Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Fiscalitate SELECTED Studii

Notari, atenţie! Tranzacţiile din patrimoniul personal nu mai sunt la fel ca în anii precedenţi şi ANAF nu v-a informat

18 martie 2016 | Daniel UDRESCU

Capcanele Noului Cod fiscal, cu privire la contractele de asociere pentru construirea unui imobil sunt din nou în grădina notarilor publici. Potrivit art. 125 alin. (2) din noul Cod fiscal în cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, asociații au obligația să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activității, care să cuprindă inclusiv date referitoare la:
a) părțile contractante;
b) obiectul de activitate și sediul asociației;
c) contribuția asociaților în bunuri și drepturi;
d) cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuției fiecăruia;
e) desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice;
f) condițiile de încetare a asocierii. Contribuțiile asociaților conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociație. Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul să refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.

Toţi am auzit de ororile Formularului 088. Cam acelaşi lucru prevede şi art. 125 alin. (2) lit. f): „Organul fiscal are dreptul să refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.”  De regulă, contractele de asociere pentru construirea unui imobil nu prevăd sediul „asociaţiei” de la alin. (2) lit. b), pentru că asocierile între persoane fizice, nu prea au sediu, persoanele având domiciul.  Norma metodologică 41 (2. d) aduce un pic de lumină în sensul în care: „Prin sediul asociației se înțelege locul principal de desfășurare a activității asociației.”  Din punct de vedere al construirii unui imobil, acest lucru este eronat, pentru că la locul construirii este un teren viran până la începerea construirii/primirii autorizaţiei. Probabil că legiuitorul a ignorat aspecte, care reprezintă o cotă importantă din activitatea domeniului construcţiilor, legea putând avea opţiunea desemnării sediului ca fiind cel al unui asociat.

Diferit faţă de anul trecut, prevederile alin. (3), aduc în discuţie necesitatea unei evidenţe clare a dovezii provenienţei bunurilor sau drepturilor (inclusiv băneşti): În cazul în care între membrii asociați există legături de rudenie până la gradul al patrulea inclusiv, părțile sunt obligate să facă dovada că participă la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra cărora au drept de proprietate. Pot fi membri asociați și persoanele fizice care au dobândit capacitate de exercițiu restrânsă.

Aliniatul (4) solicită asocierilor să depună până la 15 martie declaraţii anuale de venit, care vor cuprinde distribuţia venitului pe asociaţi, ce se distribuie conform aliniatului (5).  Norma metodologică 41. (4. Teza II) la art 125 prevede ca:

O copie de pe declarație se transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat. Pe baza acestei copii, asociații vor cuprinde venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asociației în declarația privind venitul realizat.

Aliniatul (6) trebuie interpretat în sensul în care asocierile dintre persoane fizice cu privire la contractele de asociere pentru construirea unui imobil sunt supuse tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, pentru categoria de venituri în care este încadrat, respectiv cea a art. 111 – venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Tocmai pentru că acest venit este cu reţinere la sursă, necesitatea unei duble raportări este evidentă, deci nu este necesară depunerea unei declaraţii anuale de venit pentru persoanele fizice ce sunt asociate cu alte persoane fizice, patrimoniul fiind unul personal.

O surpriză mare vor avea cei care au asocieri între firme şi persoane fizice, deoarece alin. (8)–(10) introduce o nouă categorie, ce nu a trecut încă testul Curţii Constituţionale. De regulă, o persoană fizică, chiar şi neplătitoare de TVA se asocia cu terenul şi primea la schimb un apartament, iar persoana juridică se ocupa de construire. Acum, chiar şi pentru teren, ce este contribuit asocierii de persoana fizică va fi impus cu o cotă de 16% din profit:

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

În cazul asocierilor dintre o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II – Impozitul pe profit – și o persoană fizică sau orice altă entitate – asociere fără personalitate juridică (indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfășurată de persoana fizică) se distribuie un/o venit net/pierdere netă asociatului persoană fizică proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere stabilit pe baza regulilor prevăzute la titlul II. Impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reține și se plătește de către persoana juridică, potrivit regulilor prevăzute la titlul II (IMPOZIT PE PROFIT) și reprezintă impozit final. Pierderile nu se compensează și nu se reportează potrivit prevederilor titlului IV. Contribuabilul persoană fizică nu are obligații fiscale potrivit titlului IV.

Conform art. 125 alin. (2) lit. c) contribuția asociaților este în bunuri și drepturi. Ca urmare, terenul, ca bun, intră în patrimoniul asocierii;  Ce se întâmplă, însă, cu asocierile care contribuie cu dreptul de superficie? Acesta, conform definiţiei de mai sus, este tot o contribuţie de drept, chiar dacă dreptul de proprietate asupra terenului nu este contribuit. În acest caz, avem complicaţii ce nu sunt prevăzute de Codul fiscal şi trebuie interpretate luând în considerare norma metodologică  55. (1), în aplicarea art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, atunci când se livrează un corp funciar unic format din construcția și terenul pe care aceasta este edificată, identificat printr-un singur număr cadastral:
a) terenul pe care s-a edificat construcția urmează regimul construcției, dacă valoarea acestuia este mai mică decât valoarea construcției, așa cum rezultă din raportul de expertiză/evaluare;
b) construcția va urma regimul terenului pe care este edificată, dacă valoarea acesteia este mai mică decât valoarea terenului așa cum rezultă din raportul de expertiză/evaluare;
c) dacă terenul și construcția au valori egale, așa cum rezultă din raportul de expertiză/evaluare, regimul corpului funciar se stabilește în funcție de bunul imobil cu suprafața cea mai mare. Se va avea în vedere suprafața construită desfășurată a construcției.

Pentru cazul în care proprietarul terenului vinde terenul şi proprietarul construcţiei vinde construcţia, avem din nou o situaţie nouă ce poate fi interpretată ca asociere indirectă, la fel netratată de Codul fiscal, dar existentă ca practică.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru alin (9):

 În cazul asocierilor dintre o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – și o persoană fizică sau o entitate – asociere fără personalitate juridică (indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfășurată de persoana fizică), pentru impunerea veniturilor distribuite asociatului persoană fizică proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere, se aplică regulile prevăzute la titlul III. Impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reține și se plătește de către persoana juridică, potrivit regulilor prevăzute la titlul III și reprezintă impozit final. Pierderile nu se compensează și nu se reportează potrivit prevederilor titlului IV. Contribuabilul persoană fizică nu are obligații fiscale potrivit titlului IV.

În baza normei metodologice 41. 2 la art. 125 din Codul fiscal asociatul desemnat conform prevederilor art. 125 alin. (2) din Codul fiscal are și următoarele obligații:
a) să asigure organizarea și conducerea evidențelor contabile, în conformitate cu prevederile cap. II al titlului IV din Codul fiscal;
b) să determine venitul net/pierderea obținut/obținută în cadrul asociației, precum și distribuirea venitului net/pierderii pe asociați potrivit prevederilor art. 125 alin. (5) din Codul fiscal;
c) să depună o declarație privind veniturile și cheltuielile estimate, la termenele stabilite, la organul fiscal la care asociația este înregistrată în evidența fiscală, în conformitate cu prevederile art. 121 din Codul fiscal;
d) să înregistreze contractul de asociere, precum și orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociația este înregistrată în evidența fiscală, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia. Prin sediul asociației se înțelege locul principal de desfășurare a activității asociației;
e) alte obligații ce decurg din aplicarea titlului IV din Codul fiscal.
(3) În cazul asocierilor care realizează venituri din activități agricole impuse pe bază de norme de venit, asociatul desemnat are următoarele obligații:
a) să înregistreze contractul de asociere, precum și orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociația este înregistrată în evidența fiscală, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia. Prin sediul asociației se înțelege locul principal de desfășurare a activității asociației;
b) să determine venitul impozabil obținut în cadrul asociației, precum și distribuirea acestuia pe asociați potrivit prevederilor art. 107 alin. (2);
c) alte obligații ce decurg din aplicarea titlului IV din Codul fiscal.

Norma metodologică 41 (6) la art. 125 prevede că în cazul modificării cotelor de participare în cursul anului, pentru distribuirea venitului net anual, se va proceda astfel:
a) se determină un venit net/o pierdere intermediar/intermediară la sfârșitul lunii în care s-au modificat cotele pe baza venitului brut și a cheltuielilor, astfel cum acestea sunt înregistrate în evidențele contabile;
b) venitul net/pierderea intermediar/intermediară se alocă fiecărui asociat, în funcție de cotele de participare, până la data modificării acestora;
c) la sfârșitul anului, din venitul net/pierderea anual/anuală se deduce venitul net/pierderea intermediar/intermediară, iar diferența se alocă asociaților, în funcție de cotele de participare ulterioare modificării acestora;
d) venitul net/pierderea anual/anuală distribuit/distribuită fiecărui asociat se determină prin însumarea veniturilor nete/pierderilor intermediare determinate potrivit lit. b) și c).

Daniel Udrescu

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership