Secţiuni » Arii de practică » Business » Corporate
Corporate
DezbateriCărţiProfesionişti

Contestație la executare vizând nelămurirea hotărârii care se execută. Explicarea valenței sintagmei ”liber de orice sarcini” și sancționarea lipsei dreptului de preemțiune al chiriașului la cumpărarea imobilului închiriat în cadrul procedurii prev. de art. 598 alin. 1 teza I lit. c) C.pr.pen. Inaplicabilitate (1)


22 martie 2016 | Camelia BOGDAN

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

* Pentru comentariul acestei decizii click aici.

Decizia penală nr. 85 din 25 ianuarie 2016 pronunţată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală

Rezumat:
Procedura specială de lămurire a dispozitivului poate fi folosită de părţi doar în ipoteza în care dispozitivul hotărârii judecătoreşti nu este suficient de clar, fapt ce poate crea dificultăţi în procedura de executare silită, nefiind o cale menită să ducă la anularea ori modificarea titlului executoriu. Lămurirea sintagmei “liber de orice sarcini” și cenzurarea unui presupus drept de preemțiune la cumpărarea unor imobile trecute în patrimoniul statului justificat de împrejurarea că între firmele al căror beneficiar real este condamnatul au fost încheiate în mod legal contracte de închiriere nu derivă dintr-o nelămurire cuprinsă în dispozitivul sau în considerentele deciziei pronunțate: Curtea a explicat pe larg de ce în cuprinsul deciziei pronunțate nu există nicio nelămurire. Împrejurarea că instanța care a pronunțat decizia a cărei nu a găsit necesar să explice în decizia nr.888/8.08.2014 diferența dintre capitalul social al unei societăți și patrimoniul acesteia la instituirea dispoziției de indisponibilizare a tuturor bunurilor imobile și imobile, corporale și incorporale ale condamnatului D. V., care nu a transmis fiicelor sale prin contractul de donație autentificat sub nr. 1498/06.06.2006 de BNP „M. E.” aflat la filele nr. 231-234 vol. XIV dup decât părțile sociale/acțiunile al căror singur proprietar a declarat prin act autentic că este, nu și a activelor acestor societăți nu este de natură să confere vreo nelămurire dispozitivului deciziei a cărei lămurire se cere, fiind de notorietate aspectul că prin patrimoniu se înțelege totalitatea drepturilor și a obligațiilor cu valoare economică, precum și a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi, care aparțin unei persoane (fizice sau juridice), în timp ce capitalul social este definit ca suma tuturor aporturilor efectuate de asociați în vederea constituirii și funcționării unei societăți comerciale. Curtea a analizat însă în cuprinsul considerentelor deciziei a cărei lămurire se cere (decizia penală nr.888/A/08.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.25497/3/2012**) prevederile acestui contract de donație, de unde rezultă că persoana condamnată D.V. păstrează dreptul de dispoziție – cel mai important atribut al dreptului de proprietate – asupra tuturor activelor aflate în patrimoniul societăților aflate în cele 4 locații (str. G, B.F, Ș. București-P.nr. 25-27, str. P. nr. 1, județul Mureș). În considerentele deciziei nr.888 din 8.08.2014 figurează mențiunea potrivit căreia Curtea a cântărit, conform standardului de dovada impus de reglementările internaționale in materie a fi atins pentru a putea fi posibilă confiscarea de la terți, cel al balanței probabilităților (balance of probabilities), elementul intențional cu care intervenientele (fiicele condamnatului) au intrat in posesia acțiunilor A. 1 SA și S.C.C.AI. SA, conchizând că acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scopul transferului sau al achiziţionării era evitarea confiscării, pe baza unor elemente de fapt şi circumstanţe concrete, conjunct cu împrejurarea ca bunurile au fost obținute de interveniente cu titlu gratuit: Curtea a conchis, așadar, că acestea nu au intrat cu bună-credință în posesia bunurilor transmise prin contractul de donație.
Cu toate acestea, pentru considerente ce țin de acuratețe juridică și pentru garantarea accesibilității deciziilor judecătorești, având în vedere că activitatea de înfăptuire a justiției este serviciu public, nimic nu împiedică instanța care a pronunțat decizia în cadrul contestației având ca obiect lămurirea și întinderea dispozitivului deciziei nr.888/8.08.2014 conform disp. art. 598 alin. 1 lit. c) teza I C. proc. pen (judecătorii fiind chemați la deliberare să se pronunțe dacă dispozitivul deciziei a cărei lămurire se cere conține vreo nelămurire, nefăcând obiectul deliberării întinderea motivării) ca în considerentele deciziei să facă trimiteri la dispozițiile legale incidente avute în vedere la pronunțarea deciziei a cărei lămurire se cere.
De altfel, motivarea unei hotărâri judecătoreşti, în sensul strict juridic al cuvântului, înseamnă arătarea în scris a raţiunilor care determină pe judecător să respingă, sau să admită o cerere. Ea este o lucrare pur subiectivă şi cuprinde în sine tot respectul justiţiei şi tot meritul judecătorului .
Cuvinte-cheie: recuperarea produsului infracțiunii, confiscarea de la terți, produs direct și indirect al infracțiunii, obligația de cunoaștere a clientelei, etică financiară, criză financiară
Key-words: Asset recovery, third parties confiscation, direct and indirect proceeds of crime, Know Your Customer Regulations, financial ethics, financial crisis
Mots-Clés: Le recouvrement des avoirs criminels, la confiscation de tiers, les produits directs set indirects au profit de tiers, obligations de connaissance du client, éthique financière, crise financière.

Prin decizia penală nr. 85 din 25 ianuarie 2016 pronunţată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, instanță învestită cu soluționarea contestației la executare formulate de petenta A.S.1 a F. P. din cadrul ANAF, având ca obiect lămurirea dispozitivului Deciziei penale nr.888 din data de 08.08.2014 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 25497/3/2012** a justificat de ce în cuprinsul deciziei penale a cărei lămurire se cere nu figurează nicio nelămurire.
În cerere, contestatoarea A.S.1 a F. P. din cadrul ANAF a solicitat lămurirea dispozitivului deciziei, în sensul precizării dacă sintagma din dispozitiv „libere de orice sarcini” a fost folosită de instanţa penală în sensul nerecunoaşterii (denunţării contractelor de închiriere existente) valabilităţii şi existenței contractelor de închiriere existente asupra bunurilor imobile confiscate la data pronunţării Deciziei penale nr.888/08.08.2014.
Apelanta a solicitat lămurirea dispozitivului deciziei penale nr.888/A/2014 pronunţate de Curtea de Apel București-secția a II-a Penală, învederând că după comunicarea deciziei penale, în temeiul art.33 alin. 1 si 3 din Legea 656/2002 modificată raportat la prevederile art.112 alin.1 lit. e si art. 112 alin. 6 din C. pen., au trecut, conform dispoziţiilor instanţei, în proprietatea privată a Statului Român, libere de orice sarcini:
-imobilul teren intravilan in suprafaţa de 29.220,03 mp (conform actului de proprietate si in suprafaţa de 29.220,05 mp conform măsurătorilor) situat in B. sector 1, strada G., nr. 1D, identificat cu nr. cadastral si a construcţiilor aferente înscrise in aceeaşi carte funciara sub nr. cadastral ( nr. cf vechi, nr. cadastral vechi);
-imobilul teren intravilan in suprafaţa de 4457 mp situat in B. sector , strada G, nr.1B, identificat cu nr. cadastral înscris in CF a municipiului Bucureşti, sector 1 cu nr. ( nr. cadastral vechi, nr. cadastral vechi);
-imobilul teren intravilan în suprafaţa de 3000 mp situat in B., sector , strada G, nr.1B, identificat cu nr. cadastral înscris in CF a municipiului B., sector 1 cu nr.217469 si a construcţiilor aferente înscrise in aceeaşi carte funciara sub nr. cadastral (nr. cadastral vechi);
-imobilul situat in şoseaua B. – P., nr.25-27, sector , Bucureşti compus din teren în suprafaţă de 4184,41 mp si a construcţiei in suprafaţă de 3140 mp edificată pe această suprafaţă construită la sol de 1986,25 mp, înscrisă în CF cu nr. a localităţii Bucureşti cu nr. cadastral, aceste imobile fiind trecute în patrimoniul statului odată cu întreg patrimoniul, inclusiv îmbunătăţirile efectuate de foştii chiriaşi.
Contestatoarea a învederat instanței că imobilele menționate în dispozitivul deciziei penale nr.888/A/2014 pronunţate de Curtea de Apel București-secția a II-a penală au fost înscrise spre opozabilitate în evidențele organelor abilitate (A.N.C.P.I, D.G.I.T.L.1), iar Statului Român, prin MFP–D.G.R.F.P. București–, revenindu-i obligația de a proceda la valorificarea acestora prin procedura prevăzută de O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a Statului si O.U.G nr.7/15.04.2015, privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate.
Pentru valorificarea bunurilor confiscate, s-a achiziţionat de către organul fiscal un serviciu de expertiză evaluatoare fiind întocmite rapoarte de evaluare pentru cele 4 bunuri confiscate.
După stabilirea preţului de evaluare al bunurilor imobile confiscate conform procesului-verbal de evaluare nr. 551456/19.10.2015 bunurile evaluate au fost introduse în programul de valorificare, cu valorile stabilite de către Comisia de evaluare, însă până în prezent, nicio instituţie a statului nu a solicitat transmiterea lor în domeniul public al statului și în administrarea autorităţilor publice centrale, organul fiscal urmând să aplice dispoziţiile de valorificare ale acestor bunuri, respectiv vânzarea prin licitaţie publică conform art. 9 și urm. din O.G. nr.14/2007 si H.G. nr. 731/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a O.G. nr. 14/2007.
Învederează apelanta faptul că, pe tot parcursul procedurilor menţionate mai sus, chiriaşii ( S.C. A. 3 SA, S.A. TV G. SA și alţii) au solicitat noului proprietar–Statului Român–recunoaşterea existentei și valabilităţii contractelor de închiriere asupra celor 4 bunuri confiscate, noul proprietar considerând că instanţa penală, prin pronunţarea Deciziei nr. 888/2014, a dispus definitiv confiscarea celor 4 bunuri imobile si trecerea lor in patrimoniul statului „LIBERE DE ORICE SARCINI”, considerând eventuale sarcini și contractele de închiriere alături de celelalte tipuri de contracte existente asupra bunurilor (contract de credit, etc.), trecând astfel in patrimoniul statului nu numai bunul imobil liber (teren plus clădire) ci si întreg patrimoniul din care face parte bunul, precum si eventualele îmbunătăţiri existente asupra bunului la momentul confiscării.
Motivul pentru care a solicitat lămurirea clară a menţiunilor din dispozitivul Deciziei penale nr. 888/08.08.2014 referitoare la menţiunea confiscării imobilelor „libere de orice sarcini” derivă din împrejurarea că instanţele civile au ignorat dispoziţiile definitive ale instanţei penale si au recunoscut atât dreptul de folosinţă al chiriaşilor (SC. A. 3 S.A) cât si valabilitatea unor contracte existente asupra bunurilor confiscate la momentul pronunţaţii deciziei penale 888/08.08.2014.
Pentru motivele invocate mai sus si pentru a urgenta valorificarea bunurilor confiscate în baza deciziei nr. 888/08.08.2014, petenta a solicitat să se dispună lămurirea dispozitivului în sensul precizării dacă sintagma folosită de instanţa – TRECEREA BUNULUI CONFISCAT IN PATRIMONIUL STATULUI LIBER DE ORICE SARCINI a fost folosită de instanţa penală în sensul nerecunoaşterii (denunţării contractelor de închiriere existente) valabilităţii și existentei contractelor de închiriere existente asupra bunurilor confiscate la data pronunţării Deciziei penale nr. 888/A/ 08.08.2014.
Curtea, cu titlu prioritar, a argumentat, în fapt și în drept, motivele pentru care dispozitivul deciziei penale nr.888/A/08.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.25497/3/2012** nu conține nicio nelămurire.
Ab initio, Curtea a apreciat relevant a se preciza că aducerea la îndeplinire a ordinului de recuperare a produsului infracțiunii cuprins în acea decizie presupune luarea unor măsuri de către organele competente în faza de executare în vederea aducerii la bugetul de stat atât a celor 60.482.615 Euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii la care au fost obligați în solidar inculpaţii V.D., P. C., S. J. C., M. G., P. S., S.V.-N., S. G., B.C., P. A., M.G., P. F. –A., E.V. şi pe moştenitorii inculpatului decedat, D. G. M., numiţii D. M. şi D. C. către partea civilă M.A. D. R. cu titlu de reparare a prejudiciului prin sentința penală rămasă definitivă prin decizia penală a cărei lămurire se cere, cât și a produselor directe și indirecte ale infracțiunilor deduse judecății (în lumina reglementărilor internaționale, ”produs” înseamnând orice avantaj economic obţinut din infracţiune. Poate desemna orice formă de bun, așa cum este acesta definit în: articolul 1 al Deciziei-cadru 2001/500/JAI; articolul 1(a) al Convenţiei CoE privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi privind finanţarea terorismului – CETS nr. 198; şi articolul 1(a) al Convenţiei CoE privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii – CETS nr. 141. „Produsele infracţiunii” reprezintă, conform articolului 2(e) al CNUIC şi CNUICTO, orice bun care derivă din sau este obţinut, direct sau indirect din comiterea unei infracţiuni)
Cu titlu prioritar–având în vedere valoarea deosebit de ridicată a
produsului infracţional de recuperat–, Curtea a menționat, pentru considerente ce țin de acuratețe juridică și de accesibilitate a hotărârilor, în exercitarea atribuțiilor de a spune dreptul (în doctrina de specialitate – R.Laher, Imperium et jurisdictio en droit judiciaire privé–, afirmându-se, de altfel, că doar prin jocul dialectic permanent între jurisdictio și imperium, Dreptul procesual poate garanta triumful normelor de drept substanțial) care sunt organele care au atribuții în faza de executare a sentinței penale rămase definitive prin decizia penală a cărei lămurire se cere.
Curtea a luat act, așadar, că ordinele de confiscare dispuse prin sentința penală rămasă definitivă prin decizia penală a cărei lămurire se cere se adaugă sumei de 60.482.615 Euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii la care au fost obligați în solidar inculpaţii V.D., P. C., S. J. C., M. G., P. S., S.V.-N., S. G., B.C., P. A., M.G., P. F. –A., E.V. şi pe moştenitorii inculpatului decedat, D. G. M., numiţii D. M. şi D. C. către partea civilă M.A.D.R., creanță bugetară care se execută conform prevederilor Codului de procedură fiscală.
Recuperarea integrală a creanței bugetare aferente sumei de bani la care au fost obligați în solidar inculpații pentru repararea prejudiciului (60.482.615 Euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii în favoarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale) incumbă organelor proprii de executare silită ale M.A.D.R, acestea fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit prevederilor disp. art.136 alin. 2 și 4 C. pr. fisc.
În afara imobilelor produse directe și indirecte ale infracțiunilor deduse judecății care au trecut în patrimoniul STATULUI LIBERE DE ORICE SARCINI, Curtea a mai dispus, prin decizia nr.888/8.08.2014, trecerea în patrimoniul Statului a următoarelor sume de bani:
– de la numita V. C. R. suma de 2.984.358,3 lei reprezentând contravaloarea a 9.947.861 acţiuni deţinute la SC C. C. A. I. SA (fostă SC I. SA), donate de către inculpatul V. D. fiicei sale V.C.R. conform contractului de donaţie autentificat sub nr. 1498/06.06.2006 de BNP „M E”
– de la numita V. C. M. suma de 2.984.358,6 lei, reprezentând contravaloarea a 9.947.862 de acţiuni deţinute la SC C. C. A. I. SA (fostă SC I. SA), acţiuni ce au fost donate de către inculpatul V.C. fiicei sale V C-M conform contractului de donaţie autentificat sub nr. 1498/06.06.2006 de BNP „M E”.
– de la inculpatul V.C., în calitate de beneficiar real al C. G. SA Bucureşti la data încheierii contractului de închiriere nr. 5317/35/2003.165 între C. G. SA Bucureşti, în calitate de proprietar şi SC R.SA, în calitate de chiriaş, a sumelor încasate cu titlu de chirie în baza contractului sus menţionat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, în cuantum de 76,5% în perioada 30.06.2003 – 06.06.2006, respectiv suma de 3515756,4 USD plus TVA aferent, calculată la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberării facturilor conform art. 1 din contractul de închiriere nr. 5317/35/2003.165.
– de la numita V.C.M a sumelor încasate în calitate de acţionar al C.G.SA Bucureşti începând cu data de 06.06.2006, conform contractului de donaţie autentificat sub nr. 1498/06.06.2006 de BNP „M. E.”, pe parcursul derulării contractului de închiriere nr. 5317/35/2003.165 între C.G.SA Bucureşti, în calitate de proprietar şi SC R. SA, în calitate de chiriaş, cu titlu de chirie în baza contractului sus menţionat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, în cuantum de 37,375% începând cu data de 06.06.2006, sumă care se va calcula de organele care vor pune în executare prezenta decizie penală în funcţie de criteriile menţionate în cuprinsul art. 1 din contractul de închiriere nr. 5317/35/2003.165.
– de la numita V.C.R. a sumelor încasate în calitate de acţionar al C.G. SA Bucureşti începând cu data de 06.06.2006, conform contractului de donaţie autentificat sub nr. 1498/06.06.2006 de BNP „M. E.”, pe parcursul derulării contractului de închiriere nr. 5317/35/2003.165 între C.G.SA Bucureşti, în calitate de proprietar şi SC R. SA, în calitate de chiriaş, cu titlu de chirie în baza contractului sus menţionat aferente cotei de participare la beneficii/pierderi, în cuantum de 39,125% începând cu data de 06.06.2006, sumă care se va calcula de organele care vor pune în executare prezenta decizie penală în funcţie de criteriile menţionate în cuprinsul art. 1 din contractul de închiriere nr. 5317/35/2003.165.
Competenţa exclusivă a aducerii la îndeplinire în integralitate a ordinului de confiscare dispus prin decizia penală nr. nr.888/A/08.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti-Secţia a II-a penală, revine TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA I PENALĂ–BIROUL EXECUTĂRI PENALE, conform dispoziţiilor art.553 alin.1 Cod procedură penală.
Pentru aducerea la îndeplinire a sumelor de bani ordinului de confiscare, conform dispozițiilor deciziei nr. 888/A/05.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti-Secţia a II-a penală, s-au dispus măsuri de indisponibilizare a produsului infracțiunii.
Comisia rogatorie pentru indisponibilizarea/sechestrarea produsului infracţiunii trebuie să fie precedată de îndeplinirea obligaţiei de identificare a produsului infracţiunii despre care există suspiciunea că ar fi fost transferat în afara jurisdicţiei: în acest sens, sunt relevante dispozițiile HG. nr.32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalității si de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de Oficiu Naţional pentru recuperarea creanțelor in domeniul urmăririi si identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni au a altor bunuri având legătura cu infracțiunile, care a fost modificată prin HG nr. 142/12 martie 2014, astfel că Oficiul are atribuţia de a acorda, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanţelor de judecată, a instituţiilor fiscale/altor instituţii dotate în drept a prelua/valorifica bunurile provenite din săvârşirea de infracţiuni sprijin în vederea adoptării celor mai bune practici în vederea identificării/administrării/valorificării produsului infracţiunii.
Această nu înseamnă că Statului de executare nu i se poate pretinde, după caz identificarea şi indisponibilizarea produsului infracţiunii în vederea inclusiv a garantării unui ordin de confiscare a echivalentului produsului infracţiunii: cererea de comisie rogatorie va avea ca obiect, în acest caz, indisponibilizarea bunurilor până la concurenţa înscrisă în ordinul de confiscare.
Legislaţiile unor state, printre care și Republica Cipru pretind comisii rogatorii (cereri de asistență judiciară internațională în materie penală) inclusiv pentru identificarea unor conturi. În măsura în care obiectul comisiei rogatorii constituie aducerea la îndeplinire a unui ordin de confiscare, prin aceeaşi cerere de comisie rogatorie se va solicita indisponibilizarea/confiscarea sumelor înscrise la credit şi a dobânzilor aferente, la cererea de comisie rogatorie fiind recomandat a se ataşa informaţia prelucrată (cu valoarea de intelligence) obţinută pe calea informală de la Biroul pentru prevenirea criminalității si de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, in calitate de Oficiu National pentru recuperarea creanțelor in domeniul urmăririi si identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni au a altor bunuri având legătura cu infracțiunile.
Competența exclusivă de valorificare a bunurilor trecute în patrimoniul privat al Statului aparține Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor cuprinse în OG.nr.14/2007 pentru reglementarea modului si condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului, republicată, având calitatea de organe de valorificare – D. G. R. F. P. București, administrațiile județene ale finanțelor publice si administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București si alte structuri ale Ministerului Finanțelor Publice, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului aflate pe teritoriul României, precum si structurile de specialitate cu atribuții în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se afla pe teritoriul României.
Curtea a subliniat că potrivit dispozițiilor cuprinse în art. 142 alin.4 C.pr.fisc., executarea silită a creanțelor fiscale nu se perimează.
Potrivit dispozițiilor cuprinse în 162.alin.6 C.pen., măsurile de siguranță nu se prescriu.
Pentru a pronunța dispoziția de recuperare a produsului infracțiunii conform celor arătate mai sus, Curtea a reținut situația de fapt prin raportare la ansamblul probatoriului administrat atât în faza de urmărire penală, în fața instanței de fond şi în calea de atac, situația de fapt care a fost redată în considerentele prezentei decizii prin trimitere expressis verbis la considerentele deciziei al cărei dispozitiv se cere a fi lămurit (situația de fapt fiind redată între ghilimele).
Curtea a evidențiat apoi în considerentele deciziei nr. 888/8.08.2014 probele și împrejurările de fapt în baza cărora a aplicat măsura de siguranță a confiscării speciale a produselor directe și indirecte ale infracțiunilor deduse judecății (incluzând în conținutul sintagmei „produse ale infracțiunii” orice avantaj economic obținut, în mod direct sau indirect, din săvârșirea unei infracțiuni; acesta poate consta în orice tip de bun și include orice reinvestire sau transformare ulterioară a produselor directe, precum și orice beneficii de valoare), pe lângă obligarea în solidar a inculpaților la repararea prejudiciului, respectiv:
– imobilul teren intravilan în suprafaţă de 29.220,03 mp (conform actului de proprietate şi în suprafaţă de 29.220,05 mp conform măsurătorilor ), situat în Bucureşti, sector 1, strada G, nr. 1D, identificat cu nr. cadastral înscris în CF a municipiului Bucureşti, sector 1 cu nr. şi a construcţiilor aferente înscrise în aceeaşi carte funciară sub nr. cadastral ( nr. CF vechi, nr. cadastral vechi), care au trecut în patrimoniul statului liber de orice sarcini ( în extrasul de carte funciară a acestui imobil, depus de către contestatoarea C.G. SA în susținerea contestației împotriva luării și aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse în ședința din 1.07.2014 și atașat la filele 266-270 vol.4 dosar apel, figurând în Cartea a III-a intitulată FOAIE DE SARCINI contractele de garanție reală imobiliară și contractele de ipotecă care grevează imobilul);
– imobilul teren intravilan în suprafaţă de 4457 mp situat în Bucureşti, sector 1, strada G., nr. 1B, identificat cu nr. cadastral înscris în CF a municipiului Bucureşti, sector 1 cu nr. ( nr. cadastral vechi, nr. cadastral vechi), care a trecut în patrimoniul statului liber de orice sarcini (în extrasul de carte funciară a acestui imobil, depus de către contestatoarea C.G. SA în susținerea contestației împotriva luării și aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse în ședința din 1.07.2014 și atașat la filele 262-265 vol.4 dosar apel, figurând în Cartea a III-a intitulată FOAIE DE SARCINI contractele de garanție reală imobiliară și contractele de ipotecă care grevează imobilul, dar și dreptul de închiriere în favoarea R., deși în partea I din Cartea funciară (Foaie de avere) nu figurează că pe acest teren intravilan figurează construcții, la foaia de sarcini figurează că imobilul este închiriat, devenind incidente la întabulare disp.art.876 alin.3 C.civ., text potrivit cu care prin imobil, în sensul prezentului titlu, se înţelege una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosinţă, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale şi care sunt identificate printr-un număr cadastral unic);
-imobilul teren intravilan în suprafaţă de 3000 mp situat în Bucureşti, sector 1, strada Gârlei, nr. 1B, identificat cu nr. cadastral înscris în CF a municipiului Bucureşti, sector 1 cu nr. şi a construcţiilor aferente înscrise în aceeaşi carte funciară sub nr. cadastral ( nr. CF vechi, nr. cadastral vechi) , care au trecut în patrimoniul statului liber de orice sarcini ( în extrasul de carte funciară a acestui imobil, depus de către contestatoarea C.G. SA în susținerea contestației împotriva luării și aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse în ședința din 1.07.2014 și atașat la filele 258-261 vol.4 dosar apel, figurând în Cartea a III-a intitulată FOAIE DE SARCINI contractele de garanție reală imobiliară și contractele de ipotecă care grevează imobilul, dar și dreptul de închiriere în favoarea R.)
– imobilul situat în şoseaua B.– P., nr. 25 – 27, sector 1, Bucureşti, compus din teren în suprafaţă de 4184,41 mp şi construcţia în suprafaţă 3140 mp edificată pe acesta cu suprafaţa construită la sol de 1986,25 mp, înscrisă în CF cu nr.a localităţii Bucureşti cu nr. cadastral 2693, care a trecut în patrimoniul statului liber de orice sarcini.
La redarea situaţiei de fapt, Curtea a reţinut şi a făcut referire la toate mijloacele de probă din care a reținut istoricul trecerii produselor directe ale infracțiunilor deduse judecății (adică a terenurilor și a construcțiilor aferente aparținând fostului Institut de Chimie Alimentară trecute în mod fraudulos din patrimoniul fostului Institut de Chimie Alimentară în patrimoniul SC G. şi C. SA).
Curtea a reamintit că deosebit de edificatoare pentru trecerea în patrimoniul Statului a produselor directe ale infracțiunilor deduse judecății (adică a terenurilor și a construcțiilor aferente aparținând fostului Institut de Chimie Alimentară trecute în mod fraudulos din patrimoniul fostului Institut de Chimie Alimentară în patrimoniul SC G. şi C. SA) a fost și declarația dată de inculpatul P. S. în fața instanței de apel în data de 7 07 2014, consemnată în scris și atașată la filele 247/248 vol.3 dosar apel, în care s-au adus precizări suplimentare despre cum s-a dispus ulterior (adică s-a exercitat cel mai important atribut al dreptului de proprietate – abusus- dreptul de dispoziție, în sfera căruia includem posibilitatea care este rezervată doar proprietarului unui bun de a-l înstrăina, cu titlu oneros sau gratuit oricui dorește) de produsul infracțiunii deduse judecății:
Interpelat fiind de instanță, inculpatul P. a precizat că prin fuziunea SC ICA SA cu SC B. SA, s-a urmărit reîntregirea proprietății asupra imobilelor aparținând fostului Institut de Chimie Alimentară, prin reunirea dreptului de proprietate asupra construcțiilor care se afla la SC B. SA (Curtea reamintind la redarea situației de fapt că prin Hotărârea numărul 2270/19.07.1991, Consiliul de Administraţie al I.C.A. a decis, fără a avea acordul în acest sens al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, înfiinţarea SC B. SRL Bucureşti – având un capital social de 20.000 USD şi acelaşi sediu social cu ICA, în asociere cu firma cipriotă C C C& M C, reprezentată de inculpatul Voiculescu, noua societate fiind înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti sub numărul în data de 21.10.1991. În declaraţiile date de către inculpatul V. D., acesta a arătat că el este cel care a convins Compania C.C. & M. Cyprus(companie cu sediul furnizat de încorporatorul de societăți off-shore implantate în Cipru, al cărui unic beneficiar real este condamnatul V.C) de necesitatea asocierii cu ICA în scopul de a crea SC”B”SRL Bucureşti) si dreptului de proprietate asupra terenurilor, care se afla la SC ICA SA, înființându-se, in acest scop SC C. C. A. I. SA (actul constitutiv al acestei societăți înființate, potrivit declarațiilor inculpatului P. S. pentru reîntregirea atributelor dreptului de proprietate asupra terenurilor si imobilelor fostului Institut de Chimie Alimentara aflându-se la filele 36 vol. XIV d.u.p, istoricul actualizat al SC C. C. A. I. SA fiind depus in ședință din data de 4 08 2014).
Curtea a reamintit că prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC B. SA din data de 21.10.1999 s-au adus în patrimoniul B. de către Consiliului de Administrație a Institului de Chimie Alimentară clădiri şi construcţii speciale identificate conform anexei la prezenta hotărâre, în valoare de 7.200.000.000 lei, potrivit raportului de expertiză tehnică de evaluare precum și terenul în suprafaţă de 26.666 mp, identificat conform schiţei de plan anexată la prezenta hotărâre, în valoare de 3.738.253.208 lei, potrivit raportului de expertiză tehnică de evaluare, Str. G. nr. 1, sector 1, Bucureşti, în conformitate cu Procesul-verbal al Consiliului de Administrație al Institutului de Chimie Alimentară nr. 57/30.06.1999 şi Avizul Ministerului Agriculturii ei nr. 3154/20.10.1999
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC B. SA din data de 21.10.1999 a fost redată între ghilimele prin prezenta decizie, având, în esență, următorul conținut:
„ Astăzi, data de mai sus, la sediul societăţii din St. G. nr. 1B, sector 1, Bucureşti, a avut loc şedinţa Adunării generale extraordinare a acţionarilor SC B.SA, persoană juridică română la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr., în acţionarilor, si anume:
1.C. C. & M. (CYPRUS) Ltd, cu sediul în J. H. 3, T.S D. S., Nicosia, Cipru, înregistrată în Cipru sub nr. din 16 aprilie 1984, reprezentată prin Dl. D. V. în calitate de Procurist General;
2. SC G. SRL, cu sediul în Bucureşti, str.G. nr.lB, sector 1, înregistrată la Oficiului Comerţului sub nr., reprezentată prin Dl. L. M. în calitate de Director General;
3. SC G.I. SA, cu sediul în Bucureşti, str. Gîrlei nr. 1B, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr., reprezentată prin Dl. L.M. în calitate de Director General;
4. F. U. D. V. (fosta fundație C., sublinierea instanței), cu sediul în Bucureşti, str. G. nr. 1B, sector 1 înregistrată la J. S. 1 conform sentinţei civile nr. 1058/02.04.1990 (dosar nr. J./1990), reprezentată prin Dl. R. S. în calitate de V.;
5. I. de C.A., cu sediul în Bucureşti, str. G. nr. 1B, sector 1, reprezentat prin Dl. G. M. în calitate de Director General.
La şedinţă a mai participat şi Dl. C. S. în calitate de Director general al SC B.SA.
Constatându-se îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 113 alin 1 lit. e) din Legea nr. 31/1990 Dl. C.S.- Director general al SC B. S.A. declară deschisă şedinţa după care se trece la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi, şi anume.
1Majorarea capitalului social al SC B.SA de la suma de 4429.610.000 la suma de 27.513.940.000 lei prin emisiunea unui număr de 2.308.433 acţiuni nominative în schimbul unor aporturi în numerar şi natură, după cum urmează:
C. C. & M (C) Ltd. participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în valoare de 4.744.640.000 lei (echivalent a 296.540 USD, la un curs de 16.000 lei/USD), echivalentul a 474.464 acţiuni nominative.
G S.R.L. participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în valoare de 7.048.120.000 lei, echivalentul a 704.812 acţiuni nominative.
G IS.A participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în valoare de 184.650.000 lei, echivalentul a 18.465 acţiuni nominative
F U D V participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în valoare de 168.670.000 lei, echivalentul a 16.867 acţiuni normative
I C A participă la majorarea capitalului social aport în natură în valoare de 10.938.250.000 lei, echivalentul a 1.093.825 acţiuni nominative, constând în dreptul de folosinţă asupra următoarelor bunuri imobile:
-clădiri şi construcţii speciale identificate conform anexei la prezenta hotărâre, în valoare de 7.200.000.000 lei, potrivit raportului de expertiză tehnică de evaluare
-teren în suprafaţă de 26.666 mp, identificat conform schiţei de plan anexată la prezenta hotărâre, în valoare de 3.738.253.208 lei, potrivit raportului de expertiză tehnică de evaluare, St. G nr. 1, sector 1, Bucureşti, în conformitate cu Procesul-verbal al Consiliului de Administrare Institutului de Chimie Alimentară nr. 57/30.06.1999 şi Avizul Ministerului Agriculturii ei nr. 3154/20.10.1999.
2.Modificarea duratei de funcţionare a societăţii de la o durată nelimitată la 50 de ani.
3.Creşterea numărului de acţiuni de la 442.961 la 2.751.394.
4.Efectuarea modificărilor contractului de societate şi statutului de societate ca urmare a majorării capitalului social şi modificării duratei de funcţionare a societăţii.
Curtea a menționat în cuprinsul considerentelor deciziei a cărei lămurire se cere (decizia penală nr.888/A/05.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.25497/3/2012**) că în data de 21.10.1999, când au fost aportate în favoarea B. SA terenurile aparținând Institutului de Chimie Alimentară și construcțiile edificate pe acestea de către G., toate societățile care erau în acționariatul B. SA erau sub controlul direct al aceluiași beneficiar real, D. V.
În decizia nr.888/8.08.2014, Curtea a reținut, de altfel, că F. U. D. V. este noua denumire a F.C.
În ceea ce privește înființarea societății B.SA, Curtea a menționat în cuprinsul considerentelor deciziei a cărei lămurire se cere (decizia penală nr.888/A/08.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.25497/3/2012**) că prin Hotărârea numărul 2270/19.07.1991, Consiliul de Administraţie al I.C.A. a decis, fără a avea acordul în acest sens al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, înfiinţarea SC B. SRL Bucureşti – având un capital social de 20.000 USD şi acelaşi sediu social cu Institutul, în asociere cu firma cipriotă C. C. C. & M. Cyprus, reprezentată de inc. V. C, noua societate fiind înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti sub numărul în data de 21.10.1991.
Curtea a redat în cuprinsul considerentelor prezentei decizii împuternicirea reînnoită în data de 15 decembrie 1998 dată de firma C. C. C. & M.C., firmă al cărei sediu a fost furnizat la înființarea acesteia, în data de 16.04.1984, de încorporatorul de societăți off-shore din Republica Cipru ce permitea condamnatului D. V. să primească în proprietate imobilele (teren+construcții ridicate pe suprafața de tren aparținând fostului Institut de Chimie Alimentară)” .
Curtea a redat în cuprinsul considerentelor deciziei a cărei lămurire se cere (decizia penală nr.888/A/08.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.25497/3/2012**) etapele trecerii imobilelor ICA și a construcțiilor ridicate pe acestea în patrimoniul condamnatului D.V .
Curtea a menționat în cuprinsul considerentelor deciziei a cărei lămurire se cere (decizia penală nr.888/A/08.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.25497/3/2012**) că prin hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare a Acţionarilor SC C. C.A. I. SA şi SC B. SA din 29 06 2006 s-a adoptat proiectul de fuziune prin absorbţie de către SC C.C. A. I. SA a SC B. SA (înscris aflat la filele 49-64 vol XIV d.u.p).
Astfel, la data de 21.07 2007 a fost adoptată hotărârea Adunărilor Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C.C.A.I. SA prin care s-a aprobat fuziunea prin absorbţie de către S.CC.A.I. SA în care G I V ŞI C (G) S.A, dar si intervenientele C. V. si C. V. aveau calitatea de acţionar a SC B. SA (înscris aflat la filele 68-69 vol XIV d.u.p), cât și hotărârea Adunărilor Generale Extraordinare a Acţionarilor B. SA , în care societățile S.C.C.A.I. SA prin care s-a aprobat fuziunea prin absorbţie de către S.CC.A.I. SA în care G I V ŞI C (G) S.A, aveau calitatea de acționar, prin care a adoptat fuziunea prin absorbţie de către S.C.C.A.I. SA a SC B SA (înscris aflat la filele 74-75 vol. XIV d.u.p).
Curtea a menționat în cuprinsul considerentelor deciziei a cărei lămurire se cere (decizia penală nr.888/A/08.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.25497/3/2012**) că prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C.C.A.I. SA nr.23 din 28 06 2007 s-a adoptat definitivarea fuziunii prin absorbţie de către S.C.C.A.I. SA a SC B SA (înscris aflat la filele 76-77vol XIV d.u.p), majorându-se capitalul social al S.C.C.A.I. SA cu aportul societății absorbite SC B SA, acţiunile provenite din aceasta majorare fiind distribuite acţionarilor societăţii absorbite, printre care si G I V C (G) S.A.
În ceea ce privește trecerea în patrimoniul Statului a imobilului situat în şoseaua B. – P, nr. 25 – 27, sector 1, Bucureşti, compus din teren în suprafaţă de 4184,41 mp şi construcţia în suprafaţă 3140 mp edificată pe acesta cu suprafaţa construită la sol de 1986,25 mp, înscrisă în CF cu nr. a localităţii Bucureşti cu nr. cadastral, produs indirect al infracțiunilor deduse judecății, liber de orice sarcini, Curtea a menționat în cuprinsul considerentelor deciziei a cărei lămurire se cere (decizia penală nr.888/A/08.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.25497/3/2012**) că a avut în vedere că în prima ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC S.C.C.A.I. SA desfășurată după reîntregirea proprietății asupra imobilelor aflate în patrimoniului fostului Institut de Chimie Alimentară s-a adoptat hotărârea nr.24 din 4 10 2007 (înscris aflat la filele 29-30 vol. XIV d.u.p).
Prin hotărârea nr.24 din 4 10 2007 s-a aprobat trecerea în patrimoniul S.C.C.A.I. SA (înființată, conform declarațiilor inculpatului S P, pentru reîntregirea dreptului de proprietate asupra terenului și a construcțiilor aparținând fostului Institut de Chimie Alimentară prin unirea dreptului de folosință asupra construcțiilor care se afla la B si dreptul de proprietate asupra terenurilor, care se afla la SC ICA SA) a imobilului situat în şoseaua B – P, nr. 25 – 27, sector, Bucureşti (care era deja în patrimoniul condamnatului V D), compus din teren în suprafaţă de 4184,41 mp şi construcţia în suprafaţă 3140 mp edificată pe acesta cu suprafaţa construită la sol de 1986,25 mp, înscrisă în CF cu nr. 4405 a localităţii Bucureşti cu nr. cadastral 2693, care aparținea SC TV A 1 SA, care a solicitat utilizarea acestui imobil după transferul dreptului de proprietate către SC. C. C. A. I. SA, în baza unei locațiuni.
Conținutul acestei hotărâri a fost redat ad litteram prin prezenta decizie:
„Art. 1. Se aproba achiziţionarea de către societate a imobilului aparţinând S.C. TV A1 S.A situat în S B-P nr.25-27, sector, Bucureşti, compus din teren in suprafaţa de 4.184,4 1 si construcţia in suprafaţa totala de 3.140 mp edificata pe acesta, cu suprafaţa construita la sol de 86,25 mp, formata din D+P+ 1 E, înscrisa in CF cu nr. a localităţii Bucureşti cu număr cadastral.
Art. 2. Întrucât terenul este grevat de o ipoteca constituită în favoarea Creditorului Ipotecar B C R – Sucursala Sectorului 1, pentru garantarea liniei de credit acordată de către B C R S.C. A I S.A., în baza contractului de credit nr.81/02.12.2003, se aprobă luarea acestui imobil cu menţinerea ipotecii existente.
Art. 3. Preţul total la care se va realiza achiziţionarea imobilului (teren si construcţie) este de 7.620.000 euro (fără TVA) si va fi achitat după cum urmează: 1.020.000 EURO (fără TV A) se achita la data perfectării în forma autentica a contractului de vânzare-cumpărare, iar restul de 6.600.000 EURO (fără TVA) se va achita in 4 rate egale de 1.650.000 EURO (fără TVA) fiecare, scadente la sfârşitul fiecărei luni aprilie şi septembrie din anul 2008 si respectiv 2009. Plăţile vor fi efectuate in lei, la cursul valutar valabil pentru data plăţii.
Art. 4. S.C A 1 S.A. va îndeplini formalităţile pentru radierea ipotecii instituite asupra acestui imobil, la prima solicitarea societăţii cumpărătoare.
Art. 5. Se aproba încheierea unui Contract de închiriere cu S.C. TV A 1 S.A., având ca obiect acest imobil (teren si construcţii), pentru o perioada iniţiala de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii termenului locaţiunii cu încă 2 (doi) ani, la solicitarea locatarului. Termenii si condiţiile acestui Contract de închiriere vor fi negociate si stabilite de Dnul. S P -Presedinte al Consiliului de Administraţie/Director General. –
Art.5. Se împuterniceşte Dnul. S P, in calitate de Presedinte al Consiliului de A/D G, pentru reprezentarea societăţii in cadrul vânzării-cumpărării imobilului si a încheierii contractului de închiriere, mandatul acestuia cuprinzând toate si orice acte si operaţiuni necesare realizării tranzacţiei, inclusiv negocierea si semnarea contractului de vânzare-cumpărare in forma autentica contractului de închiriere”.
Curtea a menționat în cuprinsul considerentelor deciziei a cărei lămurire se cere (decizia penală nr.888/A/05.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.25497/3/2012**) că acest imobil se afla deja în proprietatea condamnatului V. D. la data pretinsei achiziții, aspect ce a rezultat din mențiunile contractului de donație autentificat sub nr. 1498/06.06.2006 de BNP „M E” aflat la filele nr 231-234 vol. XIV dup, la care Curtea a făcut referire în considerentele deciziei nr.888/8.08.2014 .
Prin acest contract de donație, al cărui conținut a fost redat ad litteram prin prezenta, condamnatul DV a transmis fiicelor sale doar acțiunile și părțile sociale ale societăților ce figurau înregistrate în bd. F nr.44, Ș B-P nr. 25-27, G. nr.1, declarând că este proprietarul acţiunilor şi părţilor sociale mai sus precizate, conform înregistrărilor efectuate la Oficiul Registrului Comerţului și localitatea S de M, str. P nr. 1, judeţul M, nu și activele ce compun patrimoniul acestei societăți.
Acest contract de donație a fost încheiat între V D, în calitate de D., pe de o parte, şi V. C. R.O., si respectiv V. C.M., ambele în calitate de D., pe de ală parte, în temeiul prev. art. 800 si urm. din vechiul Cod civil și are următoarele clauze:
„Articolul 1. Eu, donatorul, donez fiicei mele V. C.-R. următoarele:
– un număr de 53.510 acţiuni la S.C. TV A. 1 S.A., cu sediul social in Bucureşti, Ș. B.-P. nr. 25-27, sectorul , număr de ordine in Registrul Comerţului in valoare totală de 321.060 lei, reprezentând 23,3% din capitalul social al acestei societăţi;
– un număr de 337.513 acţiuni la S.C.I P S.A., cu sediul social in Bucureşti, B-dul F. nr. 44A, etaj 4, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerţului, în valoare totală de 337.513 lei, reprezentând 35,5% din capitalul social al acestei societăţi;
– un număr de 400 acţiuni la S.C. A. 3 S.A., cu sediul social in Bucureşti, Ș. B.-P. nr. 25-27, sector 1, număr de ordine la Registrul Comerţului, în valoare totală de 40.000 lei, reprezentând 4 % din capitalul social al acestei societăţi;
– un număr de 40 acţiuni la S.C. A 4 SA., cu sediul social in Bucureşti, B-dul F. nr. 44 A, C, etaj 44A, corp, et.4, sector 1, număr de ordine in Registrul Comerţului, reprezentând 2% din capitalul social al acestei societăţi;
– un număr de 5.634 acțiuni la S.C. G I V C. (G.) S.A., cu sediul social in Bucureşti, str. G. nr.1 B, sector 1, număr de ordine in Registrul Comerțului, el, in valoare totală de lei, reprezentând 39,125% din capitalul social al acestei societăţi;
– un număr de 69.423 acţiuni la S.C. T.I. S.A., cu sediul social in B., B-dul F. nr. 44A, etaj 4, sector 1, număr de ordine l Registrul Comerţului, , in valoare totală d 69.423 lei, reprezentând 35,500317% din capitalul social al acestei societăţi;
– un număr de 1.800 părţi sociale la S.C. E I S.R.L., cu sediu social in Bucureşti, B-dul F nr. 44A, Corp B, etaj 4, sector 1, număr de ordine la Registrul Comerțului, in valoare totală de 180.000 lei, reprezentând 45% din capitalul social al acestei societăți; un număr de 54.665 acțiuni la S.C. R S S.A., cu sediul social in București, B-dul F nr. 44A, Corp, etaj, aripa, sector, număr de ordine la Registrul Comerţului, in valoare totală de 546.650 lei, reprezentând 42,05% din capitalul social al acestei societăţi;
– un număr de 5.045.625 acțiuni la S.C. S S.A., cu sediul social in localitatea S de M, str. P nr. 1, județul, număr de ordine la R. C, CUI, in valoare totală de 504.562,5 lei, reprezentând 32,5% din capitalul social al acestei societăţi;
– un număr de 162 părți sociale la S.C. U. S.R.L., cu sediul social in localitatea S.de M., str. P nr. 1, judeţul M., număr de ordine la R C, CUI, in valoare totală de 1.620 lei, reprezentând 32,4% din capitalul social al acestei societăţi;
– un număr de 9.947.8 acțiuni la S.C. C. C. A. I. SA in valoare totală de 2.984.358,3 lei, reprezentând 46,204775% din capitalul social al acestei societăți;
– un număr de 50 Părți sociale Ia S.C. G.P. S.R.L., cu sediul social in B, str. G nr. I, Corp clădire, etaj 1, sector 1, număr de ordine la R.C., in valoare totală de 500 lei, reprezentând 50% din capitalul social al acestei societăți.
Articolul. 2. Eu, donatorul V. D., sunt proprietarul acţiunilor şi părţilor sociale mai sus precizate, conform înregistrărilor efectuate la Oficiul Registrului Comerţului si institui interdicţia de înstrăinare prin acte intre vii a acţiunilor si a părților sociale donate fiicei mele V. C.R. pe perioada vieţii mele, fără acordul meu prealabil.
Articolul 3. Eu, donatoarea V.C.- R., declar ca primesc cu recunoştinţa donaţia făcută de donator, având ca obiect acţiunile si părțile sociale mai sus precizate, în condiţiile prevăzute de prezentul contract.
Articolul 4. Eu, donatorul, donez fiicei mele V. C. M. următoarele:
– un număr de 53.510 acțiuni la S.C. TV A.1 S.A., cu sediul social în București, Ș. B. P. nr. 25-27, sectorul 1, număr de ordine in Registrul Comerțului, in valoare totală de lei, reprezentând 23,3% din capitalul social al acestei societăți;
– un număr de 337.512 acțiuni la S.C. I.P.S.A., cu sediu social in București, B-dul F. nr. 44A, etaj, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerţului, in valoare totală de 337.512 lei, reprezentând 35,5% din capitalul social al acestei societăți;
– un număr de 20 acțiuni la S.C. A. 2 S.A., cu sediul social in București, B-dul F. nr. 44A, Corp , etaj, sector 1, număr de ordine in Registru Comerţului, CUI R, in valoare totală de 2.000 lei reprezentând 1 % din capitalul social al acestei societăți;
– un număr de 40 acțiuni la S.C. A. 4 S.A., cu sediul social in București, B-dul F. nr. 44A, Corp B, etaj, sector 1, număr de ordine in Registrul Cometului, CUI, in valoare totală de 4.000 lei, reprezentând 2% din capitalul social al acestei societăți;
– un număr de 5.382 acţiuni la S.C. G. I. V. SI C. (G.) S.A. cu sediul social in B., str. G.nr. lB, sector 1, număr de ordine in Registrul Cometului, , in valoare totală de 2.421.900 lei, reprezentând 37,375% din capitalul social al acestei societăţi;
– un număr de 69.423 acțiuni la S.C. T. I. S.A., cu sediul social in București, B-dul F. nr. 44A, etaj, sector 1, număr de ordine la Registrul Cometului, , in valoare totală de 69.423 lei, reprezentând 35,500317% din capitalul social al acestei societăți;
– un număr de 1.800 parți sociale la S.C. E. I. S.R.L., cu sediul social in București, B B-dul F. nr. 44A,, Corp B, etaj 4, sector 1, număr de ordine la Registrul Comerțului, CUI, in valoare totală de 180.000 lei, reprezentând 45% din capitalul social al acestei societati; un număr de 54.665 acțiuni la S.C. R S S.A., cu sediul social in București, B-dul F. nr. 44A, Corp B, etaj 3, aripa Est, sector 1, număr de ordine la Registrul Comertului, CUI R., in valoare totală de 546.650 lei, reprezentând 42,05% din capitalul social al acestei societăți;
– un număr de 5.045.625 acțiuni la S.C. C.A.I, cu sediul social in localitatea S.de M.ș., str. P. nr. 1, județul M, număr de ordine la Registrul Cometului, in valoare totală de 504.562,5 lei, reprezentând 32,5% din capitalul social al acestei societati;
– un număr de 163 parți sociale la S.C. U.S.R.L., cu sediul social in localitatea S. de M., str. P nr. 1, județul M., număr de ordine Ia Registrul Cometului, CUI, in valoare totală de 1.630 lei, reprezentând 32,6% capitalul social al acestei societăţi;
– un număr de 9.947.862 acţiuni de la SC la S.C. C.A.I SA, în valoare totală de 2.984.358,6 lei, reprezentând 46,204775% din capitalul social al acestei societăți; .
– un număr de 50 parți sociale la S.C. G. P. S.R.L., cu sediul social in București, str. G.nr. lB, Corp cladire B, etaj 1, sector 1, număr de ordine la R C, in valoare totală de 500 lei, reprezentând 50% din capitalul social al acestei societăți.
Articolul 5. Eu, donatorul V D, sunt proprietarul acţiunilor si părţilor sociale mai sus precizate, conform înregistrărilor efectuate la Oficiul Registrului Comerțului si institui interdicția de înstrăinare prin acte intre vii a acţiunilor si a părţilor sociale donate fiicei mele V C M pe perioada vieții mele, fără acordul meu prealabil.
Articolul 6. Eu, donatoarea V C M, declar ca primesc cu recunoştinţă donaţia făcută de donator, având ca obiect acţiunile si părțile sociale mai sus precizate, în condiţiile prevăzute de prezentul Contract.
Articolul 7. Noi, donatarele, ne obligam sa îndeplinim formalităţile necesare înregistrării efectelor prezentei donaţii la Oficiul Registrului Cometului, si sa înștiințăm autorităţile si organele de specialitate cu competente in domeniul audiovizualului in legătura eu aceasta donaţie, conform Legii nr. 504/2002 a audiovizualului.
Articolul 8. Taxele de timbru şi onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului Contract de donaţie au fost suportate de donatare” .

Jud. dr. Camelia Bogdan, cercetător CEREFREA

* Pentru partea a doua a acestei decizii click aici.

* * Pentru comentariul acestei decizii click aici.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică