Secţiuni » Articole » Opinii
OpiniiPovestim cărţiImaginarul dreptului
Condiţii de publicare

Juridic și etic
15.03.2017 | Adriana Viorica MIHAI

Secţiuni: Content, Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Adriana Viorica Mihai

Adriana Viorica Mihai

Privitor la relaţia juridic-etic funcţionează două opinii complet contradictorii: ea este văzută sau ca o tautologie, sau ca o relaţie imposibilă, pentru că termenii nu ar fi deloc asociabili. Funcţionează tautologic, pentru că cei doi termeni par a fi identici: fie că exerciţiul juridic este văzut ca însăşi practica eticii, fie că întreaga etică se consideră a fi modelată de normativitatea juridică. Este imposibil de asociat pentru că ceea ce devine deja normat juridic ar ieşi din sfera eticii sau pentru că tot ceea ce se normează juridic nu ar ţine de esenţa eticii, ci mai degrabă este centrată pe conştiinţa fiecărui individ. Drept consecinţă, ar fi impropriu să vorbim de o etică a profesioniştilor din aria juridică, fie pentru că această profesie este un exerciţiu etic prin excelenţă, fie pentru că orice normare etică suplimentară nu ar face decât să adauge condamnări şi sancţiuni care privesc mai degrabă aspectul administrativ al profesiei.

În realitate, considerăm că eticul şi juridicul sunt într-o relaţie de interdependenţă care nu permite nici uneia, nici celeilalte să funcţioneze independent şi care dă seamă de faptul că sfera celor doi termeni nu poate fi una şi aceeaşi.

Pentru o mai bună distincţie a celor doi termeni, inclusiv pentru a clarifica relaţia lor, credem că este util să avem în vedere posibilele planuri în care relaţia anunţată poate funcţiona:
1. norma juridică – normă morală
2. rolurile juriştilor: în principal distincţia între magistraţi (judecători şi procurori), avocaţi, notari şi consilieri juridici
3. raporturi între jurişti şi cei vizaţi prin actul justiţiei

a) Normă juridică – normă morală
În ce măsură o normă juridică trebuie să fie conformă cu o normă morală este un subiect care nu face obiectul acestui text, dar raportul dintre norma juridică şi cea morală este de reţinut pentru că, în cele mai multe cazuri, activitatea juriştilor este atât de complet normată încât pare că nu mai poate rămâne nimic în afara stipulaţiilor juridice. Or, dacă se poate formula o cerinţă etică neprevăzută deja în lege, ea ar putea fi sau de prisos, sau ar trebui urgent înglobată în corpul reglementărilor juridice. În realitate, există şi calea intermediară a normelor, evident etice, care, deşi nu sunt stipulate în codurile juridice, sunt necesare bunei funcţionări a profesiei de jurist.

b) Rolurile juriştilor
Sarcinile morale ale juriştilor diferă, mai cu seamă prin evidenţierea unor principii prevalente, în funcţie de diferitele roluri jucate în sfera juridică. Deşi se păstrează un număr comun de obligaţii etice, prin natura profesiei, etica consilierilor juridici, de exemplu, se orientează şi în funcţie de principii specifice, altele decât cele care vizează profesia magistraţilor sau cea a notarilor (Held, 1983).

c) Raportul dintre jurişti şi cei vizaţi prin actul justiţiei
În funcţie de distincţia de mai sus, raportul cu „subiecţii” actului juridic diferă el însuşi. Dacă pentru consilier juridic, putem vorbi de un raport cu un client, magistratul nu are în faţă decât probe care să dea dreptate unui reclamant sau pârât (în dreptul civil) sau să inculpe sau disculpe un învinuit (în dreptul penal).

De ce este necesară o etică a consilierului juridic?

Pentru că justiţia se bucură sau ar trebui să se bucure de deplină autonomie, este vital pentru binele general al societăţii, ca juriştii, în mod individual şi în mod colectiv, să menţină un standard etic foarte ridicat. Dacă exigenţele unui asemenea standard ar rămâne doar o problemă „internă” a justiţiei, există pericolul ca interesele private sau de grup ale juriştilor să fie preferate responsabilităţii sociale. Mai mult, pot apărea situaţii în care persoane cu influenţă sau cei foarte bogaţi să facă presiuni asupra juriştilor tocmai pentru a provoca decizii în detrimentul societăţii (Frideman şi Zile, 1964). Juriştii trebui să facă faţă unor mari tentaţii a căror detectare e foarte dificilă, iar beneficiile economice ar fi foarte consistente. Astfel, standardele etice ar fi ameninţate. De aceea importanţa rolului social al juriştilor îl obligă pe jurist la respectarea unui set de valori indispensabile profilului moral al profesiunii sale.

Necesitatea eticii pentru profesiile juridice nu se fundamentează, evident, pe relaţia dintre etic şi juridic la nivelul normelor. Acest aspect intră în preocuparea legiuitorilor care ar trebui să folosească eticul, acolo unde e cazul, ca un criteriu principal al normării juridice. Trebuie menţionat faptul că, într-o societate democratică, întreaga legislaţie este obligată să satisfacă cerinţele etice ale unei societăţi. Sigur că nu se poate vorbi de etica unei societăţi independentă sau în contradicţie cu etica în calitate de trăsătura a relaţiilor interpersonale, inter-instituţionale sau între persoane şi instituţii. Dar, într-o legislaţie, obiectivele societăţii prevalează asupra celor ale persoanelor fizice şi juridice.

Celelalte două planuri, privind distribuirea rolurilor în spaţiul juridic şi respectiv cel al relaţiilor cu persoanele – subiecte ale actului justiţiei, pun în evidenţă distincţii utile pentru înţelegerea diferenţiată a necesităţii eticii pentru profesiunea de consilier juridic, de avocat sau de magistrat.

Ţinând cont de cele enunţate anterior, credem că principala raţiune a necesităţii normării etice a profesiunii de jurist este o consecinţă a relaţiei dintre justiţie şi stat, relaţie cu repercusiuni importante pentru raportul juriştilor cu subiecţii proceselor.

În ţările cu regim totalitar, controlul statului este atât de puternic şi de nerestrictiv încât juristul este foarte tentat să neglijeze interesele persoanelor (civile, mai ales) ca să „servească interesele societăţii”, de fapt interesele statului, fiindcă un stat totalitar identifică interesele societăţii cu cele ale statului. Dar, şi mai grav este că statul însuşi nu înseamnă decât voinţa unui partid, respectiv a unei „clase conducătoare”.

Atât timp cât juriştii nu sunt în mod particular recompensaţi de către clienţii lor, fiind angajaţi ai statului, iar recunoaşterea şi avansarea lor profesională se face doar în funcţie de felul în care este satisfăcut interesul statului, este oarecum de înţeles de ce, o dată în plus, juriştii subordonează statului interesele propriilor lor clienţi. (Frideman şi Zile, 1964).

Evident, observaţia celor doi autori îi vizează în mod special pe consilierii juridici sau pe avocati. În ţările cu regim democratic, prin chiar cerinţele democraţiei, justiţia este independentă, este una dintre cele patru puteri. Controlul statului fiind atât de redus, unul din pericole poate fi acela ca juristul să neglijeze interesele societăţii în favoarea exclusivă a intereselor particulare ale clienţilor, mai ales că aceştia din urmă îi procură avantajele materiale. Este, de asemenea, vorba mai ales despre consilieri juridici sau avocaţi, dar şi magistraţii pot fi contaminaţi (corupţi) de această atitudine prin acceptarea unor avantaje (materiale sau de orice altă formă) care li se oferă de către clienţi prin intermediul consilierilor juridici sau avocaţilor.

Astfel, libertatea profesiei de jurist înseamnă, într-o societate totalitară, libertatea faţă de excesiva dependenţă faţă de stat, iar, într-o societate democratică, libertatea faţă de excesiva dependenţă faţă de client. (Frideman şi Zile, 1964)

Această cerinţă a independenţei reale a juristului faţă de constrângerile statului, oricât de juste sau nejuste ar fi ele, şi faţă de aspiraţiile clientului, oricât de rezonabile sau nerezonabile ar fi ele, pune în discuţie responsabilitatea profesională a juriştilor, angajamentul lor dincolo de cerinţele clar formulate ale competenţei lor. Într-o ţară cu un grad înalt de corupţie, păstrarea acestei independenţe (în special faţă de cei vizaţi prin instrumentarea dosarelor) reclamă eforturi în plus pentru a face faţă tentaţiilor şi presiunilor de tot felul.

Responsabilităţi generale

Majoritatea responsabilităţilor profesionale ale juriştilor sunt prevăzute în normele juridice (coduri sau legi organice), dar comportamentul juriştilor este, de asemenea, ghidat de conştiinţa personală şi de regulile aprobate de comunitatea mai restrânsă a colegilor (Freedeman, 1990).

Responsabilităţile etice ale juriştilor decurg din statutul profesiei lor, ei fiind deopotrivă:
1. ofiţeri ai sistemului legal;
2. cetăţeni cu responsabilităţi speciale faţă de calitatea justiţiei.

1. Ca ofiţer al sistemului legal, un jurist trebuie:
– Să folosească legea numai pentru scopuri legitime şi în niciun caz pentru a-i hărţui sau intimida pe alţii.
– Să arate respect faţă de sistemul legal şi faţă de cei care îl servesc.
– Să provoace desfăşurarea corectă a acţiunilor oficiale şi să susţină caracterul legal al proceselor.

2. Ca cetăţean, juristul trebuie:
– Să caute îmbunătăţirea serviciilor;
– Să promoveze calitatea serviciilor justiţiei.
– Să cultive cunoaşterea legii dincolo de exerciţiul strict al profesiei lui, să îşi folosească cunoştinţele pentru reformele în justiţie şi pentru o mai bună educaţie juridică a cetăţenilor. O dată în plus, acesta este necesar. pentru că ignoranţa în raport cu legea nu poate justifica nicio faptă prin care legea este încălcată.

Concentrând cerinţele de mai sus, le putem reformula ca trei condiţii generale:
– Să depună eforturi să atingă nivelul cel mai înalt posibil al competenţe;
– Să îmbunătăţească legea;
– Să îşi utilizeze calificarea pentru a servi idealurile serviciului public.

Competenţa

Principala obligaţie, şi juridică şi etică, este competenţa. Ea presupune cunoaşterea legilor, abilităţi pentru o bună înţelegere şi interpretare a actelor juridice. Cea mai importantă cerinţă care să asigure competenţa unui jurist constă în încadrarea cât mai corectă a cazului instrumentat în legislaţia existentă.

Confidenţialitatea

Principiul confidenţialităţii trebuie respectat de toţi juriştii, deşi obligaţiile care decurg din el se concretizează diferit după cum juristul este consilier juridic, avocat, magistrat sau notar. Cum violarea confidenţialităţii ar aduce prejudicii importante nu numai instrumentării corecte a cazului, dar şi imaginii celor implicaţi, acest principiu este indispensabil profesionalismului şi moralităţii unui jurist, dar nu trebuie înţeles ca fiind inviolabil ca un „zid chinezesc”. Confidenţialitatea nu face imposibilă orice fel de comunicare. Ea este mai degrabă un principiu care procură motivaţia pentru păstrarea secretului, motivaţie care poate fi anulată de alte considerente mai puternice.

În situaţii excepţionale, accesul la informaţie devine el însuşi o cerinţă etică (de exemplu, cazurile care prezintă un mare grad de periculozitate publică, duc la necesitatea de a cunoaşte cât mai complet coordonatele vieţii unei personalităţi politice ş.a.). O respectare nenuanţată a confidenţialităţii poate aduce prejudicii responsabilităţii civice a juristului (Simon, 1988).

Obiectul confidenţialităţii nu este acelaşi pentru un notar, un consilier juridic şi un magistrat. De pildă, dacă unui magistrat nu i se îngăduie să dezvăluie desfăşurarea deliberării, felul în care îşi concepe strategia nu este pentru un consilier juridic un secret obligatoriu.

Aşa cum s-a mai arătat, cerinţele etice ale juriştilor diferă în funcţie de rolul lor profesional.

Responsabilităţile consilierilor juridici

a) Loialitatea
La celelalte două componente ale statutului de jurist, în cazul consilierului juridic se adaugă şi cea de a fi reprezentatul unui client. Prin această ultimă funcţie, el devine partizanul clientului său, indiferent de vinovăţia sau nevinovăţia acestuia. Astfel, imperativele sale etice se concentrează în jurul cerinţei de a fi loial faţă de client.b

b) Sarcinile consilierului juridic
Conexat cu rolurile de a fi ofiţer al sistemului legal şi cetăţean cu responsabilităţi speciale faţă de calitatea justiţiei, consilierul juridic are de îndeplinit roluri speciale care îi revin din calitatea de a fi reprezentatul clientului său. Astfel:
– În calitate de consultant, face cunoscute clientului care îi sunt drepturile legale şi obligaţiile şi explică implicaţiile lor practice;
– Ca pledant, argumentează juridic poziţia clientului faţă de regulile invocate de adversari;
– Ca negociator, caută să obţină rezultate avantajoase pentru client, dar ele trebuie să fie consistente cu cerinţele unui tratament onest aplicat adversarilor. Nu sunt permise niciun fel de presiuni în interesul clientului;
– Ca intermediar între clienţi, caută să reconcilieze interesele lor divergente;
– Ca evaluator, examinează problemele legale ale clienţilor şi face un raport faţă de magistrat.

Comunicarea cu clientul este esenţială bunei reprezentări. Un consilier juridic trebuie să-şi ţină clientul la curent cu desfăşurarea procesului şi să explice informaţia de câte ori este necesar pentru a permite clientului să ia decizii corecte asupra reprezentării sale în proces.

Deseori se întâmplă ca respectivul consilier juridic să fie nevoit să acţioneze fără consimţământul anterior al clientului.

În anumite circumstanţe este justificat ca respectivul consilier juridic să nu comunice imediat informaţia clientului, datorită efectelor pe care această comunicare le-ar putea antrena (de exemplu, în cazul în care e previzibil pericolul unei reacţii imprudente a clientului).

Ţinând cont de posibilitatea unor excepţii, în privinţa comunicării cu clientul, sarcinile consilierilor juridici sunt:
– să respecte deciziile clientului privind obiectivele sau reprezentarea – să se consulte cu clientul asupra căilor prin care acestea trebuiesc urmărite.
– să discute consecinţele legale ale fiecărei propuneri făcute
– să clarifice clientului care este validitatea mijloacelor folosite, înţelesul sau aplicarea legii.

Clientul este cel care trebuie să deţină ultima autoritate în determinarea scopurilor care trebuiesc urmărite prin reprezentarea legală, în limitele impuse de lege şi de profesiunea de jurist. Dar consilierului juridic nu i se poate cere să urmărească obiective şi să folosească anumite mijloace doar pentru că aceasta ar fi dorinţa clientului.

c) Diligenţa
Un consilier juridic trebuie să acţioneze cu o rezonabilă diligenţă şi promptitudine în reprezentarea unui client. El trebuie să se dedice intereselor clientului şi să pledeze convingător în favoarea lui, dar îi este interzis să facă orice tip de presiune în avantajul clientului.

d) Confidenţialitatea
În cazul consilierului juridic, principiul confidenţialităţii se subordonează aceluiaşi scop al respectării loialităţii faţă de client. De aceea, un consilier juridic nu are voie să furnizeze nicio informaţie privitoare la dosarul clientului său fără consimţământul acestuia (astfel clientul este încurajat să comunice cu consilierul său juridic într-un mod sincer şi să furnizeze toate informaţiile). De asemenea, consilierul juridic trebuie să păstreze secretul asupra informaţiilor conţinute în dosarele angajaţilor firmei pentru care lucrează și o reprezintă.

Datoria confidenţialităţii continuă şi după ce relaţia cu clientul încetează.

Şi totuşi, există cazuri în care acest principiu poate fi încălcat. Şi anume, dacă:
– avansarea anchetei o cere;
– consilierul juridic crede într-un mod rezonabil că astfel este împiedicată o infracţiune (o posibilă vătămare corporală sau o încercare de asasinare);
– este necesară protecţia consilierului juridic (dacă acesta este ameninţat ca urmare a instrumentării dosarului);
– un client caută serviciile legale pentru a comite o fraudă (nefiind în scopul obişnuit al serviciului său şi, deci, putând fi acuzat chiar de complicitate, consilierul juridic este obligat să comunice orice informaţie care ar putea împiedica acea fraudă);
– consilierul juridic este chemat ca martor (atunci nerespectarea confidenţialităţii este motivată de obligaţia de a depune mărturie).

Rămâne ca regulă generală, fără excepţii, faptul că unui consilier juridic îi este interzis să exploateze în vreun fel informaţii cunoscute din dosarul clientului.

e) Conflictul de interese
Responsabilităţile unui consilier juridic sunt concepute ca un tot armonios (un consilier juridic poate păstra confidenţialitatea protectoare pentru clientul său şi în acelaşi timp să servească interesul public). În realitate, în practica justiţiei apar deseori situaţii conflictuale mai ales între responsabilităţile faţă de client, cele faţă de sistemul de justiţie şi interesele personale ale juriştilor. La acestea se adaugă posibilele conflictele între interesele unor clienţi diferiţi, între jurist şi colegii săi. Dintre toate aceste situaţii dilematice, ne vom concentra asupra conflictelor în reprezentarea unor clienţi diferiţi, conflicte care diferă în funcţie de încadrarea cazului, de exemplu, în tematica dreptului civil, penal, a dreptului familiei sau a celui comercial (Tur, 1992).

Ca regulă generală: Un consilier juridic nu trebuie să reprezinte un client dacă el este adversarul altui client cu excepţia situaţiilor în care consilierul juridic este convins că reprezentarea acelui client nu afectează relaţia cu celălalt client; dacă fiecare client consimte la această dublă reprezentare.

Un consilier juridic nu trebuie să reprezinte un client dacă reprezentarea acestuia poate fi material limitată de responsabilităţile consilierului juridic faţă de alt client sau faţă de o altă persoană sau de interesele personale ale consilierului juridic, cu excepţia situaţiilor în care consilierul juridic e sigur că reprezentarea acestui client nu va fi afectată prin neîndeplinirea condiţiilor de mai sus.

Un consilier juridic nu poate reprezenta mai multe părţi care sunt antrenate într-o negociere şi ale căror interese fundamentale sunt antagoniste unul faţă de altul. Reprezentarea comună este permisă dacă clienţii au un interes comun chiar dacă există anumite diferenţe.

Un consilier juridic nu poate acţiona împotriva unui client precedent sau, ca o regulă mai puţin restrictivă, un consilier juridic nu poate lucra pentru un nou client dacă e necesar să folosească informaţii aflate de la un client precedent.

Un consilier juridic care anterior a reprezentat un client într-un caz, nu poate reprezenta o altă persoană într-un caz conectat cu cel anterior, dacă interesele noului client sunt conflictuale cu cele ale clientului precedent. Excepţia o reprezintă cazul în care clientul precedent consimte la această nouă reprezentare.

Concluzii

Regulile etice care ghidează comportamentul juriştilor pot fi clasificate în trei tipuri:
1. Reguli care definesc comportamentul adecvat pentru a asigura disciplina profesională.
2. Reguli prin care se specifică ariile de excelenţă sau excepţiile anumitor obligaţii.
3. Reguli care definesc natura relaţiilor dintre jurişti şi ceilalţi.

Primul tip de reguli este imperativ, nerespectarea lor fiind sancţionabilă, de pildă competenţa.

Al doilea tip îl reprezintă regulile permisive. De exemplu, reguli prin care se stabilesc cazurile în care obligaţia confidenţialităţii poate fi încălcată.

Întregul set de reguli este compus din norme a căror rol este fie de a descrie rolurile juriştilor şi, deci, sunt reguli constitutive, fie de a stabili obligaţii a căror încălcare este pedepsită.

Pentru că, în bună parte, profesia de jurist se autoreglează, se impune o asigurare suplimentară că regulile adoptate sunt în interes public şi nu în cel al unor comunităţi restrânse. Dat fiind că niciun alt domeniu nu se bucură de o independenţă atât de deplină ca cea a justiţiei, orice jurist este obligat să supravegheze respectarea regulilor de conduită profesională. Altfel, este compromisă independenţa justiţiei şi interesul public nu este servit.

Mediator Adriana Viorica Mihai

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti