Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti

Clauza compromisorie. Suspendarea executării unei scrisori de garanție bancară în materia achizițiilor publice pe calea ordonanței președințiale. Competența instanțelor interne. Redactarea clauzelor contractului de arbitraj și a scrisorii de garanție de bună execuție
21.09.2016 | Marius-Cristian ISPAS

Secţiuni: Achiziții publice, Arbitraj, Articole, Banking, Drept civil, Procedură civilă, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Marius-Cristian Ispas

Marius-Cristian Ispas

Dosar nr. 15404/3/2016
decizia nr. 4049/12.09.2016

In fapt

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a II-a Contencios administrativ si fiscal sub nr. 15404/3/2016, reclamanta SC SI Spa a chemat in judecata pe paratele Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale SA si Banca Comerciala ISR SA pentru ca, pe calea ordonantei presedintiale, prin hotararea care se va da sa se dispuna suspendarea provizorie a efectelor cererii Beneficiarului din data de 20 aprilie 2016 de executare a scrisorii de garantie bancara de buna execuţie nr. 5/02/06/2011 emisa de parata ISR SA, pana la solutionarea disputelor dintre parti privind executarea si rezilierea contractului semnat de parti in data de 20 mai 2011 si pronuntarea de catre tribunalul arbitraj a unei hotarari prin care sa se constate culpa Antreprenorului.

Prin sentinta nr. 3942/15.06.2016, pronuntata in dosarul nr. 15404/3/2016 de Tribunalul Bucuresti, sectia a-II-a de Contencios Administrativ si Fiscal, a fost admisa exceptia de necompetenta generala, iar actiunea a fost respinsa ca nefiind de competenta instantelor romane. In motivare s-a retinut in esenta ca ”existenta clauzei compromisorii exclude competenta instantei de drept comun faţa de prevederile art. 554 raportat la art. 1117 C. proc. civ.”, iar ”sustinerea reclamantei  in sensul ca si instanta de judecata poate dispune masuri urgente sau provizorii nu poate fi primita fata de recunoasterea de catre parti a plenitudinii de jurisdictie a clauzei compromisorii care este operanta  in contract si demararea procedurii iar art. 1117 C.proc. civ. prevede ca instanta de arbitraj are competenta si cu privire la masurile provizorii si urgente”.

Conform art. 997 C. proc. civ. „Cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la instanta competenta sa se pronunte in prima instanta asupra fondului dreptului”, iar prezenta cauza are ca obiect pe fond disputele intre parti privind modalitatea de executare a contractului  de lucrari nr. X/20.05.2011 avand ca obiect „proiectare si executie autostrada Orastie – Sibiu, lot 3: km 43+855 – km 65+965”, incheiat intre CNADNR S.A., in calitate de Autoritate Contractanta si SI SpA, in calitate de Antreprenor.

Contractul dintre parti a fost incheiat in baza OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, iar conform art. 286 alin. 1  din acest act normativ se prevede ca ”procesele si cererile privind… executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterala a contractelor de achiziţie publica se soluţioneaza in prima instanta de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia de afla sediul autoritatii contractante”. Din inscrisurile depuse la dosar  rezulta ca prin sub-clauza 20.6 din Conditiile Speciale ale Contractul de Lucrari nr. 92/28516/20.05.2011 proiectare si executie autostrada Orastie – Sibiu, lot 3: km 43+855 – km 65+965″- fila 252-329 dosar vol.III, a fost inserata clauza referitoare la arbitraj, stipulandu-se ca „exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila, orice disputa pentru care decizia CAD (daca exista) nu a devenit finala si obligatorie, va fi solutionata prin arbitraj internaţional”. Prin Clauza 20, partile au stabilit ca orice dispute ce decurg din contract vor fi solutionate in prima faza de o Comisie de Adjudecare a Disputelor (sub-clauza 20.4), iar in caz de nemultumire fata de decizia acesteia, oricare dintre parti poate initia arbitrajul in fata Curtii Internationale de Arbitraj Comercial (ICC). Pana in prezent, intre parti s-au derulat cinci dispute ce au fost deferite Comisiei de Adjudecare a Disputelor, formata din Adjudecator Unic, conform Sub-clauzei  20.4. Din sustinerile partilor a rezultat ca pe rolul ICC Paris s-a inregistrat cererea de arbitraj nr. 21328/MHM, dar tribunalul arbitral nu este constituit inca.

Scrisoarea de garantie

De lege lata, conform art. 2321 din noul Cod civil, scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil si neconditionat prin care o persoana, denumita emitent, se obliga, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, in considerarea unui raport obligational preexistent, dar independent de acesta, sa plateasca o suma de bani unei terte persoane‚ denumita beneficiar, in conformitate cu termenii angajamentului asumat. Angajamentul astfel asumat se executa la prima si simpla cerere a beneficiarului, daca prin textul scrisorii de garantie nu se prevede altfel. Emitentul nu poate opune beneficiarului exceptiile intemeiate pe raportul obligational preexistent angajamentului asumat prin scrisoarea de garantie si nu poate fi tinut sa plateasca in caz de abuz sau de frauda vadita. Emitentul care a efectuat plata are drept de regres impotriva ordonatorului scrisorii de garantie. In lipsa unei conventii contrare, scrisoarea de garantie nu este transmisibila odata cu transmiterea drepturilor si/sau obligatiilor din raportul obligational preexistent. Beneficiarul poate transmite dreptul de a solicita plata in cadrul scrisorii de garantie, daca in textul acesteia s-a prevazut in mod expres. Daca in textul scrisorii de garantie nu se prevede altfel, aceasta produce efecte de la data emiterii ei si isi inceteaza de drept valabilitatea la expirarea termenului stipulat, independent de remiterea originalului scrisorii de garantie.

Conform  art. 39-41 din HG nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice: Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de achizitie publica/ contractului subsecvent. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretenţii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica/ contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

In cauza nr. 15404/3/2016 de fata, scrisoarea de garantie bancara de buna executie nr. 5/02/06/2011 emisa de parata ISR SA nu intra sub regimul juridic  stipulat in art. 2321 NCC si Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, vechiul cod civil nu facea referiri, iar sediul materiei era Publicatia Camerei Internationale de Comert nr. 758 care nu este publicata gratuit in limba romana.

Competenta generala a instantelor interne

Instanta de fond a admis in mod gresit exceptia de necompetenta generala, respingand actiunea ca nefiind de competenta instantelor romane. Instantele interne pot examina conditiile ordonantei presedintiale cu privire la suspendarea executarii unei scrisori de garantie de buna executie, cu atat mai mult cu cat tribunalul arbitral  ICC Paris nu era constituit cu arbitri.

Reclamanta a urmarit emiterea unei ordonante presedintiale prin care sa obtina suspendarea executarii scrisorii de garantie bancara de buna executie nr. 5/02.06.2011 emisa de parata banca ISR SA. Aceasta scrisoare de garantie de buna executie (fila 36, vol. I) a fost emisa in 2 iunie 2011 pentru a garanta executarea obligatiilor de catre Antreprenorul Impregilo in favoarea beneficiarului CNADNR, in cadrul Contractului de Lucrari nr. 92/28516/20.05.2011 avand ca obiect ”proiectare si execuţie autostrada Orastie – Sibiu, lot 3: km 43+855 – km 65+965″. In data de 13 ianuarie 2016 beneficiarul CNADNR a transmis Antreprenorului o notificare de reziliere a contractului pentru neindeplinirea corespunzatoarea a obligatiilor contractuale, constatandu-se ca Autostrada Orastie – Sibiu pe lotul mentionat prezinta serioase defecte de executie ce fac imposibil traficul auto. Antreprenorul s-a aparat prin invocarea unor alunecari masive si imprevizibile de teren in februarie 2012 si prin efectuarea unor lucrari de consolidare incomplete care nu au fost validate de Beneficiar si de Inginerul Consultant.

Fiind sesizata cu o ordonanta presedintiala, competenta generala a instantei de fond a fost aspectul procedural esential al dosarului. Tribunalul Bucuresti avea competenta generala si materiala sa examineze conditiile de admisibilitate ale cererii de ordonanta presedintiala, asa cum rezulta din interpretarea gramaticala literala a articolului final al Scrisorii de garantie nr. 5/02.06.2011 (fila 36, vol.I): „Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de buna executie revine instantelor judecatoresti din Romania”. Un paragraf mai sus, scrisoarea de garantie stipuleaza ca este supusa legilor din Romania si se va conforma regulilor uniforme privind garantiile la cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert de la Paris. Din punct de vedere al jurisdictiei, conform art. 35 lit. a) din Publicatia Camerei Internationale de Comert nr. 758, ”daca nu se prevede altfel in garantie, orice disputa intre garant si beneficiar in legatura cu garantia va fi solutionata exclusiv de instanta competenta din tara de domiciliu a unitatii sau biroului garantului care a emis garantia”.  Avand in vedere concordanta dintre jurisdictia stabilita de scrisoarea de garantie si art. 35 lit. a) din Publicatia Camerei Internationale de Comert nr. 758 a rezultat ca orice disputa intre garant si beneficiar in legatura cu garantia va fi solutionata exclusiv de instanta competenta din tara in care se afla sediul bancii care a emis garantia, iar garantul ISR SA are sediul in Bucuresti, sectorul 1.

Conform art. 550 NCPC, prin clauza compromisorie, partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care este stipulata sau in legatura cu acesta sa fie solutionate pe calea arbitrajului, aratandu-se, sub sanctiunea nulitatii, modalitatea de numire a arbitrilor. In cazul arbitrajului instituţionalizat este suficienta referirea la instituţia sau regulile de procedura ale instituţiei care organizeaza arbitrajul. Validitatea clauzei compromisorii  este independenta de valabilitatea contractului in care a fost inscrisa. In caz de indoiala, clauza compromisorie se interpreteaza in sensul ca se aplica tuturor neinţelegerilor care deriva din contractul sau din raportul juridic la care ea se refera. La dosar nu s-a depus dovada constituirii tribunalului arbitral, ci s-au facut referiri verbale cu privire la inceperea procedurii de desemnare a arbitrilor din cadrul ICC Paris.

Notiunea de disputa si sensurile sale juridice deduse

Cu referire la notiunea de disputa si natura procedurii urgente a ordonantei presedintiale, Codul de procedura civila nu foloseste termenul de disputa, ci de litigiu, deci disputa este o notiune introdusa de partile ce au redactat actele. Desi partile au redactat in preambulul contractului o lista semnificativa de definitii si termeni, conceptul de disputa nu este definit in conditiile generale sau speciale ale contractului de lucrari nr. 92/28516/20.05.2011 avand ca obiect ”proiectare si execuţie autostrada Orastie – Sibiu, lot 3: km 43+855 – km 65+965”, pe cale de consecinta trebuie interpretat daca disputa contractuala include in sfera sa si disputa generata de procedura ordonantei presedintiale initiata pentru suspendarea executarii scrisorii de garantie. Din interpretarea clauzelor nr. 20.2 si 20.4 din contract (fila 323-326) a rezultat ca disputele contractuale se adjudeca de catre o Comisie de Adjudecare a Disputelor si vizeaza „contractul, executarea lucrarilor, decurge din contract, inclusiv o disputa referitoare la certificat, instructiune, opinie sau evaluare a Inginerului” (fila 325), deci disputa are legatura cu raporturile juridice dintre parti reglementate de contract, cu obligatiile lor  sinalagmatice. Art. 550 NCPC referitor la clauza compromisorie foloseste termenul de „litigiu”. Art. 20 din contract foloseste termenul de „disputa”,  paragraful final al scrisorii de garantie de buna executie face referire de asemenea la ”dispute ce pot aparea”, iar art. 997 NCPC face referire la procedura urgenta a ordonantei presedintiale  ce vizeaza „masuri provizorii” care produc efecte pana la solutionarea „litigiului asupra fondului”. Din interpretarea  sistematica a art. 20 din contract, a scrisorii de garantie, a  art. 35 lit. a) din Publicatia Camerei Internationale de Comert nr. 758, art. 550 NCPC si art. 997 NCPC a rezultat ca in contract si scrisoarea de garantie se prevede notiunea de disputa, iar Codul de procedura civila foloseste notiunea de litigiu de fond si expresia ”masuri provizorii”.  Codul de procedura civila nu asimileaza procedura ordonantei presedintiale unui litigiu de fond. Se are in vedere modul de redactare a clauzei art. 20.4 din contractul de lucrari nr. 92/28516/20.05.2011 si faptul ca art. 977 din vechiul cod civil (sub regimul juridic substantial caruia e incheiat) stipula: „Interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractante, iar nu dupa sensul literal al termenilor.” Se observa si dispozitiile art. 1266 din NCC, contractele se interpreteaza dupa vointa concordanta a partilor, iar nu dupa sensul literal al termenilor. La stabilirea vointei concordante se va tine seama, intre altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de parti, de practicile statornicite intre acestea si de comportamentul lor ulterior incheierii contractului. Asadar, vointa reala, comuna a partilor rezulta din faptul ca au supus cele 5 „dispute” contractuale privind neexecutarea corespunzatoare a obligatiilor spre solutionare de catre Comisia de Adjudecare a Disputelor, adica au apreciat ca disputa contractuala tine de solutionarea pe fond a neexecutarii contractelor. Vointa reala a partilor a fost sa considere ca disputele contractuale se solutioneaza de Comisia de Adjudecare a Disputelor, deci acestea tin de executarea obligatiilor contractuale pe fond. Tinand cont de aceasta deductie, apare cu claritate ca prin natura sa de procedura urgenta, ordonanta presedintiala nu putea fi asimilata unui litigiu de fond sau unei dispute izvorata din incalcarea obligatiilor contractuale, in sensul art. 550 NCPC sau al art. 20.4 din contract, per a contrario este o procedura care poate fi adresata instantelor judecatoresti de drept comun pentru a suspenda executarea unei scrisori de garantie de buna executie, nu tribunalului arbitral la care face trimitere clauza compromisorie din contract.

Mai mult, Curtea apreciaza ca partile au redactat diferit si folosesc diferentiat notiunea de „disputa” izvorata din contract si „disputa” izvorata din scrisoarea de garantie (fila 36 vol. I).  De altfel, contractul este redactat de agentii Antreprenorului si ai Autoritatii Contractante, iar scrisoarea de garantie este emisa de Banca ISR SA, la solicitarea ordonatorului-Antreprenor in favoarea Beneficiarului-Autoritate Contractanta.

Instantele judecatoresti interne sunt competente general si material in procedura de ordonanta presedintiala, intrucat scrisoarea de garantie si dispozitiilor art. 35 lit. a) din Publicatia Camerei Internationale de Comert nr. 758 prevad ca orice disputa intre garant si beneficiar in legatura cu garantia va fi solutionata exclusiv de instanta competenta din tara in care se afla sediul bancii care a emis garantia, daca nu se prevede altfel in garantie, iar garantul ISR SA are sediul in Bucuresti, sectorul 1. Disputa izvorata din scrisoarea de garantie este atribuita jurisdictiei in raza careia se afla banca emitenta, conform art. 35 lit. a) din Publicatia Camerei Internationale de Comert nr. 758 si textului scrisorii de garantie. Aceasta disputa asupra executarii scrisorii de garantie are o natura diferita de disputele pur contractuale, pe fondul raporturilor juridice dintre parti, iar competenta materiala si teritoriala, stabilita de 35 lit. a) din Publicatia Camerei Internationale de Comert nr. 758 in favoarea instantelor este de natura speciala, conditionata exclusiv de inexistenta  unei clauze contrarii in textul scrisorii de garantie. Scrisoarea de garantie permite supletiv partilor stipularea in cuprinsul sau a unei alte competente  decat cea in raza careia se afla banca emitenta.

Pentru aceste motive, in temeiul art. 35 lit. a) din Publicatia Camerei Internationale de Comert nr. 758, a scrisorii de garantie, cu interpretarea per a contrario a art. 550 NCPC, aplicand art. 20.4 din contract si art. 997 NCPC, art. 498 alin. 2 NCPC, Curtea admite recursul, caseaza sentinţa si trimite cauza la aceeaşi instanţa pentru continuarea judecaţii.

Judecator Marius-Cristian Ispas
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti