« Secţiuni « Jurisprudenţă « CEDOCJUECCRÎCCJCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Jurisprudenţă CCR (Curtea Constituţională a României)
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA

DCC nr. 569/15.05.2008 | Accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil
09.08.2008 | JURIDICE.ro, cristina

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Decizie nr. 569 din 15/05/2008, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 281 alin. (1) si respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 537 din 16/07/2008.

Acsinte Gaspar- presedinte
Nicolae Cochinescu- judecator
Aspazia Cojocaru- judecator
Ion Predescu- judecator
Tudorel Toader- judecator
Augustin Zegrean- judecator
Simona Ricu – procuror
Cristina Catalina Turcu – magistrat-asistent

"Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 281 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Stilinvest Company" – S.R.L. din Brasov in Dosarul nr. 1.555/64/2007 al Curtii de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

Presedintele dispune sa se faca apelul si in Dosarul nr. 432 D/2008, avand ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 281 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, exceptie ridicata din oficiu de catre instanta de judecata in Dosarul nr. 53/64/2008 al Curtii de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor sus mentionate, avand in vedere obiectul exceptiilor ridicate.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, in temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 432 D/2008 la Dosarul nr. 318 D/2008, care a fost primul inregistrat.

Presedintele constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

C U R T E A,

avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:

Prin incheierile din 19 februarie 2008 si 12 februarie 2008, pronuntate in dosarele nr. 1.555/64/2007 si nr. 53/64/2008, Curtea de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. (1) si art. 281 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Exceptia a fost ridicata in cauze avand ca obiect plangeri formulate impotriva deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca atat cerinta depunerii plangerii la acelasi organ care a emis actul administrativ-jurisdictional ce este contestat, cat si sanctiunea nulitatii plangerii in caz de nerespectare a acestei dispozitii procedurale reprezinta doua elemente care restrang de o maniera nepermisa si abuziva dreptul la un proces echitabil, limitand implicit dreptul de acces liber la justitie.

Depunerea plangerii la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor creeaza posibilitatea ca acesta sa intarzie sau chiar sa blocheze transmiterea acesteia catre instanta de judecata, fara ca acesta sa suporte vreo sanctiune legala, ceea ce duce la incalcarea termenului rezonabil in care plangerea ar trebui solutionata.

Instanta, care a ridicat exceptia din oficiu in Dosarul nr. 53/64/2008, apreciaza ca si prevederile art. 281 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 sunt neconstitutionale, "deoarece prin acestea se aduc obligatii si limitari petentei la exercitarea dreptului sau la plangere, pentru ca interesul sau este sa o motiveze si sa o dovedeasca cu inscrisuri".

Curtea de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal opineaza, in Dosarul nr. 1.555/64/2007, ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, deoarece ingradirea dreptului partii de a se adresa cu plangere direct instantei de judecata nu poate fi justificata in mod obiectiv si constituie o incalcare a principiului liberului acces la justitie si a dreptului la un proces echitabil.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece instituirea conditiei ca plangerea sa se inainteze Consiliului, sub sanctiunea nulitatii acesteia, creeaza un impediment administrativ care nu are o justificare obiectiva.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

C U R T E A,

examinand incheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 281 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificarile si completarile aduse prin Art. I pct. 78 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 4 octombrie 2007.

Acestea au urmatorul continut: "(1) Plangerea se inainteaza Consiliului, sub sanctiunea nulitatii acesteia, care va transmite dosarul instantei competente in cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea caii de atac.
(2) Plangerea va fi formulata in scris si va fi motivata, dispozitiile art. 270 alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator.
(3) Partea care formuleaza plangerea are obligatia sa comunice, in termenul prevazut la art. 280 alin. (5), o copie a acesteia, precum si a inscrisurilor doveditoare si partii adverse, depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de judecata."

Exceptia de neconstitutionalitate este raportata la prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1)-(3) referitor la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil, ale art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si ale art. 10 privind dreptul persoanei de a fi audiata in mod echitabil si public de catre un tribunal independent si impartial din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, Curtea Constitutionala observa ca acestea instituie obligatia partii care formuleaza plangere impotriva deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de a o inainta acestui organ, sub sanctiunea nulitatii.

Pornind de la aceasta dispozitie legala, Curtea constata ca se pune problema incalcarii accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil din perspectiva faptului ca plangerea inaintata Consiliului ar putea sa nu fie transmisa instantei de judecata, ori sa fie transmisa cu intarziere.

Totodata, Curtea observa ca dispozitiile art. 281 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 instituie obligatia Consiliului de a inainta dosarul instantei competente in cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea caii de atac, dar nu prevede nicio sanctiune pentru nerespectarea acestei obligatii.

Curtea retine ca principiul constitutional instituit de art. 21 privind accesul liber la justitie se refera la posibilitatea oricarei persoane de a se adresa direct si nemijlocit instantelor de judecata pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime, nicio lege neputand ingradi exercitarea acestui drept.

Astfel, existenta oricarui impediment administrativ, care nu are o justificare obiectiva sau rationala si care ar putea pana la urma sa nege acest drept persoanei interesate, incalca prevederile art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie, ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si ale art. 10 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

In cazul de fata, obligatia depunerii plangerii numai la Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, ca o conditie de acces la justitie, nu poate fi justificata in mod obiectiv si rezonabil.

Din acest punct de vedere, textul de lege criticat potrivit caruia plangerea se inainteaza Consiliului, sub sanctiunea nulitatii acesteia, este neconstitutional in masura in care nu permite ca plangerea sa fie adresata si direct instantei de judecata competente.

Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, Curtea observa ca aceasta este neintemeiata.

Astfel, obligatia ca plangerea sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 270 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, precum si de a fi comunicata in copie, alaturi de inscrisurile doveditoare, si partii adverse, are ca scop desfasurarea cu celeritate a procedurii judiciare de solutionare a plangerii, in vederea asigurarii dreptului la un proces echitabil si la solutionarea cauzei intr-un termen rezonabil.

In acest sens, art. 283 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 prevede ca plangerea formulata impotriva deciziilor pronuntate de Consiliu se judeca de urgenta si cu precadere.

Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

D E C I D E:

1. Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 281 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si constata ca textul este neconstitutional in masura in care nu permite ca plangerea sa fie adresata si direct instantei de judecata competente.

2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala "Stilinvest Company" – S.R.L. din Brasov in Dosarul nr. 1.555/64/2007 al Curtii de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal si din oficiu de catre instanta de judecata in Dosarul nr. 53/64/2008 al Curtii de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Prezenta decizie se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 15 mai 2008.

PRESEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Cristina Catalina Turcu"

 

 
Secţiuni: CCR | Toate secţiunile
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD