizare a cererii (câteva luni) au rămas fără locul de muncă avut anterior. Astfel, la data formulării cererii de ajutor public, situația celor două luni anterioare se poate prezenta astfel: în prima luna venitul justițiabilului a fost de 1.200 lei, iar în luna a doua a fost de 0 lei. Nu este normal ca în acest caz dovedit, instanța să considere că media acestor două luni (600 lei) nu îl îndreptățește să obțină scutirea de la plata taxei de timbru, câtă veme este evident că și în prezent acesta nu mai are venituri deloc.)

3. Identificarea altor surse de venituri pentru acoperirea taxelor de timbru în eventualitatea micșorării/sau a uniformizării și plafonării acestora
– instituirea Și taxarea contractelor de protecție juridică (asigurare juridică pentru profesioniști). Aceste contracte sunt comercializate de către asigurători și din contravaloarea poliței se va vira o parte către un fond de acoperire a cheltuielilor efectuate de organele jurisdicționale.

4. Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

4.1. O problemă pe care o ridică legea este încălcarea dreptului de liber acces la instanță a persoanei fizice vizate de o asemenea procedură. În unele cazuri, Comisia de insolvență instituită prin lege, acționează ca o instanță în sine, fără a da persoanei în insolvență posibilitatea de a contesta măsura luată contra sa la judecătorie.

4.2. Pe de altă parte, nu oricine poate beneficia de efectele acestei legi, conform legiuitorului. Printre motivele care pot împiedica o persoană fizică să intre în insolvență se numără:
– nedepunerea de eforturi pentru a găsi un loc de muncă (cine stabilește care este efortul optim pentru găsirea și ocuparea unui loc de muncă?)
– și persoanele care au datorii mai mici, de 11-14 salarii minime. (În această situație se află numeroși pensionari, care nu vor avea dreptul să-și declare insolvență și vor fi executați de către creditori)

5. Protecția independenței profesiei de avocat

1. Protecția secretului profesional, ca formă de garantare a independenței avocatului (prin legislația profesiei de avocat și nu numai)
2. Fiscalitatea profesiei.

B. Propunere de instituire la nivelul departamentului protecția profesiei, informare și relații publice din cadrul UNBR a unui sistem de monitorizare a dinamicii legislative cu impact în planul activităţii specificie profesiei de avocat

Departamentul Protecţia profesiei, informare și relaţii publice, organizat la nivelul U.N.B.R., așa cum rezultă și din denumirea sa, are două funcţii:
– Funcţia de informare a Consiliului UNBR cu privire la principalele evenimente relevante pentru profesia de avocat și comunicare publică a poziţiei profesiei în legătură cu acestea, atunci când este cazul;
– Funcţia de protecţie a profesiei.

În ceea ce privește funcţia de protecţie a profesiei, aceasta se poate realiza prin reacţii publice la evenimentele care interesează corpul profesional. Această funcţie de natură reactivă nu este suficientă pentru că ea intervine de cele mai multe ori post factum, atunci când efectele negative sunt deja prezente, înlăturarea acestora fiind dificilă și adesea parţială.

Se impune crearea unei structuri în cadrul Departamentului Protecţia profesiei, informare și relaţii publice care, în conlucrare cu I.N.P.P.A. și celelalte departamente organizate la nivelul U.N.B.R. să joace un rol PREVENTIV în desfășurarea evenimentelor legislative, sociale și economice care au potenţial de influenţare a profesiei de avocat.

Funcţia PREVENTIVĂ în protecţia profesiei poate fi îndeplinită numai în contextul unei permanente monitorizări a proiectelor de acte normative, inclusiv la nivel guvernamental, dar și propuneri de hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept, recursuri în interesul legii.

Având în vedere că Institutul National pentru Pregătirea și Perfecţionarea Avocaţilor are ca scop, printre altele, formarea și perfecţionarea iniţială și continuă a avocaţilor în vederea asigurării competenţei profesionale a acestora, realizând în acest scop programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu dezvoltarea profesiei de avocat în plan intern și internaţional (art. 5 alin. 1 din Statut), luând în considerare că printre obiectivele INPPA se numără și realizarea de propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei privind întărirea sistemului judiciar românesc (art. 5 alin. 2 lit. c din Statut), colaborarea cu acesta este necesară.

Formatul sistemului propus

Constituirea unui grup de monitorizare și analiză a dinamicii legislative cu impact în planul activității avocațiale.

Domeniul de monitorizare

Monitorizarea va avea în vedere derularea de activități pe două planuri:

1. monitorizarea tuturor inițiativelor legislative ori a proiectelor de lege care pot interfera direct sau indirect cu profesia de avocat. Monitorizarea va urmări atât modificări legislative privitoare la organizarea și exercitarea profesiei de avocat, dar și proiecte normative din domeniul organizării sistemului judiciar, organizării altor profesii juridice sau conexe acestora, civil – lato sensu, penal, procedural civil și procedural penal, fiscal, procedură fiscală, respectiv în zona dreptului public – drept administrativ.

În această privință se impune conlucrarea cu Departamentul pentru perfecționarea legislației profesiei și legătura cu Parlamentul și alte organele și instituțiile centrale cu atribuții în domeniu, coordonat de dl. vicepreședinte Ioan Chelaru.

2. centralizarea propunerilor de modificări legislative venite de la barouri, precum și de la avocați.

Scopul sistemului de monitorizare

În urma activității de monitorizare legislativă, se pot realiza următoarele:
Informarea în timp util a ale organelor reprezentative ale profesiei de avocat eventualelor proiecte de modificare sau completare legislativă cu impact la nivelul profesiei. În aceste context, se pot iniția, dacă se consideră util, demersuri instituționale pentru eventuale modificări, completări ori compatibilizări din perspectiva îmbunătățirii legislației în domeniu.

În acest fel, se poate realiza o mai bună apărare, la nivel instituțional, a drepturilor și intereselor legitime ale profesiei de avocat, în context intern, european și internațional. În concret, se pot formula puncte de vedere ori se pot înainta opinii de specialitate referitoare la modificările legislative urmărite, întâlniri de lucru la nivelul factorilor de decizie în planul procesului legislativ (Guvernul României, Parlament, Președintele României). În această privință, implicarea I.N.P.P.A. este necesară.

Colectarea și sistematizarea propunerilor de modificare a legislației venite din partea corpului profesional, creându-se astfel o platformă de dialog cu entitățile care au inițiativă legislativă (Guvern, Parlament, CSM).

Astfel, considerăm că se poate realiza o mai bună relaționare între avocați și organele reprezentative ale profesiei, între nevoile și așteptările reale ale corpului profesional și factorii de decizie.

Realizarea unui breviar legislativ lunar ce va cuprinde noutăți legislative (lato sensu) cu impact în activitatea avocațială.

Acest breviar ar sintetiza actele normative adoptate în luna respectivă având și o scurtă prezentare a aspectelor reglementate. Breviarul va viza numai acele noutăți legislative care interesează, direct sau indirect, exercitarea și organizarea profesia de avocat. Breviarul legislativ lunar urmează va fi comunicat Comisiei Permanente, Consiliului U.N.B.R., INPPA, centrelor teritoriale ale INPPA și barourilor pentru a fi transmis corpului profesional.

Structura logistică necesară implementării sistemului de monitorizare

Sistemul poate fi implementat, estimând un necesar de 4-5 persoane.

Propunem următoarea structură posibilă:
– o persoană – responsabilă de implementarea, funcționarea și coordonarea sistemului – identificarea persoanelor ce urmează a fi implicate, identificarea surselor de informare, persoanelor de contact din cadrul instituțiilor relevante, stabilirea modului de lucru în cadrul departamentului;
– o persoană – care asigură filtrarea informației, întocmirea eventualelor puncte de vedere sau identificarea persoanelor apte pentru oferirea unor puncte de vedere, urmărirea înregistrării acestora și răspunsului la acestea, întocmirea breviarului lunar;
– o persoană care să asigure activitatea de secretariat, colectare informații, corespondență, relații instituționale, etc.;
– două persoane care să efectueze, împreună cu celelalte două, activitatea concretă de monitorizare (urmărire proces legislativ, întocmire documentație, realizarea buletinului legislativ, etc.).

Costuri estimate generate de implementarea sistemului

Pentru o eficientizare a costurilor și o optimă folosire a resurselor financiare, ar putea fi aprobată următoarea organigramă:
– o persoană – responsabilă sistem de monitorizare – sarcina revine coordonatorului de departament (neremunerat); – o persoană – care asigură filtrarea informației, întocmirea eventualelor punct de vedere sau identificarea persoanelor apte pentru oferirea unor puncte de vedere, urmărirea înregistrării acestora și răspunsului la acestea, întocmirea breviarului lunar – aprox. 2.500 lei/lunar;
– o persoană – responsabilă cu secretariatul, corespondență, redactare, etc. – în acest caz având în vedere că este necesară o activitate permanentă, se poate lua în calcul angajarea acesteia (contract de muncă). Pentru munca prestată se poate acorda un salariu net lunar de 1.500 lei
– două persoane care asigură efectiv monitorizarea. Acestea pot fi selectate dintre membrii ai Consiliului UNBR sau alți avocați cu disponibilitate în acest domeniu (indemnizație lunară netă de 8.00-1.000 de lei).

Timpul necesar implementării sistemului

De la aprobarea formatului propus, sistemul poate fi implementat în 30-45 de zile (angajare, stabilire persoane responsabile, funcționare efectivă).

C. Departamentul de comunicare al UNBR

Acțiuni pentru perioada următoare
– Refacerea site-ului, inclusiv cu varianta optimizată pentru mobil și tablete. Realizarea unui design modern și a unei platforme multi-media, astfel încât să poată fi încărcate pe site materiale audio și video, pentru promovarea unor evenimente organizate de UNBR sau a anumitor acțiuni ale UNBR care necesită astfel de platforme.

– Ziua Europeană a Avocatului, care va fi sărbătorită pe 10 decembrie, va avea ca temă centrală libertatea de exprimare. CCBE propune uniunilor profesionale și barourilor să organizeze evenimente care au rolul de a educa publicul în legătură cu această tematică. Este o oportunitate pentru a strânge relațiile cu mass media, și prin aceasta cu publicul larg.

Tematica este foarte generoasă mai ales în contextul Hotărârii Marii Camere a CEDO în cauza Morice conra Franței, a constatării constitutionalității legii care abrogă infracțiunea ”Presiuni asupra justiției”, a înmulțirii cazurilor în care declarații preluate în presă sunt considerate încălcări ale independenței și imparțialității justiției etc. Astfel de tematici ar putea fi obiectul unor conferințe cu public, al unor dezbateri, mese rotunde, publicații etc.

Propunem și realizarea unei broșuri, sub coordonarea UNBR/INPPA, cu tema ”Libertatea de exprimare a participanților la înfăptuirea justiției”, în care să fie abordate inclusiv raporturile cu presa, și care să fie lansat la Ziua Europeană a Avocaților. Lucrarea ar putea fi realizată ușor cu contribuțiile mai multor persoane, având în vedere că prezintă interes atât pentru avocați sau magistrați, cât și pentru mass media.

– Realizarea unor evenimente comune sau interviuri încrucișate cu reprezentații mai multor profesii juridice ar fi de un real folos pentru îmbunătățirea relațiilor dintre acestea și găsirea unor soluții win to win, mai ales în contextul dezvoltării fără precedent a relațiilor inter-profesionale și al problemelor legate de protejarea secretului profesional și evitarea conflictelor de interese în cadrul acestor relații.

– Diversificarea tipurilor de evenimente sau acțiuni organizate de UNBR pentru îmbunătățirea interacțiunii între avocați și mediile non juridice, cum ar fi camere de comerț, organizații patronale sau ale oamenilor de afaceri.

– Organizarea unor campanii menite să promoveze deontologia și principiile profesiei.

– Organizarea unor campanii de responsabilitate socială sau pro bono, așa cum fac foarte multe uniuni profesionale si barouri din Europa, ar avea menirea să atenueze stigmatul pe care îl poartă avocații dar și de a apropia mai mult avocații de public, de a stimuli încrederea în aceștia.

– Urmărirea momentului oportun, în care se poate face interconectatea aplicației Infoavocat la programul CCBE Find-A-Lawyer, care este găzduit şi pe site-ul ejustice.europa.eu Acesta ar putea fi principalul element diferenţiator faţă de alte aplicaţii, care împreună cu gratuitatea, ar putea avea o pondere mai mare.

– Este necesară o grafică îmbunătățită la nivelul tuturor publicațiilor UNBR: Newsletter, Revista Avocatul, Buletinul informativ, precum și oricăror materiale destinate comunicării interne și interinstituționale deoarece, de multe ori, dacă pot fi făcute publice, acestea sunt scanate și postate pe site de către barouri sau UNBR.

– Newsletter-ul cuprinde toate evenimentele legislative importante din luna respectivă. Pentru a putea fi promovat mai bine, acesta ar trebui să conțină un main, scris de unul dintre membrii conducerii UNBR (care să abordeze cea mai importanta temă a lunii) și cel puțin 1-2 articole de autor. Newsletter-ul ar trebui promovat și către publicațiile partenere, însă acestea preiau, în general, articolele de autor.

– Organizarea de evenimente sub patronajul Revistei Avocatul, care să aducă contributorii şi să-i motiveze să-şi expună părerile, atât în cadrul evenimentului, cât şi în scris, pentru revistă. Acordarea unor premii pentru contribuţia la revistă, cum ar fi trimiterea la o conferinţă importantă sau puncte profesionale.

– Acordarea unor premii pentru contribuțiile la dezvoltarea profesiei (de exemplu premii pentru inovație în managementul juridic) asa cum fac mai multe barouri și uniuni profesionale europene;

– Realizarea de interviuri şi publicarea concluziilor referitoare la evenimentele organizate de UNBR și INPPA (de ex. cele organizate în cadrul Avizului 16).

– Organizarea, în colaborare cu INPPA, a unor concursuri pe anumite tematici pentru avocaţii tineri, care, în afară de publicarea pe site a celor mai bune materiale, ar putea fi răsplătite cu puncte profesionale;

– Realizarea unui plan general de gestionare/management al situațiilor care pot declansa crize de imagine, așa cum au majoritatea organizațiilor mari. Acest plan ar trebui să cuprindă metodele de identificare a acestor situații, modul de organizare a unei celule de gestionare a crizei, moduri de răspuns pe categorii de situații etc. Este necesară identificarea din timp a situațiilor care ar putea genera crize de imagine în funcție de evoluția legislativă sau al unor practici incorecte care tind să se extindă etc. În acest sens, trebuie realizat un plan de răspuns la crizele potențiale, care pot fi anticipate. Sigur că există și crize care nu pot fi anticipate, generate de o sigură situație sau persoană, de o altă instituție etc. Aici este foarte importantă identificarea semnalelor.

– Încheierea de parteneriate cu publicații juridice, în care să se prevadă dreptul acestora de a prelua doar o parte din articolele publicate pe site-ul UNBR (pentru parteneri chiar o parte mai mare decât cele 500 de semne cum este regula), însă măcar o mică parte să prevadă un link de trimitere pe site-ul revistei pentru a citi restul articolului. Un astfel de demers ar avea rolul de a creşte traficul pe site-ul UNBR, dar mai ales de a crește interacțiunea directă a UNBR cu avocații și cu publicul larg.

– Crearea unui spaţiu al departamentelor de comunicare atât pe site-ul UNBR, cât şi pe cel al barourilor. Acest lucru este important atât pentru comunicarea între barouri, a UNBR cu barourile, cât şi pentru comunicarea cu mass media. Presa trebuie să ştie de unde îşi poate lua informaţiile oficiale şi unde poate verifica informaţii venite pe surse. În plus, pentru a prelua anumite știri, presa are nevoie de fotografii și informații oficiale de la evenimente (majoritatea publicațiilor nu publică știrea fără fotografie iar redacțiile s-au redus atât de mult încât de foarte multe ori le este imposibil să trimită reprezentanți pe teren). De aceea, crearea unei baze de date publice cu responsabilii pe comunicare din UNBR şi din toate barourile este esenţială.

– Contractarea unor servicii specializate în promovare online (fie și furnizor extern), în măsură să poată optimiza conținutul comunicărilor UNBR astfel încât să le crească vizibilitatea, să identifice noi metode de promovare online a UNBR, în funcție de evoluția tehnologiei, să identifice aplicații noi care ar sprijini comunicarea, să asigure intrarea treptată a UNBR în social media și gestionarea comunicărilor în acest context, integrarea comunicărilor UNBR pe mai multe platforme etc. Aceste schimbări în ceea ce privește comunicarea, determinate de tehnologie, vor deveni inevitabile în viitorul apropiat și este necesar ca acestea să fie abordate treptat, atfel încât UNBR să nu pară o organizație depășită.

– Ar fi binevenit un proces de branding al UNBR, care ar ajuta foarte mult comunicării interne și externe intrucât ar stabili identitatea organizației (nu numai cea vizuală), cum dorește să se poziționeze în mintea publicului, să fie percepută, care sunt ideile de bază care trebuie să transpară din orice comunicare, astfel încât să sprijine percepția dorită etc. In ultimii ani au apelat la branding foarte multe instituții ale statului, ANAF, Poliția etc. Acest proces ajută foarte mult la implementarea unei anumite culturi organizaționale și la o comunicare consecventă a tuturor membrilor organizației atât în plan intern cât și extern.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti