Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

CSM va sesiza MJ ref. bursele auditorilor de justiţie


18 aprilie 2016 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Dreptul muncii, Sistemul judiciar

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, în cadrul ședinței din data de 14 aprilie 2016, sesizarea Ministerului Justiţiei cu următoarele propuneri de modificare şi completare a Legii nr. 303/2004, republicată, cu observaţiile formulate de Comisia nr. 1, după cum urmează:

– La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Bursa prevăzută la alin. (1) are natura şi regimul juridic al unui drept salarial şi se stabileşte pe baza indemnizaţiei brute prevăzute de lege pentru judecătorii şi procurorii stagiari, la care se vor calcula reţinerile pentru obţinerea indemnizaţiei nete, urmând a se vira obligaţia angajatorului şi a asiguraţilor la asigurările sociale de stat, precum şi obligaţia angajatorului şi a asiguraţilor privind contribuţia la asigurările sociale de sănătate.

– Introducerea a trei noi alineate după alin.(3) al art. 17, având conţinutul prezentat în tabel pentru alin. (3) ind. 3 – (3) ind. 5:
„- având conţinutul prezentat în tabel pentru alin. (3) ind. 3 : Auditorii de justiţie beneficiază în mod gratuit de cazare în spaţiile de cazare ale Institutului Naţional al Magistraturii, în limita locurilor disponibile, în condiţiile stabilite prin Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii.
– având conţinutul prezentat în tabel pentru alin. (3) ind. 4: În cazurile stabilite prin Regulamentul Institutului Național al Magistraturii, auditorii de justiţie beneficiază de decontarea chiriei, în condițiile prevăzute de lege pentru judecători şi procurori.
– având conţinutul prezentat în tabel pentru alin. (3) ind. 5: Auditorii de justiţie beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi de plata indemnizaţiei prevăzută de lege pentru creşterea copilului.”

– La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.

– După articolul 17 se introduc trei noi articole, art. 17 ind. 1 – 17 ind. 3, cu următorul cuprins:
Art. 17 ind. 2 – Dispoziţiile legale privind incompatibilităţile şi interdicţiile judecătorilor şi procurorilor se aplică şi auditorilor de justiţie.
Art. 17 ind. 3 – Cheltuielile de transport ale personalului de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii care nu are domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti, care participă la activităţile de formare profesională iniţială organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, se suportă din bugetul acestei instituţii.”

– La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Constituie abateri disciplinare:
a) atitudinile care aduc atingere bunelor moravuri sau ordinii publice, atitudinile ireverenţioase faţă de colegi, personalul de instruire şi de conducere al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi faţă de persoanele cu care intră în contact în perioada efectuării stagiului;
b) absenţele nemotivate de la activităţile obligatorii stabilite prin programul de formare, dacă acestea depăşesc 8 ore într-o lună.
c) faptele prevăzute la art. 99 lit. a), b), d), f), h), j), l), m), n) şi q), dispoziţii care se aplică în mod corespunzător.

La articolul 18, alineatul (4) se abrogă.

– La articolul 18, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) se aplică de Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii. Răspunderea disciplinară se prescrie în termen de un an de la săvârşirea faptei.”
– La articolul 18, după alineatul 8 se introduc 3 noi alineate, alin. (9) – (11), cu următorul cuprins:
„(9) Cercetarea disciplinară se suspendă atunci când împotriva auditorului de justiţie s-a dispus trimiterea în judecată pentru aceeaşi faptă.
(10) Organul de urmărire penală este obligat să comunice Institutului Naţional al Magistraturii actul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a auditorului de justiţie.
(11) Suspendarea cercetării disciplinare se dispune de către persoana din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii cu atribuţii în procedura de constatare a abaterilor disciplinare şi operează până când soluţia pronunţată în cauza care a motivat suspendarea a devenit definitivă. Hotărârea definitivă este comunicată de îndată Institutului Național al Magistraturii. Pe durata suspendării cercetării disciplinare cursul prescripţiei răspunderii disciplinare este suspendat”.

– Introducerea unui nou articol cu următorul cuprins:
„(1) Pe durata cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de justiţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), c) şi e).
(2) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii şi atrage eliberarea din funcţia de auditor de justiţie, precum şi obligarea la restituirea bursei şi a cheltuielilor de şcolarizare, în acele situaţii imputabile auditorilor. Consiliul ştiinţific este sesizat de Directorul Institutului Naţional al Magistraturii, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.
(3) Procedura de verificare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii.
(4) Dispoziţiile art. 18 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
(5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), condamnarea definitivă a auditorilor sau amânarea aplicării pedepsei pentru o infracţiune din culpă nu conduce la eliberarea din funcţie, dacă se apreciază de către Consiliul Ştiinţific că infracţiunea săvârşită nu aduce atingere demnităţii funcţiei.
(6) Auditorii de justiţie îşi pot păstra această calitate în cazul în care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală sau dacă, printr-o hotărâre definitivă, s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei. Păstrarea calităţii de auditor de justiţie se dispune de către Consiliul ştiinţific, dacă se apreciază că infracţiunea săvârşită nu aduce atingere demnităţii calităţii de auditor de justiţie”

– Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 19 – (1) După încheierea cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de justiţie susţin un examen de absolvire şi un test psihologic, prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare exercitării funcţiei de judecător sau de procuror. (2) Auditorii de justiţie care au promovat examenul prevăzut la alin. (1) vor fi numiţi, potrivit legii, de regulă, în funcţiile pentru care au optat potrivit art. 16 alin. (3).
(3) Auditorii de justiţie care nu promovează examenul de absolvire se pot prezenta încă o dată pentru susţinerea acestuia la următoarea sesiune, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii pentru următoarea promoţie de auditori. În cazul în care auditorul de justiţie nu se prezintă, în mod nejustificat, la examen sau nu promovează examenul în a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecător sau procuror stagiar şi este obligat să restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare.
(4) În cazul în care auditorul de justiţie nu promovează examenul de absolvire, precum şi în cazul în care nu a susţinut examenul de absolvire în prima sesiune, acesta nu beneficiază de bursă şi de alte drepturi ale auditorilor până la promovarea examenului. În această perioadă, auditorului nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art. 5 şi 8; această perioadă nu constituie vechime în magistratură.”

La articolul 21, după alin. (11), se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:
„(12 ) Anterior numirii lor ca judecători sau procurori stagiari, absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii sunt verificaţi sub aspectul îndeplinirii cerinţei de a avea o bună reputaţie. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte cu privire la îndeplinirea cerinţei privind buna reputaţie, pe baza verificărilor efectuate de Institutul Naţional al Magistraturii. Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii care nu se bucură de o bună reputaţie nu pot fi numiţi ca judecători sau procurori stagiari.”

– La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari se bucură de stabilitate”.
– La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11 ) „De asemenea, judecătorii stagiari participă la şedinţe de judecată cu alte tipuri de cauze decât cele prevăzute la alin. (1), prin rotaţie, la toate completele instanţei constituite din judecători definitivi. Pentru cauzele la care participă, judecătorul stagiar întocmeşte un raport asupra cauzei, are vot consultativ şi redactează proiectul hotărârii.”

– La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii în instanţă, să efectueze şi să semneze acte procesuale şi procedurale, sub coordonarea unui procuror definitiv.”

– La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.

:: ordinea de zi soluționată ( pct. 24)

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică