Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
 1 comentariu

Tribunalul Cluj. Încuviinţare executare silită. Restituirea eşalonată a taxei auto contravine dreptului UE. Notă la decizia nr. 227/A/2015
05.11.2015 | Andrei PAP

Secţiuni: C. administrativ, Dreptul mediului, Fiscalitate, Jurisprudență Tribunale, Procedură civilă, Recuperare creanțe
JURIDICE - In Law We Trust

ROMÂNIA
TRIBUNALUL CLUJ
SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL,
DE CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Dosar nr. 15824/211/2014

DECIZIA CIVILĂ nr. 227/A/2015
Şedinţa publică din data de 18 februarie 2015
Instanţa constituita din:
PREŞEDINTE: M. T.
Judecător: M. F. B.
Grefier: R. B. M.

Pe rol se află judecarea apelului formulat de apelanta T. L. împotriva încheierii civile nr. 8068/22.07.2014 pronunţată în dosarul nr. 15824/211/2014 al Judecătoriei Cluj Napoca, privind şi pe intimaţii ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE CLUJ şi SCPEJ STOLNEAN ROMEO MARIUS ŞI STOLNEAN OANA, având ca obiect alte cereri – încuviinţarea executării silite.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reprezentanta apelantei, av. […], lipsă fiind intimaţii.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, constatându-se că, la data de 13 februarie 2015, prin serviciul de registratură al instanţei, intimata de rândul 1 a depus la dosarul cauzei Poziţie procesuală faţa de cererea de sesizare a Înaltei Curti de Casaţie şi Justitie, formulată de apelantă.

Reprezentanta apelantei învederează instanţei că nu mai susţine excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din OUG nr. 8/2014 şi nici cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Totodată aceasta arată că nu mai are alte cereri de formulat sau înscrisuri de depus, împrejurare faţă de care instanţa declară închisă faza de cercetare judecătorească şi acordă cuvântul pe cererea de apel.

Reprezentanta apelantei solicită instanţei admiterea apelului astfel cum a fost formulat în scris, pe care îl susţine pe scurt în faţa instanţei.

Instanţa reţine cauza spre soluţionare pe baza actelor de la dosar.

INSTANŢA

Prin încheierea civilă nr. 8068/22.07.2014 pronunţată în dosarul nr. 15824/211/2014 al Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a respins ca fiind neîntemeiată cererea formulată de către petenta SCPEJ STOLNEAN ROMEO MARIUS ŞI STOLNEAN OANA, având ca obiect încuviinţarea executării silite, privind pe creditoarea T. L., împotriva debitoarei Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj-Napoca.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin cererea de executare silită depusă la petenta SCPEJ STOLNEAN ROMEO MARIUS ŞI STOLNEAN OANA, creditoarea T. L. a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu Sentinţa civilă nr. 710/2014 a Tribunalului Cluj – Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, împotriva debitoarei Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, pentru suma de 2.611 lei reprezentând taxa de poluare asupra autovehiculelor achitată de către creditoare şi a dobânzii legale aferente acestei sume.

În cadrul acesteia s-a argumentat că titlul executoriu nu este supus prevederilor OUG nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, intrată în vigoare la data de 28 februarie 2014, deoarece Sentinţa civilă nr. 710/2014 a Tribunalului Cluj a rămas definitivă la data de 22 februarie 2014 prin neexercitarea căilor de atac reglementate de lege.

Prin încheierea din data de 14 iulie 2014 a executorului judecătoresc, s-a admis cererea creditorilor împotriva debitoarei Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi s-a deschis dosarul de executare silită nr. 480/2014.

Potrivit art. 622 alin. 2 C. proc. civ., în măsura în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia stabilită în sarcina sa prin titlul executoriu, aceasta urmează a se aduce la îndeplinire pe cale de executare silită. În conformitate cu prevederile art. 665 C. proc. civ., în termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii creditorului, executorul judecătoresc va solicita încuviinţarea executării de către instanţa de executare, înaintând, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cererea acestuia, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 664 alin. 1 şi dovada taxei de timbru, urmând ca instanţa să soluţioneze cererea prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor.

Instanţa de fond a constatat că din actele depuse la dosarul cauzei rezultă că Sentinţa civilă nr. 710/2014 a Tribunalului Cluj a rămas definitivă la data de 25 martie 2014. Având în vedere că OUG nr. 8/2014 a intrat în vigoare la data de 28 februarie 2014, prevederile acesteia sunt aplicabile raportat la data rămânerii definitive a hotărârii. În cuprinsul art. XV alin. 1 al OUG nr. 8/2014 se precizează că plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora. De asemenea, conform alin. 2 al aceluiaşi articol, cererile de restituire ale contribuabililor prevăzuţi la alin. 1 se soluţionează, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de Administraţia Fondului pentru Mediu. Prin alin. 4 al aceluiaşi art. XV se prevede şi faptul că în cursul termenului prevăzut la alin. 1 orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Ca atare, având în vedere intervenţia legiuitorului în reglementarea termenelor şi a modalităţii în care se va face executarea cu privire la sumele de natura celor cuprinse în titlul executoriu din prezenta cauză, a procedurii de urmat şi a efectelor actului normativ asupra procedurilor începute anterior, prin derogare de la dreptul comun în materia executării silite, instanţa de fond a apreciat că există un impediment în încuviinţarea executării silite, astfel cum prevede art. 665 alin. 5 pct. 7 C. proc. civ.

Împotriva încheierii menționate a declarat apel creditoarea, arătând că încheierea atacată este nelegală și netemeinică, solicitând admiterea apelului și schimbarea încheierii în sensul admiterii cererii de încuviințare a executării silite.

În motivarea apelului s-a arătatcă prevederile art. XV din Ordonanța de Urgență a Guvernului 8/2014 nu sunt aplicabile în cauză.

La baza formării dosarului execuțional a stat cererea de executare silită formulată de către creditoare în vederea realizării drepturilor sale de creanță care rezulta din titlul executoriu Sentința civilă nr. 710/2014 pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 8591/117/2013 prin care debitoarea a fost obligată la restituirea către creditoare a sumei de 2.611 RON reprezentând taxă de poluare achitată de către creditoare cu încălcarea dreptului Uniunii Europene, plus dobânda legală în materie civilă aferentă sumei menționate de la data plății și până la restituirea efectiva, precum și la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 722 de lei.

Sentința ce reprezintă titlul executoriu a rămas definitivă la data de 22 februarie 2014 prin neexercitarea căilor de atac, iar dispozițiile art. XV din Ordonanța de Urgență a Guvernului 8/2014 care au stat la baza respingerii cererii de încuviințare a executării silite au intrat în vigoare la data de 28 februarie 2014.

Dispozițiile Ordonanței nu pot fi aplicabile însă în cauza fără a se încălca principiul neretroactivității legii civile, a securității juridice, a suveranității legii anterioare, a egalității în drepturi şi interzicerea discriminării și a accesului la justiție, incluzând și procedura executării silite.

În drept, apelul a fost întemeiat pe dispozițiile art. 466 și următoarele din Codul de procedură civilă.

Prin întâmpinarea formulată în apel, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj a solicitat respingerea apelului.

S-a arătat că instanța fondului în mod corect a analizat situația dedusă judecății și a respins cererea de încuviințare a executării silite.

În mod legal s-a reținut că, potrivit dispozițiilor art. XV alin. 1 al Ordonanței de Urgență nr. 8/2014, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite de instanțele judecătorești devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, iar în conformitate cu prevederile alin. 4 al aceluiași articol, în cursul acestui termen, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Analizând cererea de apel formulată, în baza art. 466 și următoarele din Codul de procedură civilă, tribunalul reține că aceasta este întemeiată.

Astfel, Tribunalul reține că, în favoarea creditoarei, a fost pronunțată Sentința civilă nr. 710/2014 a Tribunalului Cluj, devenită definitivă și executorie.

Potrivit sentinței menționate, s-a dispus restituirea în favoarea creditoarei a sumei plătită cu titlul de taxă de poluare în valoare de 2.611 RON, dobânda legală aferentă și cheltuielile de judecată în valoare de 722 lei.

Sentința a rămas definitivă la data de 22 februarie 2014, însă, ulterior, la data de 28 februarie 2014, a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului 8/2014 care prevede că plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare (…) dobânzile și cheltuielile de judecată precum și alte sume stabilite de instanțele judecătorești devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015 se va realiza pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20 la sută din valoarea acestora. [s.n. – A.P.]

Reclamanta a făcut cerere de restituire conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, însă, nebeneficiind de restituirea sumei datorită adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului 8/2014, cererea sa nu a fost soluționată favorabil. [s.n. – A.P.]

Ulterior, creditoarea a formulat cererea de executare silită, respectiv de încuviințare a executării silite care face obiectul prezentului dosar, prima instanță dispunând respingerea cererii de încuviințare a executării silite, reținând că executările silite începute după intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului 8/2014 se suspendă de drept. [s.n. – A.P.]

Tribunalul reține că taxa de poluare achitată de către reclamantă şi a cărei restituire s-a dispus prin titlul executoriu a fost percepută de către Statul român cu încălcarea dreptului comunitar, respectiv art. 110 TFUE. [s.n. – A.P.]

Un stat membru nu poate profita, iar contribuabilul nu poate suferi o pierdere, ca urmare a aplicării unei dispoziții fiscale naționale incompatibilă cu dreptul european. [s.n. – A.P.]

Prin urmare, Statului român îi revine obligația de a restitui sumele încasate cu nesocotirea dispozițiilor art. 110 din TFUE.

Potrivit dispozițiilor art. XV din Ordonanța de Urgență a Guvernului 8/2014, se suspendă de drept toate procedurile de executare silită aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a ordonanței și se eșalonează plata sumelor încasate cu încălcarea dispozițiilor art. 110 din TFUE pe un termen de cinci ani.
Tribunalul reține însă că eșalonarea restituirii acestor sume pe o perioadă de cinci ani reprezintă în fapt o limitare în timp a efectelor hotărârilor CJUE prin care se creează obligativitatea restituirii de către statul român a taxelor, întrucât se amână pentru viitor producerea acestor efecte. [s.n. – A.P.]

Astfel, dispoziţiile OUG nr. 8/2014 contravin dreptului comunitar şi pot fi lăsate neaplicate. [s.n. – A.P.]

CJUE a stabilit prin cauzele Tatu şi Nisipeanu că toate formele reglementării naţionale cu privire la perceperea taxelor de poluare din perioada 2008-2010 sunt incompatibile cu art. 110 TFUE.

În aceste cauze nu s-a decis şi limitarea în timp a efectelor hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. În cauza Tatu, Guvernul nu a solicitat o asemenea interpretare, iar în cauza Nisipeanu, Curtea a respins cererea de limitare în timp a efectelor hotărârii. [s.n. – A.P.]

Pe cale de consecinţă, efectul hotărârilor este în sensul obligaţiei Statului Român de a restitui integral taxa de poluare prelevată după data de 1 iulie 2008. [s.n. – A.P.]

În cauza Nisipeanu, ca urmare a cererii Guvernului de limitare în timp a efectelor hotărârii, s-a reţinut că numai în mod excepțional, în aplicarea principiului general al securității juridice, inerent ordinii juridice a Uniunii, Curtea poate să fie determinată să limiteze posibilitatea de a se invoca o dispoziție pe care a interpretat-o. Pentru a putea impune o astfel de limitare, este necesară întrunirea a două criterii esențiale, și anume buna-credință a celor interesați și riscul unor perturbări grave.

În ceea ce privește riscul unor perturbări grave, trebuie amintit că existența unor consecințe financiare care ar rezulta pentru un stat membru dintr-o hotărâre preliminară nu justifică, prin ea însăși, limitarea în timp a efectelor acestei hotărâri.

Statului membru care solicită o astfel de limitare îi revine obligația de a prezenta în fața Curții date cifrice care să stabilească riscul unor repercusiuni economice grave.

Or, în ceea ce privește repercusiunile economice care pot decurge dintr-o hotărâre prin care Curtea declară că articolul 110 TFUE se opune unui regim de impozitare precum cel instituit prin OUG nr. 50/2008, Guvernul s-a limitat în esență la menționarea numărului mare de cereri de rambursare a taxei percepute, care s-ar ridica la aproximativ 40.000, și să facă referire la criza economică de care este afectată România.

În lipsa unor date cifrice mai precise care să permită să se concluzioneze că economia românească riscă să fie serios afectată de repercusiunile hotărârii, condiția privind existența unor perturbări grave nu a putut fi considerată stabilită.

În aceste condiții, a stabilit Curtea că nu mai este necesar să se verifice îndeplinirea criteriului privind buna-credință a celor interesați.

Ca urmare, s-a apreciat că nu este necesar să fie limitate în timp efectele hotărârii.

Adoptarea OUG nr. 8/2014 şi instituirea suspendării de drept a procedurilor de executare în curs cu eșalonarea restituirii taxelor percepute cu încălcarea art. 110 din TFUE, în opinia instanţei, reprezintă tocmai o limitare a efectelor hotărârii pe care Guvernul a instituit-o cu ignorarea dreptului comunitar şi a hotărârilor CJUE pronunţate în materia restituirii taxelor de poluare, astfel încât dispoziţiile acesteia pot fi înlăturate de la aplicare, în baza art. 148 alin. 2 din Constituţie. [s.n. – A.P.]

Prin urmare, tribunalul, văzând şi că s-a formulat cerere de restituire a taxei în temeiul OG nr. 92/2003, fără succes însă, ţinând cont că nu există o altă posibilitate de recuperare a taxei prevăzută în titlul executoriu, în condiţiile în care OUG nr. 8/2014 rămâne neaplicată, apreciind ca se impune restituirea taxelor percepute nelegal cu încălcarea dreptului Uniunii Europene, va admite apelul declarat și va schimba încheierea atacată în sensul admiterii cererii de încuviințare a executării silite. [s.n. – A.P.]

Fără cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
DECIDE

Admite apelul formulat de T. L., cu domiciliul ales în […], împotriva debitoarei Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr. 19, jud. Cluj împotriva încheierii civile nr. 8068/22.07.2014 pronunţată în dosarul nr. 15824/211/2014 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o modifică în tot în sensul că admite cererea.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 februarie 2015.

NOTĂ: Supunem atenţiei celor interesaţi o decizie relativ recentă a Tribunalului Cluj prin care s-a încuviinţat executarea silită a sumei reprezentând taxa auto stabilită prin hotărâre judecătorească, tribunalul, în speţă, statuând că dispoziţiile OUG nr. 8/2014, prin care s-a instituit măsura restiturii eşalonate a taxelor auto, contravin dreptului Uniunii Europene şi nu pot fi aplicate, mai ales în cazul unor hotărâri judecătoreşti devenite definitive înainte de intrarea în vigoare a ordonanţei cu pricina, fără a fi încălcat şi principiul neretroactivităţii legii.

Justeţea soluţiei este incontestabilă, iar motivarea instanţei este exemplară şi nu credem că se impune o analiză exhaustivă asupra considerentelor, motiv pentru care vom sublinia doar aspectele importante ce trebuie reţinute din această speţă.

Astfel, de la bun început, trebuie observat că apelanta a susţinut atât în faţa primei instanţei, cât şi în faţa Tribunalului Cluj, că, în cadrul unui litigiu anterior, a obţinut o hotărâre judecătorească prin care organul fiscal a fost obligat să-i restituie taxa auto, dobânda aferentă şi cheltuielile de judecată, hotărâre care a rămas definitivă la data de 22 februarie 2014.

În momentul în care apelanta a solicitat organului fiscal punerea hotărârii în executare şi restituirea integrală a sumelor stabilite de instanţă, organul fiscal nu a soluţionat favorabil cererea apelantei, prevalându-se de dispoziţiile OUG nr. 8/2014, care a intrat în vigoare la data de 28 februarie 2014 şi prin care se instituia măsura restituirii eşalonate a sumelor reprezentând taxe auto, stabilite prin hotărâri judecătoreşi, aplicând astfel retroactiv actul normativ în cauză şi în ceea ce priveşte situaţiile juridice tranşate definitiv de instanţe înainte de data de 28 februarie 2014 (data adoptării OUG nr. 8/2014).

În acest context, singura soluţie la care putea recurge apelanta era executarea silită, a cărei încuviinţare prima instanţă a respins-o, aplicând, pentru că era cel mai comod, prevederile OUG nr. 8/2014, fără să ţină cont de cele statuate până acum de CJUE în cauzele (contra Statului român) în care s-a reţinut incompatibilitatea taxei auto percepute începând cu anul 2008, de faptul că CJUE nu a luat în considerare nicio solicitare a Guvernului român privind limitarea în timp a efectelor hotărârilor Curţii în scopul de a se restitui eşalonat aceste taxe, astfel că prima instanţă a ajuns să aprecieze ca fiind normală intervenţia legiuitorului şi, deopotrivă, corectă aplicarea prevederilor OUG nr. 8/2014 chiar şi în cazul acelor hotărâri devenite definitive anterior datei de 28 februarie 2014 (data adoptării OUG nr. 8/2014).

Nu credem că mai are rost să insistăm pe faptul că această manieră de a judeca şi a motiva soluţia, lipsite de orice scrupule, din partea primei instanţe (Judecătoria Cluj-Napoca) este execrabilă şi denotă mult dezinteres, cu atât mai mult cu cât, în momentul de faţă, există suficiente îndrumări din partea CJUE stabilite în hotărâri obligatorii pronunţate în cauze contra Statului român, astfel că nu există nicio scuză pentru ignorarea acestora.

Din fericire, Tribunalul Cluj a admis apelul formulat în cauză şi reţine, printre altele, faptul că:
taxa de poluare achitată de către reclamantă şi a cărei restituire s-a dispus prin titlul executoriu a fost percepută de către Statul român cu încălcarea dreptului UE, respectiv art. 110 TFUE.
un stat membru nu poate profita, iar contribuabilul nu poate suferi o pierdere, ca urmare a aplicării unei dispoziții fiscale naționale incompatibilă cu dreptul european.
eşalonarea restituirii acestor sume pe o perioadă de cinci ani reprezintă, în fapt, o limitare în timp a efectelor hotărârilor CJUE prin care se creează obligativitatea restituirii de către Statul român a taxelor, întrucât se amână pentru viitor producerea acestor efecte, astfel că dispoziţiile OUG nr. 8/2014 contravin dreptului UE şi pot fi lăsate neaplicate, iar după respingerea solicitării Guvernului român de limitare în timp a efectelor hotărârilor CJUE, Statului român îi incumbă obligaţia de a restitui integral (iar nu eşalonat/în tranşe) taxele de poluare prelevate după data de 1 iulie 2008.

Desigur că soluţia Tribunalului Cluj este una “curajoasă” şi nu ne aşteptăm ca astfel de soluţii să fie într-un număr foarte mare la nivelul instanţelor naţionale, pentru că, din păcate, chiar şi în România anului 2015 – stat de drept (?!), e o dovadă de “curaj” (nu o obligaţie – SIC!) să aplici cu prioritate dreptul UE în detrimentul unor pevederi naţionale contrare, chiar şi atunci când te pretinzi judecător independent şi imparţial, dar rămâne de văzut câte instanţe chemate să încuviinţeze astfel de executări silite, în perioada următoare, vor “îndrăzni” să pronunţe asemenea soluţii juste ca cea a Tribunalului Cluj (măcar în cazul hotărârilor devenite definitive înainte de 28 februarie 2014, data adoptării OUG nr. 8/2014), dând eficienţă celor statuate de CJUE şi aplicând cu prioritate dreptul UE în detrimentul prevederilor OUG nr. 8/2014, dar şi a prevederilor recentei OUG nr. 40/2015 prin care Statul român se obligă să restituie benevol, pe cale administrativă, toate taxele auto percepute nelegal începând cu anul 2007, însă nu renunţă şi la măsura restituirii eşalonate a acestor sume[1], continuând să limiteze în timp efectele hotărârilor CJUE în temeiul unor dispoziţii naţionale.


[1] A se vedea şi Andrei PAP, Noutăţi legislative privind restituirea taxelor auto, articol publicat, la data de 1 septembrie 2015, pe JURIDICE.ro.


Andrei PAP

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti