Varia
JURIDICE

Aplicarea in timp a Legii nr. 7/1996 in regiunile de carte funciara supuse sistemului reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938
11.04.2005 | JURIDICE.ro, Alina Matei

JURIDICE - In Law We Trust

Catre,

PRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

In conformitate cu prevederile art. 329 din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 57 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 138/2000, art. 25 lit. a) si art. 63 lit. f) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, formulez prezentul

RECURS iN INTERESUL LEGII

In practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea in timp a dispozitiilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare in regiunile de carte funciara supuse sistemului reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.

Astfel, unele instante au apreciat ca, pana la finalizarea lucrarilor cadastrale si a registrului de publicitate imobiliara pe teritoriul fiecarui judet in parte, in regiunile de carte funciara supuse sistemului reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938 vor continua sa se aplice dispozitiile acestui decret. Ca atare, fiind sesizate cu actiuni avand ca obiect prestatie tabulara sau rectificarea cartii funciare, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996, instantele mentionate si-au intemeiat solutiile pe dispozitiile art. 22-25 si art. 34-38 din Decretul-lege nr. 115/1938.

Pentru a pronunta aceste solutii, instantele care au impartasit acest punct de vedere au luat in considerare dispozitiile art. 72 alin. 2 si 3 din Legea nr. 7/1996, in virtutea carora actele normative care reglementeaza vechile sisteme de publicitate imobiliara „isi inceteaza aplicabilitatea„, pentru fiecare judet in parte, „la data finalizarii lucrarilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul administrativ al unui judet”, urmand ca aceleasi acte normative sa se abroge numai „dupa definitivarea cadastrului la nivelul intregii tari”(anexa 1).2. Alte instante au considerat ca, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996, sistemele de publicitate imobiliara anterioare isi inceteaza aplicabilitatea, fiind inlocuite de noul sistem, bazat pe evidenta cadastrului general si noile carti funciare.

Motivarea hotararilor judecatoresti pronuntate de aceste instante se bazeaza pe interpretarea per a contrario a prevederilor art. 60 din Legea nr. 7/1996 (in forma anterioara modificarii, prin art. I pct. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/2004, aprobata prin Legea nr. 499/2004), potrivit carora: "Actiunile introduse in temeiul art. 22, 23, 27, 28 si 34-40 din Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor solutiona potrivit dispozitiilor legale sus-mentionate", interpretare pe calea careia se deduce ca actiunile introduse dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996 se vor solutiona potrivit dispozitiilor acestei legi (anexa 2).

Apreciez ca cel de-al doilea punct de vedere este in litera si spiritul legii. Necesitatea adoptarii unei solutii unitare in ceea ce priveste campul de aplicare a Legii nr. 7/1996 decurge din scopul acestei legi, si anume, acela de a crea baza juridica pentru intocmirea cadastrului general si infiintarea cartilor funciare pe teritoriul intregii tari, in vederea organizarii unui sistem unitar de publicitate a drepturilor reale imobiliare.

Obiective mai vechi ale legiuitorului roman, cadastrul general si sistemul de carte funciara, generalizat la nivelul intregii tari, nu au putut fi finalizate datorita circumstantelor istorice nefavorabile si, in special, datorita lipsei fondurilor pentru derularea amplului proces de identificare, inregistrare si reprezentare pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor si a celorlalte bunuri imobile de pe teritoriul intregii tari.

Deoarece experientele legislative anterioare au demonstrat ca realizarea cadastrului general, ca baza tehnica a noilor carti funciare, presupune un proces de durata si implica alocarea unor resurse financiare si umane importante, Legea nr. 7/1996 a prevazut o extindere treptata si progresiva a noului sistem de publicitate imobiliara, bazat pe noile carti funciare, pe masura finalizarii lucrarilor cadastrale in fiecare unitate administrativ teritoriala. In acest sens, in Capitolul III „Dispozitii finale”, Legea nr. 7/1996 prevede o serie de norme tranzitorii, a caror interpretare si aplicare au generat controverse, atat in practica judiciara, cat si in literatura de specialitate

Disputa doctrinara a vizat campul de aplicare a Legii nr. 7/1996, in intregul sau, insa in practica, solutiile neunitare s-au pronuntat indeosebi in materia actiunilor de carte funciara.

Dincolo de aceasta divergenta de opinii, este cert ca legea noua are in vedere unificarea legislatiei romanesti in materie de publicitate imobiliara, astfel incat, in procesul de interpretare si aplicare a normelor tranzitorii (uneori defectuos redactate) nu trebuie pierdut din vedere scopul reglementarii. Or, nerecunoasterea aplicabilitatii legii noi in zonele de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 si solutionarea, in continuare, a cauzelor pe baza dispozitiilor acestui decret, nu fac decat sa intarzie fructificarea demersului legislativ.

Ca atare, problema de drept privind aplicarea Legii nr. 7/1996 in regiunile in care, la data intrarii in vigoare a acestei legi existau carti funciare tinute in conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 115/1938, isi poate gasi rezolvarea numai printr-o interpretare sistematica a dispozitiilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea nr. 7/1996, raportate la art. 58 alin. 1, art. 59, art. 60 alin. 1 si art. 61 alin. 1 din aceeasi lege, in acord cu scopul reglementarii.

In primul rand, se cuvine lamurirea intelesului prevederilor art. 72 alin. 2 si 3 , din interpretarea carora sustinatorii opiniei adverse au dedus ca, in regiunile de carte funciara, Decretul-lege nr. 115/1938 ramane aplicabil pana la definitivarea lucrarilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul administrativ al unui judet.

In realitate, aplicabilitatea temporara a sistemului anterior de publicitate imobiliara, prevazuta de art. 72 alin. 2 si 3 din lege, trebuie inteleasa in sensul ca inscrierile efectuate in cartile funciare existente anterior intrarii in vigoare a legii noi, vor continua sa produca efectele juridice prevazute de legea veche, in vigoare la data inscrierii, si nu in sensul ca, dupa intrarea in vigoare a legii noi, s-ar mai aplica dispozitiile prevazute de actele normative care reglementeaza vechile sisteme de publicitate imobiliara.

In acest sens, este concludent art. 58 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, care prevede ca: „Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile de publicitate funciara, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate in orice mod prin efectul legii”.

Excluderea aplicarii in continuare a vechilor sisteme de publicitate imobiliara rezulta si din interpretarea art. 59 fraza I din Legea nr. 7/1996, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 63 din Titlul XII al Legii nr. 247/2005, text potrivit caruia: "Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori, dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi."

Atat in forma actuala, dar si in forma anterioara modificarii, prin Titlul XII al Legii nr. 247/2005, textul legal mentionat conditioneaza eficienta actului juridic de inscrierea sa in cartea funciara, insa procedura de inscriere si efectele inscrierii sunt cele prevazute de legea noua.

In ce priveste actiunile de carte funciara, art. 60 din Legea nr. 7/1996, in forma anteriora modificarii prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/2004, prevedea ca: „Actiunile introduse in temeiul art. 22, 23, 27, 28 si 34-40 din Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor solutiona potrivit dispozitiilor legale sus mentionate. Hotararile judecatoresti definitive, prin care s-au admis aceste actiuni, vor fi inscrise in cartea funciara.”

Consider corecta opinia instantelor care, interpretand per a contrario textul mentionat, au apreciat ca numai actiunile intemeiate pe dispozitiile art. 22, 23, 27, 28 si 34-40 din Decretul-lege nr. 115/1938, aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a legii noi, vor fi solutionate in baza dispozitiilor Decretului-lege nr. 115/1938, nu si actiunile avand ca obiect prestatie tabulara sau rectificarea cartii funciare, promovate dupa intrarea in vigoare a legii noi.

In afara argumentului dedus din interpretarea per a contrario a textului legal mentionat, trebuie adaugat si faptul ca dispozitiile cuprinse in Decretul –lege nr. 115/1938 si in Legea nr. 7/1996, care reglementeaza conditiile de admisibilitate si efectele hotararilor pronuntate in cadrul actiunilor de carte funciara, sunt norme de procedura, a caror aplicare se impune de la data intrarii in vigoare a legii noi, conform principiului aplicarii imediate a legii noi de procedura, prevazut de art. 725 alin.1 din Codul de procedura civila.

Prin exceptie de la acest principiu, art. 60 din Legea nr. 7/1996 a prevazut ca legea veche va supravietui in ceea ce priveste actiunile de carte funciara aflate pe rol la data intrarii in vigoare a legii noi si, ca orice exceptie, este de stricta interpretare, neputand fi extinsa si cu privire la actiunile promovate ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 7/1996.

O dovada in plus, in sensul ca art. 60 din Legea nr. 7/1996 a avut in vedere doar actiunile in curs de judecata, aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acestei legi, este si imprejurarea ca, prin art. I pct. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/2004, iar apoi prin Titlul XII al Legii nr. 247/2005, acest text legal a fost modificat, iar in noua redactare nu mai este preluata dispozitia anterioara, care permitea ultraactivitatea Decretului-lege nr. 115/1938. Aceasta modificare, venita dupa 8 ani de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 7/1996, este justificata, daca avem in vedere ca, in acest interval de timp, procesele care erau in curs de judecata la data intrarii in vigoare a Legii nr. 7/1996 s-au epuizat.

Se impune precizarea ca, potrivit art. 60 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, in actuala redactare, in regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile Legii nr. 7/1996.

Imprejurarea ca inscrierile se vor efectua, totusi, in vechile carti funciare nu trebuie sa creeze indoiala cu privire la aplicabilitatea Legii nr. 7/1996, deoarece vechile carti funciare constituie, temporar, doar suportul material al inscrierilor, pana la momentul intocmirii noilor carti funciare. In plus, asa cum rezulta chiar din cuprinsul textului legal, procedura de inscriere si efectele inscrierilor vor fi cele prevazute de Legea nr. 7/1996, in vigoare.

Solutia aplicabilitatii unitare a noului sistem de publicitate imobiliara, pe teritoriul intregii tari, se desprinde si din reglementarea continuta in art. 61 alin. 1 din Legea nr. 7/1996. Textul mentionat se refera la imobilele situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, precum si la terenurile pentru care s-au emis titluri de proprietate in temeiul legilor funciare, prevazand ca, actele si faptele juridice privind aceste imobile se vor inscrie in cate o carte funciara, pe baza documentatiei cadastrale intocmita de o persoana fizica sau juridica autorizata potrivit legii. O prima precizare care se impune este aceea ca, in regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938, art. 61 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 are aplicabilitate restransa, numai in privinta imobilelor pentru care nu erau intocmite carti funciare la data intrarii in vigoare a legii noi, precum si cu privire la imobilele pentru care s-au emis titluri de proprietate (aceasta intrucat, pentru imobilele evidentiate in vechile carti funciare, inscrierile se vor efectua in aceste carti, asa cum prevede art. 60 alin. 1 din aceeasi lege). In al doilea rand, „cartea funciara” in care se vor inscrie actele si faptele juridice la care se refera dispozitia legala examinata nu poate fi decat noua carte funciara, intocmita in temeiul legii noi, pe baza documentatiei cadastrale. Ca atare, daca inscrierile efectuate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996, in vechile carti funciare, sunt guvernate de acesta lege (asa cum prevede art. art. 60 alin. 1), a fortiori vor fi guvernate de legea noua si inscrierile ce se vor efectua in noile carti funciare cu privire la actele si faptele juridice avand ca obiect imobilele prevazute de art. 61 alin. 1.

Concluzia care rezulta din examinarea acestor dispozitii legale este ca, pentru imobilele situate in regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938, incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 7/1996, inscrierile in cartea funciara, operate dupa aceasta data, precum si efectele acestora sunt guvernate de dispozitiile acestei legi, indiferent daca aceste inscrieri se efectueaza in vechile carti funciare, sau in cele noi, intocmite conform art. 61 alin. 1.

Aceeasi concluzie este valabila si in ceea ce priveste legea aplicabila in materia actiunilor de carte funciara, intrucat scopul acestor actiuni este pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se dispuna, fie inscrierea unui drept in cartea funciara (in cazul actiunii in prestatie tabulara), fie rectificarea unei inscrieri – care presupune efectuarea unei inscrieri rectificative (in cazul actiunii in rectificarea cartii funciare), iar dispozitiile cuprinse in art. 60 alin. 1 si art. 61 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 sunt aplicabile indiferent daca inscrierea se efectueaza in temeiul incheierii registratorului sau in temeiul hotararii judecatoresti (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus).

Pentru aceste motive solicit admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei decizii prin care sa se dea o interpretare unitara dispozitiilor legale invocate mai sus.

PROCUROR GENERAL,
Ilie BotosPLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.