Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept constituţional
Drept constituţional
DezbateriCărţiProfesionişti

CCR pendinte: posibila neconstituționalitate a mai multor dispoziții din Legea privind parcurile industriale
21.09.2016 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adelina IANCU

Secţiuni: CCR, Drept constitutional, Infrastructură
JURIDICE - In Law We Trust

În data de 12 septembrie 2016 s-a constituit un nou dosar (1671D/2016) pe rolul Curții Constituționale, urmând a fi analizate dispozițiile art. 11, art. 12, art. 13 şi art. 14 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcţionarea parcurilor industrial (cauza Trelleborg Automotive Dej S.R.L.).

Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acestea acesta este primul dosar în respectivele dispoziții formează obiectul unui control de constituționalitate.

Instanța de trimitere, este Tribunalul Cluj, care nu a suspendat cauza.

Dispozițiile atacate au următorul conținut normativ:

Articolul 11
Administratorul parcului

(1) Administratorul parcului are, în principal, următoarele atribuţii şi obligaţii:
a) respectă şi monitorizează respectarea principiilor generale înscrise la art. 2;
b) efectuează selecţia rezidenţilor parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, în condiţiile regulamentului adoptat în acest sens;
c) încheie contracte de administrare şi prestări de servicii conexe cu rezidenţii parcului selectaţi potrivit regulamentului adoptat în acest sens;
d) asigură rezidenţilor parcului dreptul de folosinţă asupra unităţilor care formează obiectul contractelor de administrare şi prestări de servicii conexe încheiate cu aceştia;
e) asigură rezidenţilor parcului, inclusiv celor menţionaţi la art. 10 alin. (4), dreptul de folosinţă asupra infrastructurii comune;
f) efectuează lucrările şi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări, convenite, după caz, asupra infrastructurii parcului, astfel încât să asigure rezidenţilor parcului folosinţă normală asupra unităţilor, infrastructurii exclusive şi infrastructurii comune;
g) încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilităţi, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicaţii, gaze naturale;
h) elaborează strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial;
i) asigură publicarea informărilor prin intermediul web site-ului propriu şi al avizierului;
j) gestionează fondurile financiare obţinute din activitatea de administrare a parcului industrial, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial;
k) poate atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la orice instituţie de credit în scopul finanţării ori cofinanţării, după caz, a oricăror proiecte investiţionale de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial;
l) poate atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la investitori privaţi prin emisiune de obligaţiuni, în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare privind societăţile comerciale;
m) colaborează şi cooperează cu autorităţile publice centrale şi/sau locale, interne şi/sau comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul parcului industrial, precum şi în scopul implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial;
n) colaborează şi cooperează cu organizaţiile neguvernamentale, cu camerele de comerţ şi industrie şi, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial.
(2) Administratorul parcului are, în principal, următoarele drepturi:
a) să încaseze de la rezidenţii parcului sumele de bani datorate administratorului de către aceştia, în baza contractului de administrare şi prestări de servicii conexe;
b) să emită regulamente obligatorii pentru rezidenţii parcului, inclusiv pentru cei menţionaţi la art. 10 alin. (4), în conformitate cu prevederile art. 14;
c) să sesizeze orice autoritate publică competentă, potrivit legii, despre încălcarea oricărei dispoziţii legale în cadrul parcului industrial.
(3) Administratorul parcului şi rezidenţii parcului pot stipula, în cadrul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, orice alte obligaţii, atribuţii şi/sau drepturi suplimentare ale administratorului parcului, cu respectarea regulamentelor.
(4) Administratorul parcului poate distribui, către toţi rezidenţii parcului industrial, prin reţele proprii, utilităţile necesare funcţionării acestora (energie electrică, gaze naturale, apă, canal etc.), în condiţiile legii.

Articolul 12
Rezidenţii parcului

(1) Are calitatea de rezident al parcului orice operator economic, persoană juridică română şi/ sau străină, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial:
a) în calitate de co-contractant al administratorului parcului în cadrul unui contract de administrare şi prestări de servicii conexe;
b) în calitate de proprietar ori chiriaş, după caz, al unuia sau mai multor imobile situat/situate în perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului.
(2) Data la care se dobândeşte calitatea de rezident al parcului este:
a) data încheierii contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a);
b) data emiterii titlului de parc industrial conform procedurii simplificate, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b).
(3) Rezidentul parcului are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul de folosinţă asupra unităţii/unităţilor care formează obiectul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, în condiţii utile şi netulburate;
b) dreptul de folosinţă asupra infrastructurii exclusive aferente unităţii/unităţilor care formează obiectul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe încheiate cu aceştia, în condiţii utile şi netulburate;
c) dreptul de folosinţă asupra infrastructurii comune, în condiţii utile şi netulburate;
d) drept de preemţiune în cazul vânzării pentru imobilul închiriat.
(4) Rezidentul parcului are, în principal, următoarele obligaţii:
a) să plătească administratorului parcului sumele prevăzute în contractul de administrare şi prestări de servicii conexe; în cazul menţionat la art. 10 alin. (4), rezidentul parcului va plăti administratorului parcului doar contravaloarea cheltuielilor de mentenanţă comune, precum şi contravaloarea utilităţilor furnizate, dar nu mai mult decât preţul de furnizare al operatorului autorizat;
b) să respecte regulamentele emise de către administratorul parcului;
c) să folosească unitatea/unităţile, precum şi infrastructura exclusivă aferentă, respectiv infrastructura comună, cu diligenţa unui bun proprietar, să nu le degradeze sau deterioreze, astfel încât, cu excepţia uzurii normale, să le menţină în starea de la momentul încheierii contractului de administrare şi prestări de servicii conexe; în cazul menţionat la art. 10 alin. (4), această obligaţie se referă la întreaga infrastructură a parcului;
d) să respecte destinaţia stabilită prin contractul de administrare şi prestări de servicii conexe;
e) să nu efectueze niciun fel de modificări asupra unităţii/unităţilor şi infrastructurii exclusive aferente, respectiv infrastructurii comune; în cazul menţionat la art. 10 alin. (4), această obligaţie se referă la întreaga infrastructură a parcului;
f) să nu cesioneze faţă de terţi drepturile izvorâte din contractul de administrare şi prestări de servicii conexe;
g)să respecte regulile de circulaţie în cadrul incintei parcului industrial, elaborate de administratorul parcului;
h) să respecte toate obligaţiile privind condiţiile tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare privind protecţia mediului.
(5) Administratorul parcului şi rezidenţii parcului pot stipula, în cadrul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, orice alte obligaţii şi/sau drepturi suplimentare ale rezidenţilor parcului, cu respectarea regulamentelor.
(6) În situaţia prevăzută la art. 10 alin. (4), rezidentului parcului îi revin drepturile prevăzute la alin. (3) lit. c), respectiv obligaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a)-c), e), g) şi h); în acelaşi caz, distinct de acestea, alte drepturi şi obligaţii ale rezidenţilor parcului pot fi prevăzute pe calea regulamentelor.

Articolul 13
Contractul de administrare şi prestări de servicii conexe

(1) Administrarea parcului industrial se realizează, în principal, în baza contractelor de administrare şi prestări de servicii conexe încheiate între administratorul parcului şi rezidenţii parcului selectaţi dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, în condiţiile regulamentului adoptat în acest sens.
(2) Contractul de administrare şi prestări de servicii se încheie prin negociere directă sau prin orice altă formă agreată de administrator.
(3) Conţinutul-cadru al contractului de administrare şi prestări de servicii conexe este elaborat de administratorul parcului şi adoptat prin regulament, cu respectarea prevederilor art. 11 şi 12.
(4) Contractul de administrare şi prestări de servicii conexe încetează în următoarele cazuri:
a) expirarea termenului;
b) încetarea, revocarea sau anularea titlului de parc industrial;
c) falimentul rezidentului parcului.
(5) Contractul de administrare şi prestări de servicii conexe va conţine un pact comisoriu, conform art. 1.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu care intervine rezilierea sa în baza notificării de reziliere convenţională din partea administratorului parcului, în caz de neplată de către rezidentul parcului a sumelor convenite în contractul de administrare şi prestări de servicii conexe, după mai mult de 30 de zile de la data scadenţei.
(6) Administratorul parcului şi rezidenţii parcului pot stipula, în cadrul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, orice alte pacte comisorii pentru neexecutarea altor obligaţii contractuale.
(7)În caz de încetare şi/sau reziliere, administratorul parcului are dreptul să intre în posesia unităţii ce a format obiectul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe de îndată, prin mijloace proprii.

Articolul 14
Regulamentele

(1) În activitatea de gestionare şi administrare a parcului industrial, administratorul parcului este îndrituit să adopte regulamente.
(2) Regulamentele sunt acte juridice unilaterale, pe care administratorul parcului le adoptă cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, prin care să reglementeze orice aspect care vizează organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea parcului industrial, cu putere general obligatorie faţă de toţi rezidenţii parcului, în vederea realizării scopului prezentei legi.
(3) Administratorul parcului poate să adopte regulamente privind:
a) strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial;
b) procedura de selecţionare a rezidenţilor parcului;
c) contractul-cadru de administrare şi prestări de servicii conexe;
d) furnizarea de utilităţi în cadrul parcului industrial;
e) regimul circulaţiei pietonale şi cu autovehicule în incinta parcului industrial;
f) modul de calcul al cheltuielilor individuale şi al cheltuielilor colective;
g) infrastructura parcului industrial;
h) destinaţia unităţilor;
i) măsuri pentru protecţia mediului;
j) orice alte materii care privesc organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea parcului industrial.
(4) Proiectul regulamentului se publică pe web site-ul propriu al administratorului parcului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru adoptarea sa.
(5) Regulamentul se adoptă de către organul statutar executiv al administratorului parcului.
(6) Regulamentul se publică în forma finală adoptată pe web site-ul administratorului parcului.
(7) În termen de 15 zile de la publicarea efectuată potrivit alin. (6), rezidenţii parcului, precum şi orice persoană interesată pot să formuleze cerere în justiţie prin care să solicite constatarea ori declararea nulităţii regulamentului, atunci când acesta a fost adoptat cu încălcarea legislaţiei în vigoare.
(8) Cererea în justiţie se va soluţiona de către tribunalul de la sediul administratorului parcului, de urgenţă şi cu precădere, cu citarea reclamantului şi administratorului parcului.
(9) Întâmpinarea nu este obligatorie.
(10) La cerere, instanţa de judecată poate să ordone suspendarea regulamentului a cărui desfiinţare se solicită până la soluţionarea în primă instanţă a cererii de chemare în judecată. Dispoziţiile art. 996-1.001 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, în măsura în care legea specială în materia contenciosului administrativ nu conţine dispoziţii contrare.
(11) Hotărârea instanţei de fond este supusă căilor de atac prevăzute de Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Adelina Iancu (text și selecție)
Student, Facultatea de Drept, Universitatea din București

dr. Mihaela Mazilu-Babel (coordonator proiect)

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti