« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept comercial
CRAZNIC
 

Întrebare preliminară cu privire la prețurile carburanților și practica comercială neloială
16.02.2016 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Judecătorul de contencios administrativ suprem austriac se întreabă cu privire la modificarea prețului carburanților. (C-565/15)

Situația de fapt:
1. aproprierea legislațiilor
2. dispoziție națională care restricţionează posibilitatea operatorului unei stații de distribuție a carburanților de a modifica prețurile carburanților, fiind admisă o singură majorare pe zi a prețului de vânzare
3. conformitatea cu dreptul Uniunii a efectelor unei astfel de dispoziții națioanle
4. necesitatea unei analize de la caz la caz
5. necesitatea de a afla ce aspecte ar trebui avute în vedere de către instanța națională la analiza de la caz la caz, și în lumina hotărârii Curții pronunţate în cauza C-540/08.

Dispoziții incidente: articolele 5-9 din Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori

Articolul 5
Interzicerea practicilor comerciale neloiale

(1) Se interzic practicile comerciale neloiale.
(2) O practică comerciale este neloială în cazul în care:
a) este contrară cerinţelor diligentei profesionale
şi
b) denaturează sau poate denatura semnificativ comportamentul economic cu privire la un produs al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia îi este adresat sau al membrului mediu al unui grup în cazul în care o practică comercială este orientată către un grup particular de consumatori.
(3) Practicile comerciale care pot denatura semnificativ comportamentul economic al unui grup de consumatori identificabil în mod clar deoarece aceştia sunt deosebit de vulnerabili la practica utilizată sau la produsul aferent datorită unei infirmităţi mintale sau fizice, vârstei sau credulităţii, într-o situaţie pe care comerciantul o poate anticipa cu uşurinţă, se evaluează din perspectiva membrului mediu al grupului. Această dispoziţie nu aduce atingere practicii publicitare curente şi legitime care constă din formularea unor afirmaţii exagerate sau care nu trebuie înţelese în sens literal.
(4) Sunt neloiale în special practicile comerciale care:
a) sunt înşelătoare în sensul articolelor 6 şi 7
sau
b) sunt agresive în sensul articolelor 8 şi 9.
(5) Anexa I conţine lista practicilor comerciale considerate neloiale în orice situaţie. Lista unică se aplică în toate statele membre şi poate fi modificată numai prin revizuirea prezentei directive.

Articolul 6
Acţiuni înşelătoare

(1) O practică comercială se consideră înşelătoare în cazul în care conţine informaţii false şi, în consecinţă, este mincinoasă sau, în orice alt fel, inclusiv prin prezentarea generală, induce sau poate induce în eroare consumatorul mediu, chiar dacă informaţia este corectă în fapt, cu privire la unul sau mai multe dintre următoarele elemente şi, în oricare dintre situaţii, determină sau poate determina o decizie comercială pe care consumatorul nu ar fi luat-o în altă situaţie:
a) existenţa sau natura produsului;
b) principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi disponibilitatea, avantajele, riscurile, execuţia, compoziţia, accesoriile, asistenţa post-vânzare a consumatorilor, soluţionarea reclamaţiilor, metoda şi data fabricaţiei sau furnizării, livrarea, adecvarea pentru utilizarea preconizată, utilizarea, cantitatea, specificaţiile, originea geografică sau comercială sau rezultatele care pot fi aşteptate în urma utilizării sau rezultatele şi caracteristicile esenţiale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului;
c) amploarea implicării comerciantului, motivaţia practicii comerciale şi natura procesului de vânzare, orice afirmaţie sau simbol care sugerează sponsorizarea sau sprijinul direct sau indirect acordat comerciantului sau produsului;
d) preţul sau modalitatea de calcul a preţului sau existenţa unui avantaj specific în ceea ce priveşte preţul;
e) necesitatea unui serviciu, a unei piese, înlocuiri sau reparaţii;
f) natura, calităţile şi drepturile comerciantului sau ale reprezentantului său, precum identitatea şi patrimoniul, calificările, statutul, aprobarea, afilierea sau relaţiile sale şi drepturile de proprietate industrială, comercială sau intelectuală sau premiile şi distincţiile sale;
g) drepturile consumatorilor, inclusiv dreptul de înlocuire sau de rambursare în conformitate cu prevederile Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe (1) sau riscurile pe care le poate întâmpina.
(2) De asemenea, se consideră că o practică comercială este înşelătoare în cazul în care, analizând faptele, ţinând seama de toate caracteristicile şi circumstanţele, aceasta determină sau poate determina consumatorul mediu să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat-o în altă situaţie şi în cazul în care implică:
a) orice activitate de comercializare a unui produs, inclusiv publicitatea comparativă, care creează confuzie cu produse, mărci comerciale, denumiri comerciale sau alte semne distinctive ale unui concurent;
b) nerespectarea de către comerciant a angajamentelor din codul de conduită pe care comerciantul s-a angajat să îl respecte, cu condiţia ca:
(i) angajamentul să nu fie o simplă afirmaţie, ci o obligaţie asumată în mod ferm şi care poate fi verificată
şi
(ii) comerciantul să indice în cadrul unei practici comerciale că respectă codul respectiv.

Articolul 7
Omisiuni înşelătoare

(1) O practică comercială se consideră înşelătoare în cazul în care, analizând faptele şi ţinând seama de toate caracteristicile şi circumstanţele, precum şi de limitele proprii mediului de comunicare utilizat, omite o informaţie semnificativă de care consumatorul mediu are nevoie în contextul respectiv pentru a lua o decizie comercială în cunoştinţă de cauză şi care, în consecinţă, determină sau poate determina consumatorul mediu să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat-o în alte împrejurări.
(2) De asemenea, o practică comercială se consideră omisiune înşelătoare în cazul în care, ţinând seama de toate aspectele descrise la alineatul (1), un comerciant disimulează o informaţie semnificativă prevăzută la alineatul respectiv sau o furnizează într-o manieră neclară, neinteligibilă, ambiguă sau nepotrivită sau dacă nu îşi declară intenţia comercială adevărată în cazul în care aceasta nu reiese deja din context sau în cazul în care, în orice situaţie, aceasta determină sau poate determina consumatorul mediu să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat-o în alte împrejurări.
(3) În cazul în care mediul de comunicare folosit pentru practica comercială respectivă impune limite de spaţiu şi timp, aceste limite şi orice alte măsuri luate de comerciant pentru a pune informaţia la dispoziţia consumatorilor prin alte mijloace se iau în considerare atunci când se decide dacă au fost omise informaţii.
(4) În cazul unei invitaţii de a cumpăra, următoarele informaţii se consideră semnificative, în cazul în care nu reies deja din context:
a)principalele caracteristici ale produselor, în mod corespunzător cu mediul de comunicare utilizat şi cu produsul în cauză;
b) adresa geografică şi identitatea comerciantului, precum sediul social şi, după caz, adresa geografică şi identitatea comerciantului în numele căruia acţionează;
c) preţul cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat în avans în mod satisfăcător dată fiind natura produsului, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau cheltuielile poştale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod satisfăcător, menţionarea faptului că aceste costuri ar putea fi suportate de consumator;
d) modalităţile de plată, livrare, executare şi soluţionare a reclamaţiilor, în cazul în care diferă de condiţiile de diligentă profesională;
e)pentru produsele şi tranzacţiile care implică dreptul de retractare sau de anulare, existenţa unui asemenea drept.
(5) Informaţiile prevăzute de legislaţia comunitară privind comunicarea comercială, inclusiv publicitatea sau comercializarea, a căror listă incompletă este prevăzută de anexa II, se consideră semnificative.

Articolul 8
Practici comerciale agresive

O practică comercială se consideră agresivă în cazul în care, analizând faptele şi ţinând seama de toate caracteristicile şi circumstanţele, modifică sau poate modifica în mod semnificativ, prin hărţuire, constrângere, inclusiv prin forţă fizică sau printr-o influenţă nejustificată, libertatea de alegere sau conduită a consumatorului mediu şi, prin aceasta, îl determină sau îl poate determina să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat-o în altă situaţie.

Articolul 9
Folosirea hărţuirii, constrângerii sau a influenţei nejustificate

Atunci când se determină dacă o practică comercială foloseşte hărţuirea, constrângerea, inclusiv forţa fizică sau influenţa nejustificată, se ţine seama de:
(a) momentul, locul, natura şi persistenţa ei;
(b) folosirea de limbaj şi comportament ameninţător sau nejustificat;
(c) exploatarea de către comerciant, în cunoştinţă de cauză, a oricărui eveniment nefast sau a oricărei situaţii deosebit de grave care afectează modul de a judeca al consumatorilor, pentru a influenţa decizia consumatorului cu privire la produs;
(d) orice bariere necontractuale, oneroase sau disproporţionate, impuse de comerciant în cazul în care un consumator doreşte să-şi exercite drepturile contractuale, inclusiv dreptul de a rezilia un contract sau de a se îndrepta spre un alt produs sau comerciant;
(e) orice ameninţare de intentare a unei acţiuni care nu este posibilă din punct de vedere legal.

Pertinența pentru România: în țara noastră, dispozițiile invocate au fost transpuse prin articolele nr. 4, 6, 7, 8, 9 din Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, modificată și completată prin Legea nr. 130/2010, Legea nr. 33/2015 și prin Ordonanța nr. 37/2015

Articolul 4

(1) O practică comercială este incorectă dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
(la data 07-sep-2015 Art. 4, alin. (1) din titlul I, capitolul II modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 37/2015 )
a) este contrară cerinţelor diligenţei profesionale;
b) deformează sau este susceptibilă să deformeze în mod esenţial comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează ori al membrului mediu al unui grup, atunci când o practică comercială este adresată unui anumit grup de consumatori.
(2) Practicile comerciale susceptibile să deformeze în mod esenţial comportamentul economic al unui anumit grup vulnerabil de consumatori, clar identificabil, trebuie evaluate din perspectiva membrului mediu al grupului. Grupul de consumatori este cu precădere vulnerabil la respectiva practică sau la produsul la care aceasta se referă, din motive de infirmitate mentală sau fizică, de vârstă sau de credulitate, comportamentul economic al acestuia putând fi în mod rezonabil prevăzut de comerciant. Această prevedere nu aduce atingere practicilor publicitare obişnuite şi legitime ce constau în declaraţii exagerate sau declaraţii ce nu sunt destinate a fi luate ca atare.
(3) Practicile comerciale incorecte sunt, în special, cele:
a) înşelătoare, în sensul prevederilor art. 6 şi 7;
b) agresive, în sensul prevederilor art. 8 şi 9.
(4) Lista practicilor comerciale care, în orice situaţie, se consideră incorecte este prevăzută în anexa nr. 1.

Articolul 6

(1) O practică comercială este considerată ca fiind acţiune înşelătoare dacă aceasta conţine informaţii false sau, în orice situaţie, inclusiv în prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determină, fie este susceptibilă a-l determina pe consumator să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informaţiile sunt, în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
a )existenţa sau natura produsului;
b) principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, riscurile, fabricarea, compoziţia, accesoriile, asistenţa acordată după vânzare şi instrumentarea reclamaţiilor, modul şi data fabricaţiei sau prestării, livrarea, capacitatea de a corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, specificaţiile, originea geografică sau comercială, rezultatele care se pot obţine din utilizarea sa, rezultatele şi caracteristicile esenţiale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului;
c) perioada pentru care comerciantul se angajează, motivele utilizării practicii comerciale şi natura desfăşurării vânzării, precum şi toate declaraţiile sau toate simbolurile care ar induce o legătură între produs sau comerciant şi o sponsorizare sau o aprobare, direct ori indirect;
d) preţul sau modul de calcul al preţului ori existenţa unui avantaj specific al preţului;
e) necesitatea service-ului, a unei piese separate, a înlocuirii sau a reparării;
f) natura, competenţele şi drepturile comerciantului sau ale reprezentantului său, cum ar fi: identitatea şi patrimoniul, calificările sale, statutul, autorizarea, afilierea sau legăturile sale, drepturile de proprietate industrială, de autor sau comercială ori recompense şi distincţii primite;
g) drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de a beneficia de reparare, de înlocuire sau de restituire a contravalorii ca urmare a rezoluţiunii contractului, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, sau riscurile pe care consumatorul le poate întâmpina.
(2) O practică comercială este, de asemenea, considerată ca fiind acţiune înşelătoare dacă, în contextul prezentării situaţiei de fapt, ţinând cont de toate caracteristicile şi circumstanţele, determină sau este susceptibilă să determine consumatorul mediu să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o. În acest caz, acţiunea înşelătoare este determinată de:
a) orice activitate de comercializare privind produsul, inclusiv publicitatea comparativă, creând o confuzie cu alt produs, marca, numele sau cu alte semne distinctive ale unui concurent;
b) nerespectarea de către comerciant a obligaţiilor prevăzute în codul de conduită pe care s-a angajat să îl respecte, dacă:
(i) angajamentul său nu este o aspiraţie, ci este ferm şi poate fi verificat;
(ii) acesta indică, în cadrul unei practici comerciale, că s-a angajat să respecte codul.

Articolul 7

(1) O practică comercială este considerată ca fiind omisiune înşelătoare dacă, în contextul prezentării situaţiei de fapt, ţinând cont de toate caracteristicile şi circumstanţele acesteia, precum şi de limitele mijloacelor de comunicare utilizate pentru transmiterea informaţiei omite o informaţie esenţială necesară consumatorului mediu, ţinând cont de context, pentru luarea unei decizii de tranzacţionare în cunoştinţă de cauză şi, prin urmare, determină sau este susceptibilă să determine luarea de către consumator a unei decizii de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o.
(2) O practică comercială este, de asemenea, considerată ca fiind omisiune înşelătoare atunci când, ţinând cont de aspectele prevăzute la alin. (1), un comerciant ascunde sau oferă într-un mod neclar, neinteligibil, ambiguu ori în contratimp o informaţie esenţială sau nu indică intenţia comercială a practicii, în cazul în care aceasta nu rezultă deja din context, şi când, în oricare dintre cazuri, consumatorul mediu este determinat sau este susceptibil a fi determinat să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o.
(3) În cazul în care mijloacele de comunicare utilizate pentru transmiterea practicilor comerciale impun limite în spaţiu sau în timp, în momentul determinării practicii ca fiind sau nu omisiune înşelătoare, se va ţine cont de aceste limite, precum şi de orice măsuri luate de către comerciant în vederea punerii informaţiei la dispoziţia consumatorului prin alte mijloace.
(4) În cazul unei invitaţii de a cumpăra, următoarele informaţii sunt considerate esenţiale, dacă nu rezultă deja din context:
a) caracteristicile principale ale produsului, ţinând cont de mijlocul de comunicare utilizat şi de produs;
b) sediul şi celelalte date de identificare ale comerciantului şi, în cazul în care acţionează pe seama altui comerciant, sediul şi celelalte date de identificare ale acestuia;
c) preţul cu toate taxele incluse sau, dacă preţul nu poate fi în mod rezonabil calculat în avans, ţinând cont de natura produsului, modalitatea de calcul al acestuia. De asemenea, unde este cazul, toate costurile adiţionale pentru transport, livrare sau taxele poştale ori, în cazul în care aceste cheltuieli nu pot fi, în mod rezonabil, calculate în avans, precizarea că pot exista costuri adiţionale ce trebuie suportate de consumator;
d) modalităţile de plată, livrare, executare şi cercetare a reclamaţiilor, dacă acestea diferă de condiţiile cerute de diligenta profesională;
e) pentru produsele şi tranzacţiile ce implică un drept de renunţare sau de reziliere, menţionarea acestui drept.
(5)I nformaţiile prevăzute în legislaţie, care se referă la prezentările comerciale, inclusiv la publicitate sau comercializare, sunt esenţiale. Lista nelimitativă a acestora este cuprinsă în anexa nr. 2.
Articolul 8

O practică comercială este considerată agresivă dacă, în contextul prezentării situaţiei de fapt şi ţinând cont de toate caracteristicile şi circumstanţele, limitează sau este susceptibilă să limiteze în mod semnificativ libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului mediu cu privire la produs, prin hărţuire, constrângere, inclusiv prin utilizarea forţei fizice sau prin influenţa nejustificată şi, prin urmare, determină sau este susceptibilă să determine consumatorul să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o.
Articolul 9

Pentru a determina dacă o practică comercială recurge la hărţuire, constrângere, inclusiv la forţă fizică sau la influenţă nejustificată, se iau în considerare următoarele elemente:
a) momentul, locul desfăşurării, natura şi/sau durata acesteia;
b) recurgerea la ameninţare, la un limbaj sau la un comportament abuziv;
c) exploatarea de către comerciant a unei situaţii nefericite sau a unei circumstanţe speciale, de o asemenea gravitate încât afectează raţionamentul consumatorului mediu şi de care comerciantul este conştient, în scopul influenţării deciziei consumatorului cu privire la produs;
d) orice obstacol oneros sau disproporţionat, neprevăzut în contract, impus de comerciant, atunci când consumatorul doreşte să îşi exercite drepturile contractuale, inclusiv dreptul de a înceta contractul sau de a schimba produsul ori de a se adresa unui alt comerciant;
e) orice ameninţare cu măsuri, în situaţia în care acestea nu pot fi luate în mod legal.

Mihaela Mazilu-Babel (selecție, situație de fapt și dispoziții incidente)
Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Adina Mihalache (pertinența pentru România)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 
Secţiuni: CJUE, Concurență, Drept comercial, Dreptul Uniunii Europene, Energie, Media & Publicitate, Protecția consumatorilor | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD