Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

Acte normative adoptate de Guvern – 6 iulie 2016


8 iulie 2016 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Guvernul României a dat publicității joi, 7 iulie 2016, o informare cu privire la actele normative adoptate în şedinţa Guvernului din 6 iulie 2016.

I. Proiecte de Lege:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2015;
2. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015;
3. Proiect de Lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară.

II. Hotărâri:
1. Hotărâre privind aprobarea programului de interes naţional ”Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”;
2. Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004;
3. Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Amsterdam la 5 februarie 2016;
4. Hotărâre privind înscrierea imobilului ”Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război mondial” de pe Masivul Caraiman în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
5. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vaslui;
6. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată;
7. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare;
8. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări;
9. Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
10. Hotărâre privind stabilirea conţinutului, formei, dimensiunii şi a modelului titlurilor de călătorie eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate;
11. Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu, semnat la Baku, la 10 martie 2016;
12. Hotărâre privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru co-finanţarea lucrărilor de refacere şi de dotare a clădirii şcolii generale din localitatea Susnjevica, Republica Croaţia, şi înfiinţarea în cadrul acesteia a unui Centru multifuncţional destinat prezentării şi promovării dialectului, culturii şi tradiţiilor istroromâne;
13. Hotărâre privind compatibilitatea electromagnetică;
14. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii;
15. Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-28 octombrie 2016, a Conferinţei Internaţionale a Asociaţiei Instituţiilor Corecţionale şi Penitenciare (I.C.P.A.);
16. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Curţii de Conturi, în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
17. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate private situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional ”Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu- Simeria”;
18. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;
19. Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” pentru Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
20. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
21. Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea lor în administrarea Agenţiei Zonei Montane;
22. Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază;
23. Hotărâre pentru modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în administrarea Curţii de Conturi;
24. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
25. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2016;
26. Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii;
27. Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului;
28. Hotărâre privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim- Ministrului;
29. Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR;
30. Hotărâre privind plata unei contribuții voluntare a României la Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul combaterii dispozitivelor explozive improvizate şi eliminarea muniţiei neexplodate.

III. Bugete de venituri și cheltuieli
1. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ”BĂIŢA” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;
2. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ”UZINA MECANICĂ ORAŞTIE” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;
3. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „IOR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;
4. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională Poşta Română S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională;
5. Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015.

IV. Memorandumuri:
1. Memorandum cu tema: Cel de-al 15-lea raport naţional privind implementarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite a Consiliului Europei;
2. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii, Sportului şi Turismului din Republica Socialistă Vietnam în domeniul culturii;
3. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării ”Programului de cooperare în domeniul educaţiei şi formării între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei şi Formării din Republica Socialistă Vietnam pentru perioada 2016-2020”;
4. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de înţelegere, între Ministerul Finanţelor Publice al României şi Ministerul Finanţelor din Olanda privind asistenţa tehnică acordată României;
5. Memorandum cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Neamţ, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil – teren cu suprafaţa de 8.579 mp, din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Justiţiei;
6. Memorandum cu tema: Acord de principiu privind contractarea de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a celui de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică, în valoare de până la 750 mil. EUR; şi aprobarea notei mandat de negociere a acestuia;
7. Memorandum cu tema: Participarea, cu titlu gratuit, a reprezentanţilor statului în adunările generale ale acţionarilor societăţilor, cu capital integral sau majoritar deţinut direct sau indirect de Statul Român prin instituţiile publice;
8. Memorandum cu tema: Îmbunătăţirea procesului decizional la nivelul administraţiei publice centrale prin introducerea Sistemului Integrat de Management al Politicilor (SIMP);
9. Memorandum cu tema: Măsuri pentru consolidarea gestiunii sistemelor informatice ale administraţiei şi dezvoltarea serviciilor de e-guvernare: înfiinţarea GovITHub şi a rolului de Coordonator pentru Tehnologia Informaţiei şi Direcţia Guvernamentală pentru Tehnologia Informaţiei
10. Memorandum cu tema: Aprobarea raportului negocierii Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 360 de milioane euro, în vederea acoperirii parţiale a contribuţiei bugetului de stat pentru Programul Operaţional Competitivitate, Programul Operaţional Capital Uman şi anumite axeprioritae din Programul Operaţional Infrastructură Mare:
– Aprobarea textului negociat al Contractului de finanţare şi
– Aprobarea semnării Contractului de finanțare şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțatelor publice.
11. Memorandum cu tema: Aprobarea menținerii lui Ionel Dancă – Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere şi Îndrumare a Activităţii Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
12. Memorandum cu tema: Aprobarea numirii lui Puiu Dorian Filote, Secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A –IFN.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii