Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Citeşte mai mult: Drept civil, Infrastructură, SELECTED, Studii, Transporturi

Încheierea contractului de transportare a pasagerilor și a bagajelor în regim de taxi

26 ianuarie 2016 | Daniela ȘCOLNIC

Contractul de transportare a pasagerilor și a bagajelor, în regim de taxi, este contractul prin care transportatorul (operatorul de transport sau cărăușul) se obligă, în schimbul unui preț (taxă de transport sau tarif), să transporte până la destinație, într-un anumit termen, pasagerii și bagajele lor sau să transporte și să elibereze destinatarului bagajele ce i-au fost încredințate în acest scop.

Specificul încheierii contractului de transportare a pasagerilor și bagajelor în regim de taxi constă în caracterul public al acestuia, caracter care îi stabilește trăsături și efecte specifice. Acest aspect fiind menționat atât în Codul civil al Republicii Moldova[1] (art. 981), în Codul transporturilor rutiere din 17 iulie 2014[2] (art. 80) și în Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje din 28 iulie 2006[3] (art. 4 lit. b).

Caracterul public al contractului de transport în regim de taxi presupune că transportatorii își desfășoară activitatea de prestare a serviciilor de transportare a pasagerilor și bagajelor în regim de taxi, în interesul publicului larg, în condițiile unei oferte publice. Aceasta presupune că îndeplinirea de către transportator a tuturor condițiilor specificate în actele legislative și normative pentru desfășurarea acestui gen de activitate este considerată ca o ofertă publică, adresată către toți, cu propunerea de a stabili raporturi contractuale[4] în care sunt specificate toate condițiile contractuale necesare, iar persoanele care doresc efectuarea unei călătorii cu acest gen de transport le rămâne să accepte aceste condiții, să fie de acord cu clauzele enunțate.

Un alt efect al caracterului public al contractului dat este faptul că transportatorii trebuie să presteze servicii de transportare în regim de taxi, în egală măsură întregului public, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială, iar odată cu dispunerea actelor și mijloacelor necesare desfășurării acestui gen de activitate, el trebuie, în orice moment, să fie disponibil și capabil să execute serviciile pe care le propune.

Contractul de transportare a pasagerilor în regim de taxi, având elementele unui contract public, cade sub incidența prevederilor art. 981 Codului civil al Republicii Moldova care prevede că persoana care face publică oferta de transport de persoane și bunuri este obligată să încheie un contract de transport, cu excepția cazurilor în care există un motiv serios de a refuza. Astfel, prin dotarea automobilelor cu semne distinctive unui taxi (culoare specifică, lampă cu indicarea numărului scurt al serviciului de dispecerat, tarifele pentru călătorie afișate în loc vizibil etc.), care circulă pe străzile publice, transportatorul își propune serviciile fiecărei persoane care dorește să contracteze conform condițiilor afișate în mod public, adică înaintează oferta de a contracta mai multor persoane (își manifestă expres voința de a fi legat prin acceptare).

Persoanele care nemijlocit doresc să profite de serviciile de taxi acceptă oferta transportatorilor, prin îmbarcarea în mijlocul de transport, moment în care are loc încheierea contractului sau înaintează transportatorilor o ofertă de a contracta, prin efectuarea unei comenzi, care urmează a fi acceptată de către transportator.

Condițiile contractuale expuse de către transporator se referă la: genul de transport prestat, tarifele standard și speciale în baza cărora se va calcula prețul călătoriei, calitatea serviciilor prestate, locul executării prestației etc. Aceste elemente definitorii permit persoanelor de a decide dacă doresc să profite de serviciile acestui transportator sau să opteze pentru un alt transportator, condițiile căruia i se par mai convenabile, dintr-un motiv sau altul (de cele mai dese ori motivul principal fiind prețul pentru călătorie sau calitatea serviciilor prestate – standart sau confort).

La încheierea contractului de transportare în regim de taxi, pasagerii nu pot negocia condițiile contractuale, contractul dat fiind unul de adeziune, deoarece efectuând comanda sau urcând în taxi, pasagerul deja este de acord cu condițiile de contractare stabilite în acte normative și cele expuse de transportator, acțiuni care presupun momentul încheierii contractului.

În conformitate cu art. 679 al. (1) din Codul civil al Republicii Moldova, contractul se consideră încheiat dacă părțile au ajuns la un acord privind toate clauzele lui esențiale, astfel contractul de transportare a pasagerilor și a bagajelor în regim de taxi se numără printre contractele consensuale și încheierea acestuia nu are loc ca urmare a procurării unui bilet care asigură dreptul pasagerilor de a călători, precum în alte tipuri de transport de pasageri și bagaje, însă încheierea contractului de transport în regim de taxi are loc ca urmare a:
– efectuării unei comenzi;
– urcării pasagerului în autovehiculul care staționează în locurile special predestinate;
– la semnalarea pasagerului prin ridicarea mâinii, în afara locurilor de staţionare a taxiurilor.

Opțiunea de a comanda un autovehicul pentru transportare este specifică doar transportului în regim de taxi, deoarece celelalte tipuri de transport activează conform unei rute predestinate și în baza unui grafic, în care pasagerii urcă doar în locurile special amenajate (stații, autogări etc.), excepție făcând doar transportul la comandă sau ocazional,[5] însă acesta, adesea, se specializează în dependență de mijlocul de transport cu care are loc efectuarea transportului (autobuzul pentru excursii sau turism local, național sau internațional, limuzinele pentru sărbători etc.), pe când taxiurile servesc doar cu scopul de a transporta pasagerii și bagajele acestora de la o destinație la alta, într-o singură localitate sau, ocazional, în afara localității.

Astfel, în cadrul contractului de transportare a pasagerilor și bagajelor în regim de taxi există o acțiune preliminară încheierii contractului (precontractuală), care servește nemijlocit încheierii contractului de transport în regim de taxi și anume comanda.

Comanda presupune, în sine, o ofertă înaintată transportatorului, prin intermediul serviciului de dispecerat, de a contracta care, raportat la prevederile art. 681 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova înseamnă „o propunere, adresată uneia sau mai multor persoane, care conține toate elementele esențiale ale viitorului contract și care reflectă voința ofertantului de a fi legat prin acceptarea ofertei.

Pentru a putea produce efecte juridice, oferta trebuie să fie valabilă din punct de vedere juridic,[6] adică să îndeplinească condițiile speciale de valabilitate prevăzute la art. 681 alin. (4) al Codului civil, și anume oferta trebuie să fie fermă, univocă, serioasă și completă.

Astfel, clientul, manifestând dorința de a încheia un contract de transport în regim de taxi, comunică elementele necesară ale contractului: locul aflării sale, destinația, traseul (dacă este necesar), bagajul (în cazul în care pentru transportarea bagajului este necesar un autovehicul de model furgon etc.), comandă care urmează a fi acceptată (preluată) de către operatorul de transport care, la rândul său, anunță clientului informația despre taxiul care va executa comanda și timpul aproximativ de sosire, moment în care are loc încheierea nemijlocită a contractului de transport și începe executarea acestuia (conform art. 699 al Codului civil momentul încheierii contractului se consideră momentul primirii acceptului de către ofertant).

Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje din 28 iulie 2006 specifică în pct. 66 lit. c) că taxiurile pot fi puse la dispoziția pasagerilor, conform comenzilor preliminare prin telefon de la domiciliu sau serviciu, precum și nemijlocit la punctele de dispecerat sau la agenții transportatori, din norma dată reiese că comanda poate fi efectuată doar prin intermediul telefoniei fixe sau nemijlocit la punctele de dispecerat, normă care nu a fost modificată odată cu dezvoltarea tehnologiilor în domeniul comunicațiilor.

În prezent, efectuarea unei comenzi este mult mai diversificată decât s-a presupus la momentul adoptării legislației în vigoare, desigur și în dependență de mijloacele de comunicație deținute de transportator. Mijloacele de efectuare (plasare) a comenzii au fost implementate pentru comoditatea, ușurința și rapiditatea efectuării de către clienți a comenzilor, modalități ce denotă profesionalismul operatorilor de transport.

Astfel, efectuarea unei comenzi este posibilă prin intermediul telefoniei fixe, telefoniei mobile, de la orice operator de telefonie, prin efectuarea unui apel sau expedierea unui mesaj telefonic, expedierea comenzii prin fax, prin intermediul terminalelor electronice amplasate la gări sau aeroporturi unde staționează taxiurile, prin plasarea unei comenzi pe site-ul oficial al operatorului de transport, care oferă ca opțiune adăugătoare timpul efectuării comenzii, adică operatorul nu va oferi un automobil pentru executarea comenzii imediat după efectuarea acesteia, dar la ora indicată de către client etc.

Observăm că modalitatea de efectuare a unei comenzi este mult mai largă și evoluează cu fiecare an, însă acest fapt nu se reflectă nici în legislația în vigoare, nici în proiectul Regulamentului transporturilor auto de persoane și bagaje care, în capitolul ”Organizarea transporturilor rutiere de persoane și bagaje în regim de taxi”, nu conține modificări sau completări esențiale. Acest fapt, încă o dată, denotă caracterul general al normelor prevăzute în Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje în regim de taxi, imperfecțiunea acestora și necesitatea adoptării unui act special dedicat acestui gen de activitate.

Ca urmare a efectuării comenzii, serviciul de dispecerat comunică șoferilor, care nemijlocit efectuează transportarea pasagerilor și bagajelor în regim de taxi, a companiilor de transport din care fac parte sau cu care au încheiat un contract de prestare a serviciilor de dispecerat sau de comision, informația cu privire la comandă pentru preluare. De obicei comanda este preluată de către șoferii care se află prin apropiere și care sunt liberi la momentul dat. Ulterior, după acceptarea efectuării comenzii și expedierea automobilului companiei, serviciul de dispecerat comunică, prin intermediul mijlocului de comunicație utilizat de către client sau apelând la numărul de telefon oferit de client, marca, modelul, culoarea, numărul de înregistrare a taxiului care va efectua comanda, timpul aproximativ de sosire etc.

Astfel, taxiurile care au preluat comanda trebuie, în cel mai scurt timp, să ajungă la locul comunicat de către client pentru executarea comenzii, însă pot avea loc situații în care niciun automobil nu este disponibil pentru executarea comenzii. În cazul acesta serviciul de dispecerat va anunța clientul despre lipsa automobilelor libere și va întreba dacă clientul dorește să mai aștepte sau nu. Această acțiune are loc ca urmare a scopului urmărit de clienți la apelarea serviciilor de taxi, deoarece majoritatea acestora apelează la serviciul dat pentru a se deplasa de urgență la o anumită destinație și, în cazul în care automobilele operatorului de transport solicitat sunt ocupate, acesta să poate apela la un alt operator de transport pentru deplasarea, fără întârziere, la destinație (pentru satisfacerea necesităților clienților, serviciile de dispecerat pot apela la un alt serviciu de sine stătător, în cazul în care operatorul pe care îl deservesc nu are automobile libere).

În cazul dat, se pune întrebarea dacă la acest moment contractul de transport este încheiat și urmează rezilierea acestuia sau contractul de transport încă nu fost încheiat. Deoarece conform art. 699 alin. (1) al Codului civil al Republicii Moldova, momentul încheierii contractului se consideră momentul primirii acceptului de către ofertant, considerăm că momentul încheierii contractului de transportare a pasagerilor și bagajelor în regim de taxi ca urmare a efectuării comenzii de către client este recepționarea de către acesta a datelor despre taxiul care va executa comanda. Astfel, atâta timp cât clientului nu i-au parvenit datele cu privire la mijlocul de transport care va executa comanda, fapt ce denotă acceptarea ofertei, contractul de transport nu se consideră încheiat.

Astfel, în cazul plasării unei comenzi și informării ulterioare despre lipsa mijloacelor de transport sau neinformării în gerere, oferta devine caducă (art. 686 al Codului civil). În cazul în care, ulterior, clientul va fi contactat și se va menționa că sunt automobile libere pentru executarea comenzii, adică oferta a fost acceptată tardiv (art. 692 al Codului civil), iar clientul va fi de acord, contractul va fi considerat încheiat.

Pe lângă efectuarea prealabilă a comenzii de către client, pentru efectuarea transportării pasagerilor și bagajelor în regim de taxi, persoanele pot dispune de taxiuri, conform Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje din 28 iulie 2006 în pct. 66 lit. a), în locurile de staționare a taxiurilor – conform rândului.

De obicei, locurile de staționare a taxiurilor se află în parcările special destinate pentru taxiuri: publice, în care pot staționa taxiurile gratuit, în condiţii egale și fără careva permisiuni speciale (de la gări, aeroporturi sau alte stații în cadrul localității de desfășurare a activității de transportare) și private, în care pot staționa taxiurile cu acordul administrației localului autorității sau în baza unui contract (hoteluri, restaurante, aeroport,etc.), cu achitarea sau nu a unei taxe stabilite de consiliul local ori de contract, sau în alte locuri unde nu este interzisă staționarea vehiculelor și  taxiurilor în special, de legislația în vigoare.

În conformitate cu Legea României privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere nr. 38/2003[7], locul de așteptare a clienților este spațiul special amenajat și semnalizat corespunzător de către autoritatea administrației publice locale, cu avizul poliției rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staționarea taxiurilor în așteptare în poziția „Liber”. Art. 20 al aceleiași legi prevede că, în lipsa locurilor de așteptare a clienților, taxiurile pot staționa numai în locurile permise pentru autovehicule.

Codul transporturilor rutiere al Republicii Moldova prevede în art. 82 că, în contextul responsabilităţii faţă de buna organizare a activităţii de transport rutier în regim de taxi, autorităţile administraţiei publice locale, emit decizii referitoare la locurile de aşteptare sau staţionare a taxiurilor, acțiuni pe care, din păcate, autoritățile publice locale nu le întreprind. De asemenea, același articol interzice parcarea taxiurilor, pe o rază de 100 metri de la autogări, cu excepţia locurilor special amenajate pentru parcarea sau staţionarea taxiurilor.

În conformitate cu Regulamentul circulației rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13 mai 2009, locul de staționare a taxiurilor se determină prin linia îngustă continuă în zigzag, având sau nu inscripția „TAXI” sau indcatoare de informare și orientare „Stație de taxi”.

Aceeași normă din Regulamentul Republicii Moldova din 28 iulie 2006, sus-menționată, prevede că dreptul de a angaja taxiuri în afara rândului este acordat persoanelor prevăzute în actele legislative și, prioritar, pasagerilor cu copii sugari și de vârstă preșcolară, femeilor gravide, invalizilor cu semne vizibile de invaliditate. Deși pentru efectuarea călătoriilor cu taxiul pasagerilor nu li se oferă careva scutiri sau alte facilități din partea statului la achitarea prețului pentru călătorie, indiferent de vîrsta, sănătatea și statutul social al pasagerului, totuși legislația intervine cu câteva priorități speciale la angajarea taxiurilor, pentru anumite categorii de persoane, nu din contul statului sau a transportatorului, dar față de alte persoane care doresc să angajeze taxiurile.

Litera b) a pct. 66 din Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje din 28 iulie 2006 prevede o altă modalitate de încheiere a contractului de transport în regim de taxi, în afara locurilor de staționare, și anume la semnalarea pasagerului prin ridicarea mâinii, urmând oprirea taxiului și îmbarcarea pasagerului, dacă taxiul este liber și nu are alți pasageri sau dacă nu este utilizat în scopuri private de către șofer sau organizația de transport. Această acțiune se numește acceptarea tacită de către persoană a ofertei transportatorului.

Deși în cadrul încheierii contractului de transportare a pasagerilor și a bagajelor în regim de taxi, ca urmare a urcării în mijlocul de transport care staționează, contractul se consideră încheiat în momentul urcării în taxi, momentul încheierii contractului nu se consideră, în toate cazurile sus-menționate, momentul urcării pasagerului în taxi (momente specificate și argumentate mai sus), astfel cum indică unii doctrinari[8] care susțin că contractul dat este unul real, deoarece, chiar și ca urmare a efectuării comenzii, oricum contractul dat se consideră încheiat la momentul urcării pasagerului în taxi.

Nu suntem de acord cu afirmația dată, deoarece aceasta încalcă normele generale cu privire la încheierea contractului și anume înaintarea ofertei și acceptarea acesteia. Deoarece, ca urmare a acceptării de către transportator a efectuării comenzii, iau naștere anumite obligații ale părților și ca urmare a nerespectării acestora, ele vor purta răspundere (art. 602 al Codului civil), adică clientul va fi obligat să repare prejudiciul cauzat de transportator în cazul în care va refuza să efectueze călătoria, deși mijlocul de transport a ajuns la locul preluării comenzii.

Spre deosebire de celelalte tipuri de transport, la încheierea contractului de transportare în regim de taxi, pasagerului nu i se eliberează biletul de călătorie (precum în maxi-taxiuri sau troleibuze), aceasta are loc din motiv ca în cazul transportului în regim de taxi se transportă un număr mic de persoane și achitarea călătoriei are loc nu per persoană, dar per călătorie, iar în cazul transportului regulat (precum maxi-taxiurile sau troleibuzele) are loc transportarea unui număr mare de pasageri care, fiecare în parte, achită taxa pentru călătorie, care îmbarcă și debarcă la stații pe parcursul întregii călătorii, și pentru a demonstra faptul achitării taxei li se eliberează un bilet. Astfel, nu este necesară o confirmare a faptului încheierii contractului de transportare în regim de taxi, aflarea unui pasager în taxi prezumă existența unui astfel de contract. Excepție făcând comandarea taxiului prin terminale, care eliberează un bilet cu indicarea datelor despre transportator, mijlocul de transport sau în cazul comandării prealabile a unui taxi informația indicată în mesajul de răspuns.

Deși executarea nemijlocită este efectuată de către șoferul angajat al transportatorului, ultimul nefiind prezent la nicio etapă a contractului, contractul de transportare a pasagerilor și bagajelor în regim de taxi se încheie anume cu transportatorul.

Din motivul că, în cazul comandării unui taxi prin intermediul diferitor mijloace de comunicație, la raportul dat se alătură și serviciile de informație și dispecerat, care prestează servicii de informare transportatorilor, de cele mai dese ori din nume propriu, poate apărea o confuzie că pasagerul încheie contractul de transport nu cu transportatorul, dar cu dispeceratul. În doctrină, în legătură cu problema dată, se menționează că raportul dintre transportator și dispecerat are la bază un contract de comision, adică serviciul de dispecerat intră în relaţii cu pasagerul din nume propriu, dar pe contul și în interesele transportatorului.[9]

Conform art. 1061 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova, prin contractul de comision, o parte (comisionar) se obligă să încheie acte juridice în nume propriu, dar pe contul celeilalte părţi (comitent), iar aceasta să plătească o remuneraţie (comision). Adică transporatorul încheie cu serviciul de dispecerat un contract în baza căruia transportatorul îi remite dreptul de a încheia contracte cu clienții din numele său, luând naștere drepturi și obligații între clienți și dispecerat, iar transportatorul execută nemijlocit contractul.

Din definiţie rezultă că acest contract este un mandat profesional, fără reprezentare: afacerea se face pe seama altuia, dar nu în numele său, ci în numele comisionarului. Comisionarul, însă, nu este reprezentantul comitentului, precum mandatarul al mandantului, comitentul stă în raportul juridic în care intră în nume propriu, iar activitatea, însă, o face în limitele împuternicirii primite de la comitent.[10]

Deși, în cazul transportului în regim de taxi există două soluții a situației date: cazul în care contractul de transport este încheiat cu serviciul de dispecerat având la bază un contract de comision dintre dispecerat și transportator, iar dispeceratul deleagă un taxi al transportatorului pentru executarea comenzii și cazul în care serviciul de dispecerat doar primește comanda prin telefon de la clienți, în baza unui contract de prestare a serviciilor de informare, după care îl informează pe transportator (șoferii care nemijlocit conduc și execută contractele de transport), care, la rândul său, decide să efectueze comanda, ca apoi dispecerul să înștiinţeze clientul cu privire la numărul, modelul automobilului de taxi și timpul în care va ajunge.[11]

Acest ultim raport este unul de prestare a serviciilor de informare și este încheiat între dispecerat și transportator, iar contractul de transport în regim de taxi se încheie între transportator și pasager, persoana care a făcut comanda, deoarece contractul de transport auto de pasageri în regim de taxi se încheie din momentul acceptării de către transportator de a executa comanda și nu de către dispecerat.

Acestă specificare este importantă pentru soluționarea consecințelor care pot apărea ca urmare a încheierii contractului. Astfel, în cazul contractului de comision dispeceratul este persoana care încheie contractul cu pasagerul, chiar dacă contractul va fi executat de către transportator, și acesta va suporta toate efectele juridice ale contractului dat, cu excepția cauzării unui prejudiciu din vina taxistului. Însă, în cazul prezenței unui contract de prestare a serviciilor de informare dispeceratul nu este parte a contractului, toate efectele acestuia fiind suportate de către transportator.

Contractul de transportare în regim de taxi poate fi încheiat și prealabil executării acestuia, adică în cazul în care persoana efectuează comanda și indică o anumită oră și/sau dată de executare a acesteia, în cazul dat contractul se consideră încheiat la momentul acceptării de către transportator (dispecerat) a comenzii, însă executarea acestuia nu are loc imediat încheierii lui. Pentru garantarea executării contractului din partea clientului transportatorul poate solicita achitarea unui avans, pentru prevenirea cauzării prejudiciului prin rezilierea contractului de către primul.

O altă modalitate a încheierii contractului dat este atunci cînd comanda, pentru efectuarea transportului în regim de taxi (încheierea nemijlocită a contractului de transport) poate fi efectuată nu nemijlocit de pasager dar de către o altă persoană în favoarea pasagerului (terța persoană) care obține dreptul de a pretinde prestația în folosul său.

Contractul dat poartă denumirea de contract în folosul unui terț care, conform art. 721 alin.(1) din Codul civil al Republicii Moldova presupune că părțile unui contract pot conveni ca debitorul (promitentul) să efectueze prestația nu creditorului (stipulantului), ci terțului (beneficiarului), indicat sau neindicat în contract, care obține în mod nemijlocit dreptul să pretindă prestația în folosul său.

Contractul încheiat în beneficiul terților este contractul în cadrul căruia beneficiul prestațiilor uneia dintre părți îl primește un terț.[12]

În cazul dat, o persoană efectuează comanda taxiului, iar pasager va fi altă persoană (de exemplu: comanda efectuată de către personalul hotelului sau restaurantului pentru client[13]), în cazul dat aplicându-se toate regulile specificate în partea generală a Codului civil cu privire la contractul în folosul unui terț.

De asemenea, contractul de transportare în regim de taxi poate fi încheiat fără ca, în cadrul raportului dat, să participe vreun pasager, și anume în cazul transportului de bagaje în regim de taxi, contractul dat având aceleași efecte jurdice ca contractul în folosul unei terțe persoane.

La fel, în cazul în care comanda taxiului se efectuează de către o persoană, iar în taxi urcă persoana care a efectuat comanda și alte persoane, atunci parte a contractului va fi considerată persoana care a efectuat comanda, adică nemijlocit a încheiat contractul, celelalte fiind pasageri.

Ca urmare a efectuării comenzii și acceptării acesteia de către transportator, îmbarcării în taxiul liber care staționează sau la semnalul persoanei începe executarea contractului de pasageri și bagaje în regim de taxi.

În urma celor relatate mai sus, constatăm că, deși contractul de transportare a pasagerilor și bagajelor în regim de taxi este un contract deosebit nu doar de alte tipuri de contracte, dar și de celelalte contracte de transport, totuși la încheierea acestuia sunt utilizate regulile generale ale normelor civile adaptate, desigur, la genul dat de transport.


[1]. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86 din 22 iunie 2002, în vigoare din 12 iunie 2003.
[2]. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 247-248 din 15 august 2014, în vigoare din 15 septembrie 2014.
[3]. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 124-125 din 8 septembrie 2006.
[4]. Chibac Gh., ”Contractul de transport (comentariu). Dispoziţii generale cu privire la transport”, Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova 4/7, 2004.
[5]. Conform art. 5 al Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 17 septembrie 2014 transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale este serviciul de transport rutier distinct faţă de transportul rutier de persoane prin servicii regulate ori transportul rutier de persoane prin servicii regulate speciale, caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane constituite la iniţiativa clientului sau a operatorului de transport rutier.
[6]. Stănescu C., Bîrsan C., ”Drept civil. Teoria generală a obligațiilor,” 2000, pag. 42, citat în Baieș S., ș.a, ”Teoria generală a obligațiilor,” op.cit. pag. 159.
[7]. Monitorul Oficial al României nr. 45 din 28 aprilie 2003.
[8]. Mihalache I., ”Dreptul Transporturilor. Manual”, Chișinău: Tipografia „Europress”, 2012, pag. 203.
[9]. Cotruță I., ”Transportul public în regim de taxi: Probleme și soluții,” Chișinău: IDIS „Viitorul”, 2007, p. 14.
[10]. Disponibil aici.
[11]. Mihalache I., op. cit., pag. 202.
[12]. Baieș S., Mîțu Gh., Cazac O. ș.a., ”Drept civil: Teoria generală a obligațiilor,” Chișinău: „Tipografia Centrală”, 2014, pag. 118.
[13]. Hotărârea nr. 1209 din 8 noiembrie 2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică prevede ca obligație pentru barman și portar cunoașterea datelor de contact a serviciilor de taxi.


Daniela Școlnic

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Arii de practică

Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică
Specialişti
Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică