Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
2 comentarii

Memoriu pentru aplicarea nediscriminatorie a OUG nr. 20/2016. UPDATE


2 septembrie 2016 | Dragoș CĂLIN, Bogdan MATEESCU, 1611 semnatari

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Către
Guvernul României,
Ministerul Justiţiei,
Consiliul Superior al Magistraturii,
Înalta Curte de Casație și Justiție

MEMORIU
PENTRU APLICAREA NEDISCRIMINATORIE A OUG NR. 20/2016

I. PROBLEME RECURENTE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STABILIREA ŞI PLATA REMUNERAŢIEI MAGISTRAŢILOR

În România, gestiunea bugetului instanţelor reprezintă o atribuție a Ministerului Justiției, în calitate de ordonator principal de credite. Fundamentarea porneşte de la comunicarea ierarhică tribunale – curţi de apel – Ministerul Justiției, bugetul fiind supus spre aviz consultativ Consiliului Superior al Magistraturii.

Soluția legislativă actuală, aflată în contradicție cu recomandările Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) , pune o problemă serioasă de independenţă a justiţiei, cât timp bugetul este controlat de puterile executivă și legislativă.

Resursele financiare pot constitui pentru Ministerul Justiției, respectiv puterea executivă, un element de presiune asupra corpului magistraţilor şi oricând o modificare peste noapte a sistemului de remunerare poate deveni un factor de lezare a independenţei magistraţilor.

Refuzul plăţii drepturilor salariale lunare la nivelul stabilit prin lege reprezintă o încălcare flagrantă a principiului independenţei judecătorilor, constituind un mijloc de presiune exercitat asupra acelor magistraţi care nu beneficiază de un tratament echitabil şi nediscriminatoriu în raport cu alte categorii aparţinând aceluiaşi corp profesional.

Starea de subfinanţare a sistemului judiciar, neplata drepturilor salariale restante, inechităţile din sistemul de salarizare, refuzul puterii executive de a renunţa la pârghiile financiare privind instanţele judecătoreşti, prin trecerea administrării bugetului acestora la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestarea tot mai frecventă a celor mai importante elemente privind statutul judecătorilor şi procurorilor au constituit premisele declanşării protestului magistraţilor din 2009, eveniment fără precedent pentru sistemul judiciar din România, care a determinat blocarea pentru 30 de zile a oricărei activități judiciare.

II. OBSERVAȚII ASUPRA DISCRIMINĂRII/INECHITĂȚILOR DETERMINATE DE APLICAREA DISPOZIȚIILOR O.U.G. nr. 20/2016

Salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere diferenţele salariale rezultate în urma aplicării acestei legi, astfel cum a fost ea limitată prin legi anuale de salarizare, legiuitorul a intervenit pentru înlăturarea acestor inechităţi.

Astfel, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, prin care a fost modificată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

Potrivit art. 1 din O.U.G. nr.57/2015, în anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin O.U.G. nr.20/2016 s-a introdus un nou articol în cuprinsul O.U.G. nr.57/2015, respectiv art. 3 ind. 1 care, la alin. 1 prevede că prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Această derogare este una firească, absolut necesară faţă de realităţile din sistemul bugetar, întrucât ea are drept scop evitarea discriminărilor salariale între titularii funcţiilor publice salarizate potrivit Legii-cadru nr.284/2010, cu consecinţa egalizării, la nivelul cel mai înalt în plată, a drepturilor salariale ale persoanelor aflate în situaţii similare în cadrul aceluiaşi ordonator de credite.

Că este aşa, reiese chiar din expunerea de motive din cuprinsul O.U.G. nr.20/2016, legiuitorul excepţional ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii.

De asemenea, Nota de fundamentare a O.U.G. nr.20/2016 reține că, în funcție de conjunctura macro-economică și de contextul politic de moment, salariile au fost majorate, ”înghețate” sau reduse, în ansamblu sau numai pentru anumite categorii de personal sau sectoare, ceea ce a făcut ca în sistemul public de salarizare să apară o serie de disfuncționalități, cum ar fi: niveluri diferite de salarizare pentru persoane exercitând aceeași funcție și aceleași atribuții, în cadrul aceleiași instituții ori în instituții de acelaşi fel din cadrul unui sector; salarii egale pentru persoane exercitând aceeași funcție și aceleași atribuții, dar cu vechime în muncă diferită. Totodată, apreciază că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncționalitățile salariale existente și nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale.
Prin urmare, aplicând actul reparator din perspectivă salarială, ordonatorii de credite trebuie să emită noi ordine de salarizare care să corespundă raţiunii de egalizare, în interesul salariatului, a câştigurilor de natură salarială.

Trebuie subliniat că art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2015, introdus prin O.U.G. nr.20/2016, nu se referă la coeficienţi de ierarhizare şi nici la valori de referinţă, întrucât acestea nici nu au fost aplicate, după cum reiese chiar din primul paragraf al preambulului celei din urmă Ordonanţe de Urgenţă. Elementul de referinţă în îndreptarea discrepanţei salariale îl constituie, astfel cum rezultă expressis verbis din cuprinsul acestei dispoziţii legale cuantumul salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare care, pentru a atrage aplicarea actului reparator, trebuie să fie mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate.

Îndreptarea constă, conform aceluiaşi articol, în stabilirea la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă titularul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Acesta fiind contextul, subliniem că în cadrul aceluiaşi ordonator de credite, respectiv Ministerul Justiţiei, există judecători cărora li s-a recunoscut, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, dreptul la majorarea indemnizaţiilor de bază cu indexările de 5%, 2% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, sume puse în plată prin emiterea corespunzătoare a unor ordine de salarizare, încă din anul 2011.

La data de 23 iunie 2015, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, prin Decizia nr. 23/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 7.340/97/2013, obligatorie, potrivit art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă, a stabilit că hotărârile judecătoreşti prin care au fost acordate aceste creşteri salariale nu au fost anulate printr-o altă hotărâre judecătorească ori prin vreun act normativ ulterior, deoarece atunci când s-a dorit suprimarea unui drept, chiar dobândit printr-o hotărâre judecătorească, legiuitorul a făcut-o prin legiferarea expresă. Pierderea unui drept nu se poate deduce pe cale de interpretare, ci se impune prin legiferare expresă.
Aşadar, hotărârile irevocabile prin care s-a recunoscut unor judecători dreptul la majorarea indemnizaţiei de încadrare cu indexările prevăzute de O.G. nr.10/2007 trebuie să se bucure în continuare de atributele conferite de lege unui titlu executoriu, acest drept existând efectiv şi permanent, lună de lună.

În consecinţă, instanţa supremă a stabilit în mod obligatoriu că drepturile acordate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile privind creşterile salariale de 2%, 5% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, se includ în sintagma de „indemnizaţie avută”.
Prin urmare, aceste majorări ale indemnizației nu au fost pierdute niciodată de cei cărora li s-au recunoscut şi, în temeiul art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr.57/2015, introdus prin pct. 1 al O.U.G. nr.20/2016, ele vor trebui acordate tuturor judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Menţionăm că există deja hotărâri judecătoreşti – de tipul celor menţionate chiar în preambulul O.U.G. nr.20/2016 – prin care s-a recunoscut dreptul la obţinerea unor ordine de salarizare care să stabilească indemnizaţiile de încadrare care includă aceste majorări, cu consecinţe și asupra celorlalte drepturi de natură salarială.

Se impune a fi subliniat, pe de altă parte, că aceste aspecte au fost luate, în mod corect, în considerare cu ocazia emiterii unor ordine de salarizare de către alţi ordonatori principali de credite din domeniul justiţiei.

Astfel, cel puțin în cadrul Inspecției Judiciare și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt emise ordine pentru salarizarea în conformitate cu cele expuse mai sus.

Refuzul Ministrului Justiţiei de a soluționa favorabil prezenta cerere va atrage un nou val de litigii întemeiate pe o nouă formă de discriminare între judecători şi procurori deşi, astfel cum reiese din considerentele Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 866/2006, judecătorii şi procurorii se află în condiţii similare de statut şi carieră, iar legile de salarizare îi tratează similar.

Discriminarea va exista şi în raport cu ceilalţi ordonatori principali de credite din domeniul justiţiei, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii şi Inspecţia Judiciară.

Într-o astfel de ipoteză, raţiunea adoptării O.U.G. nr. 20/2016 ar fi flagrant încălcată şi tot astfel principiul constituţional al obligativităţii respectării legilor, cuprins în art. 1 alin. 5 din Legea fundamentală.

III. REVENDICĂRI

Având în vedere principiile expuse anterior, precum şi constatările legate de bugetul justiţiei, solicităm următoarele:

1. Trecerea bugetului instanţelor la titularul de drept al gestionarii bugetului puterii judecătoreşti, respectiv la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie.

2. Eliminarea imediată de către Ministerul Justiţiei și ceilalți ordonatori de credite a anomaliilor din domeniul justiţiei legate de aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr.20/2016 și emiterea unor ordine de salarizare care să satisfacă în mod real şi efectiv rigorile art. 3 ind.1 alin. 1 din O.U.G. 57/2015, respectiv să stabilească o indemnizaţie de încadrare brută care să cuprindă și indexările de 5%, 2% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, în sensul Deciziei ICCJ nr. 23/2015, pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu toate consecinţele.

3. Implicarea imediată a Consiliului Superior al Magistraturii în obţinerea acestor rezultate, având în vedere atribuţia sa de a apăra corpul magistraţilor şi membrii acestuia împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independenţei sau imparţialităţii magistratului în înfăptuirea justiţiei ori să creeze suspiciuni cu privire la acestea.

LISTA MAGISTRAȚILOR CARE SUSŢIN MEMORIUL PENTRU APLICAREA NEDISCRIMINATORIE A OUG NR. 20/2016
1. Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
2. Bogdan Mateescu, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
3. Ionuţ Militaru, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
4. Claudiu Drăguşin, judecător, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti
5. Maria Constantinof, judecător, Tribunalul Giurgiu
6. Anca Codreanu, judecător, Tribunalul Covasna
7. Carmen Cadea, judecător, Tribunalul Brașov
8. Robert Cadea, judecător, Tribunalul Brașov
9. Carmen Camelia Baila, judecător, Tribunalul Arad
10. Roxana Maria Călin, judecător, Tribunalul Bucureşti
11. Gabriel Mustață, judecător, Judecătoria Constanța
12. Georgeta Ciungan, judecător, Judecătoria Focșani
13. Balan Laurentiu Mihai, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
14. Barbulescu Codrut Marian, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
15. Chiper Janica, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
16. Gita Ana-Maria, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
17. Bartha Kinga Agota, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
18. Danca Oana Ecaterina, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
19. Neagoe Corina Diana, judecător, Judecătoria Bacău
20. Miruna Petru, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
21. Toma Elena Mihaela, judecător, Judecătoria Târgoviște
22. Cirstea Marcu Aurelian, judecător, Judecătoria Balcesti
23. Uce Laura, judecător, Tribunalul Valcea
24. Dan Dănăilă, judecător, Judecătoria Reghin
25. Octavian Grozav, judecător, Judecătoria sectorului 6 București
26. Dobre Ștefăniță, judecător, Judecătoria Buzău
27. Diaconaru Iulia, judecător, Tribunalul Iaşi
28. Diaconaru Ciprian judecător, Tribunalul Iaşi
29. Chisbora Mircea Cristian, judecător, Judecătoria Bistrița
30. Croitoriu Catalin, judecător, Judecătoria Bistrița
31. Marius Nicolau, judecător, Judecătoria Alba Iulia
32. Oana Stroiu, judecător, Judecătoria Braşov
33. Ancuța Raluca, judecător, Judecătoria Craiova
34. Bran Catalina, judecător, Judecătoria Craiova
35. Sorbala Ruslana, judecător, Judecătoria Craiova
36. Aurelia Grejdeanu, judecător, Judecătoria Craiova
37. Lavinia Talpasanu, judecător, Judecătoria Craiova
38. Motarlichie Luminița, judecător, Judecătoria Craiova
39. Daiana Nicoliță, judecător, Judecătoria Craiova
40. Ioana Spiridonescu, judecător, Judecătoria Craiova
41. Florin Grecu, judecător, Judecătoria Craiova
42. Nicoleta Guțescu, judecător, Judecătoria Craiova
43. Zorila Elena, judecător, Judecătoria Craiova
44. Duță Raluca, judecător, Judecătoria Craiova
45. Bălan Lidia, judecător, Judecătoria Craiova
46. Cirlogea Angelica, judecător, Judecătoria Craiova
47. Moța Simona, judecător, Judecătoria Craiova
48. Badulescu Gabriel, judecător, Judecătoria Craiova
49. Dana Corina, judecător, Judecătoria Craiova
50. Zglimbea Izabela, judecător, Judecătoria Craiova
51. Birau Cristina, judecător, Judecătoria Craiova
52. Popa Cristian, judecător, Tribunalul Dolj
53. Barbuti Adela, judecător, Tribunalul Dolj
54. Mariusciac Lelia, judecător, Tribunalul Dolj
55. Nicolae Adriana, judecător, Judecătoria Buzău
56. Marin Marieta, judecător, Judecătoria Buzău
57. Uta Marcela, judecător, Judecătoria Buzău
58. Drăgulescu Leontin, judecător, Judecătoria Buzău
59. Nastasoiu Nelu, judecător, Judecătoria Buzău
60. Moldovan Anca, judecător, Curtea de Apel Cluj
61. Mihaela Bunaiasu, judecător, Judecătoria Slatina
62. Ciausescu Carmen Florina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
63. Constantinescu Felicia, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
64. Frunza Aurelia, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
65. Chirvasiu Mihaela, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
66. Fulga Violeta, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
67. Raluca Isepciuc, judecător, Judecătoria Iasi
68. Andone Madalina, judecător, Judecătoria Fetești
69. Iancu Corina Gabriela, judecător, Judecătoria Fetești
70. Popescu Iulia, judecător, Judecătoria Fetești
71. Chirita Dorian, judecător, Judecătoria Fetești
72. Florin Lupașcu, judecător, Tribunalul Specializat Mureș
73. Corina Etcu, judecător, Judecătoria Iaşi
74. Cristiana Enache, judecător, Curtea de Apel Ploiesti
75. Adrian Morar, judecător, Judecătoria Reghin
76. Nicoleta Dogariu, judecător, Tribunalul București
77. Vizitiu Elena Laura, judecător, Tribunalul Bucureşti
78. Bogdan Zdrenghea, judecător, Tribunalul Cluj
79. Cosareanu Daniela, judecător, Tribunalul București
80. Tudor Corina, judecător, Tribunalul București
81. Constantin Epure, judecător, Curtea de Apel Brasov
82. Nica Adrian, judecător, Judecătoria Fetești
83. Dănuț Şendrescu, judecător, Judecătoria Novaci
84. Iancu Ioana-Cristina, judecător, Judecătoria Galati
85. Muncioiu Cristina, judecător, Judecătoria Craiova
86. Gheorghe Birdau, judecător, Tribunalul București
87. Trifan Irena, judecător, Tribunalul Teleorman
88. Dobrin Mariana Nuţi, judecător, Tribunalul Teleorman
89. Rotaru Gabriela, judecător, Tribunalul Teleorman
90. Maidanuc Violeta, judecător, Tribunalul Teleorman
91. Mitroi Cosmin Radu, judecător, Tribunalul Teleorman
92. Bozeşan Vasile, judecător, Tribunalul Teleorman
93. Iatan Marius Costinel, judecător, Tribunalul Teleorman
94. Vîrdol Mihaela Narcisa, judecător, Tribunalul Teleorman
95. Stelescu Cristina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
96. Ilina Carmen, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
97. Georgescu Felicia Carmen, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
98. Lumineanu Marius Alexandru, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
99. Constantinescu Alina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
100. Floricioiu Maria Smaranda, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
101. Drăgan Mitu, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
102. Drăgan Diana Cerasela, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
103. Constantinescu Bogdan Florin, judecător, Tribunalul Vâlcea
104. Bratu Nicoleta – Monica, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
105. Rogoz Ramona Oana, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
106. Ionescu – Lupeanu Cristina, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
107. Rotaru Ligia, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
108. Neţoiu Andreea Elena, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
109. Costache Andreea, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
110. Bolla Sabina, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
111. Trifan Andreea, judecător, Tribunalul Iasi
112. Madalina Chircu, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București
113. Ciprian Tita, judecător, Tribunalul Ilfov
114. Barea Brezae Alexandra Luiza, judecător, Judecătoria Sector 6 București
115. Nicolau Bogdan, judecător, Judecătoria Brăila
116. Nicolau Alina Aurora, judecător, Judecătoria Brăila
117. Cărbunaru Ionica, judecător, Judecătoria Brăila
118. Constantin Mihăiţă, judecător, Judecătoria Brăila
119. Ioana Ciobanu, judecător, Judecătoria Brăila
120. Deniz Diana, judecător, Judecătoria Brăila
121. Vlad Tari, judecător, Judecătoria Sector 2 București
122. Mindru Luminita-Mirela, judecător, Judecătoria Sector 2 București
123. Bogdan-Alex Arghir, judecător, Judecătoria Sector 2 București
124. Roxana Duma, judecător, Judecătoria Sector 2 București
125. Lilica Viulet, judecător, Judecătoria Sector 2 București
126. Lucian Mihali-Viorescu, judecător, Judecătoria Sector 2 București
127. Maria Cristina Fintoc, judecător, Judecătoria Sector 2 București
128. Ioana Bogdan, judecător, Judecătoria Sector 2 București
129. Voicu Puscasu, judecător, Judecătoria Deva
130. Elena Andreea Nețoiu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
131. Cristian Monenci, judecător, Tribunalul Bihor
132. Gulutanu Alina, judecător, Tribunalul București
133. Lavinia Cîrciumaru, judecător, Tribunalul București
134. Ungureanu Cosmin, judecător, Judecătoria Slatina
135. Diana Epure, judecător, Judecătoria Braşov
136. Luis Constantin, judecător, Judecătoria Slatina
137. Padeanu Petruta Catalina, judecător, Judecătoria Slatina
138. Popa Cristina Mirela, judecător, Judecătoria Slatina
139. Scărlătescu Ovidiu Ștefan, judecător, Judecătoria Lugoj
140. Cordoş Carmella, judecător, Judecătoria Lugoj
141. Cret Alina, judecător, Judecătoria Lugoj
142. Mihai Simona, judecător, Judecătoria Lugoj
143. Parfin Eugen Cosmin, judecător, Judecătoria Lugoj
144. Pașcu Valentin Marian, judecător, Judecătoria Lugoj
145. Şterfenitu Fulvia, judecător, Judecătoria Lugoj
146. Vârlugă Ion Radu, judecător, Judecătoria Lugoj
147. Sergiu Coșoreanu, judecător, Judecătoria Brașov
148. Ioana Coșoreanu, judecător, Judecătoria Suceava
149. Andrei-Radu Dincă, judecător, Judecătoria Alexandria
150. Marius-Ionuţ Mihalaşcu, judecător, Judecătoria Alexandria
151. Alexandra Voinea, judecător, Judecătoria Alexandria
152. Simona-Elena Podea, judecător, Judecătoria Alexandria
153. Daniela-Cristina Ivan, judecător, Judecătoria Alexandria
154. Rafaela Neaga, judecător, Judecătoria Alexandria
155. Labiş Alina Marcela, judecător, Judecătoria Bicaz
156. Mărian Raluca Elena, judecător, Judecătoria Bicaz
157. Guluţă Cristian Romică, judecător, Judecătoria Sighetu Marmaţiei
158. Văsi Ana Maria, judecător, Tribunalul Vrancea
159. Claudiu Daniel Falcan, judecător, Tribunalul Mehedinţi
160. Catalina Irina, judecător, Judecătoria Piatra-Neamt
161. Ioan-Paul Chis, procuror, PJS5 Bucureşti, detașat SNG
162. Cristina Craciunoiu, judecător, Curtea de Apel Craiova
163. Claudia Bodean, judecător, Tribunalul Constanta
164. Iarina-Ioana Prelipceanu, judecător, Curtea de Apel Cluj
165. Florentina Sandu, judecător, Judecătoria Oradea
166. Dan Pislaru, judecător, Judecătoria Pogoanele
167. Aneta Beatrice Birau, judecător, Judecătoria Cluj Napoca
168. Sirbu Teodor Calin, judecător, Judecătoria Cornetu
169. Cruceru Catalina, judecător, Judecătoria Ploiesti
170. Ramona Gratiela Milu, judecător, Curtea de Apel Brasov
171. Ioana Malaescu, judecător, Tribunalul Gorj
172. Radu Cristina, judecător, Curtea de Apel Ploiești
173. Radu Raisa, judecător, Judecătoria Ploiesti
174. Carla Anghelescu, judecător, Tribunalul București
175. Catalina Marcu, judecător, Curtea de Apel Suceava
176. Manescu Alina, judecător, Judecătoria Focşani
177. Nicolau Marilena, judecător, Judecătoria Focşani
178. Mirza Alina, judecător, Judecătoria Focşani
179. Boicu Delia, judecător, Judecătoria Focşani
180. Manea Danut Catalin, judecător, Tribunalul București
181. Prilogan Claudia, judecător, Tribunalul București
182. Militaru Evda-Serena, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București
183. Andrada Roxana Penciuc, judecător, Judecătoria Deva
184. Loredana Alexandrescu, judecător, Judecătoria Iași
185. Dinu Rebecca Zinca, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
186. Laura Moroiu, judecător, Judecătoria Piatra Neamt
187. Natalia Monica Laura Gherman, judecător, Judecătoria Oradea
188. Cirstea Florina Izabela, judecător, Tribunalul București
189. Neculai Maria Alina, judecător, Judecătoria Botosani
190. Maga Mihaela, judecător, Judecătoria Botosani
191. Ilie Mărioara, judecător, Judecătoria Botosani
192. Baciu Adimi Emanuela, judecător, Judecătoria Botosani
193. Miron Constantin Ciprian, judecător, Judecătoria Botosani
194. Ceică Liviu, judecător, Judecătoria Botosani
195. Pintilei Silvia, judecător, Judecătoria Botosani
196. Buha Nicoleta Elena, judecător, Judecătoria Botosani
197. Bîcu Ilie, judecător, Judecătoria Botosani
198. Lungu Lucian, judecător, Judecătoria Botosani
199. Bandol Elena, judecător, Judecătoria Botosani
200. Bandol Ionuţ Daniel, judecător, Judecătoria Botosani
201. Corduneanu Daniel, judecător, Judecătoria Botosani
202. Barbieru Ionel, judecător, Judecătoria Botosani
203. Isac Anamaria Iulia, judecător, Judecătoria Botosani
204. Reftu Ramona Nicoleta, judecător, Judecătoria Botosani
205. Avieriţei Veronica, judecător, Judecătoria Botosani
206. Mihalache Mihaela, judecător, Judecătoria Botosani
207. Corduneanu Anamaria, judecător, Tribunalul Botosani
208. Florin Zereş, judecător, Judecătoria Deva
209. Venczel Ramona, judecător, Judecătoria Tg Carbunesti
210. Ioana-Maria Cîmpean, judecător, Judecătoria Timişoara
211. Maria Virginia Barascu, judecător, Judecătoria Cornetu
212. Stănculescu Cătălin-Nicolae, judecător, Judecătoria Strehaia
213. Enescu Emilia Elena, judecător, Judecătoria Turnu Măgurele
214. Păuna Maria Magdalena, judecător, Judecătoria Roşiorii de Vede
215. Dehenea Constantin, judecător, Judecătoria Medgidia
216. Roescu Ioana – Andreea, judecător, Judecătoria Dragasani
217. Oprisan Vica, judecător, Judecătoria Calarasi
218. Samoila Octavian, judecător, Judecătoria Dragasani
219. Predescu Daniela, judecător, Judecătoria Dragasani
220. Liciu Ioana – Hermina, judecător, Judecătoria Dragasani
221. Stilpeanu Luminita, judecător, Judecătoria Dragasani
222. Coserea Constantin, judecător, Judecătoria Dragasani
223. Calin Camelia – Silvana, judecător, Judecătoria Calarasi
224. Enescu Dana Elena, judecător, Judecătoria Calarasi
225. Stanciu Mariana, judecător, Judecătoria Calarasi
226. Stamate Octavian, judecător, Judecătoria Calarasi
227. Iugan Andrei Viorel, judecător, Judecătoria Sector 5 București
228. Ilisie Teofil procuror, PT Satu Mare
229. Marian Virgil, procuror, PJ Satu Mare
230. Stoian Daniela, judecător, Judecătoria Segarcea
231. Goşa Nicolae, judecător, Judecătoria Segarcea
232. Oțel Simona, judecător, Judecătoria Segarcea
233. Oțel Daniel, judecător, Judecătoria Segarcea
234. Monica-Oana Zaharciuc, judecător, Judecătoria Alexandria
235. Livia Brateş, judecător, Judecătoria Alexandria
236. Anca-Maria Bănică, judecător, Judecătoria Videle
237. Ruxandra Dincă, judecător, Judecătoria Turnu Măgurele
238. Luciana Aydin, judecător, Tribunalul Giurgiu
239. Monica Cornea, judecător, Tribunalul Giurgiu
240. Achim Istratescu, judecător, Tribunalul Giurgiu
241. Florentina Raducu, judecător, Tribunalul Giurgiu
242. Ion Nicula, judecător, Tribunalul Giurgiu
243. Gherghita Popescu, judecător, Tribunalul Giurgiu
244. Camelia Cazacu, judecător, Tribunalul Giurgiu
245. Zina Mirela Udrea, judecător, Tribunalul Giurgiu
246. Gheorghe Tudorache, judecător, Tribunalul Giurgiu
247. Ion Mares Cercel, judecător, Tribunalul Giurgiu
248. Marius Dragut, judecător, Tribunalul Giurgiu
249. Macsinoiu Alexandru, judecător, Judecătoria Giurgiu
250. Neghina Ionel, judecător, Judecătoria Giurgiu
251. Andreea Alexandra Sipos, judecător, Judecătoria Giurgiu
252. Antonia Agneta Lazar, judecător, Judecătoria Giurgiu
253. Dumitru Cristian, judecător, Judecătoria Giurgiu
254. Craitoiu Genica, judecător, Judecătoria Giurgiu
255. Stefanescu Anca Elena, judecător Judecătoria Giurgiu
256. Andreea Oprea, judecător Judecătoria Giurgiu
257. Tuca Luiza Elena, judecător Judecătoria Giurgiu
258. Delcea Sergiu, judecător Judecătoria Giurgiu
259. Jelea Oana, judecător, Judecătoria Focșani
260. Stefana Valentina Pascaru, judecător, Judecătoria Iasi
261. Mariela Dibus, judecător, Tribunalul Vrancea
262. Elena Blidaru Mateescu, judecător, Tribunalul București
263. Codruta Alb, judecător, Tribunalul Maramures
264. Mihaela Oltean, judecător, Tribunalul Brasov
265. Vlad Marian, judecător, Tribunalul Bihor
266. Roxana Zamfir, judecător, Tribunalul Bihor
267. Corina Maria Florea, judecător, Judecătoria Oradea
268. Alina Loredana Popescu, judecător, Tribunalul București
269. Cristina Ardeleanu, judecător, Tribunalul București
270. Meceanu Cristi, judecător, Judecătoria Sectorului 6 București
271. Lucian Manoloiu, judecător, Judecătoria Slatina
272. Monica Sortan, judecător, Curtea de Apel Cluj
273. Rares Serban, judecător, Tribunalul Bihor
274. Risantea Găgescu, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
275. Grecescu Cristian-Marius, judecător, Tribunalul Dolj
276. Mihai Ghica, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
277. Burlacu Adriana, judecător, Judecătoria Buzau
278. Pîrlog Bogdan-Ciprian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6 București
279. Irina Dumitru, judecător, Tribunalul Specializat Mures
280. Cristina Dicu, judecător, Tribunalul Galati
281. Razvan Dicu, judecător, Tribunalul Galati
282. Pavelescu Alina, judecător, Judecătoria Curtea de Argeș
283. Purice Ciprian Cristian, judecător, Judecătoria Slobozia
284. Carmen-Simona Noja, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
285. Calina Crisan, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
286. Iustina Jora-Boerosu, judecător, Judecătoria Bacau
287. Loor Vlad-Alexandru, judecător, Judecătoria Turda
288. Claudia Toma, judecător, Judecătoria Tg.-Mureș
289. Maria Verdes, judecător Judecătoria Oradea
290. Ovidiu Ciuma, judecător, Judecătoria Oradea
291. Dîrzeanu Iulian, judecător, Tribunalul București
292. Larisa Munteanu, judecător, Tribunalul Ialomita
293. Sapariuc Irinel, judecător, Judecătoria Botosani
294. Daniela Mihaela Telescu, judecător, Judecătoria Vaslui
295. Ioan Octavian Ovac, judecător, Judecătoria Vaslui
296. Florina Puscasu, judecător, Judecătoria Faget
297. Apostol Marina, judecător,Tribunalul Vaslui
298. Cepes Mihai, judecător, Judecătoria Timisoara
299. Cristian Nicolae Iliescu, judecător, Preşedinte- Judecătoria Balş
300. Oana-Maria Matei, judecător, Judecătoria Alexandria
301. Cosmin-Gabriel Pîrjol, judecător, Judecătoria Alexandria
302. Ana-Maria Chirila, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
302. Anca Duica, judecător, Tribunalul Prahova
303. Adrian Gogan, judecător, Judecătoria Brasov
304. Flavia Florenta, judecător, Curtea de Apel Timisoara
305. Mara George, judecător, Judecătoria Alba Iulia
306. Miron Simona Elena, judecător, Judecătoria Liesti
307. Dumitrache Costela, judecător, Judecătoria Liesti
308. Alexandra Manescu, judecător, Judecătoria Sectorului 6 București
309. Beşu Ionel Laurenţiu, judecător, Judecătoria Giurgiu
310. Gabi Ungureanu, judecător, Judecătoria Dr.Tr.Severin
311. Lavinia Magdalena Bulgaru, judecător, Tribunalul București
311. Anamaria Cristina Hambetiu, judecător, Presedinte – Judecătoria Ludus
312. Victor Vaduva, judecător, Judecătoria Constanta
313. Pop Anghel Marian, judecător, Tribunalul Salaj
314. Şiman Corina Mihaela, judecător, Tribunalul Salaj
315. Alinel Bodnar, judecător, Judecătoria Satu Mare
316. Petrescu-Galetuse Bianca-Florina, judecător, Judecătoria Drobeta Turnu Severin
317. Visinescu Ionuț-Gabriel, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București
318. Ciulei Raluca Andreea, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București
319. Dobre Corina Teodora, judecător, Judecătoria Târgu Cărbunești
320. Szoke Andrea, judecător, Judecătoria Baia Mare
321. Marin Liana-Georgiana, judecător, Judecătoria Vălenii de Munte
322. Tabacu Ioana, judecător, Judecătoria Vânju Mare
323. Bara Ana Melinda, judecător, Judecătoria Bolintin Vale.
324. Draghici Oprean Florența, judecător, Judecătoria Orșova
325. Volintiru Alexandru Nicolae, judecător, Judecătoria Bolintin Vale
326. Borta-Iacob Livia Nicoleta, judecător, Judecătoria Sighetu Marmației
327. Graur Matei Ciprian, judecător, Judecătoria Ineu.
328. Tiliciu Alexandru, judecător, Judecătoria Petroșani
329. Cataranciuc Codruța, judecător, Judecătoria Petroșani
340. Deac Bogdana, judecător, Judecătoria Huedin
341. Gabor Cristina, judecător, Judecătoria Brăila.
342. Tira Livia Adriana, judecător, Judecătoria Bistrița
343. Leas Alin Ionuț, judecător, Judecătoria Oradea
344. Sarmasan-Radu Alina Rodica, judecător, Judecătoria Tulcea
345. Branzaru Ioana Alexandra, judecător, Judecătoria Galați
346. Ionescu Irina, judecător, Judecătoria Galați
347. Ciocoiu Adrian Ovidiu, judecător, Judecătoria Târgu Jiu
348. Tiu Alexandra, judecător, Judecătoria Focșani
349. Georgescu Georgia Gabriela, judecător, Judecătoria Călărași
350. Graur Ioana Roxana, judecător, Judecătoria Ineu
351. Vorniciasa Cristian, judecător, Judecătoria Fălticeni
352. Costras Ana-Maria, judecător,Judecătoria Fălticeni
353. Matei Christian, judecător, Judecătoria Câmpeni
354. Zene Flavius, judecător, Judecătoria Zalău
355. Telescu Iuliana Gabriela, judecător, Judecătoria Vatra Dornei
356. Crihana Anca, judecător, Judecătoria Galați
357. Ungureanu Ancuța Georgeta, judecător, Judecătoria Ploiești
358. Georgescu Diana, judecător, Judecătoria Corabia
359. Sauciuc Andrei, judecător, Judecătoria Dorohoi
360. Miclescu Camelia, judecător, Judecătoria Constanța
361. Opriș Elisabeta, judecător, Judecătoria Alba Iulia
362. Biculescu Lotee Maria, judecător, Judecătoria Craiova
363. Docuz Mariana Isabela,judecător,Judecătoria sector 3 București
364. Vintu Ana Maria, judecător, Judecătoria Năsăud
365. Tarhon Diana Raluca, judecător, Judecătoria Onești
366. Ioana Nora Boiciuc, judecător, Tribunalul Cluj
367. Sebastian Olteanu, judecător, Tribunalul Prahova
368. Sirbu Ioana-Adriana, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București
369. Ianos Vrgil Constantin, judecător, Judecătoria Buzau
370. Mihaila Adriana, judecător, Judecătoria Buzau
371. Păun Felicia Nicoleta, judecător, Judecătoria Buzau
372. Margarit Simona, judecător, Judecătoria Buzau
373. Enache Iulia, judecător, Judecătoria Bacau
374. Enache Catalin, judecător, Judecătoria Bacau
375. Lupascu Sergiu, judecător, Judecătoria Bacau
376. Agafitei Stefan, judecător, Judecătoria Bacau
377. Jercan Petronela, judecător, Judecătoria Bacau
378. Nedelcu Giulio-Costel, judecător, Judecătoria Galați
379. Virginia Pop, judecător, Tribunalul Maramureș
380. Roxana Petrariu, judecător,Tribunalul Maramureș
381. Diana Ștef, judecător, Judecătoria Baia Mare
382. Cristina Stan, judecător, Judecătoria Baia Mare
383. Ilie Eugenia Ramona, judecător, Judecătoria Videle
384. Sofia Crisan, judecător, Tribunalul București
385. Gabriela Ciontu, judecător, Tribunalul Dolj
386. Cristiana Tudor Olteanu, judecător, Tribunalul Dolj
387. Alexandroiu Gabriela, judecător, Tribunalul Dolj
388. Ramona Zglimbea, judecător, Tribunalul Dolj
389. Nicola Maria, judecător, Tribunalul Dolj
390. Gabriela Filimon, judecător, Tribunalul Dolj
391. Lelia Marusciac, judecător, Tribunalul Dolj
392. Elvis Florea, judecător, Tribunalul Dolj
393. Gabriela Nicula, judecător, Tribunalul Prahova
394. Cristina Putere, judecător, Tribunalul Prahova
395. Draica Laura Maria, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
396. Ganii Rodica, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
397. Ghica Alexandra Nicoleta, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
398. Sandu Ioana, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
399. Sorin Ivanciuc Vasile, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
400. Valentin Badita, judecător, Tribunalul București
401. Vasile Cristea Mirela Simona, judecător, Tribunalul București
402. Munteanu Raluca, judecător, Tribunalul București
403. Dragomir Luisa Emanuela, judecător,Tribunalul București
405. Trofin Monica, judecător, Tribunalul Cluj
406. Bujor Francesca, judecător, Tribunalul Cluj
407. Claudia Stingă, judecător, Judecătoria Pogoanele
408. Georgeana Viorel, judecător, Tribunalul București
409. Enescu George, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
410. Cristian-Nicolae Luca, judecător, Judecătoria Bicaz
411. Mihaela Iuliana Savu, judecător, Tribunalul Olt
412. Iulia Gabriela Lulciuc, judecător, Curtea de Apel Suceava
413. Solomon Marian, judecător, Judecătoria Buzau
414. Petre Alexandra, judecător, Judecătoria Timisoara
415. Abutăriței Andreea – Ionela, judecător, Judecătoria Zarnesti
416. Oana Codina, judecător, Tribunalul Vaslui
417. Tomozei Adrian, judecător, Judecătoria Onesti
418. Ionuț Borlan, judecător, Judecătoria Dej
419. Nicoleta Bătrânu, judecător, Tribunalul București
420. Elena Ciulin, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Sector 1
421. Ionut Calina, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Craiova
422. Craciun Andreea, judecător, Judecătoria Craiova
423. Iancu Traian Laurentiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Galati
424. Anca Mihaela Trofin, judecător, Judecătoria Focsani
425. Profir Mihaela, judecător, Judecătoria Târgu Jiu
426. Bojin George-Bogdan, procuror stagiar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei
427. Barbu Lavinia-Elena, judecător, Judecătoria Targoviste
428. Baron Alina-Gabriela, judecător, Judecătoria Buzău
429. Chiutu Diana, judecător, Judecătoria Brăila
430. Ștefan Roxana, judecător, Judecătoria Calafat
431. Balutoiu Andreea Corina, judecător, Judecătoria sector 1 București
432. Albescu Andrada, judecător, Judecătoria Novaci
433. Mărgineanu Anca, judecător, Judecătoria sector 1 București
434. Andrei Simona Maria, judecător, Judecătoria Reșița.
435. Darlea Delia Adina, judecător, Judecătoria sector 3 București
436. Toma Andreea Alina, judecător, Judecătoria Drobeta Turnu Severin
437. Mihai Andreea Roxana, judecător, Judecătoria Motru
438. Bogdan Voinescu, judecător, Curtea de Apel București
439. Carmen Voinescu, judecător, Tribunalul București
440. Dan Lixandru, judecător, Judecătoria Slatina
441. Ana-Maria Lixandru, judecător, Judecătoria Slatina
442. Nicoleta Soare, judecător, Judecătoria Slatina
443. Chircuşi Nicolae Cătălin, judecător, Judecătoria Slatina
444. Arabelea Fănel Gabriel, judecător, Judecătoria Slatina
445. Ciobanu Melania Elena, judecător, Judecătoria Slatina
446. Oltean Camelia, judecător, Judecătoria Slatina
447. Stamatoiu Petronela, judecător, Judecătoria Slatina
448. Văduva Maria Valentina, judecător, Judecătoria Slatina
449. Iancu Claudia, judecător, Judecătoria Slatina
450. Riza Livia Constanta, judecător, Judecătoria Bailesti
451. Popescu Dumitru, judecător, Curtea de Apel Timisoara
452. Popescu Stefania Emanuela, judecător, Curtea de Apel Timisoara
453. Camelia Iova, judecător, Judecătoria Oradea
454. Georgiu Ioana Liliana, judecător, Judecătoria Gherla
455. Anca Duica, judecător, Tribunalul Prahova
456. Georgiu Ioan, judecător, Judecătoria Gherla
457. Marusca Bogdana, judecător, Judecătoria Brasov
458. Ruxandra Grecu, judecător, Curtea de Apel București
459. Anca Maria Rad, judecător, Judecătoria Brașov
460. Tanasescu Irina, judecător, Tribunalul Hunedoara
461. Grozavescu Anuta, judecător, Tribunalul Hunedoara
462. Mugescu Viorica, judecător, Tribunalul Hunedoara
463. Timisan Mihaela, judecător, Tribunalul Hunedoara
464. Serbanut Irina Victoria, judecător, Judecătoria Focsani
465. Robert Cristian Burlacu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
466. Raluca Perianu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
467. Maria Timoaşcă, judecător, Judecătoria Constanţa
468. Carmen Duţă, judecător, Judecătoria Constanţa
469. Loredana Mesrobian, judecător, Judecătoria Constanţa
470. Ştefania Pirlogea, judecător, Judecătoria Constanţa
471. Elisabeta Crihană, judecător, Tribunalul Constanţa
472. Florentina Chiriac, judecător, Judecătoria Buzau
473. Dordea Alina Maria, judecător, Judecătoria Blaj
474. Anca Elena Dobre, judecător, Judecătoria Buzău
475. Laura Opariuc-Dan, judecător, Tribunalul Constanța
476. Radu Ionescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Sectorului 4 București
477. Suciu Sorana, judecător, Judecătoria Beclean
478. Carmen Layet, judecător, Judecătoria Buftea
479. Liviu Draganescu, procuror, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
480. Madalina Vartopeanu, judecător, Judecătoria Timisoara
481. Valentina Petrescu, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București
482. Tatiana Bîrţă, judecător, Judecătoria Craiova
483. Achim Ana Maria, judecător, Judecătoria Ploiesti
484. Lica Mihaela Cristina, judecător, Judecătoria Ploiesti
485. Popa Irina, judecător, Judecătoria Ploiesti
486. Tilvescu Antoaneta Lotica, judecător, Tribunalul Gorj
487. Pena Cristina, judecător, Tribunalul Gorj
488. Bolovan Dana, judecător, Tribunalul Gorj
489. Pulbere Laura, judecător, Judecătoria Tg-Jiu
490. Calin Tatar, judecător, Judecătoria Huedin
491. Irina Cioponea, judecător, Curtea de Apel Ploiesti
492. Ioana Fodor, judecător, Judecătoria Brasov
493. Ocneanu Ilona Silvia, judecător, Judecătoria Craiova
494. Soare Bianca Cătălina, judecător, Judecătoria Satu Mare
500. Lavinia Tomuletiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Deva
501. Orza Raluca Ioana, judecator, Judecatoria Targu-Mures
502. Monica Florentina Giol, judecator, Judecătoria Macin
503. Adrian Domniteanu, judecator, Judecătoria Macin
504. Voinea Georgiana Cecilia, judecator, Judecatoria Ploiesti
505. Cristina Moisa, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
506. Nicoleta Curtman, judecator, Tribunalul Bucuresti
507. Alina Diaconu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
508. Bianca Elena Iliescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
509. Georgeta Coman, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
510. Stela Stoicescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
511. Mihnea Stoicescu, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
512. Vladu Crevon Madalina Elena, judecator, Tribunalul Gorj
513. Andreea Maria Dumbrăveanu, judecator, Tribunalul Bucuresti
514. Alexandru Marian Stătescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
515. Voinea Ion, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
516. Sacerdoteanu Corina, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
517. Andrei Paun, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
518. Poeana Iuliana Madalina, judecator, Curtea de Apel Ploiesti
519. Goloiu Ionut, judecator, Judecatoria Ploiesti
520. Delia Elena Holbocianu, judecator, Tribunalul Suceava
521. Liliana Dorina Răducu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
522. Grig Emilian Lupulescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
523. Daniela Androhovici, judecator, Curtea de Apel Suceava
524. Ana Savu, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
525. Ancuța Duca, judecator, Judecatoria Reghin
526. Vlăducu Marinela Cornelia, judecator, Tribunalul Gorj
527. Aurelia Schnepf, judecator, Curtea de Apel Timisoara
528.Carmen Fit, judecator, Curtea de Apel Alba Iulia
529. Marin Ana Corina, judecator, Judecatoria Vălenii de Munte
530.Constantin Manoliu, judecator, Tribunalul Bihor
531. Patrascu- Duma Diana, judecator, Curtea de Apel Timisoara
532. Florea Nela Adelia, judecător, Curtea de Apel Timișoara
533. Sarcina Laura, judecator, Tribunalul Gorj
534. Morie Carina, judecator, Tribunalul Gorj
535. Titerlea Andreea, judecator, Tribunalul Gorj
536. Puianu Minodora, judecator, Judecatoria Tg.-Jiu
537. Cornescu Daniel, judecator, Judecatoria Tg.-Jiu
538. Roxana Elena Stanciu, judecator, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
539. Simona Taus, judecator, Judecătoria Zărnești
540. Irina Olivia Calinescu, judecator, Tribunalul Dolj
541. Liviu Mihai Urziceanu, judecator, Judecatoria Arad
542. Anamaria Tranca, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
543. Balaban Costica, judecator, Judecatoria Buzau
544. Dogariu Nicoleta, judecator, Tribunalul Bucuresti
545. Roman April Mihaela, judecator, ‎Judecătoria Oradea
546. Mărgineanu Ioan Alexandru, judecator, Judecătoria Alba Iulia
547. ‎Ciobanu Tudor Cristian, judecator, Judecătoria Podu Turcului
548. Cristina Pop, judecator, Judecatoria Turda
549. Dogaru Alina, judecator, Tribunalul Bacau
550. Asanica Andra Monica, judecător, Tribunalul București
551. Delia Gherasim, judecator, Judecatoria Constanta
552. Stoica Marian Bogdan, judecator,Judecatoria Brad
553. Sas Remus Vasile, judecător, Curtea de Apel Suceava
554. Ivascu Teodora Loredana, judecător, Judecatoria Cluj-Napoca
555. Necula Radu – Mihai, judecator, Tribunalul Prahova
556. Necula Carmen – Andreea, judecator, Tribunalul Prahova
557. Bic Iustin, procuror, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia
558. Keresztes Maria, judecator, Curtea de Apel Alba Iulia
559. Alina Mitroi, judecator, Tribunalul Prahova
560. Cristina Vlad, judecator, Judecatoria Buzau
561. Constantina-Monica Turcu, judecător, Judecătoria Constanţa
562. Harlambie Daniel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia
563. Salar Felix Lucian, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
564. Veronica Gavriș Todincă, judecator, Judecătoria Dragomirești
565. Chitu Victor, judecator, Curtea Militara de Apel Bucuresti
566. Macovei Adina – Eugenia, judecator, Judecatoria Lehliu –Gara
567. Joga Mihaela – Daniela, judecator, Judecatoria Lehliu –Gara
568. Chelcea Constantin, judecator, Tribunalul Dambovita
569. Patrascu Marius, judecator, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
570. Deaconeasa Maria Mirabela, judecator, Judecatoria Horezu
571. Adrian-Tiberiu Virgolici, judecator,Tribunalul Brasov
572. Anca-Anamaria Mihai, judecator, Judecatoria Strehaia
573. Ioana Dragusanu, judecator, Tribunalul Bucuresti
574. Bobeică Chiriță Dorina Georgiana, judecator, Judecatoria Răcari
575. Ene Alin – Vasile, judecator, Judecătoria Ploieşti.
576. Austrianu Alina, judecator, Judecatoria Campulung
577. Nicolescu Violeta, judecator, Judecatoria Campulung
578. Roibu Georgeta, judecator, Judecatoria Campulung
579. Popescu Iuliana, judecator, Judecatoria Campulung
580. Vișoiu Otilia, judecator, Judecatoria Campulung
581. Codreanu Alexandru, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Braşov
582. Bic Denisa-Maria, judecator, Tribunalul Bihor
583. Sanda Diaconescu, judecator, Judecatoria Campulung
584. Marinas Sorina, judecator, Curtea de Apel Craiova
585. Zavalaşi Doina, judecator, Tribunalul Olt
586. Ilenuta Badiceanu, judecator,Tribunalul Arges
587. Verciuc Florin, judecător, Tribunalul Suceava
588. Basamac Loredana, judecator, Judecătoria Sectorului 5 București
589. Voinea Sebastian, judecator, Judecatoria Targu Mures
590. Radu Florea, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Turda
591. Iulian Topalea, judecator, Judecatoria Suceava
592. Sersea Oana-Georgiana, judecator, Judecatoria Costesti
593. Dinicu Andreia Georgiana, judecator, Judecatoria Ploiesti
594. Ungureanu Cristian, judecator, Judecătoria Vatra Dornei
595. Roxana Stoenescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
596. Patru Razvan, judecator, Curtea de Apel Timisoara
597. Carstea Adrian Mihai, judecator, Judecatoria Buzău
598. Barbura-Turcu George, judecator, Tribunalul Salaj
599. Maria Adriana Caimac, judecator, Tribunalul Dolj
600. Rodica Guzu, judecator, Tribunalul Cluj
601. Oana Stoenescu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
602. Sonia Vâga, judecător, Tribunalul Harghita
603. Tertiş Liliana Maria, judecător, Judecătoria Bistriţa
604. Candale Laura Camelia, judecator, Judecatoria Bistrita
605. Birău Vladimir, judecator, Judecatoria Bistrita
606. Mitrofan Iuliana Floarea, judecator, Judecatoria Bistrita
607. Jîrghiuţă Anamaria, judecator, Judecatoria Bistrita
608. Boţu Mugurel Arin, judecator, Judecatoria Bistrita
609. Vrânceanu Voichiţa, judecator, Judecatoria Bistrita
610. Moldovan Nicoleta Laura, judecator, Judecatoria Bistrita
611. Brumă Oana, judecator, Judecatoria Bistrita
612. Lari Maricica, judecator, Judecatoria Bistrita
613. Moldovan Liana Cristina, judecator, Judecatoria Bistrita
614. Stana Anca Cristina, judecator, Judecatoria Bistrita
615. Laslea Petruţa Diana, judecator, Judecatoria Bistrita
616. Mihai Elena Mihaela, judecator, Judecatoria Bistrita
617. Nemet Doina Monica, judecator, Judecatoria Bistrita
618. Luciu Mariana Nicoleta, judecator, Judecătoria Ineu
619. Bogdan Cozgarea, judecator, Judecătoria Târgu Mureș
620. Cristina Mihail, judecator, Judecătoria Deva
621. Iulian Minaev, judecător, Judecătoria Constanţa
622. Gabriel Neacşu, judecător, Judecătoria Constanţa
623. Andreea-Georgiana Baltag, judecător, Judecătoria Constanţa
624. Cristian Lungu, judecător, Judecătoria Constanţa
625. Doina Dumitru, judecător, Judecătoria Constanţa
626. Monica Vieru, judecător, Judecătoria Constanţa
627. Octavia-Isabela Lupaşcu, judecător, Judecătoria Constanţa
628. Ana Ilieş, judecător, judecator, Judecătoria Iaşi
629. Monica Popovici, judecator, Judecatoria Oradea
630. Bozga Marian, judecator, Judecătoria Marghita
631. Buboi Dana-Florica, judecator, Judecătoria Marghita
632. Gal Ioan, judecator, Judecătoria Marghita
633. Oniţă Delia Anca, judecator, Judecătoria Marghita
634. Sălăjan Mădălina, judecator, Judecătoria Marghita
635. Oana Elena Rugină, judecator, Judecătoria Oradea
636. Daniela Tiriteu, judecator, Judecatoria Arad
637. Iulia Lacramioara Manea, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
638. Ani Teodorescu, judecator, Judecatoria Alba Iulia
639. Luminita Vasile, judecator, Judecatoria Alba Iulia
640. Marilena Neacsu, judecator, Tribunalul Bucuresti
641. Daniela Calinescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
642. Nistor Andrei, judecator, Judecatoria Sibiu
643. Elena Diana Dumitru, judecator, Judecatoria Costești
644. Dumitru Cristian Bogdan, judecator, Judecatoria Costeşti
645. Ionela Claudia Gurau, judecator, Tribunalul Bucuresti
646. Ghindar Daniela, judecator, Tribunalul Bucuresti
647. Gabriela Nicoleta Chihaia, judecator, Judecătoria Ploieşti
648. Ogrean Virgil, judecator, Tribunalul Mureș
649. Mihaela-Aurelia Conta, judecator, Tribunalul Hunedoara
650. Ionela Văleanu, judecator, Judecătoria Brașov
651. Dorin-George Preduţ, judecător, Judecătoria Constanţa
652. Anca-Ramona Pârleţeanu, judecător, Judecătoria Constanţa
653. Marius Nastasia, judecător, Judecătoria Constanţa
654. Claudia Bojin, judecător, Judecătoria Constanţa
655. Raluca Lupu, judecător, Judecătoria Constanţa
656. Geta Lilioara Mihalciuc, judecator, Curtea de Apel Suceava
657. Schiopu Florica, judecator, Tribunalul Alba
658. Ciobanu Radu, judecator, Judecătoria Luduș
659. Orzata Maria Manuela, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
660. Rus Alin Marinel, judecator, Judecătoria Târnăveni
661. Tănase Valentin, judecatoria, Judecătoria Târnăveni
662. Joiţa Marius Iulian, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
663. Fesan Paula-Cristina, judecator, Tribunalul Bacau
664. Fesan Cătălina-Loredana, judecator, Tribunalul Bacau
665. Rusu-Donighievici Dana, judecator, Tribunalul Bacau
666. Pruteanu Cristina, judecator, Tribunalul Bacau
667. Dănăilă Cornelia, judecator, Tribunalul Bacau
668. Velescu Aurica, judecator, Tribunalul Bacau
669. Dorneanu Geanina-Carmen, judecator, Tribunalul Bacau
670. Maftei Smaranda, judecator, Tribunalul Bacau
671. Budeanu Sorin, judecator, Tribunalul Bacau
672. Dănilă Codrina, judecator, Tribunalul Bacau
673. Aurelia Snepf, judecator, Curtea de Apel Timișoara
674. Dascălu Cornelia Maria, judecator, Curtea de Apel Timișoara
675. Mihaela-Ramona Creţu, judecator, Curtea de Apel Tg. Mureş
676. Alina Camelia Topan, judecator, Tribunalul Cluj
677. Ramona Mornaila, judecator, Tribunalul Cluj
678. Luminița Maria Firicel, judecator, Tribunalul Cluj
679. Simona Trestian, judecator, Tribunalul Cluj
680. Ramona Corina Vasile, judecator, Tribunalul Cluj
681. Liana Anisoara Cocis, judecator, Tribunalul Cluj
682. Iolanda Bejenaru, judecator, Tribunalul Vrancea
683. Elena Sandu, judecator, Tribunalul Vrancea
684. Gina Ignat, judecator, Curtea de Apel Galaţi
685. Mariana Bădulescu, judecator, Curtea de Apel Constanţa
686. Raluca Nechifor, judecator, Tribunalul Galati
687. Daniel – George Nechifor, judecator, Tribunalul Galati
688. Adrian Păcurar, judecator, Tribunalul București
689. Mangu Florin, judecator, Judecătoria Luduș
690. Mirlogeanu Mariana, judecator, Judecatoria Giurgiu
691. Miklós Erzsébet, judecator, Tribunalul Covasna
692. Andrei Camelia, judecator, Tribunalul Covasna
693. Irina Ghiduc, judecator, Judecătoria Fălticeni
694. Mariana Pascariu, judecator, Judecatoria Fălticeni
695. Nicolae Sepelea, judecator, Judecatoria Fălticeni
696. Maria Rusu, judecator, Judecatoria Fălticeni
697. Ileana Apopi, judecator, Judecătoria Fălticeni
698. Coralia Constantina Iacob, judecator, Tribunalul Bucuresti
699. Stăiculescu Costinel, judecator, Judecătoria Slatina
700. Anghel Monica, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
701. Jica Antonela Alis, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
702. Dinu Bianca, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
703. Balan Danut Cristian, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
704. Voinea Traian, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
705. Dorica Aghescu, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
706. Codruța Strîmb, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
707. Cojocariu Marius Florentin, judecator, Judecătoria Făurei
708. Pădurean Verginica Angela, judecator, Judecătoria Făurei
709. Bunea Catalin, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
710. Voiculescu Gabriela, judecator, Judecatoria Giurgiu
711. Niculina Corduneanu, judecator, Judecatoria Hunedoara
712. Loredana Costantea, judecator, Judecatoria Hunedoara
713. Banica Tudor Adrian, judecator, Judecătoria Zimnicea
714. Catalina Croitoriu, judecator, Tribunalul Dolj
715. Verginica Stanila, judecator, Tribunalul Dolj
716. Popa Petrică Marius, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
717. Doina Segarceanu, judecator, Tribunalul Bucuresti
718. Munteanu Adina Dumitrita, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
719. Isopescu Melania Carmen, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
720. Tentiuc Ellzica, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
721. Mormoe Cătălin, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
722. Chitaş Vasile, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
723. Vasiliu Claudia, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
724. Dumitriu Cristina, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
725. Ionescu Florina, judecator, Jud. Piatra Neamţ
726. Rotea Teodora Elena, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia
727. Carp Dimitrie-Gheorghe, judecator, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
728. Manuela Filip, judecator, Curtea de Apel Brasov
729. Lorenta Butnaru, judecator, Curtea de Apel Brasov
730. Nicoleta Grigorescu, judecator, Curtea de Apel Brasov
731. Simona Gavrila, judecator, judecator, Curtea de Apel Brasov
732. Muresan Cardonel Felix, judecator, Tribunalul Satu Mare
733. Iuliana Lucăcel, judecator, Curtea de Apel Ploieşti
734. Franguloiu Simona, judecator, Curtea de Apel Brasov
735. Dicu Răzvan, judecator, Curtea de Apel Brasov
736. Şerban Mirela, judecator, Curtea de Apel Brasov
737. Ghigheci Costel Cristinel, judecator, Curtea de Apel Brasov
738. Duta Silva Gabriela, judecator, Tribunalul Vrancea
739. Popescu Octavian Adrian, judecator, Judecatoria Pucioasa
740. Muraru Georgiana, judecator, Judecatoria Pucioasa
741. Munteanu Oana Octavia, judecator, Judecatoria Pucioasa
742. Neaţu Viorica-Ştefania, judecator, Judecătoria Strehaia
743. Dorina Zeca, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
744. Florentina Timofte, judecator, Tribunalul Vrancea
745. Lacramioara Axinte, judecator, Tribunalul Botosani
746. Angela Tod, judecator, Tribunalul Bihor
747. Duţă Cristina Ramona, judecator, Tribunalul Constanţa
748. Enache Chiratica, judecator, Tribunalul Constanţa
749. Mădălina Farcaş, judecator, Judecătoria Baia Mare
750. Cristina Simona Mihalca, judecator, Judecătoria Baia Mare
751. Anca Platon, judecator, Judecătoria Baia Mare
752. Virginia Ungureanu, judecator, Judecătoria Baia Mare
753. Oana Mărincaş, judecator, Judecătoria Baia Mare
754. Antoniu Simon, judecator, Curtea de Apel Cluj
755. Adriana Abraham, judecator, Tribunalul Maramureş
756. Ligia Simon, judecator, Tribunalul Maramureş
757. Gabriela Pop, judecator, Tribunalul Maramureş
758. Dorin Danci, judecator, Tribunalul Maramureş
759. Oresia Gondor, judecator, Tribunalul Maramureş
760. Lucian Jalbă, judecator , Judecatoria Mangalia
761. Bogdan Dobriţoiu, judecator, Judecatoria Brasov
762. Iuliana Dobriţoiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sf. Gheorghe
763. Cristina Dobriţoiu, judecator, Judecatoria Tg. Mures
764. Brânzac Lucian Ionuţ, judecator, Tribunalul Botoşani
765. Todireanu Cristina, judecator, Tribunalul Botoşani
766. Popa-Badea Dan Sebastian, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti
767. Ardeleanu Vlad Andrei, judecator, Judecatoria Constanta
768. Munteanu Oana Cristina, judecator, Judecătoria Constanța
769. Cristiana Ciobăniţă, judecător, Judecătoria Găeşti
770. Ciocoiu Anişoara, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
771. Florea Mirela, judecator, Judecătoria Turnu Măgurele
772. Virgil-Marius Ungureanu, judecator, Judecatoria Medgidia
773. Caplan Adriana, judecator, Judecatoria Campulung
774. Stancu Dana Iuliana, judecator, Judecătoria Piteşti
775. Stancu Costin Andrei, judecator, Tribunalul Specializat Argeş
776. Camelia Pop, judecator, Judecătoria Satu Mare
777. Portik Imre, judecator, Judecatoria Gheorgheni
778. Portik ( Aciobanitei) Maria Silvia, judecator, Judecatoria Gheorgheni
779. Focsa Ioana, judecator, Judecatoria Focsani
780. Pericle Briceag, judecator, Judecatoria Sibiu
781. Ion Anca-Mihaela, judecator, Judecătoria Satu Mare
782. Pojoga Valerian Adrian, judecator, Judecătoria Satu Mare
783. Petre Anamaria, judecator, Judecătoria Satu Mare
784. Soponar Adriana, judecator, Judecătoria Satu Mare
785. Pop Camelia, judecator, Judecătoria Satu Mare
786. Cojocariu Dana, judecator, Judecătoria Satu Mare
787. Coste Palincas Simona, judecator, Judecătoria Satu Mare
788. Roman Cornel, judecator, Judecătoria Satu Mare
789. Surd Grigore, judecator, Tribunalul Satu Mare
790. Mihai Andreea Cecilia, judecator, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti
791. Surduleac Valeria Maria, judecător, Judecatoria Ploiești
792. Cristina Grecu, judecator, Tribunalul Ilfov
793. Vali Ileana-Nita, judecator, Tribunalul Dolj
794. Camelia Macamete, judecator, Tribunalul Dolj
795. Denis Ghervase, judecator, Tribunalul Dolj
796. Veronica Tiugan, judecator, Tribunalul Dolj
797. Maria Nicola, judecator, Tribunalul Dolj
798. Cirlanaru China Raluca Ioana, judecator, Judecatoria Satu Mare
799. Husar Elena Loredana, judecator, Judecatoria Satu Mare
800. Moraru Cristian, judecator, Tribunalul Satu Mare
801. Tanasa Alina Elena, judecator, Tribunalul Brasov
802. Alexandru Felix, judecator, Tribunalul Buzau
803. Negrea Drucan Petronela, judecator, Judecatoria Deva
804. Negrea Drucan Gh.Daniel, judecator, Tribunalul Hunedoara
805. Boancă Ivan Marlena, judecator, Curtea de Apel Târgu-Mureş
806. Adrian Murariu, judecator, Judecătoria Botoşani
807. Neagu Radu Ionut, judecator, Judecatoria Buzau
808. Cosmin Sterea-Grossu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
809. Andreea Manuela Popovici, judecator, Tribunalul Bacau
810. Sabina Daniela Adomnitei, judecator, Judecatoria Iasi
811. Irina Ionita, judecator, Judecatoria Iasi
812. Andreea Ionescu, judecator, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
813. Sorin-Alexandru Vernea, judecator, Judecătoria Slobozia
814. Andreea Oanea, judecator, Judecătoria Sectorului 1 București
815. Doina Maria Niculescu, judecator, Judecatoria Giurgiu
816. Dana Ioana Rusu, judecator, Judecătoria Gherla
817. Andreea Alexandra Pintea, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
818. Anton Elena, judecator, Tribunalul Arges
819. Duta Aneta, judecator, Tribunalul Arges
820. Mosneanu Comaneci Emanuela, judecator, Tribunalul Arges
821. Anton Adrian, procurer, Parchetul de pe langa Tribunalul Arges
822. Lucica Băcioiu, judecator, Judecatoria Brasov
823. Laura Achten, judecator, Judecatoria Brasov
824. Nicoleta Călin, judecator, Judecătoria Brașov
825. Ursa Gabriel-Cristian, judecator, Tribunalul Mureș
826. Cojocariu Florina-Daniela, judecator, Judecatoria Târgu-Mureș
827. Binder Csilla Noemi, judecator, Judecătoria Târgu-Mureș
828. Traistaru Nicolae, judecator, Tribunalul Teleorman
829. Cercel Anamaria Cristina, judecator,Curtea de Apel Craiova
830. Scridon Ana Maria, judecator, Judecatoria Satu Mare
831. Fitigau Oana Lavinia, judecator, Judecatoria Gherla
832. Claudia Coman, judecator, Judecatoria Bolintin Vale
833. Olaru Andrei, judecator, Judecătoria Ploieşti
834. Toma Diana, judecator, Judecatoria Ploiesti
835. Râpan Alexandra, judecator, Judecatoria Ploiesti
836. Popescu Lorena, judecator, Judecatoria Ploiesti
837. Belean Emil, judecator, Tribunalul Cluj
838. Farcas-Hîngan Georgiana-Rodica, judecator, Tribunalul Cluj
839. Lupea Marius, judecator, Tribunalul Cluj
840. Ilieş Ariana, judecator, Tribunalul Cluj
841. Tatu Dorin, judecator, Tribunalul Cluj
842. Tatu Oana, judecator, Tribunalul Cluj
843. Taşcă Dan, judecator, Tribunalul Cluj
844. Botiş Vasile, judecator, Tribunalul Cluj
845. Doica Alin, judecator, Tribunalul Cluj
846. Sorina Seleşiu, judecator, Tribunalul Cluj
847. Budişan Anca, judecator, Tribunalul Cluj
848. Onică-Sanislav Marcela, judecator, Tribunalul Cluj
849. Ghişoiu Oana, judecator, Tribunalul Cluj
850. Balint Camelia, judecator, Tribunalul Cluj
851. Luca Emese, judecator, Tribunalul Cluj
852. Emanuela Dulgheru, judecator, Tribunalul Bucureşti
853. Grozav Adriana, judecator, Tribunalul Alba
854. Rusu Laura, judecător, Tribunalul Alba
855. Mihail Dafina, judecător, Tribunalul Militar Bucureşti
856. Lucian Buta, judecator, Judecatoria Cluj Napoca
857. Dalia Balaceanu, judecator, Judecatoria Ramnicu – Valcea
858. Camelia Dina, judecator, Judecatoria Ramnicu – Valcea
859. Carmen Dina, judecator, Judecatoria Ramnicu – Valcea
860. Mariana Marcu, judecător, Judecătoria Deva
861. Șipețan Adela-Elisabeta, judecator, Judecatoria Timisoara
862. Șipețan Ionuț, judecator, Judecatoria Timisoara
863. Stăicuț Irina-Andreea, judecator, Judecatoria Timisoara
864. Remus Marotineanu, judecator, Judecatoria Deva
865. Maria-Nicoleta Timofte, judecator, Judecatoria Deva
866. Măgureanu Emanuela Doina, judecator, Judecătoria Vaslui
867. Rares Petru Stan, procuror, DIICOT
868. Mitric Laura Iuliana, judecator, Tribunalul Suceava
869. Madalina Hira, procurer, DIICOT – Serviciul Teritorial Constanta
870. Francisc Nemeth, judecator, Tribunalul Constanta
871. Adriana Tascan, judecator, Judecatoria Buftea
872. Florin Pomană, judecator, Tribunalul Sibiu
873. Maricica Mititelu, judecator, Curtea de Apel Iaşi
874. Radu Harja, judecator, Tribunalul Bihor
875. Selaru Maria Diana, judecator, Judecătoria Târgoviște
876. Simona Jeni Matei, judecator, Judecătoria Huedin
877. Raileanu Ionel, judecator, Judecătoria Râmnicu Sarat
878. Topalea Kalinca, judecator, Curtea de Apel Suceava
879. Ciorascu Florinita, judecator, Curtea de Apel Pitesti
880. Pincu-Iftim Corina, judecator, Curtea de Apel Pitesti
881. Firca Cristian Eugen, judecator, Judecătoria Arad
882. Ionela-Diana Pătraşc-Bălan, judecator, Curtea de Apel Bacău
883. Tudosie Marina, judecator, Judecatoria Orastie
884. Veta Nechifor, judecator, Curtea de Apel Suceava
885. Laura Udrea, judecator, Tribunalul Dolj
886. Firu Marga, judecator, Tribunalul Dolj
887. Spiridon Doina, judecator, Tribunalul Dolj
888. Adina Lupea Aghiniță, judecator, Curtea de Apel Cluj
889. Corina Corovei, judecator, Judecatoria Turda
890. Focsa Raluca, judecator, Tribunalul Bucuresti
891. Daniel Zaharia, judecator, Curtea de Apel Timisoara
892. Pătru Lavinia-Gabriela, judecator, Judecătoria Brăila
893. Ciprian Butnaru, judecator, Judecătoria Brăila
894. Adrian Vank, judecator, Judecătoria Brăila
895. Ana-Maria Tănăsescu, judecator, Judecatoria Braila
896. Ecaterina Ivanov, judecator, Judecatoria Braila
897. Stoica Daniela-Marilena, judecator, Judecatoria Braila
898. Teodorescu Daniela, judecator, Judecatoria Braila
899. Virgil Şerban, judecator, Judecatoria Braila
900. Elisabeta Gherasim, judecator, Curtea de Apel Ploieşti
901. Petrosina Mădălina Graure, judecator, Curtea de Apel Ploieşti
902. Firiceanu Geanina Maria, judecator, Curtea de Apel Ploiesti
903. Simona Tarasov, judecator, Judecatoria Campina
904. Roxana Iuliana Vasile, judecator, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
905. Balint Camelia, judecator, Tribunalul Maramureş
906. Carmen Firoiu, judecator, Tribunalul Mures
907. Suciu Daniela Ioana, judecator, Judecatoria Mediaș
908. Adriana Bianca Bradosu, judecator, Judecatoria Blaj
909. Diana Oniga, judecator, Judecatoria Bla
910. Luciana Fătu, judecător, Judecătoria Constanţa
911. Cristina Mihaela Grădinariu, judecător la Judecătoria Constanţa
912. Alexandru Bleoanca, judecator, Curtea de Apel Galati
913. Grigore Ureche, judecator, Tribunalul Giurgiu
914. Raluca Szilagy, judecator, Judecatoria Harsova
915. Chetrone Lucian, judecator, Curtea de Apel Galati
916. Maracineanu Doranda, judecator, Curtea de Apel Galati
917. Duţă Camelia – Tatiana, judecator, Tribunalul Ialomiţa
918. Capitanescu Sorina, judecator, Tribunalul Mehedinti
919. Vasile Viorel, judecator, Tribunalul Braila
920. Tataru Marin, judecator, Tribunalul Braila
921. Dumitru Florin, judecator, Tribunalul Braila
922. Ştefan Irina, judecator, Tribunalul Braila
923. Vicol Daniela, judecator, Tribunalul Braila
924. Roman Catalina, judecator, Tribunalul Braila
925. Spita Mioara, judecator, Tribunalul Braila
926. Teodorescu Cristian, judecator, Tribunalul Braila
927. Teodorescu Anamaria, judecator, Tribunalul Braila
928. Radu Dorobantu, judecator, Judecatoria Bacau
929. Mihaela Vasiescu, judecator, Curtea de Apel Tg.-Mures
930. Alexe George, judecator, Judecatoria Ploiesti
931. Lilea Marian, judecator, Judecatoria Ploiesti
932. Chelaru Cristina, judecator, Judecatoria Ploiesti
933. Radu Cristina, judecator, Judecatoria Ploiesti
934. Iliescu Anca, judecator, Judecatoria Ploiesti
935. Teodorescu Oana, judecator, Judecatoria Ploiesti
936. Cimpeanu Elisa, judecator, Judecatoria Ploiesti
937. Buceac Cristina, judecator, Judecatoria Ploiesti
938. Voinea Cecilia, judecator, Judecatoria Ploiesti
939. Lungu Alexandra Andreea, judecator, Judecatoria Ploiesti
940. Craciun Catalin Constantin, judecător, Judecătoria Focşani
941. Marcel Mocanu, judecator, Curtea de Apel Iaşi
942. Gabriel Constantin Tarlion, judecator, Curtea de Apel Iaşi
943. Adrian Chiriac, judecator, Curtea de Apel Iaşi
944. Cretescu Elena, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucresti
945. Popescu Ioana Andreea, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
946. Alina Marcela Uncheselu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
947. Toma Florin Ciorgodă, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
948. Mariana Constanta Varsescu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
949. Florina Rizescu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
950. Mihaela Dorina Ivan, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
951. Ecaterina Florea, judecător, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
952. Roxana Reli Mitroi, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
953. Bădescu Marius Corneliu, judecator, Judecatoria Mangalia
954. Toader Doru Cătălin, judecator, Judecatoria Mangalia
955. Berevoescu Carmen Claudia, judecator, Judecatoria Mangalia
956. Nadia Dana Botea, judecător, Curtea de Apel Oradea
957. Sanda Frunză, judecător, Curtea de Apel Suceava
958. Codau Mina Nadia, judecator, Tribunalul Suceava
959. Popescu Crina Mihaela, judecator, Tribunalul Constanța
960. Tudor Veronica, judecator, Tribunalul Constanta
961. Mănăilescu Ştefan, judecator, Judecatoria Pătârlagele
962. Constantinescu Cristian, judecator, Judecatoria Pătârlagele
963. Radu Gheorghe Daniel, judecator, Tribunalul Gorj
964. Constantinescu Gheorghe, judecator, Tribunalul Gorj
965. Diaconescu-Macarenco Speranţa, judecator, Judecătoria Brăila
966. Cazac Anca, judecator, Judecatoria Zarnesti
967. Asmarandei Alexandru, judecator, Judecatoria Zarnesti
968. Roxana Dan, judecator, Judecatoria Tg. Mureş
969. Soare Luminita, judecator, Judecatoria Focsani
970. Mihalache Frasina, judecator, Judecatoria Focsani
971. Jurjuţ-Lazăr Daniela-Mihaela, judecator, Tribunalul Bihor
972. Ionescu Oana, judecator, Judecatoria Calarasi
973. Dinca Ionel, judecator, Judecatoria Calarasi
974. Marin Cornel, judecator, Judecatoria Calarasi
975. Adina Radu, judecator, Curtea de Apel Bucureşti
976. Elena Daniela Bogatu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
977. Monica Sălăgean, judecator, Judecatoria Satu Mare
978. Irina Carastoian, judecator, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
979. Crina-Cristina Capota, judecator, Judecătoria Satu Mare
980. Bogdan Popescu, judecator, Judecatoria Tg Jiu
981. Costea Angelica, judecator, Tribunalul Bacau
982. Maria Oborocianu, judecator, Tribunalul Bacau
983. Neagu Claudia, judecator, Judecatoria Brăila
984. Anca Irimia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medias
985. Capitan Corneliu Lucian, judecator, Judecatoria Satu Mare
986. Stana Florentina, judecator, Tribunalul Olt
987. Zuleanu Mihaela Gabriela, judecator, Tribunalul Olt
988. Georgescu Marinela, judecator, Tribunalul Olt
989. Flavius Motu, judecator, Tribunalul Specializat Cluj
990. Dinescu Adrian-Gabriel, judecator, Judecătoria Sectorului 1 București
991. Daniel Marcu, judecator, Judecatoria Timisoara
992. Ivan Enescu Anda Irina, judecator, Judecatoria Buzau
993. Camelia Rusu, judecator, Curtea de Apel Tg Mures
994. Alexandru Alexa, judecator, Judecatoria Targu-Mures
995. Iancu Mioara, judecător, Tribunalul Ialomiţa
996. Ion Aurelian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Urziceni
997. Pată Daniel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Urziceni
998. Frigea Larisa, judecator, Judecătoria Buzău
999. Alexandru Liliana Alina, judecator, Judecătoria Buzău
1000. Dumitru Paraschiva, judecator, Judecatoria Buzau
1001. Gurita-Manole Daniel, judecator, Judecatoria Braila
1002. Mihai-Gabriel Duţă, judecator, Judecătoria Alexandria
1003. Muşat Tăncuţa, judecator, Tribunalul Ialomiţa
1004. Ciurea Georgel, judecator, Tribunalul Ialomiţa
1005. Muşat Viorica, judecator, Tribunalul Ialomiţa
1006. Burlacu Mariana, judecator, Tribunalul Ialomiţa
1007. Tudor Ionela, judecator, Tribunalul Ialomiţa
1008. Ivănică Mariana Raluca, judecator, Tribunalul Ialomiţa
1009. Marcu Alis Gabriela, judecator, Tribunalul Ialomiţa
1010. Laura Ioana Pecheanu, judecător, Judecătoria Constanţa
1011. Vacariu Bogdan Constantin, judecator, Tribunalul Vaslui
1012. Angelica Ulianov, judecator, Judecatoria Constanta
1013. Harabor Lenuta, judecator, Judecatoria Focsani
1014. Ionel-Iulian Paun, judecator, Judecatoria Focsani
1015. Monica Nedelcu, procuror, Prachetul de pe langa Tribunalul Calarasi
1016. Liviu-Petronel Nedelcu, judecator, Judecatoria Calarasi
1017. Munteanu Maria, judecator, Tribunalul Bacau
1018. Grancea Luminita, judecator, Tribunalul Bacau
1019. Grancea Gabriel, judecator, Tribunalul Bacau
1020. Spridon Cristina Camelia, judecator, Tribunalul Bacau
1021. Niminet Brandusa, judecator, Tribunalul Bacau
1022. Niminet Catalin, judecator, Tribunalul Bacau
1023. Ionescu Camelia, judecator, Tribunalul Bacau
1024. Daniela Boricean, judecator, Tribunalul Brasov
1025. Preda Liliana-Elisabeta, judecator, Tribunalului Bistriţa-Năsăud
1026. Petrişor Alexandru-Dorin, judecator, Tribunalului Bistriţa-Năsăud
1027. Lazar Mariana-Violeta, judecator, Tribunalului Bistriţa-Năsăud
1028. Găurean Adina, judecator, Tribunalului Bistriţa-Năsăud
1029. Carmen Iuliana Pavăl, judecător, Tribunalul Bucureşti
1030. Pandrea Monica Garofița, judecator, Judecatoria Fagaraş
1031. Debu Livia, judecator, Judecatoria Fagaraş
1032. Boghiu Dumitru, judecator, Judecatoria Fagaraş
1033. Boștean Olariu Maria Laura, judecator, Judecatoria Fagaraş
1034. Mușinoi Cristina Grațiela, judecator, Judecatoria Fagaraş
1035. Timofte Mihaela, judecator, Judecatoria Fagaraş
1036. Dejenariu Adinela, judecator, Judecatoria Fagaraş
1037. Boeriu Mircea, judecator, Judecatoria Fagaraş
1038. Boeriu Georgeta, judecator, Judecatoria Fagaraş
1039. Anca Parvulescu, judecator, Curtea de Apel Brasov
1040. Trandafir Gabriela, judecator, Judecatoria Hunedoara
1041. Durbacă Nicolae, judecător, Curtea de Apel Alba Iulia
1042. Pop Elena, judecator, Judecătoria Buzău
1043. Cabulea Oana Bianca, judecator, Judecatoria Alba Iulia
1044. Marius Lazar, judecator, Judecatoria Mizil
1045. Dinu Madalina Gerogeta, judecator, Judecatoria Mizil
1046. Cezar Ştefănescu, judecator, Curtea de Apel Bacău
1047. Radu Stancu, judecator, Curtea Militară de Apel Bucureşti
1048. Constantin Udrea, judecător, Curtea Militară de Apel Bucureşti
1049. Arseni Bogdan Constantin, judecator, Judecătoria Roman
1050. Bivolaru Stefania Irinel, judecator, Tribunalul Bucuresti
1051. Leontică Paul-Teodor, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
1052. Iordachescu Elisabeta, judecator, Judecatoria Buftea
1053. Codreanu Melinda Dalma, judecator, Tribunalul Covasna
1054. Halil Adinan, judecator, Judecatoria Galati
1055. Hanzer Luminiţa, judecator, Curtea de Apel Cluj
1056. Agachi Daniel Ciprian, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1057. Andrei Mihaela Camelia, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1058. Apostoliceanu Ecaterina Carmen, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1059. Carstea Adela, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1060. Cozma Mihaela Roxana, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1061. Dragomir Marian Ionut, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1062. Dumitrescu Cristina Sorana, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1063. Fleser Adina Mariana, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1064. Grigore Delia Cristina, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1065. Grosu Dana Ionela, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1066. Iga Monica Maria, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1067. Luchian Rebeca Silvia, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1068. Moise Cristina Laura, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1069. Murgoci Luca Aurelian Marian, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1070. Niculescu Ionut Alexandru, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1071. Pandelescu Mariela Cornelia, judeactor, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1072. Roseanu Oana Stela, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1073. Sandu Andreea, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1074. Slujitoru Iulia, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1075. Stoica Daniela Delia, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1076. Tanase Mihnea Adrian, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1077. Traila Victoria Alina, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1078. Ursan Iulia, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1079. Vasilescu Elena Gina, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1080. Vlase Antoaneta Madalina, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
1081. Alexandra Manole, judecator, Judecatoria Bacau
1082. Radu Andrei Ciocan, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
1083. Stroia Ilie Darian, judecator, Judecatoria Alba Iulia
1084. Iacob Victorina, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
1085. Mariana Popescu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
1086. Ruginosu Mihaela, procurer, Parchetul de pe langa Judecatoria Medias
1087. Georgiana Ignat, judeator, Curtea de Apel București
1088. Maria Hrudei, judecator, Curtea de Apel Cluj
1089. Manuela Eros, judecator, Tribunalul Arges
1090. Chivu Cosmin Constantin, judecator, Judecatoria Moreni
1091. Slate Aida Iolanda, judecator, Judecătoria Medgidia
1092. Stănescu Isabela-Alina, judecator, Judecătoria Medgidia
1093. Vamvu Angelica-Vali, judecator, Judecătoria Medgidia
1094. Sidor Mihaela, judecator, Tribunalul Iaşi
1095. Dascălu Carmen, judecator, Tribunalul Iaşi
1096. Alexandru Ionel, judecator, Judecatoria Oltenita
1097. Bodîrlău Aurica, judecator, Judecatoria Oltenita
1098. Deloreanu Laurenţiu, judecator, Judecatoria Oltenita
1099. Grecu Ciprian Octavian, judecator, Judecatoria Oltenita
1100. Mardare Angela, judecator, Judecatoria Oltenita
1101. Ţenescu Mărioara, judecator, Judecatoria Oltenita
1102. Costea Anca, judecator, Tribunalul Iași
1103. Calin Mihalas, judecator, Judecatoria Arad
1104. Ramona Mihalas, judecator, Tribunalul Arad
1105. Cuzic Maricica- Daniela, judecator, Judecătoria Iaşi
1106. Hurjui Oana Cristina, judecator, Judecătoria Iaşi
1107. Valentina Trifanescu, judecator, Curtea de Apel Craiova
1108. Marcela Antofie, judecator, Judecatoria Buftea
1109. Livia Mercan, judecator, Judecatoria Pitești, detașat DAG
1110. Vasile Coman, judecator, Judecatoria Pucioasa
1111. Ioana-Luciana Hanganu, judecator, Judecătoria Piatra Neamț
1112. Marilena Mihai, judecator, Judecatoria Bals, delegat Tribunalul Dolj
1113. Daniela Grigorascu, judecator, Tribunalul Dolj
1114. Luminita Barbu, judecator, Curtea de Apel Craiova
1115. Andreea Nicolai, judecator, Judecatoria Pitesti
1116. Rusu Melania Cristina, judecator, Judecatotia Pitesti
1117. Reghina-Ioana Berari, judecător, Tribunalul Bistrița-Năsăud
1118. Cosmin Leanca, judecator, Judecatoria Slobozia
1119. Lacramioara Axinte, judecator, Tribunalul Botosani
1120. Ioana Violeta Fulea, judecător, Tribunalului Bucureşti
1121. Danut Mitra, judecator, Tribunalul Valcea
1122. Codreanu Maria Roxana, judecator, Judecatoria Saveni
1123. Criste Anca Adriana, judecator, Judecătoria Simleu Silvaniei
1124. Vasile Eugenia Stefania, judecator, Judecatoria Motru
1125. Stanciulescu Bogdan, judecator, Judecatoria Medgidia
1126. Mirauta Daniel, judecator, Tribunalul Iasi
1127. Radu Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni
1128. Cristea Laura, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
1129. Ungur Danut Cornel, judecator, Tribunalul Arad
1130. Mihaela Grozescu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
1131. Traistaru Alexandra, judecator, Judecatoria Bolintin Vale
1132. Adam Constantina Veronica, judecator, Tribunalul Bucureşti
1133. Câțu Lilişor, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brasov
1134. Câțu Codruța Romana Maria, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brasov
1135. Grama Maria Magdalena, judecator, Judecătoria Tg.-Mureș
1136. Sirghi Diana –Elena, judecator, Tribunalul Vaslui
1137. Gavrilă Ancuţa Florina, judecator, Judecatoria Beiuş
1138. Miclo Ioana Florentina, judecător, Judecatoria Beiuş
1139. Marta Cristina Dana, judecător, Judecatoria Beiuş
1140. Merce Anamaria, judecator, Judecatoria Beiuş
1141. Casandrescu Gheorghe, judecator, Tribunalul Dâmboviţa
1142. Roxana Sultana, judecator, Tribunalul Dâmboviţa
1143. Manuel Remi Sultana, judecator, Judecatoria Racari
1144. Cotolan Maria, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
1145. Aldea Corina Titiana, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
1146. Vasilovici Stiuj Viviana, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
1147. Deteşan Daniela, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
1148. Vegeş Ana Teodora, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
1149. Roiescu Claudia, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
1150. Bârsescu Robert, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
1151. Beg Simona, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
1152. Mihaela Diaconescu, judecator, Tribunalul Dâmboviţa
1153. Andra Georgeta Benchea, judecator, Judecatoria Sebes
1154. Corina Ioana Mureșan, judecator, de la Curtea de Apel Tîrgu Mureș
1155. Flavius Mureșan, de la Tribunalul Specializat Mureș
1156. Ifrim Daniela Valentina, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
1157. Maximilian Dogaru Cornelia Luminiţa, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
1158. Lincă Florin Dănuţ, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
1159. Dinu Nicoleta Felicia, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
1160. Bara Ana Melinda, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
1161. Siclitaru Diana Gica, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
1162. Ciorsac Silviu Alexandru, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
1163. Violeta Elena Georgescu Ashemimry, judecator, Judecatoria Ploiesti
1164. Cazacu Anca, judecator, Tribunalul Suceava
1165. Ana-Maria Manole, judecator, Judecatoria Sectorului 3, Bucuresti
1166. Cristina Bugnar, judecator, Judecatoria Bolintin Vale
1167. Alexandra Buruleanu, judecator, Judecatoria Bolintin Vale
1168. Lucica Lupascu, judecator, Judecatoria Bolintin Vale
1169. Raluca Elena Cozan, judecător, Tribunalul Bucureşti
1170. Catalina Dan, judecator, Judecatoria Pitesti
1171. Simon Oana Raluca, judecator, Judecătoria Sectorului 4 București
1172. Ionescu Liana Marcela, judecator, Tribunalul Bihor
1173. Pop Patricia Sorana Florina, judecator, Tribunalul Bihor
1174. Rodica Andrieș, judecator, Judecătoria Bicaz
1175. Burle Mircea, judecator, Judecatoria Oradea
1176. Chiriac Sorin, judecator, Judecatoria Oradea
1178. Crăciun Crenguța, judecator, Judecatoria Oradea
1179. Froicu Diana, judecator, Judecatoria Oradea
1180. Gruescu Maria, judecator, Judecatoria Oradea
1181. Gavra Corina Marilena, judecator, Judecatoria Oradea
1182. Gligor Laura, judecator, Judecatoria Oradea
1183. Hulea Radu, judecator, Judecatoria Oradea
1184. Hambaraș Ciprian, judecator, Judecatoria Oradea
1185. Ivanovics Eniko, judecator, Judecatoria Oradea
1186. Kegyes Monika, judecator, Judecatoria Oradea
1187. Miron Carmen Gabriela, judecator, Judecatoria Oradea
1188. Pașcu Maria Elena, judecator, Judecatoria Oradea
1189. Popa Florin Viorel, judecator, Judecatoria Oradea
1190. Racolța Marian, judecator, Judecatoria Oradea
1191. Secară Mariana, judecator, Judecatoria Oradea
1192. Stamatiu Oreste, judecator, Judecatoria Oradea
1193. Udroiu Lucian Delia, judecator, Judecatoria Oradea
1194. Timiș Ioan, judecator, Judecatoria Oradea
1195. Teaha Marcela Daniela, judecator, Judecatoria Oradea
1196. Ursu Laura Cornelia, judecator, Judecatoria Oradea
1197. Camelia Badescu, judecator, Tribunalul Gorj
1198. Simina Staicu, judecator, Tribunalul Gorj
1199. Simona Tataroiu, judecator, Tribunalul Gorj
1200. Carmen Budan, judecator, Tribunalul Gorj
1201. Amalia Belu, judecator, Tribunalul Gorj
1202. Luminita Berculescu, judecator, Tribunalul Gorj
1203. Luminita Radoi, judecator, Tribunalul Gorj
1204. Otilia Popescu, judecator, Tribunalul Gorj
1205. Dana Erdei, judecator, Tribunalul Bihor
1206. Darie Catalina, judecator, Judecatoria Vaslui
1207. Cailean Danut Ioan, judecator, Judecatoria Vaslui
1208. Olimpia Cunice, judecator, Judecatoria Orsova
1209. Onut Cojan, judecator, Tribunalul Vaslui
1210. Rares Ciausu, procurer, DIICOT ST Cluj
1211. Airinei Vasile, procurer, DIICOT
1212. Cristian Tomoiu, procurer, Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara
1213. Dragos Bordianu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1214. Lucian Mihai Mitrica, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1215. Mihaela Mintari, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1216. Alexandra Maria Patras, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1217. Anisoara Plesca, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1218. Andreea Butnaru, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1219. Alin Daniel Coca, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1220. Oana Irina Cojocaru, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1221. Dana Alexandr Rotaru, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1222. Claudia Monica Apalaghia, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1223. Narcis Ionut Mandache, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1224. Mihaela Mantu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1225. Elena Catalina Jascanu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1226. Mihaela Laura Pamfil, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1227. Alinai Barna, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1228. Daniel Strate, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1229. Radu Catalin Tocu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1230. Alexandru Roman, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1231. Cristina Ramona Filip, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1232. Aglaia Irina Sica, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1233. Roznovăț Roxana Ciurcă, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1234. Alexandru Iulian Iftodi, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1235. Nadia Adriana Albu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1236. Vlad Pavel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1237. Alexandru Pavel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1238. Mihai Catalin Popa, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1239. Cristina Tapliuc, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1240. Silviu Neagu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
1241. Slavulete Anda Ramona, judecator, Judecătoria Strehaia
1242. Dari Bogdan Alexandru, judecator, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti
1243. Anca Ionela Zamfiroi, judecator, Tribunalul Vaslui
1244. Gabriela Vintanu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
1245. Laura Paraschiv, judecător, Judecătoria Dej
1246. Oana Niculescu, judecător, Judecătoria Caransebeș
1247. Croitoru Corina Ionela, judecator, Tribunalul Galati
1248. Dediu Geanina Elena, judecator, Tribunalul Galati
1249. Mircea Pîrvu, judecator, Judecătoria Băilești
1250. Diana Maria Sima, judecator, Tribunalul Alba
1251. Boja Mihaela Anca, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman
1252. Popa Luminita, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman
1253. Radoi Daniela, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman
1254. Mihaela Roibu, judecator, Tribunalul Timis
1255. Mihai Marin, judecator, Judecătoria Craiova
1256. Todea Rosina-Valentina, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
1257. Daradics Oana-Maria, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
1258. Ceucă Sofia Otilia, judecator, Judecatoria Huedin
1259. Marius Liviu Pop, judecător, Tribunalul Militar Cluj
1260. Dan Condrea, judecător, Tribunalul Militar Iaşi
1261. Constantin Meuţă, judecător, Tribunalul Militar Timişoara
1262. Cătălin Mihai Chiriţă, judecător, Tribunalul Militar Iaşi
1263. Cristurean Ciprian Gabriel, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
1264. Tescu Iuliana, judecator, Judecatoria Pascani
1265. Alecxandru Petronel Iulian, judecator, Tribunalul Călăraşi
1266. Alexandru Ileana, judecator, Tribunalul Călăraşi
1267. Stoian Sevastiţa, judecator, Tribunalul Călăraşi
1268. Ghiţă Cristiana, judecator, Tribunalul Călăraşi
1269. Hodel Aurica, judecator, Tribunalul Călăraşi
1270. Stoian Gheorghe judecator, Tribunalul Călăraşi
1271. Traian Enache, judecator, Tribunalul Călăraşi
1272. Popa Mircea, judecator, Tribunalul Călăraşi
1273. Iordache Cornelia, judecator, Tribunalul Călăraşi
1274. Costache Nicolae Constantin, judecator, Tribunalul Călăraşi
1275. Iliescu Carmen, judecator, Tribunalul Bucuresti
1276. Scumpieriu Alina, judecator, Tribunalul Dolj
1277. Ivănuș Monica, judecator, Tribunalul Dolj
1278. Eduard Smîntînă, judecator, Tribunalul Timiş
1279. Cristian Pup judecator, Curtea de Apel Timisoara
1280. Luca Ramona, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iaşi
1281. Pleşa Diana Elisabeth, judecator, Judecătoria Alba Iulia
1282. Sîrbu Ana Daniela, judecator, Judecătoria Alba Iulia
1283. Iana Ovidiu, judecator, Tribunalul Buzau
1284. Cimpeanu Iuliana, judecator, Tribunalul Buzau
1285. Iana Nicoleta Cecilia, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau
1286. Monica Nicoară, judecător, Judecătoria Gherla
1287. Horia Ovidiu Tocan, judecător, Judecătoria Gherla
1288. Roxana Cristina Barailă, judecator, Tribunalul Specializat Argeş
1289. Simona Oltean, judecator, Tribunalul Olt
1290. Bolbos Ibolya Szende, judecator la Tribunalul Bistrita – Nasaud
1291. Raul Adrian Bărăşneanu, judecător, Tribunalul Militar Timişoara
1292. Emil Lukacs, judecator, Tribunalul Militar Cluj
1293. George-Marcel Spătariu, judecator, Tribunalul Militar Cluj
1294. Simiona Verginia Avram, judecător, Tribunalul Militar Cluj
1295. Vasile Prata, procurer, DIICOT – Structura Centrala
1296. Alina Mihaela Palancanu, judecator, Tribunalul Neamț
1297. Stegaru Anca Elena, judecator, Tribunalul Gorj
1298. Lupulescu Petrişor Constantin, judecator, Tribunalul Gorj
1299. Ulmet Stelian, judecator, Tribunalul Gorj
1300. Tomescu Lucia, judecator, Tribunalul Gorj
1301. Eftenoiu Gheorghiţa, judecator, Tribunalul Gorj
1302. Tufan Ramona Bianca, judecator, Tribunalul Gorj
1303. Surdoiu Daniel, judecator, Tribunalul Gorj
1304. Surdoiu Mihaela judecator, Tribunalul Gorj
1305. Semenescu Octavian Cosmin, judecator, Tribunalul Gorj
1306. Moţa Tinela, judecator, Tribunalul Gorj
1307. Stănulescu Ion, judecator, Tribunalul Gorj
1308. Săvulescu Doina Florentina, judecator, Tribunalul Gorj
1309. Nanu Ionela Luisa, judecator, Tribunalul Gorj
1310. Păcuraru Mihaela, judecator, Tribunalul Gorj
1311. Dogaru Geanina, judecator, Tribunalul Gorj
1312. Ionescu Remus, judecator, Tribunalul Gorj
1313. Vatavu Maria judecator, Tribunalul Gorj
1314. Cârstescu Damian, judecator, Tribunalul Gorj
1315. Dogaru Mihai, judecător, Judecătoria Tg.Jiu
1316. Păsărin Dumitru, judecator, Tribunalul Gorj
1317. Dasca Adrian Nicolae, procurer, Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani
1318.Trache Nicolae Petre,, judecator, Tribunalul Prahova
1319. Bejan Claudia, judecator, Judecatoria Iasi
1320. Curca Lorena, judecator, Judecatoria Iasi
1321. Chitic Ionela, judecator, Judecatoria Iasi
1322. Pop Mihai-Bogdan, judecător, Tribunalul Maramureș
1323. Botnaru Irina, judecator, Tribunalul Prahova
1324. Simion Mirela Claudia, judecator, Tribunalul Gorj
1325. Gabriela Ursu, judecator, Judecatoria Deva
1326. Shannak Teodora Andreea, judecator, Judecatoria Iasi
1327. Alina Mateescu, judecator, Tribunalul Argeş
1328. Diana Gabriela Năstase, judecator, Tribunalul Argeş
1329. Ruxandra Vişinoiu, judecator, Tribunalul Argeş
1330. Daniel Dumitru Argeşanu, judecator, Tribunalul Argeş
1331. Banyai Eniko, judector, Tribunalul Harghita
1332. Szikszai Eniko, judecator, Tribunalul Harghita
1333. Mitrea Ibolya, judecator, Tribunalul Harghita
1334. Vlad Neagoe, judecator, Tribunalul Harghita
1335. Cristian Mihai Cojocaru, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
1336. Monica Mirabela Stoica, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
1337. Mariana Popescu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
1338. Moța Emil, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
1339. Corina Unguraș, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea
1340. Popescu Elena, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1341. Bucică Anişoara, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1342. Stoian Alexandra judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1343. Retezanu Alina, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1344. Tabacu Angela Elena, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1345. Tudorescu Mihaela, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1346. Catrinoiu Paraschiva, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1347. Ivănişi Dorina, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1348. Popescu Janeta, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1349. Duţescu Pantelimon, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1350. Mărgulescu Claudiu, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1351. Niţu Nicoleta, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1352. Militaru Laurenţiu, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1353. Stegăroiu Gabriela, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1354. Oproiu Lavinia, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1355. Stoian Emilia, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1356. Popescu Bejat Lucian judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1357. Pătrulescu Sorin, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1358. Preda Raluca judecator, Judecatoria Tg.Jiu
1359. Fărcăşanu Cristina, judecator, Tribunalul Gorj
1360. Rotea Nicolae, judecator, Judecatoria Balş
1361. Bălan Aurora Loredana, judecator, Judecatoria Balş
1362. Păun Liviu Daniel, judecator, Judecatoria Balş
1363. Ignat Cristian, judecator, Judecatoria Balş
1364. Leonte Daniela, judecator, Judecatoria Balş
1365. Harega Cornelia, judecator, Judecatoria Balş
1366. Magdalena Nicolae-Catalin, judecator, Tribunalul Bucuresti
1367. Miheţ Daria Isabela, judecator, Tribunalul Bucuresti
1368. Gargale Anastasia, judecator, Tribunalul Bucuresti
1369. Stegaru Mitu, judecator, Tribunalul Bucuresti
1370. Vasilateanu Florentina, judecator, Tribunalul Bucuresti
1371. Zgondea Gheorghe Tudorel, judecator, Tribunalul Bucuresti
1372. Aurel Dumbravă, judecător, Curtea Militară de Apel București
1373. Gabriel Gunescu, judecator, Tribunalul Militar București
1374. Gabriel Tănăsescu, judecator, Tribunalul Militar București
1375. Mihai Hondor, judecator, Tribunalul Militar București
1376. Dăianu Ion, judecator, Judecatoria Novaci
1377. Dafinescu Elena, judecator, Judecatoria Novaci
1378. Anastasiu Ileana, judecator, Judecatoria Novaci
1379. Dan Luminita, judecator, Tribunalul Constanţa
1380. Trifanov Camelia, judecator, Tribunalul Constanţa
1381. Ulici Loredana Gabriela, judecator, Judecătoria Sighetu Marmaţiei
1382. Borta Iacob Livia Nicoleta, judecator, Judecătoria Sighetu Marmaţiei
1383. Ardelean Liana Mihaela, judecator, Judecătoria Sighetu Marmaţiei
1384. Riza Florentin, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
1385. Șortan Delia Mihaela, judecator, Judecătoria Deva
1386. Bogdan Ana Elena, judecator, Tribunalul Sibiu
1387. Daniela Manole, judecator, Tribunalul Vaslui
1388. Ailioaie Andreea-Alexandra, procuror, Parchetului de pe langa Tribunalul Braila
1389. Mihai Adrian, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Braila
1390. Denisa Menchiu, judecator, Judecătoria Alba Iulia
1391. Marius Menchiu, judecator, Tribunalul Alba
1392. Iulian Panait, judecator, Tribunalul Bucuresti
1393. Voicu Sandina, judecator, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
1394. Adriana Soponar, judecator, Judecătoria Satu Mare
1395. Laurentiu Modoran, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
1396. Babii Vasile, judecator, Tribunalul Vaslui
1397. Cosmin Adomnitei, judecator, Judecatoria Carei
1398. Cocor Magdalena, judecator, Tribunalul Arad
1399. Nazarie Mihaela, judecator, Tribunalul Buzău
1400. Bosoc Samir, judecator, Judecătoria Saveni
1401. Pruteanu Lică, judecator, Tribunalul Botosani
1402. Teodoru Carmen, judecator, Tribunalul Botosani
1403. Hrusca Irina, judecator, Tribunalul Botosani
1404. Petrovici Ioana, judecator, Tribunalul Botosani
1405. Condurache Mihai, judecator, Tribunalul Botosani
1406. Merfu-Aron Daniela, judecator, Judecătoria Zalău
1407. Badea Cristina, judecator, Judecătoria Zalău
1408. Marian Dorina, judecator, Judecătoria Zalău
1409. Lar Daniela, judecator, Judecătoria Zalău
1410. Chiş Adrian Dan, judecator, Judecătoria Zalău
1411. Cotîrlă Mihaela Mirela, judecator, Judecătoria Zalău
1412. More Gabriela, judecator, Judecătoria Zalău
1413. Săvescu Gabriela, judecător, Judecătoria Zalău
1414. Isacu Veronica, judecător, Judecătoria Zalău
1415. Varvara Corina, judecător, Judecătoria Iasi
1416. Denisa Colibaba, judecător, Judecătoria Iasi
1417. Cristian Crainiceanu, judecător, Judecătoria Iasi
1418. Lungu Cristina, judecător, Tribunalul Valcea
1419. Rodica Micu, judecător, Curtea de Apel Tg Mures
1420. Adela Vintila, judecător, Curtea de Apel Tg Mures
1421. Cristina Beatrix Bogdan, judecător, Curtea de Apel Tg Mures
1422. Mona Baciu, judecător, Curtea de Apel Tg Mures
1423. Tanko Attila, judecător, Curtea de Apel Tg Mures
1424. Androne Carmen,  judecător, Judecătoria Buzău
1425. Filip Luminiţa Maria,  judecător, Judecătoria Aiud
1426. Burlacu Georgică, judecător, Tribunalul Botoșani
1427. Ţînţu Sonia Ionela, judecător, Tribunalul Argeş
1428. Apostu Adina, judecător, Judecătoria Paşcani
1429. Bilan Paul, judecător, Judecătoria Iași
1430. Cristina Roncioiu, judecător, Judecatoria Deva
1431. Lungu Tranole Olguţa, judecător, Curtea de Apel Bacău
1432 Arosculesei Maria, judecător, Tribunalul Botosani
1433. Tautu Geanina, judecător, Tribunalul Botoșani
1434. Dascalu Crina, judecător, Judecătoria Iaşi
1435. Dimitriu Denis, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Medias
1436. Salontai Gabriel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Medias
1437. Oltean Gabriel, judecator, Judecatoria Medias
1438. Vlase Gheorghe, judecator, Judecatoria Hunedoara
1439. Ionas Petru, judecator, Judecatoria Hunedoara
1440. Viorica Mitrica, judecator, Judecatoria Aiud
1441. Adriana Elena Filimon, judecator, Judecatoria Aiud
1442. Mihai Roman, judecator, Judecatoria Aiud
1443. Marcu Liviu, judecator, Tribunalul Hunedoara
1444. Cristina Buzdugeanu, judecator, Tribunalul Hunedoara
1445. Corega Adrian, judecator, Tribunalul Hunedoara
1446. Creţu Andrea, judecator, Tribunalul Hunedoara
1447. Draia Violina Călăraşu Cristina, judecator, Tribunalul Hunedoara
1448. Drăgan Ioan, judecator, Tribunalul Hunedoara
1449. Negrea Drucan Gheorghe, judecator, Tribunalul Hunedoara
1450. Dragoi Corina, judecator, Judecătoria Craiova
1451. Bivolaru Simona, judecator, Judecătoria Craiova
1452. Măriuță  Claudia, judecator, Judecătoria Craiova
1453. Dinu Gigi, judecator, Judecătoria Craiova
1454. Putere Leontina, judecator, Judecătoria Craiova
1455. Marin Cosmin, judecator, Judecătoria Craiova
1456. Crînguşi Dan, judecator, Judecătoria Craiova
1457. Caramaliu Camelia, judecator, Judecătoria Craiova
1458. Secure Alina, judecator, Judecătoria Craiova
1459. Mihai Marin, judecator, Judecătoria Craiova
1460. Lilea Valentin, judecator, Judecătoria Craiova
1461. Palaghia Marius Catalin, judecator, Judecătoria Pascani
1462. Casuneanu Constantin, judecator, Judecătoria Pascani
1463. Stavarache Andreia Irina, judecator, Judecătoria Pascani
1464. Chisca Iulian, judecator, Judecătoria Pascani
1465. Dragan Mihai, judecator, Judecatoria Gaesti
1466. Alexandru Nicolae Ceslea, Tribunalul București
1467. Grapini Florina Flavia, judecător, Tribunalul Suceava
1468.  Grapini Carmen Maria, judecător, Curtea de Apel Suceava
1469. Pop Anca Adriana, judecător, Curtea de Apel Cluj
1470. Cont Carmen Maria, judecător, Curtea de Apel Cluj
1471. Ioana Gaga, judecător, Judecătoria Cluj Napoca
1472. Ioana Păsculeț, judecător, Judecătoria Cluj Napoca
1473. Tamazlacaru Crina, judecător, Judecătoria Gurahonț
1474. Sorin Corneliu Petrean, judecător, Tribunalul Militar București
1475. Sîrghe Anca Alexandra, judecător, Judecătoria Constanța
1476. Murariu Aura Florentina, judecător, Tribunalul Suceava
1477. Adela Dragoș, judecător, Tribunalul Satu Mare
1478. Lucia Dobrin, judecător, Tribunalul Timis
1479. Andrea Annamaria Chis, judecător, Curtea de Apel Cluj
1480. Raileanu Toma Catalin, judecător, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
1481. Mihaita Florin, judecător, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
1482. Popa Iuliu, judecător, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
1483. Popescu Lucian Dumitru, judecător, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
1484. Bradu Andreea, judecător, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
1485. Creteanu Ana-Maria, judecător, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
1486. Nicoleta Bădiță, judecător, Tribunalul Gorj
1487. Cruceru Liliana Maria, judecător, Tribunalul Gorj
1488. Ponea Adina, judecător, Curtea de Apel Craiova
1489. Viziru Gabriel, judecător, Curtea de Apel Craiova
1490. Chimoiu Laura, judecător, Curtea de Apel Craiova
1491. Albu Adela Iliana, judecător, Curtea de Apel Craiova
1492. Bădulescu Ștefana, judecător, Curtea de Apel Craiova
1493. Balaci Liana, judecător, Curtea de Apel Craiova
1494. Bălteanu Emilia, judecător, Curtea de Apel Craiova
1495. Barbu Lavinia, judecător, Curtea de Apel Craiova
1496. Barbu Luminiţa Larisa, judecător, Curtea de Apel Craiova
1497. Berceanu Manuela, judecător, Curtea de Apel Craiova
1498. Bunea Lucian, judecător, Curtea de Apel Craiova
1499. Bunoiu Carmen Tamara, judecător, Curtea de Apel Craiova
1500. Cadea Stelian Aurelian, judecător, Curtea de Apel Craiova
1501. Carmen Ilie, judecător, Curtea de Apel Craiova
1502. Carneluti Gabriela, judecător, Curtea de Apel Craiova
1503. Cercel Anamaria, judecător, Curtea de Apel Craiova
1504. Chionea Daniela, judecător, Curtea de Apel Craiova
1505. Ciobanu George, judecător, Curtea de Apel Craiova
1506. Ciolofan Alina, judecător, Curtea de Apel Craiova
1507. Ciurezu Gherghe Mirela Carmen, judecător, Curtea de Apel Craiova
1508. Cojocaru Florenţa, judecător, Curtea de Apel Craiova
1509. Comănescu Gabriel, judecător, Curtea de Apel Craiova
1510. Cotora Mihaela, judecător, Curtea de Apel Craiova
1511. Covei Marin, judecător, Curtea de Apel Craiova
1512. Drăguţ Nela, judecător, Curtea de Apel Craiova
1513. Dumitru Andreea Mona, judecător, Curtea de Apel Craiova
1514. Enăşoiu Irina, judecător, Curtea de Apel Craiova
1515. Epure Ligia, judecător, Curtea de Apel Craiova
1516. Fănuţă Maria Magdalena, judecător, Curtea de Apel Craiova
1517. Gherghina Claudiu Angelo, judecător, Curtea de Apel Craiova
1518. Gherghină Lotus Manuela, judecător, Curtea de Apel Craiova
1519. Ghiţă Oana Catalina, judecător, Curtea de Apel Craiova
1520. Gorgăneanu Cornelia Nicoleta, judecător, Curtea de Apel Craiova
1521. Grigorie Ionel, judecător, Curtea de Apel Craiova
1522. Ionescu Gabriela, judecător, Curtea de Apel Craiova
1523. Iriza Constantin, judecător, Curtea de Apel Craiova
1524. Lăutaru Aurora Claudia, judecător, Curtea de Apel Craiova
1525. Lungu Marian, judecător, Curtea de Apel Craiova
1526. Lungu Sanda Elena, judecător, Curtea de Apel Craiova
1527. Lupea Doina, judecător, Curtea de Apel Craiova
1528. Marica Alexandrina, judecător, Curtea de Apel Craiova
1529. Marinaş Sorina Iolanda, judecător, Curtea de Apel Craiova
1530. Mateucă Radu, judecător, Curtea de Apel Craiova
1531. Meleacă Mirtha, judecător, Curtea de Apel Craiova
1532. Mitroi Valerica, judecător, Curtea de Apel Craiova
1533. Mihai Zamfir Lucian Cătălin, judecător, Curtea de Apel Craiova
1534. Mitrache Andrei Cosmin, judecător, Curtea de Apel Craiova
1535. Mitrache Roxana, judecător, Curtea de Apel Craiova
1536. Mitranca Mihaela, judecător, Curtea de Apel Craiova
1537. Moţ Sofia-Mariana, judecător, Curtea de Apel Craiova
1538. Moţătăianu Ioana, judecător, Curtea de Apel Craiova
1539. Moțîrlichie Costinel, judecător, Curtea de Apel Craiova
1540. Mudava Ionuţ, judecător, Curtea de Apel Craiova
1541. Mudava Mariana, judecător, Curtea de Apel Craiova
1542. Ochea Nela, judecător, Curtea de Apel Craiova
1543. Panduru Marian, judecător, Curtea de Apel Craiova
1544. Pascu Mariana, judecător, Curtea de Apel Craiova
1545. Pascu Sorin, judecător, Curtea de Apel Craiova
1546. Paun Paula, judecător, Curtea de Apel Craiova
1547. Petria Mitran Sorina Lucia, judecător, Curtea de Apel Craiova
1548. Plugărescu Marius, judecător, Curtea de Apel Craiova
1549. Popa Cristian, judecător, Curtea de Apel Craiova
1550 Popescu Carmen, judecător, Curtea de Apel Craiova
1551. Popescu Constantin, judecător, Curtea de Apel Craiova
1552. Preda – Popescu Manuela, judecător, Curtea de Apel Craiova
1553. Radulescu Angela, judecător, Curtea de Apel Craiova
1554. Rădulescu Tatiana, judecător, Curtea de Apel Craiova
1555. Răescu Mariana Alina, judecător, Curtea de Apel Craiova
1556. Raicea Cristina, judecător, Curtea de Apel Craiova
1557. Samil Aurora, judecător, Curtea de Apel Craiova
1558. Stîngă Emilia Denisa, judecător, Curtea de Apel Craiova
1559. Şelea Mircea Mugurel, judecător, Curtea de Apel Craiova
1560. Spânu Dan, judecător, Curtea de Apel Craiova
1561. Spiridon Ana Maria, judecător, Curtea de Apel Craiova
1562. Stan Elena, judecător, Curtea de Apel Craiova
1563. Ţăpurin Tania, judecător, Curtea de Apel Craiova
1564. Ţârlea Mirela-Cristina, judecător, Curtea de Apel Craiova
1565. Tomescu Carmen Marioara, judecător, Curtea de Apel Craiova
1566. Trifănescu Valentina, judecător, Curtea de Apel Craiova
1567. Vişan Ilie Silviu, judecător, Curtea de Apel Craiova
1568. Vîlculescu Ionela, judecător, Curtea de Apel Craiova
1569. Nicoleta Florea, judecător, Judecatoria Mizil
1570. Camellia Pirvu, Judecatoria Pitesti
1571. Anca Radulescu, Judecatoria Pitesti
1572. Gabriela Apostol, Judecatoria Pitesti
1573. George Vioreanu, Judecatoria Pitesti
1574. Ancuta Zvoristeanu, Judecatoria Pitesti
1575. Alis Gradinariu, Judecatoria Pitesti
1576. Florina Mitrofan, Judecatoria Pitesti
1577. Ana Ruta, Judecatoria Pitesti
1578. Alina Corbescu, Judecatoria Pitesti
1579. Gabriela Iordache, Judecatoria Pitesti
1580. Andreea Ciurea, Judecatoria Pitesti
1581. Cornelia Ene, Judecatoria Pitesti
1582. Elena Barbulescu, Judecatoria Pitesti
1583. Livia Popescu, Judecatoria Pitesti
1584. Luiza Mogosanu, Judecatoria Pitesti
1585. Mirela Niculescu, Judecatoria Pitesti
1586. Olteanu Elena Cornelia, Judecatoria Costesti
1587. Bogdan Dumitru, Judecatoria Costesti
1589. Diana Dumitru, Judecatoria Costesti
1590. Robert Filionescu, Judecatoria Costesti
1591. Oana Sersea, Judecatoria Costesti
1592. Cristina Grigore, Judecatoria Costesti
1593. Lucia Zaharia, judecător, Curtea de Apel București
1592. Dumitru Raluca Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni
1593. Radu Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni
1594. Daniela Aionesei, judecător, Tribunalul Botosani
1595. Cristina Aniculaesei, judecător, Tribunalul Botosani
1596. Mihaela Racnea, judecător, Tribunalul Botoșani
1597. Mircea Stan, judecător, Judecătoria Pitesti
1598. Murgoi Anda, procuror, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia
1599. Paraschiv Diana Nicoleta, judecător, Judecătoria Ploiești
1600. Zăpodeanu Laurenţiu, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui
1601. Deciu Liliana, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui
1602. Tătaru Cristian, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui
1603. Burcea Andreea-Laura, judecător, Judecătoria Buftea
1604. Roxana Axinte, judecător, Judecătoria Buftea
1605. Dimofte Tatiana, judecător, Judecătoria Buftea
1606. Roman Lavinia, judecător, Judecătoria Buftea
1607. Martin Andreia, judecător, Judecătoria Buftea
1608. Bălan Cristian, judecător, Judecătoria Buftea
1609. Ghihaniş Alina, judecător, Judecătoria Buftea
1610. Morcov Cristiana, judecător, Judecătoria Buftea
1611. Radu Vlad Alexandru, judecător, Tribunalul Ilfov

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii