Secţiuni » Arii de practică » Business » Corporate
Corporate
DezbateriCărţiProfesionişti

Despre obligațiile societăților tranzacționate pe sistemul alternativ administrat de Bursa de Valori București
20.03.2017 | Victor STĂNILĂ

Secţiuni: Corporate, Piața de capital, RNSJ, Selected, Studii
JURIDICE - In Law We Trust
Victor Stănilă

Victor Stănilă

I. Sumar

Cadrul juridic aplicabil emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe sistemul alternativ, AeRO, administrat de Bursa de Valori București, este stabilit de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, şi de regulile operatorului de sistem[1].

În contextul desființării pieței RASDAQ[2] și al creșterii numărului de emitenți pe sistemul alternativ de tranzacţionare (în continuare „ATS”) și, implicit a importanței AeRO, Autoritatea de Supraveghere Financiară (în continuare „A.S.F.”) a ajustat reglementările aplicabile instrumentelor financiare tranzacționate în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare. Astfel, prin Regulamentul nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative A.S.F. a adus modificări cadrului juridic la nivel secundar în scopul de a întări protecţia investitorilor şi de a transparentiza emitenţii listaţi pe un sistem alternativ de tranzacţionare.

II. Cerinţe de raportare şi conduită

1. Reglementări cu caracter general

O parte dintre regulile aplicabile numai emitenţilor admişi la tranzacţionare pe piaţa reglementată au fost reformulate cu scopul de lărgi aria de acoperire şi la societăţile ale căror valori mobiliare sunt listate pe un sistem alternativ de tranzacţionare. În acest scop, Secţiunea I a Capitolului III din Titlul IV din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 a fost redenumită „Dispoziţii generale aplicabile emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unul sistem alternativ de tranzacţionare”. În consecinţă, aceste norme devin generale în legătură cu tot ceea ce înseamnă valoare mobiliară indiferent că locul de tranzacţionare este o piaţă reglementată sau sistemul alternativ de tranzacţionare.

Prin urmare se impune în sarcina emitenţilor să pună la dispoziţia publicului şi, simultan, să transmită către A.S.F. şi operatorului de sistem rapoartele, în format electronic, în conformitate cu reglementările aplicabile şi/sau, după caz, pe suport hârtie, trebuind să facă publică disponibilitatea acestor rapoarte. Emitenţii trebuie să publice pe website-ul propriu lista persoanelor care fac parte din organele statutare de conducere, precum şi din conducerea executivă.

Emitenţii nu pot percepe niciun tarif pentru a face disponibile publicului rapoartele, cu excepţia situaţiei în care acesta eliberează copii ale respectivelor rapoarte, caz în care tarifele percepute investitorilor nu vor depăşi costurile necesare multiplicării.

2. Tipurile de raportări şi obligativitatea lor

Tipurile de rapoarte pe care trebuie să le întocmească emitenţii ale căror acţiuni sunt tranzacţionate cu acordul lor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare sunt reglementate distinct în Secţiunea a 8-a din cadrul Capitolului III, Titlul IV din Regulamentul nr. 1/2006.

Regulamentul A.S.F. reia la nivelul legislaţiei secundare cele 3 tipuri de raportări prevăzute şi de reglementările operatorului de sistem.

Cu toate că raportările trimestriale nu sunt instituite ca fiind obligatorii din punctul de vedere al A.S.F., având în vedere formularea utilizată în Codul BVB – operatorul de sistem: „în măsura în care sunt întocmite rapoarte trimestriale (…) emitenţii vor transmite şi B.V.B. aceste rapoarte” şi luând în considerare faptul că, prin aprobarea Codului operatorului de sistem de către A.S.F., instituind astfel obligaţia emitenţilor de a îl respecta, recomandăm ca aceste rapoarte să fie aduse la cunoştinţa publicului de câte ori sunt întocmite cu un alt scop. Astfel, rapoartele trimestriale rămân doar o recomandare a Codului de guvernanţă corporativă, de care aceşti emitenţi pot ţine sau nu cont în funcţie de gradul de transparenţă pe care doresc să şi-l asume.

În cazurile în care totuşi societatea întocmeşte aceste rapoarte trimestriale, acestea vor fi transmise în format electronic către BVB, iar, în măsura în emitentul nu are posibilitatea de a raporta electronic, îl va putea transmite pe suport hârtie, într-un termen rezonabil, pentru a fi adus la cunoștinţa investitorilor.

În lumina art. 1232 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006[3], emitenții ale căror acţiuni sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare întocmesc, aduc la cunoştinţa publicului şi transmit operatorului de sistem şi A.S.F. trei tipuri de rapoarte, astfel:

A. Rapoarte curente

Reglementate cu titlu de exemplu la nivelul Codului operatorului de sistem, rapoartele curente capătă o valoare obligatorie în ceea ce priveşte obiectul acestora. Termenul de 24 de ore privind efectuarea raportării este întărit prin Regulamentul A.S.F. nr. 11/2015, însă evenimentele sunt limitativ prevăzute. Cu toate acestea, pentru a creşte gradul de transparenţă ce conduce la o creştere a încrederii investitorilor, recomandăm ca în cadrul acestor raportări să fie avute în vedere şi alte informaţii[4], precum: schimbări în controlul asupra societăţii comerciale, plata dividendelor, valoarea pe acțiune, termenul de plată, modalitățile de plată, eventual agentul de plată.

Rapoartele curente se întocmesc după modelul prezentat în Anexa nr. 29 la Regulamentul nr. 1/2006, se pun la dispoziţia publicului şi se transmit operatorului de sistem şi A.S.F. în termen de 24 de ore de la producerea următoarelor evenimente sau de la data la care informaţiile referitoare la următoarele evenimente sunt aduse la cunoştinţa emitentului:

a) convocarea adunării generale a acţionarilor;

b) neadoptarea, ca urmare a neîntrunirii cvorumului sau a neîndeplinirii condiţiilor de majoritate, a unei hotărâri de către adunarea generală a acţionarilor sau de către consiliul de administraţie/directoratul căruia i-a fost delegat exerciţiul atribuţiilor, în conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor sau ale consiliului de administraţie/ale unui organ competent echivalent, luate în exercitarea atribuţiilor delegate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) schimbări în controlul asupra societăţii, inclusiv schimbări în controlul entităţii care deţine controlul asupra societăţii;

e) schimbări în conducerea societăţii (înregistrarea la ORC a respectivei schimbări sau intrarea în vigoare a respectivei schimbări);

f) schimbarea auditorului societăţii şi cauzele care au dus la această modificare (înregistrarea la ORC a respectivei schimbări sau intrarea în vigoare a respectivei schimbări);

g) încetarea sau reducerea relaţiilor contractuale care au generat cel puţin 10% din veniturile societăţii în exerciţiul financiar anterior;

h) publicarea proiectului de fuziune/divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

i) schimbări în caracteristicile şi/sau drepturile aferente diferitelor clase de valori mobiliare, inclusiv schimbări în drepturile ataşate instrumentelor derivate emise de emitent ce conferă drepturi asupra acţiunilor emise de acesta (înregistrarea la ORC a respectivei schimbări sau intrarea în vigoare a respectivei schimbări);

j) litigii în care este implicată societatea;

k) iniţierea unei proceduri de încetare, respectiv de reluare a activităţii, iniţierea şi încheierea procedurii de dizolvare, a reorganizării judiciare sau a falimentului;

l) operaţiunile extrabilanţiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare ale emitentului.

B. Rapoarte semestriale

Rapoartele semestriale se întocmesc pentru semestrul I al anului, sunt puse la dispoziţia publicului şi transmise operatorului de sistem şi A.S.F. în termen de cel mult două luni de la încheierea perioadei de raportare. Potrivit BVB, acest raport se transmite în format electronic și numai în cazul în care emitentul nu are posibilitatea de a raporta electronic îl va transmite pe suport hârtie. Rapoartele semestriale cuprind:

a) raportarea contabilă semestrială elaborată în conformitate cu reglementările aplicabile; în acest caz, Codul operatorului de sistem detaliază cuprinsul acestuia: bilanțul contabil și contul de profit și pierdere;

b) raportul consiliului de administraţie sau al unui organ competent echivalent ce conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 31 la Regulamentul nr. 1/2006;

c) declaraţia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume şi funcţii vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoştinţele lor, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare şi că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre emitent;

d) raportul auditorului financiar, precum şi comentariile integrale ale acestuia, în cazul în care raportarea contabilă semestrială a fost auditată de un auditor financiar.

Dacă raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată, emitentul va preciza expres acest lucru în raportul semestrial.

C. Rapoarte anuale

Rapoartele anuale sunt puse la dispoziţia publicului şi transmise operatorului de sistem şi A.S.F., în termen de cel mult patru luni de la încheierea perioadei de raportare şi cuprind:

a) situaţiile financiare anuale auditate de un auditor financiar, elaborate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, aprobate de organul statutar competent;

b) raportul consiliului de administraţie sau al unui organ competent echivalent ce va conţine informaţii echivalente celor prevăzute în anexa nr. 32;

c) declaraţia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume şi funcţii vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoştinţele lor, situaţia financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situaţiilor financiare şi că raportul consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor emitentului, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate;

d) raportul auditorului financiar, semnat de persoana sau persoanele responsabile de auditarea situaţiilor financiare, precum şi comentariile integrale ale acestuia.

În cazul în care emitentul trebuie să întocmească conturi consolidate, situaţiile financiare anuale auditate de un auditor financiar vor cuprinde aceste conturi consolidate întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, precum şi conturile anuale ale societăţii-mamă, întocmite în conformitate cu reglementările naţionale ale statului membru în care societatea-mamă este înregistrată. În cazul în care emitentul nu trebuie să întocmească conturi consolidate, situaţiile financiare auditate de un auditor financiar vor cuprinde conturile întocmite în conformitate cu reglementările naţionale ale statului membru în care societatea este încorporată.

Raportul anual se transmite în format electronic, și numai în cazul în care emitentul nu are posibilitatea de a raporta electronic îl transmite pe suport hârtie, potrivit Codului BVB – operator de sistem. Conținutul acestui raport este definit la nivel terțiar de către operatorul de sistem, astfel: situații financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere etc.), notele la situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorului financiar.

De reţinut că în toate cazurile răspunderea pentru conformitatea şi transmiterea rapoartelor revin societăţii emitente a valorilor mobiliare prin reprezentanţii săi care vor certifica aceste raportări. De asemenea, Regulamentul nr. 1/2006, astfel cum a fost modificat, instituie că furnizarea de informaţii false intră sub incidenţa prevederilor legale în vigoare.[1] Pentru emitenţii listaţi pe AeRo se va avea în vedere Codul Bursei de Valori Bucureşti S.A. – operator de sistem, aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 534/21.04.2010 şi modificat prin Deciziile C.N.V.M. nr. 1584/07.12.2010, nr. 1228/23.11.2011, nr. 285/22.03.2012 şi Deciziile A.S.F. nr.1976/10.12.2014 şi nr. 1902/13.08.2015. Pentru emitenţii listaţi pe ATS-ul Sibex se va avea în vedere Regulamentul nr. 7 privind organizarea, funcţionarea şi tranzacţionarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. aprobat prin Deciziile C.N.V.M. nr. 1729/14.12.2009, nr. 1130/01.09.2010, nr. 373/20.04.2012 şi Deciziile A.S.F. nr. 2314/29.12.2014, nr. 553/26.03.2015, nr. 1533/08.07.2015, nr. 2251/16.09.2015
[2] Piața RASDAQ s-a desfiinţat la 27 octombrie 2015, conform art. 9 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate: „Activitatea Pieţei RASDAQ şi a pieţei valorilor mobiliare necotate încetează de drept la 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
[3] Introdus prin Art. IV, punctul 24. din Regulamentul 11/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
[4] A se vedea art. 21 alin (1) din Codul BVB operator de sistem varianta aprobată prin Decizia A.S.F. 1902/13.08.2015


Avocat Victor Stănilă

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti