Secţiuni » Jurisprudenţă » Tribunale
Jurisprudenţă Tribunale

Tribunalul Timiș. Neaducerea la cunoștința publicului a proiectului de HCL, înainte de supunerea spre avizare
14.11.2016 | Andrei PAP

Secţiuni: C. administrativ, Jurisprudență, Jurisprudență Tribunale, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TIMIŞ

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinţa civilă nr. 1815/2016

Şedinţa publică din data de 26 septembrie 2016

Instanţa constituită din:

Preşedinte: […]

Grefier: […]

Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamanţii […] în contradictoriu cu pârâtul […] având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea şedinţei publice din data de 12 septembrie 2016 când s-a amânat pronunţarea pentru acest termen, încheierea de la acea dată făcând parte integrantă din prezenta hotărâre

TRIBUNALUL,

În deliberare asupra prezentei cauze, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş sub nr.3994/30/2016, la data de 25 mai 2016, reclamanţii […] au solicitat în contradictoriu cu […] anularea Hotărârii nr. 389/22.09.2015 prin care s-a adoptat studiul de fezabilitate Modernizarea străzilor din piatră cubică din […].

În motivare reclamanţii au arătat că acesta este unul dintre cartierele istorice ale […], situat in zona central-sudică a oraşului. Conţine numeroase clădiri istorice și de importanță pentru oraş, dintre care […], precum şi numeroase vile interbelice. în cartierul […] se găsesc majoritatea dintre ultimele străzi pavate cu piatră cubică din […], ceea ce dă acestui cartier un caracter unic în oraş.

Arată că potrivit referatului ataşat hotărârii 389/2015 se propune, conform „programului de investiţii pe anul 2015”, modernizarea a 14 străzi de piatră cubică, în majoritate din zona istorică […]. În cadrul referatului apare scris în clar următorul aspect:

„La cele mai sus menţionate se adaugă şi necesitatea asigurării unei cantităţi de minimum 4.500 mp de piatră cubică pentru realizarea proiectului european „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al […]. Proiectul prevede reabilitarea infrastructurii rutiere, ceea ce presupune realizarea pavimentului din Piaţa Unirii în concordanţă cu caracterul istoric al zonei, adică refacerea pavajului cu piatră naturală. Proiectul fiind în curs de implementare, s-a constatat faptul că piatra existentă nu mai corespunde nici calitativ şi nici din punct de vedere al dimensiunilor, motiv pentru care este necesara asigurarea de piatră cubică pentru o suprafaţă de 4.500 mp. Acest lucru se poate realiza prin folosirea pavelelor nedegradate de pe străzile care în prezent sunt realizate cu piatră cubică, ceea ce conduce la necesitatea reparării acestora, prin aplicarea unei îmbrăcăminţi bituminoase pe un sistem rutier adecvat”.

Reclamanţii arată că „programul de investiţii pe anul 2015” nu este un document prezentat în mod public de […] şi un astfel de proiect nu a fost prevăzut în programul de investiţii elaborat în cadrul bugetului la începutul anului 2015 dar a fost introdus ulterior în buget cu ocazia rectificării aprobate prin HCL nr. 272/25.06.2015.

Faţă de cele arătate reclamanţii solicită anularea HCL nr. 389/2015 întrucât aceasta a fost dată cu nerespectarea obligaţiei de transparenţă instituită prin Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, lege ce impune prezentarea proiectului de hotărâre integral tocmai pentru a da posibilitatea unei dezbateri publice relativ la propunere, invalidarea motivaţiei folosită pentru a adopta actul în regim de urgenţă la data adoptării, prin care hotărârea în discuţie nu s-a mai dezbătut public şi ulterior s-a refuzat dezbaterea ei publică. Solicită să se constate că motivaţia principală a HCL nr. 389/2015 reiterată public cu mal multe ocazii deja menţionate mai sus – asigurarea de piatră pentru proiectul „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al […] – nu mai este de actualitate, iar […] nu a întreprins până acum toţi paşii necesari de a începe proiectul, în contradicţie cu urgenţa clamată

Totodată, reclamanţii au solicitat şi suspendarea valabilităţii HCL nr. 389/2015 până la emiterea unei decizii finale pentru a evita cheltuirea unor bani publici nejustificat de către […].

O decizie favorabilă acestei cereri, ar deschide calea unei dezbateri publice serioase ce ar permite nu numai modernizarea zonei cu păstrarea actualului cadru istoric ci și aducerea la justă valoare a întregii zone în discuţie, respectiv reabilitarea străzilor pietruite din […] cu păstrarea materialului original (piatra cubică).

În probaţiune au fost depuse la dosar: HCL nr. 389/2015,declaraţie de presă din mai 2015, referitoare la problemele de aprovizionare cu piatră, HCL nr. 272/25.06.2015 şi anexa prin care se bugetează proiectul de „Modernizarea străzilor din piatră cubică din […], procesul verbal al şedinţei din data de 22 sept 2015, plângerea prealabilă 5C2015-28007/23.10.2015 prin care […] solicită revocarea HCL nr. 389/2015, procesul verbal al şedinţei din data de 20 noiembrie 2015, adresa nr. SC2015-028007/24.11.2015 în urma căreia […] şi-a menţinut punctul de vedere, comunicată poştal în data de 25.11.2015, declaraţie media încheiere lucrări […], declaraţie media recepţie lucrări […].

Cererea nu a fost motivată în drept.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 50 ei taxă judiciară de timbru conform dispoziţiilor art. 16 lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

La data de 14 iulie 2016 la dosar a fost depusă întâmpinare de către […] prin care a solicitat respingerea cererii ca nelegală, nefondată şi neîntemeiată.

În motivare s-a arătat că necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiții ”Modernizarea străzilor din piatră cubică din […]” a apărut ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare desfăşurării circulaţiei în condiţii optime de siguranţă şi confort.

În aceste condiţii, pârâtul arată că s-a procedat la efectuarea demersurilor necesare pentru achiziţionarea serviciului de proiectare ”Modernizarea străzilor din piatră cubică din […]”, iar această poziţie a fost cuprinsă în lista de investiţii, pentru a putea demara procedurile de achiziţie a documentaţiilor tehnico-economice aferente unor obiective de investiții, care pe parcursul anului se impuneau a fi realizate, pentru buna dezvoltare a oraşului, investiții care nu erau nominalizate ca poziţie individuală în Programul de dezvoltare.

În ceea ce priveşte plângerea prealabilă împotriva HCL nr. 389/22.09.2015, în urma căreia […] şi-a menţinut punctul de vedere refuzând redeschiderea discuţiilor arată că […] a transmis […], prin adresa nr. SC 2015-28007/4.11.2015 puncrul de vedere prin care arată că motivele invocate de […] nu justificau revocarea HCL nr. 389/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate Modernizarea străzilor din piatră cubică din […].

Se arată că proiectul de  hotărâre a fost postat pe site-ul […], astfel apreciază că a fost respectată obligaţia de transparenţă.

Arată că potrivit prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 195/2002 şi a HG nr. 1391/2006) administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea părţii carosabile, întrucât în cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării, a semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum şi a obstacolelor sau lucrărilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, răspunde contravenţional, civil sau penal.

În continuare pârâtul face trimitere la dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 195/2002, art. 3 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, art.8  alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006, art. 5 pct. 2 din OG nr. 71/2002.

Pentru obiectivul Modernizarea străzilor din piatră cubică din […] în baza HCLMT nr. 389/2015 a fost comandat şi elaborat proiectul tehnic, urmând a se întocmi toate actele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ca lucrările să fie autorizate, să fie încheiată procedura de atribuire a contractului de lucrări şi, în cele din urmă, lucrările să poată fi demarate. Arată că Modernizarea străzilor din piatră cubică din […] este o componentă a dezvoltării infrastructurii urbane, proiectul având ca obiectiv îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare, a traficului public urban, a parametrilor de mediu afectaţi de trafic (zgomot, vibraţii), precum şi diminuarea cheltuielilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii. Nerealizarea investiţiei are un impact negativ asupra mediului înconjurător din numeroase zone ale oraşului, fiind vorba despre 14 străzi, în ceea ce priveşte poluarea aerului şi poluarea fonică.

Din punct de vedere al traficului, nerealizarea investiţiei va avea ca primă consecință condiţii de trafic aglomerat, având consecinţe dramatice din punct e vedere al emisiilor.

Cu privire la  nivelul de zgomot, arată că indiferent de tipul mijlocului de transport , clasa de zgomot corespunzătoare traficului pe o stradă pavată este mai mare decât a traficului pe o stradă asfaltată. La aceasta se mai adaugă şi faptul că pe străzile din piatră cubică, arterele de circulaţie sunt mărginite pe ambele părţi din fronturi de clădiri, situaţie în care nivelul de zgomot este mai mare ca în cazul zonelor cu un singur front de clădiri.

Astfel, prin implementarea proiectului aprobat prin HCL nr. 389/22.09.2015, prin înlocuirea îmbrăcămintei din piatră cubică cu o îmbrăcăminte de uzură din asfalt se vor îmbunătăţi condiţiile privind zgomotul provenit în urma traficului şi se va asigura uniformitatea suprafeţei de rulare şi se va asigura stabilitatea vehiculelor prin realizarea unei aderenţe cât mai bune între pneu şi cale, fapt ce va conduce la o circulaţie în deplină siguranţă.

Cu privire la capătul de cerere referitor la suspendarea actului administrativ ca operaţie juridică de întrerupere vremelnică a efectului acestuia, apare ca o situaţie de excepţie de la regula executării din oficiu, şi care poate fi primită doar în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea producerii unei pagube iminente.

Pârâtul face trimitere la dispoziţiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. Arată că un act administrativ va putea fi suspendat din executarea sa numai în situaţia în care instanţa va constata în mod temeinic îndeplinirea cumulativă a celor două condiţii: existenţa unui caz bine justificat şi necesitatea evitării unei pagube iminente, ireparabile sau dificil de reparat.

Pârâtul apreciază că reclamanţii nu justifică în mod temeinic necesitatea adoptării măsurii suspendării şi niciuna dintre cele două condiţii arătate anterior nu sunt îndeplinite în speţă. Iminenţa producerii unei pagube nu se prezumă ci aceasta trebuie dovedită de persoana lezată.

S-a solicitat judecarea şi în lipsă.

La data de 28 iulie 2016 la dosar a fost depus răspuns la întâmpinare de către […] prin care se arată că prin întâmpinarea depusă la dosar se încearcă schimbarea motivării publice făcute prin HCL nr. 389/22.09.2015 înspre o serie de argumente tehnice. Motivaţia publică principală a fost exclusiv de aprovizionare cu piatră cubică a lucrărilor de renovare a zonei centrale. Arată că mai sunt necesare câteva mii de metri pătrați de piatră de acelaşi tip ce se regăseşte pe unele străzi din acea zonă.

Reclamanta arată că proiectul de hotărâre a fost afişat pe site-ul […] doar cu o zi înainte de adoptare. Arată că nu contestă utilitatea şi necesitatea reparării celor 14 străzi ci încălcarea voită şi sistematică a legii transparenţei publice, refuzându-se cu rea credinţă dreptul cetăţenilor, a asociaţilor legal constituite de a discuta valabilitatea şi beneficiile soluţiei adoptate de […].

Considerentele instanței:

Analizând probele administrate în cauză și susținerile părților, instanța constată următoarea situație de fapt:

Prin HCL nr. 389 din 22.09.2015 (f. 5) s-a hotărât următoarele:

Art. 1: Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor din piatră cubică din […]”, întocmit de […], conform Contractului de proiectare nr. 170 din 17.06.2015 cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici , prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic și a Documentației de execuție.

Art. 3: Finanțarea obiectivului e investiții prevăzut la art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Obiectivul de investiție „Modernizarea străzilor din piatră cubică din […]” face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art. 5: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează […] din cadrul  […].

Motivul pentru care s-a luat această decizie rezultă din referatul privind aprobarea studiului de fezabilitate care arată că străzile din […] ale căror îmbrăcăminți sunt alcătuite din pavaje de piatră cubică, este necorespunzătoare desfășurării circulației în condiții optime de siguranță și confort, prezentând următoarele defecțiuni: denivelări pronunțate ale suprafeței de rulare; rotunjirea pavelelor prin uzură; pavele înfundate și sparte; suprafețe șlefuite, care devin foarte lunecoase când cad precipitații; stabilitate redusă a elementelor pavajului.

Față de aceste argumente prezentate în referat, susținerile pârâtului prin întâmpinare precum că această hotărâre a fost luată de urgență pentru a completa pavajul lipsă din Piața Unirii sunt neîntemeiate.

Astfel la adoptarea acestei hotărâri nu este incident art. 7, alin. (13) din legea 52 din 2003 care prevede că: (13) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

Analizând criticile invocate de reclamanți privind încălcarea dispozițiilor Legii nr. 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică, potrivit 7 din această lege:

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Din probele administrate în cauză reiese că aceste dispoziții legale nu au fost respectate , proiectul de hotărâre a  […] nu a fost adusă la cunoștința publicului, cu cel puțin 30 zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. [s.n. – A.P.]

Întrucât normele prevăzute de legea 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică sunt norme imperative de interes public, a căror încălcare atrage nulitatea absolută a actului emis, instanța va admite cererea de chemare în judecată și va anula actul administrativ atacat. [s.n. – A.P.]

Analizând cererea de suspendare a actului administrativ atacat, potrivit art. 15 din Legea  nr. 554 din 2004:

(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.

(2) Dispoziţiile art. 14 alin. (2) – (7) se aplică în mod corespunzător.

Întrucât din motivele arătate mai sus în analiza legalității actului administrativ atacat reiese că acesta a fost adoptat cu nerespectarea normelor de ordine publică privind transparența decizională, instanța va admite cererea de suspendare a actului administrativ până la soluționarea definitivă a prezentei cauze.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRŞTE:

Admite cererea reclamanţii […] în contradictoriu cu pârât […], având ca obiect anulare act administrativ.
Anulează Hotărârea Consiliului […] nr. 389 din 22.09.2015.
Dispune suspendarea Hotărârii Consiliului […] nr. 389 din 22.09.2015 până la soluționarea definitivă a prezentei cauze.
Executorie în ceea ce privește măsura suspendării.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce trebuie depus la Tribunalul Timiș.
Pronunţată la 26.09.2016 , în temeiul art. 396 alin. 2 cod procedură civilă prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei.

NOTĂ: prezenta hotărâre nu este definitivă, împotriva acesteia formulându-se recurs, care urmează a fi soluționat de către Curtea de apel Timișoara.

Andrei Pap

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti