« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Opinii
 1 comentariu

ANAF refuză înregistrarea persoanelor fizice plătitoare de TVA
25.11.2016 | Daniel UDRESCU

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Daniel Silviu UDRESCU

Daniel Udrescu

Cauza CJUE Salomie şi Oltean punctul 43 obligă România şi ANAF să respecte principiul securităţii juridice:

În consecință, nu se poate susține în mod valabil că principiul securității juridice se opune ca, în împrejurări precum cele privind cauza principală, administrația fiscală să considere, în urma unui control fiscal, că operațiunile imobiliare în discuție în prezenta cauză ar fi trebuit să fie supuse TVA‑ului.

La punctul 44-46, CJUE spune că: practica administrativă a autorităților fiscale naționale (ANAF) nu pare însă de natură să demonstreze că aceste condiții ar fi îndeplinite (principiul protecției încrederii legitime,punctul 44, şi dacă actele unei autorități administrative au dat naștere în percepția unui operator economic prudent și avizat unei încrederi rezonabile, punctul 45) în cauza principală.

La punctul 53 CJUE spune că: „decizia trebuie să se întemeieze pe reguli clare și precise.”

”63. Astfel, faptul de a sancționa nerespectarea de către persoana impozabilă a obligațiilor contabile și a celor privind declarațiile cu refuzul dreptului de deducere depășește în mod evident ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de asigurare a executării corecte a acestor obligații, din moment ce dreptul Uniunii nu împiedică statele membre să impună, dacă este cazul, o amendă sau o sancțiune pecuniară proporțională cu gravitatea încălcării. O asemenea practică depășește totodată ceea ce este necesar pentru a asigura colectarea în mod corect a TVA‑ului și prevenirea evaziunii fiscale, în sensul articolului 273 din Directiva 2006/112, întrucât poate determina chiar pierderea dreptului de deducere dacă rectificarea declarației de către administrația fiscală nu se produce decât după expirarea termenului de decădere de care dispune persoana impozabilă pentru a proceda la deducere (a se vedea prin analogie Hotărârea Ecotrade, C‑95/07 și C‑96/07, EU:C:2008:267, punctele 67 și 68).
64. În speță, reiese din dosarul prezentat Curții că cerințele de fond privind dreptul de deducere în amonte ar fi îndeplinite, iar reclamanții din litigiul principal ar fi fost considerați persoane impozabile în scopuri de TVA cu ocazia unui control fiscal. În astfel de condiții, amânarea aplicării dreptului de deducere a TVA‑ului până la depunerea unui prim decont de taxă de către aceste persoane impozabile pentru simplul motiv că nu erau înregistrate în scopuri de TVA atunci când au efectuat operațiunile care fac obiectul TVA‑ului, acestea din urmă trebuind în plus să achite taxa aferentă acestora, depășește ceea ce este necesar pentru asigurarea colectării în mod corect a taxei și pentru prevenirea evaziunii.”

Contribuabilul a efectuat o tranzacţie imobiliară şi a solicitat înregistrarea ca plătitor de TVA. Am pregătit decontul, am pregătit declaraţia. Ce era bun luna trecută nu mai este acceptabil astăzi, fără o modificare a Codului fiscal. Prin adresa nr. 39306/10.11.2016, ANAF Sectorul 1, refuză înregistrarea ca plătitor de TVA pe care o accepta până luna trecută, toate ce 20+ de controale la care am participat în 2016, luând în calcul înregistrarea persoanei fizice ca plătitor de TVA. Prezentând aceeaşi placă patetică, care nu explică modul de trecere al unei proprietăţi din patrimoniul personal în activităţi guvernate de art. 67 din Legea nr. 227/2015, articol care nu prevede vânzările de imobile din patrimoniul personal, ANAF, chiar dacă Codul fiscal nu prevede, impune condiţii suplimentare afectându-i drepturile constituţionale. De exemplu nu poţi obtine autorizare dacă ai cazier fiscal, deci nu primeşti cod de TVA, nu ai studii, nu ştii carte, nu ştii să scrii, ai cazier judiciar, nu poţi fi asociat la firmă şi exemplele pot continua.

ANAF nu are competenţă cu privire la trimiterea către Registrul Comerţului.

În baza art. 11.11, ANAF încalcă Jurisprudenţa CJUE, pentru că nu respectă Cauza Salomie şi Oltean:

În domeniul taxei pe valoarea adăugată și al accizelor, autoritățile fiscale și alte autorități naționale trebuie să țină cont de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În baza art. 148 alin. (2) din Constituţie, ANAF încalcă drepturile constituţionale:

Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

În M.O. nr. 828/19.10.2016, a fost publicată Legea nr. 182/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

În cazul activităţilor economice a căror organizare şi autorizare sunt reglementate prin legi speciale, dacă acestea nu prevăd altfel, sunt aplicabile numai prevederile prezentei ordonanţe privind înregistrarea la registrul comerţului ca obligaţie prealabilă în vederea autorizării de către autorităţile competente stabilite de prevederile legilor specifice.

Presupunând că omul de rând nu respectă legea, acesta poate fi sancţionat cu amendă, dar nu i se poate interzice un drept.

Aşa cum este ştiut:

1. Autorizaţiile de construire sunt reglementate de Legea specială nr. 50/1991, care nu prevede obligativitatea prealabilă a înregistrării la registrul comerţului. Procedura privind obţinerea autorizării executării sau desfiinţării construcţiilor se găseşte reglementată în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 13/10/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009.

2. Codul fiscal nu prevede obligativitatea prealabilă a înregistrării la registrul comerţului în cazul în care se doreşte înregistrarea ca plătitor de TVA în registrul contribuabililor ce doresc înscrierea. Prin refuz, se îngrădeşte dreptul de deducere, coroborat cu practica abuzivă a calculării dobânzilor aferente TVA, pe perioada refuzului de înregistrare.

3. Codul fiscal nu prevede la înstrăinarea din patrimoniul personal a plăţii unui impozit pe profit, ci numai a impozitului pe venit conform art 111. Codul fiscal nu are desemnată o activitate independentă de construire de imobile de către persoanele fizice.

4. Codul fiscal nu reglementează modul de trecere a unei proprietăţi din patrimoniul personal în cel de afectaţiune.

Legea nr. 182/2016 a modificat definiţiile pentru „activitate economică”, „persoană fizică autorizată” şi „patrimoniul de afectaţiune”.

La articolul 2, literele a), f), h), i) si j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) activitate economică – activitate cu scop lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii;  definiţia nu are prevederi cu privire la construirea de imobile în patrimoniul personal în regie proprie, guvernată de Legea 50/1991.

(…)

i) persoană fizică autorizată – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică care foloseşte, în principal, forţa sa de muncă; definiţia nu are prevederi cu privire la construirea de imobile în patrimoniul personal prin obţinerea unei alte autorizaţii, respectiv autorizarea de construire în regie proprie.

j) patrimoniul de afectaţiune – masa patrimonială în cadrul patrimoniului întreprinzătorului, reprezentând totalitatea drepturilor şi obligatiilor afectate, prin declaraţie scrisă ori, după caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act adiţional la acesta, exercitării unei activităţi economice;” Patrimoniul personal este un patrimoniu aflat sub juristicţia comunităţii de bunuri între soţi în devălmăşie şi Codul fiscal nu prevede modalitatea de trecere a unui bun din proprietate privată a ambilor soţi în patrimoniul de afectaţiune al întreprinzătorului.

Persoana fizică plătitoare de TVA nu se regăseşte ca formă de organizare în definiţia OUG nr. 44/2008. Ea nu există ca definiţie nici în Codul fiscal, dar ANAF şi instanţele judecătoreşti au hotărât că persoanei impozabile (persoană fizică) i se vor aplica prevederile art. 152 vechi – plafonul de la care o persoană fizică este obligată la plata TVA, devenit art. 310 – Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici conform Codului fiscal 2016, precum şi tratamentul de la art. 153 vechi, devenit art. 316 – înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA. Drept pentru care art. 2 din O.U.G. nr. 44/2008 menţionat de răspuns nu are relevanţă cu privire la definirea activităţii economice, pentru că definiţia nu se poate aplica unei categorii ce nu a fost definită de acea lege.

Implicaţiile unor eventuale reîncadrări ale vânzărilor de imobile ca acte de comerţ, ar însemna atât încălcarea Legii nr. 12/1990 art. 1 pentru activităţi comerciale ilicite prin clasificarea ca ilicite a actelor de comerţ rezultate din vânzarea proprietăţilor imobiliare, cât şi a O.U.G. nr. 44/2008, respectiv trecerea la impozitarea cotei de 16% din profit (condiţiile legale ale PFA de impozitare în avans), obligaţia reţinerii şi plăţii TVA în cotă de 19%, precum şi obligaţiile art. 18 de asigurări în sistemul public de pensii, asigurări sociale, asigurări pentru şomaj şi asigurări de sănătate (aprox. 33%).

Posibilitatea reîncadrării vânzărilor de imobile ca activităţi economice mai are implicaţii şi cu privire la Legea nr. 50/1991, autorizarea construcţiilor, unde construcţiile autorizate în regie proprie nu pot fi vândute ca şi cum ar fi activităţi economice, pentru că implică reclasificări ale taxelor locale de proprietate din persoană fizică în persoană fizică cu activitate economică asimilată celei „juridice.” Această reîncadrare înseamnă o creştere a taxei pe imobile de la 0,1% pentru persoana fizică care nu prestează activitate economică la 0,25-1,5% pentru persoana fizică care prestează activitate economică. Conform art. 7 alin. (14) “Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizarii lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire,” respectiv obligativitatea transcrierii reclasificării din patrimoniul personal în patrimoniul comercial, la momentul reîncadrării fiscale.  Acest aspect al reîncadrării are implicaţii din punct de vedere al normelor de construire, contabile, fiscale, comerciale şi civile impuse de lege persoanei juridice, care sunt diferite de cele ale persoanei fizice.  Pentru construcţiile autorizate persoanelor fizice cu regim de construire în regie proprie nu este obligatorie evidenţa contabilă, pe când persoanele juridice au această obligaţie. Asumând legalitatea ambelor metode, reîncadrarea creează o situaţie de dezechilibru pentru că o entitate care nu are obligaţii contabile şi fiscale ar trebui să reclasifice întreaga operaţiune, inclusiv declaraţii contabile şi raportări fiscale, la care nu a fost obligată la momentul obţinerii autorizării construcţiei şi pentru care nu are evidenţe. Cum responsabilitatea administrativă a primăriei emitente a autorizaţiei nu poate fi separată de cea fiscală a taxelor de proprietate şi de construire, rezultă că aplicarea art. 153 alin. (6) şi (7) este o răspundere de “culpă comună” la încălcarea dispoziţiilor legale, aşa cum este culpă comună şi pentru ANAF acceptarea unei plăţi prezumat nedatorate a cotei de 3% impozit pe venit şi a temeiului bazei de impunere – contractul.

Din punctul de vedere al procedurii de înregistrare la registru comerţului, aceasta nu este necesară atunci când se emite CUI pentru TVA.

Din punctul de vedere al autorizării nu este necesară o autorizare a persoanei fizice, ci în construcţii se autorizează lucrarea de construire prin emiterea unei autorizaţii de construire în baza Legii nr. 50/1991 în regie proprie. Poate o recomandare în acest sens ar fi ca eliberarea autorizaţiilor pentru construcţii să se facă numai persoanelor ce au patrimoniul afacerii înregistrat fiscal.

În mod normal, art. 111 – definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, care nu are o excepţie EXPRESĂ, nu poate fi reîncadrat de către ANAF pentru calificarea acestor venituri în venituri independente. Deci NU EXISTĂ TEMEI LEGAL de reîncadrare în baza art. 111 Cod fiscal.

Eu sunt contabil. Drept pentru care contabilitatea unui PFA cu impozit pe profit diferă substanţial de raportarea fiscală strictă pentru TVA a persoanei fizice plătitoare de TVA şi ar fi necesară o amplă acţiune ce necesită contabilizarea veniturilor, cheltuielilor, necesitatea regularizării unui impozit schimbând categoriile, respectiv de la 3% impozit pe venit la 16% impozit pe venit minus cheltuieli, lucruri ce nu sunt clar definite de lege şi nu au fost efectuate de ANAF până astăzi. Ce face ANAF cu persoanele controlate în 2016 pentru TVA? Le recontrolează pentru impozit pe profit? Răspunderea fiscală a persoanei fizice înainte de Legea nr. 182/2016 va fi diferită de cea după?

Ce nu am primit încă este modul în care va fi soluţionată persoana fizică plătitoare de TVA cu cod activ de TVA. Ce se va întâmpla cu ea? Când ne va informa ANAF? Pe 25 se depun declaraţiile. Mă gândesc cu teamă că nu vor fi primite. Am o concluzie: România este un model de republică bananieră, chiar dacă nu produce banane.

Daniel Udrescu

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Secţiuni: Fiscalitate, Opinii, SELECTED TOP LEGAL | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “ANAF refuză înregistrarea persoanelor fizice plătitoare de TVA”

 1. O continuare curioasă. Astăzi am primit o Decizie privind înregistrarea din oficiu emisă de ANAF Ilfov (si aceasta gresita, pentru o persoana deja inregistrata ca platitor de TVA, dar nu acesta este subiectul), care contrazice tot ceea ce spune ANAF Sector 1, fiind tot pentru o persoană fizică. O administratie fiscala imi respinge cererea de inregistrare in scopuri de TVA pentru persoana fizica, alta nregistreaza persoana fizica in scopuri de TVA.

  În aplicarea art. 5 Cod de procedura fiscal 2016 – Aplicarea unitară a legislației:
  (1) Organul fiscal este obligat să aplice unitar prevederile legislației fiscale pe teritoriul României, urmărind stabilirea corectă a creanțelor fiscale.
  (2) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, are rolul de a coordona aplicarea unitară a prevederilor legislației fiscale.
  (3) în cadrul Ministerului Finanțelor Publice funcționează Comisia fiscală centrală, care are responsabilități de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a Codului fiscal, a prezentului cod, a legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a A.N.A.F.

  Deci avem două metode diametral opuse de soluţionare a aceleiaşi probleme fiscale, pentru care ar trebui să existe o aplicare unitară. Unde sunteţi Dnă Ministru al Finanţelor Publice? O asa debandada, numai la MFP poate sa existe. Unde este claritatea legii?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD