« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
 
 1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la concurența pe piața produselor agricole. UPDATE: decizia finală Cour de Cassation
30.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

30 august 2019: Cour de Cassation, în septembrie 2018, a anulat, în urma hotărârii CJUE, întreaga decizie a instanței de apel și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel (Curtea de Apel din Paris), dar într-o altă compoziție. Motivul de recurs care a condus la anularea hotărârii a fost invocat ex officio:

Mais sur le moyen relevé d’office, en application de l’article 620 du code de procédure civile, suggéré par le demandeur au pourvoi :

Vu les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, ensemble l’article 2 du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, l’article 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, l’article 122, premier alinéa, et les articles 175 et 176 du règlement n° 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt du 14 novembre 2017 de la CJUE (C-671/15) que si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d’informations stratégiques peuvent être soustraites à l’interdiction des ententes prévue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elles sont convenues entre membres d’une même OP ou d’une même AOP reconnue par un État membre et qu’elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l’organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu’elles sont convenues entre différentes OP ou AOP ainsi qu’avec des entités non reconnues dans le cadre de l’organisation commune du marché concerné ;

Attendu que pour dire qu’il n’est pas établi que les entités sanctionnées ont enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce, après avoir constaté que, pendant toute la période visée par le grief, tant la réglementation de l’organisation commune de marché mise en place dans le secteur des fruits et légumes que les dispositions du droit interne avaient, pour les besoins de la réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune, attribué aux organismes collectifs mis en cause des missions particulières qui s’inscrivaient dans un cadre dérogatoire au droit de la concurrence, l’arrêt relève qu’il existe des difficultés d’interprétation de la réglementation OCM sur l’étendue exacte et les limites de la mission de régularisation des prix assignée aux OP et AOP et retient qu’il n’est pas indiscutablement démontré que les pratiques incriminées de fixation collective de prix minimum aient dépassé ces limites ; qu’il retient encore, s’agissant des concertations portant sur les quantités d’endives mises sur le marché, qu’il n’est pas établi avec certitude que les organismes poursuivis seraient sortis des limites des missions qui leur étaient légalement assignées tendant, en application de la réglementation OCM, à assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et qualité, et à harmoniser les disciplines de production ;

Qu’en se déterminant ainsi, en retenant que les pratiques litigieuses pouvaient être soustraites à l’application des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce, sans rechercher si les conditions d’une telle soustraction à l’interdiction des ententes étaient réunies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée;

Notă MMB: Ce are Franța și România nu are? Articolul 620:

Article 620

La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant.

Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit.

România are doar:

Art. 494: Reguli privind judecata
Dispoziţiile de procedură privind judecata în primă instanţă şi în apel se aplică şi în instanţa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în prezenta secţiune.

Art. 496: Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de recurs
(1)Instanţa, verificând toate motivele invocate şi judecând recursul, îl poate admite, îl poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui.

Art. 497: Soluţiile pe care le poate pronunţa Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în caz de casare, trimite, o singură dată în cursul procesului, cauza spre o nouă judecată instanţei de apel care a pronunţat hotărârea casată ori, atunci când este cazul şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480 alin. (3), primei instanţe, a cărei hotărâre este, de asemenea, casată. Atunci când interesele bunei administrări a justiţiei o cer, cauza va putea fi trimisă oricărei alte instanţe de acelaşi grad, cu excepţia cazului casării pentru lipsă de competenţă, când cauza va fi trimisă instanţei competente sau altui organ cu activitate jurisdicţională competent potrivit legii. În cazul în care casarea s-a făcut pentru că instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti sau când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat, cererea se respinge ca inadmisibilă.

Pentru detalii cu privire la situația de fapt, redau următoarele din Concluziile AG (inițial publicasem un text în care eronat afirmasem că pronunțarea Cour de Cassation fusese făcută în detrimentul celor care introduseseră recursul. De fapt, recursul a fost introdus de autoritatea franceză competentă în materia concurenței ce aplicase o amendă în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, și care și-a văzut ulterior modificată această decizie administrativă de către instanța de apel. Pe de altă parte, rămâne în continuare de discutat problema ce ar fi dată de articolul 502 NCPC din România atunci când în recurs, CJUE va pronunța o decizie preliminară ce ar fi contrară celui ce a introdus recursul și care va trebui apoi să fie respectată de către instanța de recurs. Franța, spre deosebire de România, nu are un astfel de articol (precum art. 502 NCPC) precizat la secțiunea ce privește recursul pe rolul Cour de Cassation):

2. Prezenta cerere de decizie preliminară a fost depusă în cadrul unui recurs formulat de președintele Autorité de la concurrence (Autoritatea din domeniul Concurenței) împotriva hotărârii din 15 mai 2014 a Cour d’appel de Paris (Curtea de Apel din Paris, Franța) care a modificat Decizia nr. 12–D–08 din 6 martie 2012 privind unele practici de punere în aplicare în sectorul producției și al comercializării andivelor (denumită în continuare „decizia în litigiu”) a Autorité de la concurrence. Prin această decizie, respectiva autoritate, în temeiul în special al articolului 101 alineatul (1) TFUE, a constatat și a sancționat, cu aproximativ 4 milioane de euro, o înțelegere complexă și continuă cu o durată de 14 ani pe piața franceză a andivelor.

:: decizia finală Cour de Cassation

15 noiembrie 2017: Curtea, Marea Cameră, declară:

Articolul 101 TFUE coroborat cu articolul 2 din Regulamentul nr. 26 al Consiliului din 4 aprilie 1962 de aplicare a anumitor reguli de concurență în domeniul producției și comercializării de produse agricole, cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor, cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al Consiliului din 24 iulie 2006 de aplicare a anumitor norme de concurență în domeniul producției și comerțului cu produse agricole, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007, cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 al Consiliului din 26 septembrie 2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor și legumelor și de modificare a Directivelor 2001/112/CE și 2001/113/CE și a Regulamentelor (CEE) nr. 827/68, (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96, (CE) nr. 2826/2000, (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 318/2006 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96, precum și cu articolul 122 primul paragraf și cu articolele 175 și 176 din Regulamentul nr. 1234/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009, trebuie interpretat în sensul că:

– practici care vizează stabilirea colectivă a unor prețuri minime de vânzare, o concertare privind cantitățile introduse pe piață sau schimburi de informații strategice, precum cele în discuție în litigiul principal, nu pot ieși de sub incidența interdicției privind înțelegerile, prevăzută la articolul 101 alineatul (1) TFUE, atunci când au fost convenite între diferite organizații de producători sau asociații ale organizațiilor de producători, precum și cu entități nerecunoscute de un stat membru în scopul realizării unui obiectiv definit de legiuitorul Uniunii Europene în cadrul organizării comune a pieței vizate, precum organizațiile profesionale care nu au statut de organizație de producători, de asociație a organizațiilor de producători sau de organizație interprofesională în sensul reglementării Uniunii Europene și

– practici care vizează o concertare privind prețurile sau cantitățile introduse pe piață sau schimburi de informații strategice, precum cele în discuție în litigiul principal, pot ieși de sub incidența interdicției privind înțelegerile, prevăzută la articolul 101 alineatul (1) TFUE, atunci când sunt convenite între membri ai aceleiași organizații de producători sau ai aceleiași asociații a organizațiilor de producători recunoscute de un stat membru și sunt strict necesare pentru îndeplinirea obiectivului sau a obiectivelor atribuite organizației de producători sau asociației organizațiilor de producători vizate, în conformitate cu reglementarea Uniunii Europene. (s.n. – M.M.-B.)

:: hotărârea

***

21 martie 2016: Judecătorul suprem francez se întreabă cu privire la concurența pe piața produselor agricole. (C-671/15 APVE și alții)

Situația de fapt:
1. concurență;
2. posibilitatea ca niște acorduri, decizii sau practici adoptate de organizații de producători, de asocieri de organizații de producători și de organizații profesionale, să poată fi calificate drept anticoncurențiale;
3. necesitatea de a afla dacă anumite dispoziții dintr-un regulament UE care stabilesc, printre obiectivele atribuite organizațiilor de producători și asocierilor acestora, obiectivul de reglementare a prețurilor de producție și cel de adaptare a producției la cerere, în special în privința cantității, trebuie interpretate în sensul că practicilor de stabilire colectivă a unui preț minim, de concertare cu privire la cantitățile introduse pe piață sau de schimb de informații strategice, puse în aplicare de aceste organizații sau de asocierile lor, nu li se aplică interdicția înțelegerilor anticoncurențiale, în măsura în care urmăresc realizarea acestor obiective.

Dispoziții incidente:
1. articolul 101 TFUE
2. articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 26/1962
3. articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1184/2006
4. articolul 176 și articolul 122 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
5. articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2200/1996 – abrogat
6. articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 – abrogat

Corespondențe pentru România:
1. articolul 5 din Legea nr. 21/1996 a concurenței

Articolul 5

(1) Sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:
a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare;
b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;
c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare;
d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;
e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.
(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică înţelegerilor sau categoriilor de înţelegeri între întreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociaţiilor de întreprinderi, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci când acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de mărfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând, în acelaşi timp, consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părţile la respectiva înţelegere, decizie ori practică concertată;
b) impun întreprinderilor în cauză doar acele restricţii care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;
c) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o parte substanţială a pieţei produselor în cauză.
(3) Categoriile de înţelegeri, decizii şi practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum şi condiţiile şi criteriile de încadrare pe categorii sunt cele stabilite în regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art. 101 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de înţelegeri, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi sau practici concertate, denumite regulamente de exceptare pe categorii, care se aplică în mod corespunzător.
(4) Înţelegerile, deciziile şi practicile concertate prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) sau se încadrează în categoriile prevăzute la alin. (3), sunt considerate legale, fără a fi necesară notificarea acestora de către părţi şi emiterea unei decizii de către Consiliul Concurenţei.
(5) Sarcina probei unei încălcări a prevederilor alin. (1) revine Consiliului Concurenţei. Întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi care invocă beneficiul prevederilor alin. (2) sau (3) îi revine sarcina de a dovedi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de aceste alineate.
(6) Ori de câte ori Consiliul Concurenţei aplică prevederile alin. (1) înţelegerilor, deciziilor sau practicilor concertate, în măsura în care acestea pot afecta comerţul între statele membre, acesta aplică, de asemenea, prevederile art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

2. articolul 7 și articolul 8 alineatele (1) și (3) din Ordinul nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, modificat și completat de Ordinul nr. 200/2009, Ordinul nr. 280/2010, Ordinul nr. 148/2011 și de Ordinul nr. 1002/2013

Articolul 7

(1) Persoana juridică sau partea clar definită a unei persoane juridice, constituite din producători, care respectă prevederile prezentului ordin poate obţine, la cerere, recunoaşterea ca organizaţie de producători pentru produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructelor şi legumelor, conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 8 (extras)

(1) În vederea obţinerii recunoaşterii, persoana juridică sau partea clar definită a unei persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie constituită din minimum 5 membri;
b) să dovedească o valoare a producţiei comercializate de minimum 1.000.000 de lei;
c) să respecte toate criteriile prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Organizaţiile de producători acţionează în numele şi în interesul membrilor în toate problemele de natură economică.

Mihaela Mazilu-Babel (selecție, situație de fapt și dispoziții incidente)
Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Adina Mihalache (corespondențe pentru România)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 
Secţiuni: CJUE, Concurență, Dreptul Uniunii Europene | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “Întrebare preliminară cu privire la concurența pe piața produselor agricole. UPDATE: decizia finală Cour de Cassation”

  1. Cauza este judecată de Marea Cameră. Concluziile AG vin pe 6 aprilie (cf. calendar curia).

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD