« Secţiuni « Jurisprudenţă « CEDOCJUECCRÎCCJCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Jurisprudenţă CCR (Curtea Constituţională a României)
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA

DCC nr. 884/10.07.2008 | Concesionarea terenurilor proprietate de stat
07.08.2008 | JURIDICE.ro, cristina

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Decizie nr. 884 din 10/07/2008, privind admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 558 din 23/07/2008.

Ioan Vida- presedinte
Nicolae Cochinescu – judecator
Aspazia Cojocaru – judecator
Acsinte Gaspar – judecator
Ion Predescu – judecator
Puskas Valentin Zoltan – judecator
Augustin Zegrean – judecator
Ion Tiuca- procuror
Claudia Miu- prim-magistrat-asistent

"Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari, modificata si completata prin Legea nr. 442/2004, exceptie ridicata, din oficiu, in Dosarul nr. 24.059/3/2007 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal raspund Consiliul Local al Orasului Simleul Silvaniei si orasul Simleul Silvaniei, prin reprezentat legal, doamna consilier juridic Elena-Maria Mocanu, lipsa fiind cealalta parte, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul partilor prezente solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, pentru motivele expuse in notele scrise pe care le depune la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece prin Decizia nr. 823 din 7 iulie 2008 a Curtii Constitutionale s-a constatat neconstitutionalitatea acelorasi dispozitii neconstitutionale.

C U R T E A,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 23 octombrie 2007, pronuntata in Dosarul nr. 24.059/3/2007, Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2004, modificata si completata prin Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari.

Exceptia a fost ridicata, din oficiu, de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal intr-o cauza avand ca obiect o actiune in vederea obligarii emiterii unui act administrativ.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile dispozitiilor art. 81-85 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2004, modificata si completata prin Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari, incalca dispozitiile art. 44 alin. (1), art. 135 alin. (1) si ale art. 136 alin. (2) din Constitutie, deoarece, prin instituirea obligatiei autoritatilor locale de concesionare directa a terenurilor aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, se incalca dreptul de dispozitie al autoritatilor locale.

Instituirea termenului de concesionare pentru o perioada de 49 de ani, precum si prelungirea de drept a acestui termen au semnificatia unei privari de dreptul de proprietate, contravenind dispozitiilor art. 136 alin. (2) din Constitutie.

Dispozitiile criticate incalca si dispozitiile art. 135 alin. (1) din Constitutie, deoarece prin atribuirea directa a terenurilor, prin derogare de la legea cadru, valoarea redeventei nu se va stabili conform regulilor pietei libere.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, intrucat dispozitiile criticate sunt contrare dispozitiilor constitutionale invocate in motivarea exceptiei.

Avocatul Poporului apreciaza ca textul criticat este contrar dispozitiilor art. 44 si ale art. 136 alin. (2) si (4) din Constitutie, invocand in acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale, prin care s-a statuat ca sunt neconstitutionale prevederile legale ce obliga autoritatile publice sa atribuie unor persoane juridice nominalizate bunurile proprietate publica sau activitatile si serviciile publice de interes local, prin contract de concesiune.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului si ale Guvernului, raportul judecatorului- raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate critica dispozitiile art. 81-85 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2004, modificata si completata prin Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari. In realitate, aceste dispozitii sunt cuprinse in Legea nr. 442/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004, si anume la articolul unic pct. 19, avand urmatorul cuprins:

"Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26 din 29 aprilie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:

19. Dupa articolul 52 se introduc articolele 53-55 cu urmatorul cuprins:

Art. 53. – Ordonanta Guvernului nr. 45/2004 se modifica si se completeaza astfel:

5. Dupa articolul 8 se introduc articolele 81-85 cu urmatorul cuprins:

"Art. 81. – Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului, respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale pe care sunt amplasate puncte de vanzare ale Societatii Comerciale Rodipet – S.A. Bucuresti, cu exceptia celor din municipiul Bucuresti, se atribuie acesteia printr-un contract de concesiune, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. 82. – Concesiunea se face fara intocmirea unui studiu de oportunitate sau a unui caiet de sarcini si fara o forma de publicitate, prin negociere directa intre cedent si societatea comerciala, exceptie facand situatiile in care planul de urbanism general, aprobat de autoritatile locale, impune schimbarea locatiei cu una identica ca suprafata si asezare comerciala.

Art. 83. – Contractul de concesiune se incheie pe o durata de maximum 49 de ani, cu prelungirea de drept pe o durata de 24 de ani si 6 luni in situatia in care Societatea Comerciala Rodipet – S.A. Bucuresti continua exploatarea terenului concesionat pentru realizarea scopului initial.

Art. 84. – Societatea Comerciala Rodipet – S.A. Bucuresti beneficiaza de atribuirea directa printr-un contract de concesiune a terenurilor aflate in proprietatea publica sau privata a statului, respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor din municipiul Bucuresti, pe care vor fi amplasate punctele de vanzare realizate pentru indeplinirea programului de investitii asumat prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni.

Art. 85. – Concesiunea, potrivit prezentei ordonante, are ca obiect exclusiv utilizarea de catre Societatea Comerciala Rodipet – S.A. Bucuresti a terenurilor pentru amplasarea punctelor de vanzare in scopul indeplinirii obiectului de activitate si nu poate fi extinsa la alte activitati."

Dispozitiile constitutionale pretins incalcate sunt cuprinse la art. 44 alin. (1) teza intai referitoare la dreptul de proprietate privata, art. 135 alin. (1) referitor la economia Romaniei si art. 136 alin. (2) referitor la garantarea si ocrotirea prin lege a proprietatii publice.

Critica referitoare la incalcarea art. 44 alin. (1) teza intai si a art. 136 alin. (2) din Constitutie.

Curtea constata ca textul de lege criticat este contrar dispozitiilor art. 44 teza intai din Constitutie, deoarece acestea aduc atingere dreptului de dispozitie ca prerogativa a dreptului de proprietate al unitatilor administrativ-teritoriale asupra terenurilor proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, intrucat inlatura posibilitatea acestora din urma sa dispuna liber de bunurile aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor-administrativ teritoriale.

Astfel, dreptul de dispozitie este infrant prin impiedicarea autoritatilor mentionate de a opta liber asupra concesionarii terenurilor.

Or, Curtea constata ca, in cauza, prin ingradirea dreptului de dispozitie al autoritatilor publice se aduce atingere si prevederilor constitutionale cuprinse la art. 136 alin. (2) din Constitutie, care consacra principiul constitutional potrivit caruia proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege.

In conformitate cu dispozitiilor cuprinse la art. 73 alin. (3) lit. m) din Constitutie, regimul general al proprietatii se reglementeaza prin lege organica.

Curtea retine insa ca Legea nr. 442/2004, supusa examinarii, este o lege ordinara, fiind adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutie, care prevad ca "Legile ordinare si hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera."

Fata de cele expuse, Curtea constata ca dispozitiile art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari sunt neconstitutionale, intrucat legea mentionata a fost adoptata cu incalcarea procedurii constitutionale de legiferare.

Asa fiind, constatarea neconstitutionalitatii textului criticat pentru motivul de neconstitutionalitate extrinseca face inutila examinarea celorlalte motive.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

D E C I D E:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari, exceptie ridicata, din oficiu, in Dosarul nr. 24.059/3/2007 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 10 iulie 2008.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,
Claudia Miu"

 
Secţiuni: CCR | Toate secţiunile
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD