Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contravenţii
Contravenţii
CărţiProfesionişti

RIL admis. Răspunderea contravențională a candidatului independent în alegerile locale


15 decembrie 2016 | Andrei PAP

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro
Andrei Pap

Andrei Pap

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 14 decembrie 2016 a fost publicată Decizia nr. 17/2016 privind examinarea sesizării formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la unele probleme de drept.

1. Obiectul recursului în interesul legii

Recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizează interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor:

– art. 26 alin. (5), art. 27 şi art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, în forma în vigoare în anul 2010, devenite art. 34 alin. (7), art. 59 alin. (3) şi art. 52 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, în forma în vigoare în anul 2015, referitor la posibilitatea atragerii răspunderii contravenţionale a candidatului independent în alegerile locale pentru contravenţia prevăzută de art. 41 alin. (1) raportat la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2010), devenit art. 52 alin. (2) raportat la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2015), atunci când acesta a desemnat şi înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar care nu a depus în termenul prevăzut de lege raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale;

– art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 (2010), devenit art. 52 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 (2015), raportat la dispoziţiile art. 38 alin. (1), art. 26 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 334/2006 (2010), devenite art. 47 alin. (1), art. 34 alin. (12) şi (14) din Legea nr. 334/2006 (2015), referitor la posibilitatea sancţionării candidatului independent în alegerile locale pentru contravenţia de a nu depune un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, atunci când acesta nu a avut înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar.

2. Optica jurisprudenţială

A. În ceea ce priveşte prima problemă de drept au fost observate două orientări, astfel:

a) Într-o primă orientare, instanţele au admis plângerile contravenţionale formulate de candidaţii independenţi în alegerile locale, au anulat procesele-verbale de constatare a contravenţiilor şi deciziile emise de Autoritatea Electorală Permanentă, petenţii fiind exoneraţi de la plata amenzilor aplicate. În mod corespunzător, au fost menţinute ca legale actele de sancţionare contravenţională a mandatarilor financiari, atunci când nu au fost identificate alte motive de nulitate a acestora.

Pentru a pronunţa aceste soluţii, instanţele au constatat că, în prealabil, petenţii, în calitate de candidaţi independenţi în alegerile locale, şi-au desemnat mandatari financiari pe care i-au înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă.

Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2010), după desfăşurarea alegerilor, mandatarului financiar îi revine obligaţia depunerii unui raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru candidatul independent. În conformitate cu art. 26 alin. (13) din acelaşi act normativ, candidatul nu poate fi mandatar financiar.

Pe de altă parte, potrivit art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 (2010), sancţiunea amenzii contravenţionale se aplică persoanei vinovate de nerespectarea dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din lege, aceasta putând fi doar mandatarul financiar. Dacă legiuitorul ar fi intenţionat să sancţioneze atât pe mandatarul financiar, cât şi pe candidatul independent, ar fi trebuit să prevadă acest lucru în mod expres.

Întrucât răspunderea contravenţională este personală, dispoziţiile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 (2010) nu sunt aplicabile. Răspunderea solidară a candidatului şi a mandatarului financiar, instituită prin acest text, funcţionează doar cu privire la operaţiunile financiare efectuate în perioada campaniei electorale şi la respectarea prevederilor art. 23-25 din lege referitoare la contribuţiile primite de candidat.

b) Dimpotrivă, alte instanţe au considerat că şi candidatul independent poate fi subiect activ al contravenţiei prevăzute de art. 41 alin. (1) raportat la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2010) şi, în aceeaşi ipoteză, au menţinut ca legale actele de constatare contravenţională încheiate de Autoritatea Electorală Permanentă.

S-a reţinut în sprijinul acestei orientări că, potrivit art. 26 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 (2010), răspunderea mandatarului financiar este solidară cu cea a candidatului independent pentru legalitatea operaţiunilor efectuate în perioada campaniei electorale. Mandatarul financiar acţionează în numele şi interesul candidatului în alegeri, în calitate de prepus al acestuia, astfel că răspunderea candidatului poate fi atrasă pentru faptele săvârşite de mandatar în îndeplinirea mandatului încredinţat. Prin urmare, obligaţia depunerii raportului prevăzut de art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2010) revenea atât candidatului, cât şi mandatarului său financiar. Prin nedepunerea acestui raport şi a celorlalte documente referitoare la veniturile şi cheltuielile din campania electorală, persoanele sancţionate (candidaţi în alegeri) au făcut imposibilă verificarea operaţiunilor financiare efectuate în această calitate. Aşadar, contravenţia pentru care petenţii au fost sancţionaţi nu are un subiect activ calificat.

B. În ceea ce priveşte cea de-a doua problemă de drept, ce are în vedere ipotezele în care candidaţii independenţi în alegerile locale nu şi-au înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă mandatari financiari, au fost observate, de asemenea, două orientări, altfel:

a) Unele instanţe au considerat că şi candidatul independent în alegerile locale poate avea calitatea de subiect activ al contravenţiei prevăzute şi sancţionate de art. 41 raportat la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2010), astfel încât au fost menţinute actele de constatare şi sancţionare încheiate de Autoritatea Electorală Permanentă; în unele situaţii, instanţele au procedat doar la înlocuirea sancţiunii aplicate.

În sprijinul acestei orientări s-a reţinut că, faţă de modalitatea de redactare a prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 (2010), precum şi faţă de instituirea prin acelaşi act normativ a răspunderii solidare a candidatului şi mandatarului financiar, nu este exclusă răspunderea contravenţională a candidatului independent. Faptul că un candidat în alegerile locale nu a înţeles să îşi angajeze un mandatar financiar, deşi era obligat la aceasta prin lege, nu poate conduce la exonerarea sa de răspundere contravenţională. În caz contrar, ar însemna să fie valorificată turpitudinea persoanei sancţionate şi să fie încălcat principiul nemo censetur ignorare legem, de vreme ce obligaţiile a căror încălcare a fost constatată prin actele încheiate de Autoritatea Electorală Permanentă rezultă dintr-o lege specială, care a fost publicată şi îndeplineşte cerinţele de claritate şi previzibilitate. Chiar şi acele instanţe care au considerat că desemnarea mandatarului financiar este obligatorie doar în situaţia în care candidatul în alegeri primeşte donaţii şi legate au arătat că obligaţia de a depune raportul privind veniturile şi cheltuielile electorale subzistă în privinţa acestuia, indiferent dacă au fost sau nu încasate venituri şi efectuate cheltuieli, de vreme ce scopul instituirii acestei raportări a fost acela de a asigura transparenţa în finanţarea activităţii partidelor politice şi campaniilor electorale.

b) Dimpotrivă, alte instanţe au considerat că, în privinţa contravenţiei prevăzute şi sancţionate de art. 41 raportat la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2010), există un subiect activ calificat în persoana mandatarului financiar, întrucât acestei persoane îi incumbă, potrivit legii, obligaţia de a depune raportul detaliat privind veniturile şi cheltuielile electorale pentru candidatul în alegeri. În consecinţă, faţă de principiul legalităţii în materie contravenţională, principiu a cărui respectare presupune încadrarea faptei sancţionate în ipoteza textului de lege aplicabil, au fost anulate actele de constatare şi sancţionare încheiate de Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la candidaţii independenţi în alegerile locale.

În motivarea acestor soluţii s-a arătat că prin art. 26 din Legea nr. 334/2006 (2010) este explicitată noţiunea de mandatar financiar şi sunt circumscrise obligaţiile acestuia pe parcursul campaniei electorale. Potrivit art. 26 alin. (13) din Legea nr. 334/2006 (2010), candidaţii nu pot fi mandatari financiari, astfel încât aceştia nu pot avea calitatea de subiect activ al contravenţiei pentru care s-a dispus sancţionarea. Candidatului independent îi revenea, în conformitate cu art. 27 raportat la art. 26 alin. (2) şi art. 26 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 (2010), obligaţia de a declara şi înregistra mandatarul financiar, pentru nerespectarea acestor obligaţii existând sancţiuni expres prevăzute în art. 41 alin. (1) din lege. Acesta putea fi sancţionat, eventual, doar pentru omisiunea de a-şi desemna un mandatar financiar.

Pe de altă parte, în privinţa candidatului declarat ales, nedepunerea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale determină o altă sancţiune ce constă în invalidarea mandatului, conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 (2010). S-a considerat că dispoziţiile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 (2010), potrivit cărora mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul politic care l-a desemnat de legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale şi de respectarea prevederilor art. 23-25, sunt aplicabile doar în privinţa răspunderii patrimoniale, nu în materia răspunderii contravenţionale, aceasta din urmă fiind personală.

3. Opinia Procurorului General al PÎCCJ

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, autorul sesizării, apreciază ca fiind în acord cu litera şi spiritul legii orientările conform cărora:

– candidatul independent în alegerile locale nu poate fi sancţionat pentru contravenţia prevăzută de art. 41 alin. (1) raportat la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2010), devenit art. 52 alin. (2) raportat la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2015), atunci când şi-a desemnat şi înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar care nu a depus în termenul prevăzut de lege raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale;

– candidatul independent în alegerile locale poate fi sancţionat pentru săvârşirea contravenţiei de a nu depune, în termenul prevăzut de lege, la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, atunci când nu şi-a înregistrat la această autoritate un mandatar financiar..

4. Opţiunea Înaltei Curți de Casatie şi Justiţie

Înalta Curte a considerat că se impune admiterea recursului, pronunţând următoarea soluţie:
„Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 26 alin. (5), art. 27 şi art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (forma în vigoare în anul 2010), devenite art. 34 alin. (7), art. 59 alin. (3) şi art. 52 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 (forma în vigoare în anul 2015), candidatul independent în alegerile locale nu poate fi sancţionat pentru contravenţia prevăzută de art. 41 alin. (1) raportat la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (forma în vigoare în anul 2010), devenit art. 52 alin. (2) raportat la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (forma în vigoare în anul 2015), atunci când şi-a desemnat şi înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar care nu a depus în termenul prevăzut de lege raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 (forma în vigoare în anul 2010), devenite art. 52 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 (forma în vigoare în anul 2015), raportate la dispoziţiile art. 38 alin. (1), art. 26 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 334/2006 (forma în vigoare în anul 2010), devenite art. 47 alin. (1), art. 34 alin. (12) şi (14) din Legea nr. 334/2006 (forma în vigoare în anul 2015), candidatul independent în alegerile locale poate fi sancţionat pentru săvârşirea contravenţiei de a nu depune, în termenul prevăzut de lege, la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, atunci când nu şi-a înregistrat la această autoritate un mandatar financiar”.

Andrei Pap

 

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii