« Secţiuni
Selected
CorporatePlatinum members

Codul deontologic al notarilor publici din România
22.12.2015 | Corina CIOROABĂ

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 930 din data de 16 decembrie 2015 a fost publicată Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015 pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din România.

Codul deontologic al notarilor publici din România stabileşte principiile de bază ale eticii profesionale a notarilor, standardele de conduită morală şi etică după care notarii se vor ghida în relaţiile cu autorităţile de stat, cu persoanele fizice şi juridice, cu ceilalţi colegi, cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Camerele Notarilor Publici, precum şi cu entităţile acestora.

Normele Codului sunt obligatorii pentru notari, încălcarea dispoziţiilor şi principiilor Codului atragând răspunderea disciplinară a notarilor.

Concurenţa neloială, în exercitarea activităţii notariale sau în legătură cu aceasta, nu este permisă.

Potrivit Codului, misiunea notarului este aceea de a evita litigiile între oameni.

Corina Cioroabă

Textul integral:

Codul deontologic al notarilor publici din România

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 – Reguli generale
(1) Codul deontologic al notarilor publici din România, denumit în continuare Cod, stabileşte principiile de bază ale eticii profesionale a notarilor, standardele de conduită morală şi etică după care notarii se vor ghida în relaţiile cu autorităţile de stat, cu persoanele fizice şi juridice, cu ceilalţi colegi, cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniune, Camerele Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, precum şi cu entităţile acestora.
(2) Codul este menit să garanteze buna îndeplinire de către notarul public a misiunii sale.
(3) Scopul acestui Cod este acela de a stabili standarde de conduită etică în procesul de desfăşurare a activităţii profesionale, de a spori încrederea statului şi a publicului în instituţia notarului, de a proteja prestigiul şi autoritatea profesiei de notar.
(4) Normele Codului sunt obligatorii pentru notari.
(5) În conformitate cu dispoziţiile legii, încălcarea dispoziţiilor şi principiilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară a notarilor.

ARTICOLUL 2 – Principiile deontologiei notariale
Notarul public trebuie să îşi exercite funcţia şi să îşi desfăşoare activitatea prin aplicarea şi cu respectarea următoarelor principii:
a) principiul legalităţii şi securităţii juridice;
b) principiul echidistanţei, imparţialităţii şi independenţei;
c) principiul adevărului, echităţii şi al bunei-credinţe;
d) principiul justiţiei preventive;
e) principiul loialităţii faţă de stat;
f) principiul apărării şi promovării prestigiului profesiei de notar public;
g) principiul pregătirii profesionale continue;
h) principiul disponibilităţii;
i) principiul confidenţialităţii şi păstrării secretului profesional;
j) principiul nediscriminării.

ARTICOLUL 3 – Principiul legalităţii şi securităţii juridice
(1) Notarul public are vocaţia de a proteja interesele cetăţenilor, ale comunităţii din care face parte şi ale statului. Notarul public facilitează şi contribuie la crearea unui sistem de securitate juridică în stat, întărind legalitatea şi respectarea legii. În acest scop, notarul public va refuza perfectarea actelor şi procedurilor care cuprind clauze contrare legii sau bunelor moravuri.
(2) Notarul public îşi va întemeia exercitarea profesiei pe respectarea valorilor ocrotite de societate şi pe preceptul moral „alterum non laedere” (nu leza pe altul).

ARTICOLUL 4 – Principiul echidistanţei, imparţialităţii şi independenţei
(1) Activitatea notarială se întemeiază pe echidistanţă, imparţialitate şi independenţă profesională.
(2) Notarul public are obligaţia de a consilia beneficiarii serviciului notarial, în mod corect, dezinteresat şi nepărtinitor, cu privire la consecinţele şi efectele actului notarial sau procedurii notariale solicitate.
(3) Notarul public se va abţine să colaboreze cu un beneficiar, când se iveşte un conflict de interese ori când secretul profesional riscă să fie încălcat sau când independenţa sa riscă să fie afectată.
(4) Notarul public trebuie să se abţină de la exercitarea activităţilor incompatibile cu funcţia de notar, evitând orice interferenţe între profesie şi afaceri, evitând situaţiile ce pot prejudicia prestigiul profesiei de notar.
(5) Imparţialitatea notarului public trebuie să fie de natură a compensa absenţa sau dezechilibrul de informaţii între părţi. Totodată, notarul public se va abţine de la a perfecta acte şi îndeplini proceduri notariale care l-ar putea favoriza în mod direct sau indirect, pe sine ori pe rudele sau afinii săi, până la gradul IV inclusiv, în detrimentul celorlalte părţi.
(6) Notarul public are dreptul şi obligaţia de a colabora cu instituţiile şi autorităţile statului.
(7) Notarul public nu poate urmări drept unic scop al activităţii sale profesionale obţinerea de foloase materiale.

ARTICOLUL 5 – Principiul adevărului, echităţii şi al bunei-credinţe
(1) Notarul public va îndeplini actele şi procedurile notariale în concordanţă cu voinţa reală a părţilor şi în condiţiile prevăzute de lege şi bunele moravuri. Orice îndoială în legătură cu legalitatea activităţii notariale trebuie să fie înlăturată înainte de îndeplinirea acesteia.
(2) În întreaga sa activitate, notarul public va urmări adevărul, va promova dreptatea şi nepărtinirea faţă de beneficiarii serviciilor notariale.
(3) Notarul trebuie să consilieze beneficiarii serviciilor notariale cu bună-credinţă. Informaţiile transmise beneficiarilor trebuie să fie fidele, veridice, să respecte secretul profesional şi să fie în concordanţă cu prevederile legale şi cu bunele moravuri.
(4) Notarul public este obligat să desluşească raporturile juridice reale dintre părţi şi să explice acestora într-un mod clar, exact şi onest consecinţele soluţiei alese.

ARTICOLUL 6 – Principiul justiţiei preventive
Misiunea notarului este aceea de a evita litigiile între oameni. În acest scop, notarul îşi va desfăşura activitatea echilibrat, întotdeauna adecvat cazului concret, actele instrumentate având un conţinut clar şi cursiv.

ARTICOLUL 7 – Principiul loialităţii faţă de stat
(1) Notarul va fi loial statului şi se va abţine de la orice manifestare care aduce atingere ordinii publice şi statului de drept.
(2) Notarul public are obligaţia de a percepe şi vira către stat, în termenul şi prin modalităţile prevăzute de lege, toate taxele şi/sau tarifele colectate în numele statului şi ale autorităţilor sale. În acest sens, activitatea notarială nu constituie şi nu poate fi asimilată unui act de comerţ.

ARTICOLUL 8 – Principiul apărării şi promovării prestigiului profesiei de notar public
Notarul se va implica activ şi va depune toate eforturile pentru apărarea şi promovarea profesiei de notar.

ARTICOLUL 9 – Principiul pregătirii profesionale continue
(1) Notarul este obligat să cunoască legislaţia aplicabilă actelor sau procedurilor instrumentate, opiniile şi deciziile organelor profesionale, precum şi să fie la curent cu doctrina şi jurisprudenţa relevantă. Este în răspunderea notarului să asigure perfecţionarea continuă a angajaţilor biroului notarial.
(2) În înţelesul prezentului cod, prin birou notarial se înţelege: birou individual notarial sau societate profesională notarială.

ARTICOLUL 10 – Principiul disponibilităţii
Notarul public are dreptul şi obligaţia de a instrumenta acte şi proceduri, la cererea părţilor, cu excepţiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 11 – Principiul confidenţialităţii şi păstrării secretului profesional
(1) Notarul public are obligaţia de a păstra, în conformitate cu dispoziţiile legale, confidenţialitatea şi secretul profesional.
(2) Notarul public nu poate fi obligat să comunice date confidenţiale sau secrete profesionale, acte sau registre notariale ori copii ale acestora, decât persoanelor autorizate în acest sens, în cazurile strict prevăzute de lege.
(3) Notarul public are obligaţia de a face tot ceea ce este necesar ca acest principiu să fie respectat şi de angajaţii şi colaboratorii biroului notarial.

ARTICOLUL 12 – Principiul nediscriminării
În desfăşurarea activităţii notariale, notarul public nu va ţine cont de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex şi apartenenţă sexuală, opinie sau apartenenţă politică, avere, origine socială etc., toate persoanele fiind egale.

CAPITOLUL II
Raporturile dintre notari

ARTICOLUL 13 – Natura colectivă a instituţiei
(1) Natura colectivă a instituţiei notarului este fundamentată pe respect reciproc, încredere, solidaritate şi colaborare profesională între colegii notari.
(2) Ca principiu cu aplicare generală, notarul va evita diferendele cu colegii săi notari. În cazul apariţiei unei situaţii conflictuale, notarii implicaţi vor încerca mai întâi să soluţioneze problemele prin mediere şi arbitraj, în cadrul profesiei, în condiţiile legii.
(3) Comportamentul angajaţilor biroului notarial faţă de beneficiarii activităţii notariale, faţă de alţi colegi notari, precum şi faţă de personalul angajat sau reprezentanţii Camerelor, Uniunii şi entităţilor acestora, ţine de răspunderea personală a notarului. În acest scop, fiecare notar îşi va supraveghea activ angajaţii şi colaboratorii, pentru a evita şi a elimina posibilele comportamente lipsite de respect sau de etică în relaţia cu beneficiarii, colegii notari sau cu personalul angajat ori reprezentanţii Camerelor, Uniunii şi entităţilor acestora.
(4) Constituie o îndatorire colegială atenţionarea făcută personal şi cu tact acelui notar care, prin atitudinea sa şi/sau modul de instrumentare a actelor ori de îndeplinire a procedurilor notariale, aduce atingere probităţii profesionale sau intereselor părţilor.

ARTICOLUL 14 – Îndatoririle notarului public
Notarul public, pe tot parcursul activităţii sale, are următoarele îndatoriri:
a) să respecte natura colectivă a profesiei, în orice împrejurare;
b) să stabilească relaţii cu colegii săi pe bază de onestitate şi respect reciproc, să manifeste, în orice caz, în raport cu aceştia, tact, politeţe şi bunăvoinţă;
c) să îşi informeze colegii despre situaţiile ce pot afecta activitatea comună, precum şi despre alte probleme de solidaritate profesională;
d) să ia măsurile necesare în relaţia cu angajaţii, să nu le permită acestora să încalce legea, morala şi etica în relaţiile cu cetăţenii, colegii notari ori cu personalul sau reprezentanţii organelor statutare ale profesiei;
e) să nu desconsidere demnitatea şi autoritatea profesională a colegului său;
f) să nu propage informaţii personale cu potenţial negativ despre colegul său.

ARTICOLUL 15 – Manifestări de concurenţă neloială
(1) Concurenţa neloială, în exercitarea activităţii notariale sau în legătură cu aceasta, nu este permisă.
(2) Prin concurenţă neloială se înţelege orice acţiune, atitudine sau altă formă de manifestare a notarului, personalului angajat, colaboratorilor ori interpuşilor acestora, făcută cu încălcarea sau distorsionarea sensului legii, cu scopul de a menţine sau atrage clientelă ori de a creşte veniturile obţinute din activitatea notarială, în detrimentul altor notari.
(3) Constituie manifestări de concurenţă neloială, enumerate exemplificativ:
a) perceperea unor onorarii sub nivelul minim stabilit, precum şi acordarea unor reduceri/scutiri de onorarii, nepermise de lege;
b) atragerea/fidelizarea clientelei biroului cu mijloace materiale, oferite sub orice formă;
c) determinarea părţilor să solicite strămutarea către sine sau către biroul său a unui act sau procedură aflate pe rol sau în desfăşurare, la alt coleg notar, fără ca această hotărâre să fie expresia voinţei părţilor implicate;
d) racolarea personalului instruit şi format la un alt birou notarial;
e) determinarea reprezentanţilor oricăror autorităţi/instituţii de a sfătui toţi solicitanţii să se adreseze unui anumit birou notarial;
f) anunţarea publică a tarifelor notariale şi a modului de calcul al acestora, în altă formă decât cea strict publicată în Monitorul Oficial al României;
g) acordarea oricăror facilităţi sau eşalonări la plata onorariului ori a taxelor şi tarifelor legale pe care notarul este obligat să le perceapă;
h) neefectuarea tuturor verificărilor prevăzute de lege pentru întocmirea unui act sau pentru îndeplinirea unei proceduri notariale sau fapta de nu solicita părţii prezentarea tuturor documentelor relevante pentru lămurirea raporturilor juridice şi a conţinutului integral al actului ori procedurii notariale;
i) exercitarea sistematică a unui comportament grăbit sau dubios, de natură să accepte încălcarea prevederilor legale în desfăşurarea activităţii notariale, cum ar fi: lipsa verificării mandatului sau a puterii de reprezentare, lipsa verificării în registrele deţinute de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale sau scutirea părţilor şi/sau nesolicitarea de a prezenta anumite documente necesare pentru stabilirea cu exactitate a intenţiilor părţilor şi a operaţiilor juridice cuprinse în act;
j) neindicarea în încheierea actelor sau procedurilor instrumentate a cuantumului onorariului şi a taxelor aferente îndeplinirii serviciului notarial;
k) neemiterea sau emiterea neregulată a chitanţelor/bonurilor fiscale/facturilor pentru serviciile efectuate;
l) participarea sau colaborarea la evenimente (audio, video, pe suport informatic etc.) cu scopul de a-şi face publicitate în vederea atragerii de clientelă, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege şi de prezentul cod;
m) însărcinarea unui profesionist, chiar şi cu titlu gratuit, de a-i procura clienţi ori a-i face reclamă;
n) nerespectarea interdicţiei legale de a-şi face publicitate individuală;
o) orice alte acte sau fapte în accepţiunea alin. (2), care vor fi calificate ca atare de către Consiliul Uniunii, din oficiu sau la propunerea membrilor Corpului de control. Hotărârile Consiliului Uniunii date în această materie sunt obligatorii pentru toţi notarii.

ARTICOLUL 16 – Publicitatea individuală
(1) Publicitatea individuală este interzisă.
(2) Notarul care beneficiază, direct sau indirect, de efectele publicităţii individuale, indiferent cine este promotorul acestora, este direct răspunzător.
(3) Prin publicitate individuală se înţelege acele acte sau fapte ale notarului, ale personalului angajat sau ale colaboratorilor ori persoanelor interpuse acestora, indiferent de modalitatea de realizare sau de durata acestora, care nu sunt permise în mod expres de lege, în scopul atragerii sau menţinerii clientelei.
(4) Constituie publicitate individuală orice alte acte sau fapte în accepţiunea alin. (3), care vor fi calificate ca atare de către Consiliul Uniunii, din oficiu sau la propunerea membrilor Corpului de control. Hotărârile Consiliului date în această materie sunt obligatorii pentru toţi notarii.
(5) Prin excepţie, este permisă:
a) precizarea, în mod verbal, a titlurilor universitare sau didactice deţinute ori a specializărilor obţinute în domeniu juridic;
b) deţinerea paginii profesionale de internet şi/sau în cadrul reţelelor de socializare, cu respectarea dispoziţiilor prezentului cod;
c) participarea, în calitate de raportor sau formator, la seminare, simpozioane, colocvii, forme de pregătire organizate de alte profesii juridice sau publicarea de studii, comentarii sau lucrări ştiinţifice;
d) participarea, cu informarea şi acordul prealabil al organelor de conducere ale Uniunii sau Camerei, la emisiuni TV/radio, inclusiv în mediul web, la dezbateri şi evenimente pe teme juridice, atunci când interesul public o cere, în scopul furnizării de informaţii juridice şi a schimbului de experienţă şi opinii, în beneficiul exclusiv al cetăţeanului. Organele de conducere nu pot refuza în mod nejustificat eliberarea acordului prealabil.

ARTICOLUL 17 – Pagina de internet profesională
(1) Este permisă publicitatea prin intermediul paginilor profesionale de internet sau a reţelelor de socializare.
(2) Este interzisă introducerea în conţinutul paginilor profesionale de internet sau a reţelelor de socializare a următoarelor informaţii:
a) calculator de taxe tarife şi onorarii cu incidenţă notarială sau afişarea acestora sub orice altă formă decât cea publicată în Monitorul Oficial al Românei;
b) modele de acte şi proceduri notariale;
c) puncte de vedere şi soluţii pentru speţe concrete.

 
Secţiuni: Lege 9, Notari, Selected | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD