Secţiuni » Articole » Opinii
OpiniiPovestim cărţiImaginarul dreptului
Condiţii de publicare

Cadrul legal privind atestarea vehiculelor istorice în România
01.09.2016 | Alexandru GEORGESCU

Secţiuni: Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Alexandru Georgescu

Alexandru Georgescu

Din ce în ce mai mult se vorbeşte şi în România despre vehiculele istorice – acele vehicule care animă sufletele pasionaților de istorie şi nu numai. În acest context, atestarea automobilelor clasice se supune unor reglementari cuprinse în mai multe acte normative care cuprind etapele unui astfel de demers, precum şi facilitățile parcurgerii unei astfel de proceduri, dar care pot ridica o serie de probleme în primul rând prin necorelarea unor prevederi.

Operaționalizarea conceptului

Definiția vehiculului istoric o regăsim în mai multe acte normative cum este de ex. art. 3 din  O.G. nr. 27  din 31 august 2011 privind transporturile rutiere – ca normă cu caracter general în domeniul transporturilor şi care defineşte vehiculul istoric ca fiind – acel vehicul pentru care perioada scursă de la încetarea fabricației (este vorba despre vehiculul pentru care o anumită perioadă de timp s-a utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor) este de minim 30 de ani şi pentru care deținătorul a obținut atestatul prevăzut de reglementările în vigoare. [1]  Atestatul de vehicul istoric este emis în România de autoritatea naționala a FIVA (Federation Internationale des Vehicules Anciens – fondata in 1966 la Paris – recunoscuta de UNESCO) – Retromobil Club România.[2]

Conform definiției de mai sus rezultă că un criteriu definitoriu pentru încadrarea unui autovehicul în această categorie este data încetării fabricației. Acest criteriu a fost criticat şi a creat dificultăți deținătorilor de autovehicule clasice care au întâmpinat probleme în stabilirea datei exacte a încetării fabricației pentru unele modele de autovehicule, dificultăți mai ales în ceea ce priveşte documentele justificative.

Prin Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 (“Directiva”) definiția vehiculului istoric a suferit modificări.

Astfel criteriile după care se face încadrarea în clasa vehiculelor istorice  au fost modificate – art. 3 pct. 7 din Directivă, stabilind că vehiculul de interes istoric este: “orice vehicul care este considerat ca atare de statul membru de înmatriculare sau de unul dintre organismele sale de autorizare desemnate şi care îndeplineşte toate condiţiile următoare:

– a fost fabricat sau înmatriculat pentru prima dată în urmă cu cel puţin 30 de ani;
– tipul său specific, astfel cum este definit în dreptul Uniunii sau cel naţional relevant, nu se mai află în fabricaţie;
– este bine întreţinut şi menţinut în starea sa iniţială şi nu a suferit nicio modificare substanţială a caracteristicilor tehnice ale componentelor sale principale.

Aceste criterii au fost preluate în legislația națională prin OMT 1445/2014 de modificare a Reglementării din 8 decembrie 2005 privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate şi certificarea autenticității vehiculelor rutiere – RNTR 7.

În prezent, vehiculul istoric în Romania reprezintă vehiculul care îndeplineşte simultan următoarele condiții:

– A fost fabricat sau înmatriculat pentru prima dată în urma cu cel puțin 30 de ani;

– Tipul său specific – astfel cum este definit în legislația UE sau în legislația națională, după caz nu se mai află în producție;

– Este bine întreținut şi menținut în starea sa inițială şi nu a suferit nicio modificare substanțială a caracteristicilor tehnice ale componentelor sale principale;

– Deține un atestat de vehicul istoric emis de către autoritatea națională a FIVA în România, Retromobil Club Romania.[3]

Retromobil Club Romania documentează criteriile şi procedura eliberării atestatului de vehicul istoric şi menține o evidență informatică a atestatelor eliberate.

 Mențiunea “vehicul istoric”

Pentru vehiculele istorice, RAR (Registrul Auto Roman) eliberează CIV (Cartea de Identitate a Vehiculului) dacă vehiculul deține un atestat de vehicul istoric şi dacă acesta corespunde din punct de vedere tehnic. În aprecierea stării tehnice se au în vedere caracteristicile tehnice de la data primei înmatriculări a vehiculului sau se are în vedere anul de fabricație al vehiculului dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută. Dacă sunt îndeplinite aceste condiții – RAR eliberează CIV-ul cu mențiunea “vehicul istoric” sau, după caz, procedează la efectuarea mențiunii “vehicul istoric”  în CIV –urile eliberate pentru autovehiculele deja înmatriculate în Romania.

 Taxe pentru eliberarea atestatului de vehicul istoric

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul retromobil.ro, deținătorul autovehiculului clasic, pentru atestare trebuie să achite următoarele contribuții:

– Vehiculele neînmatriculate în România( altele decât motociclurile): 200 EUR
– Motociclurile neînmatriculate în România: 50 EUR
– Vehicule înmatriculate în România (altele decât motocicluri): 100 EUR
– Motocicluri înmatriculate în România: gratuit.

Taxa de eliberare a Cărții de Identitate FIVA: 100 EUR;

Taxele se achită la cursul BNR din ziua plății. Membrii Retromobil Club Romania beneficiază de reduceri.

Facilități fiscale

Potrivit legislației din România, pentru autovehicule, se instituie obligația achitării timbrului de mediu în conformitate cu prevederile OUG nr. 9 din 19 februarie 2013 (vom folosi o altă ocazie pentru considerații asupra legalității acestei taxe). Vehiculele istorice sunt exceptate de la plata timbrului de mediu, conform prevederilor art. 8 lit. a din OUG nr. 9 din 19 februarie  2013.

Din punct de vedere al impozitului pe mijloacele de transport, autovehiculul istoric se înregistrează pe rolul fiscal al autorității publice locale urmând ca în baza documentelor justificative să fie exceptat de la plata acestui impozit.[4]

De asemenea, autovehiculul atestat istoric beneficiază şi de exceptarea de la plata taxei de drum potrivit prevederilor OUG nr. 157/2007 pentru modificarea si completarea OG nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România[5], în urma unei solicitări scrise adresate CNADNR. Orice schimbare a numărului de înmatriculare impune o nouă solicitare cu privire la exceptarea de la plata taxei de drum.

În absența unei astfel de solicitări (către CNADNR), soluțiile jurisprudențiale au fost favorabile deținătorului de autovehicul atestat istoric care fusese sancționat contravențional pentru circulația pe drumurile publice fară a deține rovinieta valabilă. În acest caz instanța a reținut că simpla mențiune pe cartea de identitate – “vehicul istoric”  este suficientă pentru a fi operabilă exceptarea de la plata rovinietei anulând astfel procesul verbal de contravenție şi exonerând petentul de la plata amenzii.[6]

Nu aceeași a fost aprecierea într-o speță similară, când instanța a admis doar în parte cererea petentului de anulare a procesului verbal de contravenție pentru circulația fără rovinieta reținând că fapta este de un pericol social redus înlocuind amenda cu avertismentul:

În cauză, deși petentul a făcut dovada că autoturismul său este unul istoric, el nu s-a conformat dispozițiilor art. 10 alin. 1 din Ordinul Ministrului Transporturilor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România în vigoare la data săvârșirii contravenției (în prezent art. 17 din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 611/2015), care prevăd că “pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, utilizatorii acestora sunt obligați să comunice CNADNR – S.A., sub declarație pe propria răspundere, lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor aflate în proprietate ori care, după caz, pot fi folosite în baza unui drept legal, însoțită de copii ale certificatelor de înmatriculare sau ale cărților de identitate ale vehiculelor.”Potrivit alin. 4 al aceluiași articol “În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2) utilizatorii nu pot considera vehiculul exceptat de la plata tarifului până la confirmarea, în scris, de către CNADNR – S.A. a includerii acestuia în baza de date sau, după caz, a modificării acesteia.”

Din  aceste dispoziții legale reiese că petentul avea obligația să depună o declarație pe proprie răspundere la CNADNR în vederea înscrierii autoturismului său în baza de date a intimatei, ca vehicul exceptat de la plata rovinietei. Faptul că nu i s-a spus acest lucru atunci când a obținut certificatul de vehicul istoric nu este de natură să înlăture răspunderea contravențională, întrucât petentul nu se poate prevala de necunoașterea legii pentru înlăturarea răspunderii sale.

În ceea ce privește individualizarea sancțiunii aplicate, având în vedere împrejurarea că vehiculul care a circulat fără rovinietă valabilă este unul istoric, exceptat de la plata tarifului de utilizare a drumurilor naționale din România precum și faptul că petentul a omis efectuarea formalităților necesare în vederea înregistrării în baza de date a intimatei a autoturismului său, instanța constată că fapta acestuia prezintă un grad de pericol social redus, sancțiunea avertismentului fiind suficientă pentru a atrage atenția petentului asupra respectării dispozițiilor legale.”[7]


[1] Art. 3 O.G. nr. 27/2011  pct. 50 vehicule istorice – vehicule în cazul cărora perioada trecută de la încetarea fabricaţiei acestora, pentru care s-a utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor, este de cel puţin 30 de ani, acestea fiind originale, restaurate sau reconstruite, pentru care deţinătorii au obţinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate conform reglementărilor în vigoare.
[2] Retromobil Club Romania, este asociaţia națională a deţinătorilor și restauratorilor de vehicule istorice,  fiind apolitica, fără activitate sindicală și non profit.
[3] Reglementări din 8 decembrie 2005 privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7, subcapitolul I3 pct. 20.1
[4] Art. 469 Legea nr. 227/2015:  Scutiri: a)  Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:(…) h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;”
[5] Art. I pct. 15: Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele deţinute în proprietate de unităţile Ministerului Apărării, de unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, de serviciile de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, astfel cum au fost reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi, vehiculele istorice, precum şi vehiculele deţinute în proprietate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.”
[6] Judecătoria Alba Iulia –  sentința civilă nr. 3257/2015, disponibilă aici.
[7] Judecătoria Satu Mare – sentința civilă nr. 2780/2015 disponibilă aici.


Consilier juridic Alexandru Georgescu

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti