« Secţiuni
Selected
CorporatePlatinum members

Noul Cod deontologic al avocaților din Republica Moldova
09.08.2016 | Irina RÎMARU

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Vineri, 5 august 2016, Uniunea Avocaților din Republica Moldova a dat publicității modificările și competările la Codul Deontologic al Avocatului, adoptate la data de 1 iulie 2016 de Congresul Avocaților.

CODUL DEONTOLOGIC AL AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Adoptat de Congresul Avocaţilor din 20 decembrie 2002, cu modificările şi completările adoptate la 23 martie 2007 de Congresul Avocaţilor, cu modificările și completările adoptate la 1 iulie 2016 de Congresul Avocaților

PREAMBUL

1. Misiunea avocatului
(1) În Republica Moldova avocatul îndeplinește un rol eminent în promovarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
(2) Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie acordarea asistenței juridice calificate persoanelor fizice și juridice în apararea drepturilor, libertăților si
intereselor lor legitime.
(3) În exercitarea profesiei sale avocatul este obligat să acționeze pentru asigurarea accesului liber la justitie și a dreptului la un proces echitabil, să contribuie
prin toate mijloacele legale pentru a proteja profesia, demnitatea si onoarea corpului de avocati.

2. Natura normelor deontologice
(1) Codul deontologic al avocatului (în continuare – Cod) stabileşte regulile de conduită ale avocatului.
(2) Normele deontologice se interpretează în baza principiilor generale ale profesiei de avocat. Nerespectarea acestor norme de către avocaţi constituie temei
pentru intentarea procedurii disciplinare.
(3) Normele deontologice se vor aplica avocaţilor și avocaților stagiarii, atat pe teritoriul Republicii Moldova precum și în străinătate privind:
(a) orice raport profesional al unui avocat sau avocat stagiar din Republica Moldova cu un avocat dintr-un alt stat;
(b) activitatea profesională a avocatului sau avocatului stagiar din Republica Moldova într-un alt stat, indiferent dacă avocatul se află sau nu acolo.
(4) Scopul prezentului Cod este de a reglementa standardele de integritate şi conduită ce urmează a fi respectate de către avocați, formarea şi promovarea unei culturi profesionale adecvate, prevenirea abaterilor disciplinare, informarea publicului cu privire la conduita profesională a avocaților, crearea unui climat de încredere şi respect reciproc în societate.
(5) Libertatea si independența profesiei de avocat sunt atribute exclusive ale persoanei ce exercită profesia de avocat în temeiul Legii cu privire la avocatură si ale prezentului Cod.
(6) Normele de deontologie profesională reglementate de prezentul Cod sunt destinate să garanteze buna îndeplinire de catre avocat a misiunii sale pentru buna funcționare a justitiei si realizarea drepturilor justitiabililor.
(7) Jurămîntul avocatului constituie esența juridico-morală de exercitare a profesiei.
(8) În exercitarea dreptului său de a asista si a reprezenta clientul în fața tuturor organelor de drept, instanțelor de judecată, autorităților și institutiilor atît publice cît și private, avocatul este în drept să aplice orice mijloc legal de exercitare a dreptului de apărare.
(9) În cadrul procedurilor disciplinare avocatul urmează să coopereze în mod rezonabil cu Comisia de Etică și Disciplină pentru exprimarea poziției sale.

Capitolul I
Principii generale

1. Independența
(1) Exercitînd profesia de avocat, fiecare este obligat să întreprindă măsuri corespunzatoare pentru a asigura independența și libertatea de exercitare a profesiei.
Multitudinea îndatoririlor care ii revine avocatului impune din partea acestuia o independență absolută, liberă de orice influență, chiar și de influența derivată din propriile sale interese sau datorită influențelor din partea terțelor persoane.
(2) Astfel, avocatul trebuie să evite orice prejudiciere a independenței sale și să vegheze de a nu neglija etica sa profesională.

2. Încrederea și integritatea morală
(1) Relațiile dintre avocat și client sunt bazate pe onestitate, probitate, echitate, corectitudine, sinceritate și confidențialitate.
(2) Responsabilitatea avocatului include în sine atît comportamentul acestuia în exercitarea profesiei cît și în afara ei. Comportamentul avocatului în afara
exercitării profesiei poate duce la sancțiuni doar în cazuri excepționale.

3. Confidențialitatea
(1) Natura misiunii avocatului este prezumată de a fi depozitarul secretelor clienților săi și al comunicărilor confidențiale, fiind un drept și o datorie
fundamentală a avocatului. Obligația de a păstra secretul profesional este absolută și nelimitată în timp.
(2) Obiectul secretului profesional îl constituie chestiunile cu care o persoana s-a adresat dupa asistența juridică, esența consultațiilor oferite de avocat, procedeele de strategie și tactică a apărării sau reprezentării, datele privind persoana care s-a adresat dupa asistență și alte împrejurări care rezulta din activitatea profesională a avocatului.
(3) Obiectul confidențialității se extinde atât asupra tuturor activităților profesionale ale avocatului, cât și a angajaților biroului asociat sau cabinetului, după caz.
(4) Nici o presiune sau ingerință a unei autorități publice sau de altă natură nu-l poate obliga pe avocat să divulge secretul profesional, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege sau pentru a intenta o acțiune ori pentru a asigura apărarea în cadrul unui litigiu dintre avocat și client.

4. Competența
Avocatul realizează activitatea încredinţată cu competenţă profesională. Avocatul are obligația de a-și îmbunătăți continuu formarea profesională și să depună eforturi să mențină un nivel înalt al calificării profesionale.

5. Incompatibilități
Profesia de avocat în Republica Moldova este incompatibilă cu:
a) oricare funcție retribuită, cu excepția funcțiilor legate de activitatea științifică și didactică, precum și de activitatea în calitate de arbitru al judecății
arbitrale (arbitrajului), mediator;
b) activitatea de întreprinzător;
c) activitatea de notar.

6. Publicitatea personală
(1) Publicitatea avocatului trebuie să fie exactă și veridică ca formă și ca conținut, respectându-se secretul profesional și alte principii esențiale ale profesiei, și nu trebuie să conțină informații înșelătoare sau care ar putea induce în eroare și să nu afecteze imaginea profesiei sau reputația colegilor săi.
(2) Reglementări mai detaliate și restricții referitoare la publicitatea avocatului se conțin în Statutul profesiei de avocat.
(3) Oficiul avocatului nu poate fi amplasat în incinta clădirilor în care funcționeaza organele de urmărire penală, procuratură, instanțele de judecată, instanțele de judecată, precum și la domiciliul acestuia. Amplasarea oficiului avocatului în incinta propriului domiciliu este posibilă numai cu condiţia alocării de către avocat a unei încăperi cu intrare externă separată, dedicate activităţilor profesionale.

Capitolul II
Relațiile cu clienții

1. Interesul clientului
Sub rezerva respectării normelor legale și normelor deontologice, avocatul are obligația de a apara interesele clientului sau, inclusive în coraport cu propriile interese, cu interesele altui avocat sau interesele statului.

2. Relatiile cu clientii
(1) Avocatul acționeaza doar atunci cînd este împuternicit de clientul său în baza contractului de asistență juridică, ori în cazul cind este numit din oficiu la cererea organului de urmarire penală sau instanței de judecată, sau acordă la solicitare asistență juridica gratuita garantată de stat.
(2) Avocatul își consultă clientul în mod conștiincios și cu diligență, informează clientul cu privire la evoluția cauzei ce i-a fost încredințată.
(3) Avocatul nu este în drept să accepte o cauză, atunci cînd cunoaște cu certitudine, că nu are competența necesară pentru a se ocupa de această cauză,
exceptand cazul în care coopereaza cu un alt avocat care are competența necesară.
(4) Avocatul nu poate accepta o cauză atunci, cînd datorită altor obligații se află în imposibilitate de a se ocupa de ea cu promptitudine sau consulta corect
clientul.
(5) În cazul în care avocatul se află în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile trebuie să se asigure ca respectivul client poate contracta în timp util, un alt avocat care să-i ofere asistența juridică necesară, pentru a se evita prejudicierea clientului.
(6) Relațiile cu clientul trebuie sa fie oficiale, bazate pe respect reciproc.
(7) Deși interesul clientului este primordial, avocatul nu-și va subordona integritatea personală și profesională clientului său. Avocatul nu este în drept să
accepte o propunere frauduloasă și este obligat să acționeze în conformitate cu legea.
(8) Avocatul nu va face promisiuni cu privire la rezultatul sarcinii preluate, indiferent de faptul cât de previzibil este acesta, în special, când rezultatul depinde de decizia instanței de judecată, unei autorități publice sau unui terț.

Capitolul III
Conflictul de interese

(1) Avocatul nu este în drept să consulte, să reprezinte ori să apere mai mult de un client în una și aceeași cauză atunci, cînd interesele acestora sunt conflictuale sau cînd există realmente riscul de a aparea un astfel de conflict de interese.
(2) Avocatul trebuie să se abtina, să se mai ocupe de cauzele tuturor clienților implicați, atunci cînd intervine un conflict de interese ale acestora, cînd secretul profesional riscă să fie violat sau cînd independența sa riscă să fie pusă la indoială.
(3) Avocatul nu este în drept să accepte o cauză a unui nou client, dacă secretul informațiilor încredințate de un vechi client riscă să fie violat sau atunci cînd cunoașterea de către avocat a cauzelor vechiului client îl favorizeaza pe noul client în mod nejustificat.

Capitolul IV
Onorariile avocaților

1. Stabilirea onorariilor
(1) Avocatul trebuie sa-și informeze clientul privitor la onorariu, iar valoarea însumata a onorariilor trebuie să fie echitabilă și justificată. În cazurile patrimoniale onorariul poate fi stabilit în cotă procentuală.
(2) Cînd avocatul solicită achitarea unei sume din onorariu cu titlu de avans asupra cheltuielilor și/sau a onorariului, acesta nu trebuie să depașească o estimare rezonabilă a onorariului și a cheltuielilor probabile in cauza.
(3) În cazul neachitării datoriilor aferente onorariilor și cheltuielilor, avocatul este în drept să renunțe de a se mai ocupa de cauza respectivă și se poate retrage din ea respectand dispozitiile prezentului Cod.

2. Impartirea onorariilor cu o persoana care nu este avocat
Avocatului îi este interzis să împarta onorariul cu o persoana care nu este avocat. Prevederea menționata nu se aplică sumelor sau compensațiilor vărsate de
către avocat moștenitorilor unui avocat decedat sau unui avocat care și-a dat demisia pentru a se prezenta ca succesor al clientelei acestuia.

Capitolul V
Relatiile cu instantele de judecată și alte organe jurisdicționale

(1) Avocatul este obligat să manifeste un comportament respectuos în fața instanțelor de judecată, solicitându-le acestora respectul şi tratamentul reciproc în
calitate de avocat. Avocatul care se prezintă în faţă instanțelor de judecată sau care participă la o procedură judiciară trebuie să respecte regulile de conduită aplicabile în instanța de judecată. Obligația de a respecta aceste reguli nu limitează avocatul să obiecteze împotriva acțiunilor judecătorului sau să exercite alte drepturi procedurale.
(2) Avocatul apăra și reprezintă clientul in mod conștiincios, fara a ține cont de propriile sale interese sau ale persoanei terțe și nici de alte circumstanțe ce l-ar putea influența.
(3) Avocatul nu este în drept sa furnizeze judecătorului, cu buna știinta, o informație falsă sau de altă natură, să-l inducă pe acesta în eroare. Avocatul nu poartă răspundere pentru veridicitatea informațiilor prezentate de către client.
(4) Normele aplicabile în cazul relațiilor dintre avocat și judecator se aplică în egală măsura și altor organe jurisdicționale.

Capitolul VI
Raporturile dintre avocați

1. Colegialitatea
(1) Colegialitatea impune relațiile bazate pe încredere, spre interesul clientului și pentru a evita atat procesele inutile, cît și orice comportament susceptibil să afecteze reputația profesiei.
(2) Colegialitatea nu poate fi în contradicție cu interesele avocaților și interesele clientului.
(3) Avocatul este obligat să manifeste fața de orice coleg avocat un comportament colegial si respectuos.
(4) Adresîndu-se către un alt coleg avocat sau vorbind despre acesta, avocatul este obligat, înainte de a-i pronunța numele și prenumele acestuia, să utilizeze cuvintele „domnul avocat”, „doamna avocat”, iar în adresarea către Președintele Uniunii Avocaților, membrilor Consiliului Uniunii Avocaților, Decanul Baroului, membrilor Comisiei pentru etica si disciplina, membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, membrilor Comisiei de cenzori și către șeful Biroului Asociat de avocați să utilizeze cuvîntul „maestre”.

2. Cooperarea dintre avocatii din state diferite
(1) Este de datoria oricărui avocat ca, la solicitarea unui avocat dintr-un alt stat, să se abțină să accepte o cauza pentru care nu are competența necesară. Într-o astfel de situație, el trebuie sa-și ajute colegul să intre în contact cu un alt avocat care să fie în capacitatea să-i ofere serviciul cerut.
(2) Atunci cînd avocații din doua state diferite lucrează împreună, amîndoi au datoria de a ține cont de diferențele care pot exista între sistemele lor de drept, barourile lor, competențele si obligațiile lor profesionale.

3. Corespondenta transmisa intre avocati
(1) Avocatul, care adresează altui avocat o comunicare căreia dorește să i se confere un caracter „confidențial”, va trebui să precizeze acest lucru din momentul expedierii respectivei comunicări.
(2) În cazul în care destinatarul comunicării nu este în capacitatea să îi confere acesteia un caracter „confidențial”, el va trebui să o returneze expeditorului făra a cunoaște continutul acesteia.

4. Onorariile pentru recomandare
(1) Avocatul nu poate nici să pretinda și nici să accepte din partea altui avocat sau din partea vreunui terț un onorariu, un comision sau vreo altă compensație pentru faptul că a recomandat un avocat unui client sau că a trimis un client la un avocat.
(2) Avocatul nu poate oferi nimănui un onorariu, un comision și nici o altă compensație pentru că i-a fost prezentat un client.

5. Comunicarea cu partea adversa
Avocatul nu poate intra în relație directă cu o persoană, cu privire la o anumită cauza, atunci cînd știe că această persoană este reprezentată sau asistată de un alt avocat, exceptînd cazul în care el are acordul colegului său și se angajează să-l informeze pe acesta.

6. Schimbarea avocatului
(1) Un avocat nu poate succeda altui avocat în apărarea intereselor unui client, într-o cauză determinată, decît cu condiția că, în prealabil, sa-și fi anunțat colegul.
(2) În cazul în care, spre interesul clientului, se impune întreprinderea unor măsuri urgente, înainte de a putea fi îndeplinite condițiile stabilite în alineatul de mai sus, avocatul poate întreprinde aceste măsuri cu condiția de a-l informa neîntîrziat pe predecesorul său.

7. Pregatirea avocatilor începători
(1) Pentru a spori încrederea și cooperarea dintre avocați, spre interesul clienților, este necesar să fie promovată instruirea continuă în scopul unei bune instruiri în domeniul jurisprudenței inclusive a normelor procedurale aplicabile. În acest scop, avocatul este obligat să ia atitudine cu toata diligența în pregatirea la nivel avansat a avocaților începători.
(2) În calitate de avocat îndrumator al unui stagiar poate fi avocatul care întruneste înalte calități morale și profesionale, exercitind profesia de nu mai puțin de 5 ani și dispune de condiții suficiente pentru a asigura stagiul profesional.

8. Litigiile dintre avocati
(1) Atunci cînd un avocat este de părere că un coleg avocat a încălcat o normă deontologică, el trebuie sa-l atentioneze asupra acestui lucru.
(2) Atunci cînd între avocați apare un diferend personal, de natură profesională, aceștia trebuie mai întai să-l soluționeze pe cale amiabila.
(3) Înainte de a porni o procedura împotriva unui coleg avocatul trebuie sa informeze Decanul Baroului pentru a permite sa-și dea concursul în vederea soluționarii diferendului pe cale amiabila. Decanul Baroului, la solicitarea avocaților aflați în conflict, poate interveni în calitate de mediator al diferendului.

Capitolul VII
Regulile de comportament al avocatului în societate

(1) Avocatul va avea un comportament demn care să nu prejudicieze imaginea profesiei în societate.
(2) În cazul în care nu au fost create condiții necesare pentru purtarea robei avocatul nu este sancționat disciplinar.
(3) În deplasările efectuate în afara teritoriului Republicii Moldova, avocatul va respecta regulile care se impun avocaților în statul respectiv.

 
Secţiuni: Internațional, Media & Publicitate, Selected, UNBR+INPPA+Barouri | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD