Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Flux informații, Noutăți legislative, Sistemul judiciar

Modificarea Regulamentului de organizare al CSM

22 septembrie 2016 | JURIDICE.ro

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, în ședința din 19 septembrie 2016, propunerile de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la ocuparea posturilor de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, conform discuţiilor purtate în cadrul şedinţei Comisiei nr. 2 din data de 13 septembrie 2016:

– La articolul 79, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Ocuparea posturilor de personal de specialitate juridică din cadrul aparatului Consiliului, asimilat judecătorilor şi procurorilor, se face prin concurs.”

– Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 80 – (1) Poate ocupa un post de personal de specialitate juridică de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, în aparatul propriu al Consiliului, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) – e) şi, după caz, pe cele prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a promovat concursul organizat de Consiliu.
(2) În vederea ocupării locurilor vacante de personal de specialitate juridică se poate organiza concurs atât pentru posturi de consilieri juridici stagiari, cât şi pentru posturi de consilieri juridici definitivi.”

– Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 81 – (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta:
a) cerere-tip;
b) actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de candidat;
c) certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de candidat;
d) diploma de licenţă, în copie legalizată;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) curriculum vitae;
h) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de candidat, dacă este cazul;
i) chitanţa de plată a taxei de înscriere.
(2) În cererea de înscriere la concurs, candidaţii vor preciza postul pentru care înţeleg să susţină concursul. În cazul posturilor pentru a căror ocupare este obligatorie cunoaşterea unei limbi străine, candidaţii pot opta, în subsidiar, şi pentru celelalte posturi.
(3) Cuantumul taxei de înscriere la concurs va fi stabilit prin hotărâre a Consiliului, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului.
(4) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d), a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii acestor condiţii. Taxa se restituie şi în cazul în care candidatul decedează mai înainte de susţinerea primei probe de concurs ori în cazul altor situaţii obiective de împiedicare a participării la concurs, intervenite anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor menţionate în teza anterioară. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ.”

– Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 82 – (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii constă în susţinerea unei probe scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice, sub forma unui test-grilă, şi a unui interviu.
(2) În cazul acelor posturi cu privire la care se specifică acest lucru în anunţul de concurs, candidaţii susţin şi o probă scrisă la o limbă străină, la alegere, dintre cele indicate în anunţ.”

– Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 83 – (1) Data şi locul susţinerii concursului, numărul posturilor vacante şi compartimentele din cadrul Consiliului cărora le sunt alocate aceste posturi, termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs şi cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi la sediul Consiliului, prin intermediul mass-media şi prin publicarea pe pagina de Internet a Consiliului cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii primei probe a concursului.
(2) În anunţul de concurs se va preciza şi natura posturilor pentru care se organizează concursul, respectiv posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor – consilier juridic stagiar sau, după caz, posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor – consilier juridic definitiv. De asemenea, în anunţ se va preciza în privinţa căror posturi este necesară susţinerea probei scrise la o limbă străină.
(3) Tematica şi bibliografia de concurs sunt propuse de compartimentele în care se află posturile vacante şi se înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare, care le supune spre aprobare secretarului general al Consiliului.
(4) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează secretarului general al Consiliului şi se depun, cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii primei probe a concursului, la Direcţia resurse umane şi organizare.”

– Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 84 – (1) Comisia de organizare a concursului este numită prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare, şi este formată din persoane din cadrul aparatului propriu al Consiliului.
(2) Comisia de elaborare a subiectelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor şi comisia de examinare sunt numite prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare, şi sunt conduse fiecare de un preşedinte.
(3) În comisiile prevăzute la alin. (2) pot fi numiţi, cu acordul acestora, judecători sau procurori detaşaţi la Consiliul Superior al Magistraturii, personal asimilat din cadrul acestei instituţii sau formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii. În cadrul comisiilor constituite pentru proba scrisă la o limbă străină pot fi numiţi ca membrii şi consilieri din cadrul Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe.
(4) O persoană nu poate face parte decât dintr-o singură comisie de concurs.
(5) În componenţa comisiilor prevăzute la alin. (2) sunt numiţi şi membri supleanţi care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiei din care face parte persoana respectivă.
(6) Componenţa comisiilor prevăzute la alin. (2) se stabileşte ţinându-se seama de materiile de concurs şi, respectiv, de limba străină pentru care au optat candidaţii.
(7) Nu pot fi numite în comisiile prevăzute la alin. (1) şi (2) persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.”

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

JURIDICE by Night

– Articolul 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 85 – (1) Comisia de organizare a concursului coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului.
(2) Comisia este compusă din personal din aparatul propriu al Consiliului şi este condusă de un preşedinte.
(3) În termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor de înscriere la concurs, comisia de organizare a concursului verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) şi la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege.
(4) Rezultatele verificărilor se afişează la sediul Consiliului şi se publică simultan pe pagina de Internet a Consiliului.
(5) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, care se depun la Direcţia resurse umane şi organizare.
(6) Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare, de către Plenul Consiliului, prin hotărâre definitivă. Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.”

– Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 86 – (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi, după caz, din comisia de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă la o limbă străină.
(2) Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice are următoarele atribuţii: a) elaborează subiectele pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice; b) întocmeşte baremele de evaluare şi notare.
(3) Elaborarea subiectelor se face cu respectarea următoarelor reguli:
a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate pentru concurs;
b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;
c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
d) să nu conţină probleme controversate în doctrină sau practică;
e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei.
(4) Subiectele şi baremele de evaluare şi notare se predau comisiei de organizare a concursului cu 2 ore înainte de susţinerea probei, în plicuri sigilate.
(5) Comisia de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă la o limbă străină are următoarele atribuţii:
a) elaborează 3 variante de subiecte, cu respectarea dispoziţiilor alin. (3) şi (4);
b) întocmeşte baremele de evaluare şi notare;
c) evaluează şi corectează lucrările candidaţilor la proba scrisă la o limbă străină, pe baza baremelor de evaluare şi notare definitive.”

– Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 87 – (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este compusă din comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi, după caz, din comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru proba scrisă la o limbă străină.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice are următoarele atribuţii:
a) soluţionează contestaţiile la barem, motivează aceste soluţii şi adoptă baremul definitiv;
b) soluţionează contestaţiile formulate împotriva punctajului obţinut.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru proba scrisă la o limbă străină are următoarele atribuţii:
a) soluţionează contestaţiile la barem, motivează aceste soluţii şi adoptă baremul definitiv;
b) reevaluează lucrările scrise la proba de limbă străină ale căror note iniţiale au fost contestate, acordând note, conform baremelor de evaluare şi notare definitive.”

– Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 88 – (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice cuprinde 100 de întrebări, din următoarele materii de concurs: – drept penal – 20 întrebări; – drept procesual penal – 20 întrebări; – drept civil – 20 întrebări; – drept procesual civil – 20 întrebări; – organizare judiciară – 20 întrebări.
(2) Fiecare răspuns corect la aceste întrebări primeşte 0, 1 puncte.”

Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 89 – Timpul alocat pentru desfăşurarea probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice va fi stabilit de comisia corespunzătoare de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore din momentul comunicării subiectelor.”

– Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 90 – (1) Intrarea candidaţilor în sala de concurs se face pe baza actului de identitate.
(2) Candidaţii care nu se află în sală la momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba.
(3) În vederea susţinerii testului-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice, candidaţii vor primi teze de concurs, care vor fi completate numai cu pastă de culoare neagră.
(4) Înainte de distribuirea subiectelor, candidaţii înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează a fi lipit.
(5) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei scrise orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în tematica şi bibliografia de concurs. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din concurs a candidatului, indiferent că materialele interzise au fost folosite sau nu.
(6) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise.
(7) Frauda şi tentativa de fraudă, dovedite, se sancţionează cu eliminarea din concurs. Se consideră fraudă şi încălcarea dispoziţiilor alin. (5) şi (6). În aceste cazuri, se întocmeşte un proces verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „fraudă”. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului şi candidatului respectiv.
(8) Pe toată durata desfăşurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai cu însoţitor.
(9) Candidaţii au obligaţia de a respecta instrucţiunile referitoare la desfăşurarea concursului stabilite de comisia de organizare şi aduse la cunoştinţă anterior susţinerii probei scrise.
(10) La expirarea timpului alocat, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.”

– Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 91 – (1) Baremul se afişează la expirarea timpului de concurs, la sediul Consiliului, şi se publică simultan pe pagina de internet a Consiliului, împreună cu subiectele.
(2) Candidaţii pot formula contestaţii la barem în termen de 24 de ore de la publicare. Contestaţiile la barem se soluţionează, motivat, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiei, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice.
(3) Baremul definitiv se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică pe pe pagina de internet a Consiliului.
(4) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
(5) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect indicat în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre cele două variante de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.
(6) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.
(7) Evaluarea şi notarea lucrărilor se realizează prin procesare electronică, pe baza baremului definitiv.”

– Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 92 – (1) Pentru a fi declarat admis la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice, candidatul trebuie să obţină minimum 7 puncte, echivalentul notei 7,00.
(2) Rezultatele se afişează la sediul Consiliului şi se publică simultan pe pagina de internet a instituţiei.
(3) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice, în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor.
(4) Contestaţiile se soluţionează în maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice.
(5) În vederea soluţionării contestaţiilor, colţul lucrării se va sigila din nou.
(6) Nota astfel acordată este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.”

– Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 93 – (1) Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice vor susţine un interviu.
(2) Interviul constă în:
a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia;
b) analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.
(3) La aprecierea interviului vor fi avute, în principal, următoarele criterii: cunoaşterea limbii române, capacitatea de a comunica în limbaj juridic şi de înţelegere a principiilor de drept, construirea raţionamentului logico-juridic, cunoaşterea regulilor de tehnică legislativă, modul în care se raportează la valori precum independenţa, imparţialitatea, obiectivitatea, precum şi a aspectelor de etică specifice profesiei de magistrat.
(4) Fiecare membru al comisiei de examinare acordă note de la 1 la 10. Nota finală este media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de examinare.
(5) Nota minimă pentru a fi declarat admis la proba interviului este 7.
(6) Nu pot fi formulate contestaţii cu privire la notele obţinute la această probă.”

– Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 94 – (1) În cazul în care se scot la concurs posturi pentru a căror ocupare este obligatorie cunoaşterea unei limbi străine, candidaţii care au optat pentru aceste posturi susţin proba scrisă la o limbă străină anterior celorlalte două probe de concurs.
(2) Dacă nu obţin nota minimă prevăzută de art. 96 alin. (4), candidaţii care au optat, în subsidiar, şi pentru alte posturi, în privinţa cărora nu este obligatorie cunoaşterea unei limbi străine, pot susţine cele două probe de concurs împreună cu ceilalţi candidaţi, pentru acele posturi.”

– Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 95 – (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise la limba străină este de două ore din momentul comunicării subiectelor.
(2) Dispoziţiile art. 90 şi art. 91 alin. (1) – (3) se aplică în mod corespunzător.”

– Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 96 – (1) Corectarea lucrărilor scrise la o limbă străină se face de comisia corespunzătoare de elaborare a subiectelor, pe baza baremului definitiv.
(2) Lucrările se notează de fiecare dintre membrii comisiei, cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut este mai mic sau egal cu această notă.
(3) Nota probei scrise la o limbă străină este media aritmetică a notelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei corespunzătoare de elaborare a subiectelor.
(4) Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă la o limbă străină candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7.
(5) Dispoziţiile art. 92 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.”

– Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 97 – (1) Candidaţii nemulţumiţi de notele acordate la proba scrisă la o limbă străină pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la data publicării rezultatelor.
(2) În vederea soluţionării contestaţiilor, colţurile lucrărilor se vor sigila din nou.
(3) Contestaţiile se soluţionează de comisia corespunzătoare de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota obţinută la contestaţie este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.
(4) Dispoziţiile art. 92 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.”

Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 98 – (1) Nota obţinută la concurs reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi la interviu, precum şi, dacă este cazul, la proba scrisă la o limbă străină.
(2) Dispoziţiile art. 92 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.”

– Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 99 – (1) Clasificarea candidaţilor urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs, în limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul şi în funcţie de opţiunea candidaţilor.
(2) La medii egale, departajarea candidaţilor care au optat pentru posturi pentru care este obligatorie cunoaşterea unei limbi străine, se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba prevăzută de art. 94.
(3) Dacă egalitatea se menţine după aplicarea dispoziţiilor alin. (2), precum şi în cazul celorlalte posturi, departajarea candidaţilor cu medii egale se realizează, în ordine, în funcţie de următoarele criterii: titlul de doctor în drept, calitatea de doctorand în drept, vechimea în specialitate juridică, activitatea publicistică de specialitate, media examenului de licenţă. ”

– Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 100 – Verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi a condiţiei de a fi apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei se realizează după afişarea rezultatelor probelor de concurs, doar în privinţa candidaţilor care se înscriu în numărul de posturi scoase la concurs.”

– Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 101 – (1) Verificările privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii au obligaţia de a depune la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor concursului, următoarele documente:
– caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită, pentru candidaţii care nu au fost anterior încadraţi în muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventuale sancţiuni disciplinare sau administrative;
– adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe de concurs, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;
– declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe de concurs;
– orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.
(3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, comisia de admitere solicită relaţiile necesare de la instituţiile care deţin informaţiile prevăzute la alin. (5). În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.
(4) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul unui raport, care se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(5) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate:
– faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal din 1968;
– faptele pentru care, deşi s-a dispus achitarea, neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală a candidaţilor în temeiul art. 10 lit. b1 ) din Codul de procedură penală din 1968, nu s-a aplicat o sancţiune cu caracter administrativ dintre cele prevăzute la art. 91 din Codul penal din 1968;
– faptele cu privire la care s-a dispus clasarea sau achitarea candidaţilor în conformitate cu dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, cu modificările ulterioare;
– faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal ori pentru care s-au pronunţat soluţii de renunţare la urmărirea penală sau la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei;
– faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe de concurs;
– faptele pentru care absolvenţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, de admitere în magistratură, de ocupare a posturilor vacante de magistrat – asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri sau din cele organizate pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea în ultimii 5 ani anterior datei susţinerii primei probe de concurs.
(9) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată sau tipul soluţiei dispuse faţă de candidat, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a soluţiei de condamnare, de renunţare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori a celorlalte soluţii prevăzute la alin. (8).”

– Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 102 – (1) Verificarea condiţiei de a fi apt din punct de vedere medical se realizează de către comisia medicală care se numeşte prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii, prevăzută de art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Taxele examenului medical se suportă din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Testarea psihologică constă în susţinerea unui test scris şi a unui interviu în faţa psihologului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum şi calificativul „Admis” sau „Respins”.
(3) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă şi 4 cifre, comunicat candidatului. Calificativul acordat se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Candidaţii nemulţumiţi de calificativul acordat pot formula contestaţii, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii. Contestaţiile se soluţionează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, desemnaţi de Plenul Consiliului din rândul specialiştilor din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel, precum şi din tabelul psihologilor acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unor noi teste scrise şi, dacă este cazul, susţinerea unui nou interviu. Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv şi se publică în condiţiile alin. (3).”

– Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 103 – (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 101 şi 102 şi validează rezultatele concursului.
(2) Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei din punct de vedere medical sau psihologic, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi.
(3) Dacă unul dintre candidaţi a fost respins în condiţiile alin. (2) sau a renunţat la rezultatul concursului, verificările prevăzute la art. 100 se reiau pentru candidaţii care ocupă poziţiile următoare acestui candidat şi care îndeplinesc condiţiile privind notele minime la probele de concurs.
(4) Numirea candidaţilor declaraţi admişi la concurs se face de către secretarul general al Consiliului.
(5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate decide valorificarea rezultatelor concursului, pentru posturile vacante, în termen de 1 an de la data validării acestor rezultate, cu respectarea dispoziţiilor art. 99-102.”

– Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 104 – Lucrările scrise şi procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexează la dosarele profesionale ale candidaţilor declaraţi admişi. Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi şi alte lucrări privind concursul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.”

:: Ordinea de zi soluționată (pct. 20)

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories