Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar

Modificarea prevederilor ref. întâlnirile trimestriale privind problemele de drept care generează practică neunitară


16 octombrie 2015 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit în ședința de marți, 13 octombrie 2015, punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios şi nota pentru modificarea Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 148/2015 cu luarea în considerare a notei privind observaţiile formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a hotărât modificarea Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 148/2015, după cum urmează:

1. Cu privire la necesitatea simplificării procedurii de organizare a întâlnirilor trimestriale în care se dezbat problemele de drept care pot genera practică neunitară: Este mai adecvată reglementarea actuală a calendarului procedurii, care presupune parcurgerea anumitor etape şi respectarea anumitor termene, una din raţiunile care au stat la baza adoptării Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 148/2015 fiind tocmai necesitatea ca pregătirea şi organizarea întâlnirilor trimestriale în care se dezbat problemele de drept care pot genera practică neunitară să se realizeze în mod unitar, astfel încât prevederile regulamentare să fie respectate şi să nu se permită o parcurgere formală a acestor întâlniri.

2. Modificarea primului paragraf de la punctul 2 al articolului 1 din hotărâre, astfel: „2. Preşedintele de secţie ori vicepreşedintele de instanţă, dacă nu există secţii, sau judecătorul desemnat cu atribuţii privind unificarea practicii, denumit în continuare judecător desemnat, va identifica problemele de practică neunitară pe materii, selectând hotărârile diferite pronunţate de propria instanţă în cauzele în care în speţe similare s-a aplicat legea în mod diferit, precum şi probleme juridice de o complexitate deosebită şi de mare noutate. De asemenea, se vor avea în vedere toate problemele juridice dezbătute la întâlnirile lunare şi pentru care nu s-a convenit asupra unei interpretări unitare în perioada de după ultima întâlnire trimestrială.

3. Având în vedere faptul că procedura prevăzută de Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 148/2015 a fost îngreunată din cauza practicii (neprevăzută de aceasta) a grefierilor documentarişti de a solicita hotărâri de la toate curţile de apel, se impun prevederi exprese care să vizeze modul în care se verifică hotărârile judecătoreşti ale altor instanţe. Punctul 5 al articolului 1 din Hotărâre se completează cu o nouă teză, cu următorul cuprins: „Pentru verificarea hotărârilor pronunţate de instanţele din raza altor curţi de apel, grefierul documentarist verifică secţiunea „Unificare practică” din zona EMAP, minutele întocmite cu ocazia întâlnirilor preşedinţilor de secţii din cadrul curţilor de apel, publicate pe site-ul Institutului Naţional al Magistraturii, hotărârile judecătoreşti publicate de curţile de apel şi alte hotărâri publicate pe site-urile de jurisprudenţă, precum şi culegerile de jurisprudenţă”.

4. Modificarea primei teze a punctului 6 al articolului 1 din hotărâre, după cum urmează: „6. În ultima decadă a celei de-a doua luni, vicepreşedintele curţii de apel, preşedintele de secţie sau judecătorul desemnat elaborează referatul privind temele ce vor fi supuse dezbaterii, între care se vor regăsi şi probleme de drept care nu fac obiectul unor cauze de competenţa curţii de apel, fiind judecate doar de instanţele inferioare. Referatul se întocmeşte după modelul din Anexa la prezenta hotărâre.

5. Modificarea celei de-a doua teze a primului paragraf de la punctul 6 al art. 1 din Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 148/2015 astfel încât să fie eliminată comunicarea referatului către procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel şi barourilor din raza curţii de apel, ca şi corespondent al faptului că, la întâlnirea din 1-2 octombrie 2015, grupul de lucru a decis eliminarea din proiectul Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti a prevederii privind posibilitatea invitării procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel şi a decanilor barourilor din circumscripţia curţii de apel la întâlnirile trimestriale în care sunt dezbătute problemele de drept care generează practică neunitară. Drept urmare, cea de-a doua teză a punctului 6 de la articolul 1 din hotărâre se modifică şi va avea următorul cuprins: „6. Acesta se comunică tuturor instanţelor din raza curţii de apel.

6. Modificarea primului paragraf a punctului 7 de la articolul 1, după cum urmează: „În prima jumătate a celei de-a treia luni a fiecărui trimestru, se organizează întâlnirea trimestrială pe materii, cu participarea judecătorilor din circumscripţia curţilor de apel, desemnaţi de preşedinţii instanţelor la propunerea preşedinţilor secţiilor pe fiecare materie, după consultarea vicepreşedintelui curţii de apel.

7. În ceea ce priveşte propunerea de identificare a unui mecanism de sesizare a colegiului de conducere cu o problemă de drept care a generat o practică neunitară, în vederea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu recurs în interesul legii, este oportună reglementarea acestui aspect. La punctul 7 al articolului 1 din hotărâre, după paragraful 4, se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins: „În situaţia în care, cu privire la modul de soluţionare a unei probleme juridice supusă dezbaterii, nu a fost întrunită unanimitatea opiniilor exprimate de judecătorii participanţi la întâlnirea trimestrială, dacă există hotărâri judecătoreşti definitive prin care aceeaşi problemă de drept a fost soluţionată diferit, judecătorul desemnat care a întocmit referatul prezentat în cadrul întâlnirii trimestriale sesizează colegiul de conducere al curţii de apel în vederea analizării posibilităţii de a formula recurs în interesul legii”.

8. Având în vedere practica unor instanţe care au dispus publicarea pe site-ul acestora a minutei întocmite cu ocazia întâlnirii trimestriale în care sunt dezbătute problemele de drept care generează practică neunitară, s-a decis păstrarea soluţiei din Hotărârea nr. 148/2015, care prevede doar publicarea în intranetul instanţelor.

9. În legătură cu atribuţia de încărcare a minutelor, s-a decis reformularea punctului 8 al art. 1 astfel: „8. Vicepreşedintele curţii de apel ia măsuri pentru comunicarea minutei celorlalte curţi de apel, asigură publicarea ei pe intranetul propriei instanţe şi în secţiunea din EMAP dedicată unificării practicii, asigurându-se de respectarea structurii minutei, inclusiv cu privire la completarea corectă a casetei care permite clasificarea problemei, precum şi de respectarea cerinţelor tehnice de încărcare a informaţiilor în secţiunea EMAP.

10. În ceea ce priveşte necesitatea reglementării întâlnirilor ad-hoc, organizate prin decizia preşedintelui secţiei corespunzătoare la care s-a ivit problema de drept Introducerea la articolul 1 din hotărâre, un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:: „11. În cazul în care o instanţă a fost învestită cu o cauză care ridică probleme juridice de o complexitate deosebită şi de mare noutate sau dacă se estimează că instanţele vor fi învestite şi cu alte cauze de acelaşi fel care pot primi soluţii neunitare, la solicitarea preşedintelui de secţie/vicepreşedintelui instanţei la care s-a ivit problema juridică, vicepreşedintele curţii de apel poate dispune organizarea unei întâlniri ad-hoc a judecătorilor care soluţionează cauze în aceeaşi materie, stabilind calendarul activităţilor şi persoanele responsabile. Opiniile judecătorilor asupra problemelor de drept dezbătute se consemnează într-o minută după modelul stabilit pentru minuta întâlnirilor trimestriale şi se publică în acelaşi mod.

11. Introducerea la articolul 1, după punctul 11, a unui nou punct, punctul 12, după cum urmează: „12. Dacă o soluţie cu privire la o problemă juridică supusă dezbaterii la o primă întâlnire trimestrială nu a fost adoptată cu unanimitate, completele de judecată, învestite în ultimă instanţă cu cauze în care se poate pune aceeaşi problemă juridică, pot sesiza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea acelei chestiuni de drept, conform art. 519 din Codul de procedură civilă şi art. 475 din Codul de procedură penală, putând fi folosite în motivare şi argumentele expuse în minutele întâlnirilor trimestriale.

12. Modificarea celui de-al doilea paragraf de la litera a) a punctului 1 al art. 2 din hotărâre, după cum urmează: „În acest scop, cu cel puţin 60 de zile înainte de data întâlnirii, responsabilul de activitate din cadrul Departamentului de formare continuă al Institutului Naţional al Magistraturii va solicita curţilor de apel să identifice şi să comunice problemele relevante cu care instanţele s-au confruntat în practică, în materia ce face obiectul întâlnirii, care au generat sau sunt susceptibile de a genera practică neunitară, inclusiv probleme de drept care nu pot face obiectul unor cauze de competenţa curţilor de apel, fiind soluţionate doar de instanţele inferioare.

13. Modificarea primei teze a punctului 3 de la articolul 2 din Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 148/2015, după cum urmează: „Dezbaterile şi concluziile întâlnirii vor fi consemnate în scris, într-o minută, întocmită de către formatorul Institutului Naţional al Magistraturii. Aceasta va conţine, în mod obligatoriu, concluziile agreate de participanţii la întâlnire pentru fiecare dintre problemele dezbătute şi argumentele relevante în susţinerea punctelor de vedere exprimate”.

14. La articolul 2 punctul 3, după teza finală se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins: „În situaţia în care, cu privire la modul de soluţionare a unei probleme juridice supusă dezbaterii, nu a fost întrunită unanimitatea opiniilor exprimate de reprezentanţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai curţilor de apel, dacă există hotărâri judecătoreşti definitive prin care aceeaşi problemă de drept a fost soluţionată diferit, colegiul de conducere al curţii de apel, care a transmis Institutului Naţional al Magistraturii problema juridică, va sesiza cu recurs în interesul legii Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

15. Introducerea, după articolul 3, a unui nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins: „Art. 3^1 – Informaţiile referitoare la sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi cele referitoare la declararea recursurilor în interesul legii se preiau direct în EMAP de pe pagina de internet a acestei instanţe. Biroul informatică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii realizează conexiunea între site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi EMAP, asigură preluarea automată a acestor informaţii în EMAP şi operează transmiterea unui mesaj automat către adresele de e-mail ale judecătorilor şi grefierilor documentarişti din toate instanţele ori de câte ori este publicată o nouă sesizare, precum și atunci când a fost pronuntată o hotărâre prealabilă sau o decizie asupra recursului în interesul legii.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii