Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar

Memoriu ref. concursul de promovare la Secția penală a ICCJ


5 iulie 2017 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Flux informații, SELECTED, Sistemul judiciar

Luni, 3 iulie 2017, Constantin Luchian Constantinescu, judecător la Secția a II-a penală a Curții de Apel București, a transmis către Consiliul Superior al Magistraturii un memoriu cu privire la concursul de promovare la Înalta Curte de Casație și Justiție, desfășurat în perioada 3 ianuarie – 31 mai 2017.  Sunt vizate criteriile de evaluare (pentru același material al unui candidat, notarea din partea membrilor CSM a fost total disproportionată) și faptul că au promovat doar candidații care erau în exercitarea unui mandat de conducere.

Redăm mai jos textul integral:

Către,
Doamna judecător Mariana Ghena
Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
Secţia de Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii

Onoraţi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

După validarea rezultatelor concursului de promovare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Î.C.C.J.), inclusiv la Secţia Penală, prin HCSM nr. 645/12.06.2017, Secţia de Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, prin HCSM 727/15.06.2017, adoptarea unui comunicat de presă dat publicităţii la 16.06.2017 prin care se justifică exigenţa sporită a acestora în analizarea criteriilor prevăzute de lege şi Regulament cu privire la selecţia candidaţilor judecători pentru Secţia Penală a Î.C.C.J.

În sinteză se arată următoarele:
– judecătorii din CSM justifică emiterea acestui comunicat de presă a cărui necesitate, în opinia lor, se datorează „unor discuţii nefundamentate cu privire la procedura de selecţie a judecătorilor pentru Secţia Penală a Î.C.C.J., lansate în ultima perioadă, în spaţiul public”;
– judecătorii din CSM susţin că au întreprins toate măsurile legale şi instituţionale pentru a apăra independenţa judecătorilor din România, promovarea acestora la instanţele superioare („Î.C.C.J. mai ales”), „exclusiv pe baza unor criterii obiective de profesionalism şi integritate;
– judecătorii din CSM susţin că au urmărit „la evaluarea judecătorilor înscrişi la concursul de promovare la Î.C.C.J:
– aplicarea criteriilor (profesionalism şi integritate) cu stricteţe şi obiectivitate sporite;
– nu au utilizat dublă măsură;
– nu s-au aplicat tratamente diferenţiate în cazuri identice;
– au analizat, pe baza propriei lor conştiinţe, prestaţia candidaţilor în contextul mai larg a conduitei lor profesionale;
– s-au manifestat consecvent faţă de ideea demnităţii unui judecător la instanţa supremă care impune standarde de onestitate şi probitate profesionale, de la care nu se poate abdica în nicio situaţie”.
– judecătorii din CSM au înţeles rolul, importanţa şi poziţia Î.C.C.J. în ierarhia instanţelor judecătoreşti şi au analizat (candidaţii pentru Secţia Penală a Î.C.C.J.) cu exigenţă sporită, cu rigurozitate criteriile prevăzute de lege şi Regulament.
S-a mai precizat că cele enunţate sunt relevate în cadrul interviurilor înregistrate audio-video, disponibile în mod public”.

***

Comunicatul de presă dat publicităţii de către Secţia de judecători a CSM, într-un mod justificativ şi cu trimitere la interviurile înregistrate audio-video, între care se află şi interviul meu din data de 17.05.2017 – judecător Luchian Constantin Constantinescu audiat de Plenul CSM, m-a determinat să procedez la o autoevaluare la fel de exigentă şi riguroasă ca a judecătorilor din CSM, inclusiv prin vizionarea (precară) înregistrării ce mă priveşte, în contextul celorlalte interviuri înregistrate.

Deşi, în acest Comunicat se precizează că „interviurile audio-video sunt disponibile în mod public”, am întâmpinat serioase dificultăţi, inclusiv pentru specialiştii IT ai instanţei mele, care, după multiple străduinţe tehnic şi proceduri, au reuşit abia la 30.06.2017 să-mi asigure vizionarea şedinţei Plenului CSM din 17.05.2017.

Acestui fapt se datorează aparenta întârziere a adresării mele către Plenul CSM, cu solicitarea de a se pronunţa prin hotărâre, urmare a punerii pe Ordinea de zi de şedinţă a cererii mele – judecător Luchian Constantin Constantinescu – Secţia penală a C.A. Bucureşti, candidat pentru funcţia de judecător la Î.C.C.J., de a se evalua în ce măsură, prin notările contradictorii ce mi s-au aplicat, s-au respectat prevederile art. 3 alin. 2 HCSM 676/2007, art. 25 alin. 5 HCSM nr. 1051/2015 şi HCSM nr. 1179/2015, cu evidenţierea punctuală a aspectelor ce se cuvin a fi înlăturate din activitatea şi conduita mea profesională, publică, socială şi familială.

Consider că pentru „acurateţe, stricteţe, rigurozitate, onestitate, probitate profesională, obiectivitate”, criterii invocate de judecătorii din CSM, să mi se aducă la cunoştinţă şi să mi se pună la dispoziţie procesul(le)-verbal(e) de şedinţă care cuprind orice aspect privind edificarea asupra audierii candidatului judecător Luchian Constantin Constantinescu, rezultat din evaluarea individuală a celor 15 membri CSM care au procedat la completarea fişelor mele de evaluare ce mi-au fost comunicate prin adresa nr. 296/25666/2016 (?!) din 14.06.2017.

** *

Animat de o dorinţă firească de desăvârşire profesională după aproape 19 ani de judecător, de a avea o reprezentare corectă a realizărilor mele ca profesionist al dreptului care îşi desfăşoară activitatea public, în sala de judecată, permanent sub ochiul critic al instituţiilor judiciare abilitate, al mass-mediei, al opiniei publice şi, nu în ultimul rând, al beneficiarului actului de justiţie, consider că PLENUL CSM, în temeiul propriilor sale consideraţii enunţate de judecătorii din CSM, prin comunicatul de presă, prin analiza şi soluţionarea acestei solicitări printr-o hotărâre motivată şi asumată, se lămuresc discordanţele flagrante între notările ce mi s-au aplicat pe baza aceloraşi documentaţii şi audieri simultane de către membri CSM.

Numai în acest mod se depăşeşte, în opinia mea, bariera cuvintelor generice justificative, înserate în comunicatul de presă şi astfel cei 15 membri ai CSM înlătură îndoiala dublei măsuri, a tratamentului diferenţiat în cazuri identice şi întăresc convingerea judecătorilor şi a opiniei publice că evaluarea tuturor candidaţilor s-a făcut în urma aceleiaşi analize a propriilor lor conştiinţe pe baza unor criterii obiective de profesionalism şi integritate, stricteţe, obiectivitate, rigurozitate şi exigenţă sporită.

Comunicatul de presă al Secţiei judecătorilor din CSM conţine, prin el însuşi, un mesaj contradictoriu.
Pe de-o parte, se afirmă, între altele, că s-a urmărit aplicarea criteriilor cu stricteţe şi obiectivitate şi fără a se aplica tratamente diferenţiate în cazuri identice (deşi sunt vizaţi doar candidaţii pentru Secţia penală a Î.C.C.J., fără trimitere la candidaţii pentru celelalte Secţii ale Î.C.C.J., cu sau fără funcţii de conducere la instanţele de unde provin).

Pe de altă parte, Comunicatul care se referă doar „la candidaţii judecători pentru Secţia penală a Î.C.C.J.,, precizează că judecătorii din CSM „au analizat cu exigenţă sporită criteriile prevăzute de lege şi Regulament, privindu-i pe aceştia, diferenţiindu-i astfel de ceilalţi candidaţi pentru alte secţii ale Î.C.C.J.”

În condiţiile date, evaluarea contradictorie ce mi s-a aplicat, conţinutul comunicatului de presă pe care judecătorii din CSM s-au simţit obligaţi să-l dea publicităţii, mie, personal, îmi aduce grave prejudicii de imagine ca profesionist al dreptului, judecător al acestei ţări de mai bine de 18 ani, cu o reputaţie profesională, socio-familială neştirbită.

Judecătorii din CSM, prin cele reţinute în Comunicatul de presă, practic, au afirmat public că nu sunt demn de a fi judecător la Î.C.C.J. ,că nu dau dovadă de onestitate şi probitate profesională, nu corespund rolului, importanţei şi poziţiei Î.C.C.J., ceea ce devalorizează, dintr-un condei, în totalitate, întreaga mea carieră reflectată onest, profesionist, responsabil, nu prin cuvinte, ci prin activitatea desfăşurată în justiţie.

II. De aceea, Plenul CSM urmează, la solicitarea mea, să se pronunţe, prin hotărârea ce o va da şi asupra reputaţiei mele conform art. 74 lit.g din Legea nr. 312/2004 modif., reputaţie cu privire la care nici legile justiţiei, nici Regulamentele, cu atât mai mult normele constituţionale nu fac vreo distincţie în raport de ierarhia instanţelor unde funcţionează judecătorul.

Indiferent că e judecător la o judecătorie sau la Înalta Curte, independenţa, imparţialitatea şi integritatea sunt aceleaşi, ele nu cresc proporţional cu nivelul de instanţă la care accezi în carieră, nu diferă ca substanţă din orice postură s-ar exercita pentru că justiţia este una singură (art. 124-126 Constituţie), judecătorii au un singur statut, indiferent de rangul instanţei unde funcţionează (art. 125 Constituţie), iar competenţa materială a Î.C.C.J. (art. 126 Constituţie), nu conferă judecătorilor alt rang de demnitate pentru că legea nu distinge.

În concluzie, nu eşti mai puţin independent, integru, imparţial dacă funcţionezi la o judecătorie şi mai mult independent, integru, imparţial ca judecător la Î.C.C.J.

Nu îndeplineşti aceste sacre criterii, principii, nu eşti judecător.

***

În fundamentarea cererilor mele, solicit Plenului CSM să ia act de cele ce urmează şi în consideraţia atribuţiilor sale constituţionale, (art. 134) şi legale (Legea nr. 303, 304, 317/2004 modif.), a propriilor hotărâri, să aprecieze asupra argumentelor pe care le invoc, sprijinite pe documentele emanate potrivit legii, pe fişele de evaluare anonimizate, inclusiv faţă de subiectul evaluării, pe Raportul de evaluare al Inspecţiei Judiciare şi al tuturor evaluărilor care au precedat pe cea de faţă.

CSM a aprobat HCSM nr. 676/2007 modif. prin HCSM nr. 1157/2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor (indiferent de nivelul de instanţă/parchet).

Prin HCSM nr. 1179/2015 s-a aprobat Ghidul de evaluare a activităţii profesionale al judecătorilor şi procurorilor (indiferent de nivelul de instanţă/parchet).

Aceste acte normative coroborate cu Legea nr. 303/2004 modif . şi dispoziţiile constituţionale stau la baza evaluării eficienţei şi calităţii activităţii judecătorilor, a integrităţii şi preocupării desăvârşirii pregătirii profesionale ale acestora (indiferent de nivelul de instanţă/parchet).

Comisia de evaluare desemnată de plenul CSM redactează „Raportul de evaluare al judecătorului”, cu respectarea indicatorilor prevăzuţi de normele legale indiferent de nivelul de instanţă/parchet.

În analiza tuturor elementelor şi aspectelor ce vizează activitatea profesională şi persoana judecătorului trebuie să i se respecte acestuia dreptul la o evaluare corectă, să se demonstreze punctual îndeplinirea fiecărui criteriu:
– raportul dintre volumul de activitate al instanţei şi cel al judecătorului;
– gradul de complexitate al cauzelor instrumentate care i-au fost repartizate aleatoriu;
– coerenţa în exprimare şi argumentaţia logică şi clară a motivărilor hotărârilor prin folosirea unui limbaj concis, convingător şi accesibil;
– comunicare deschisă şi realizarea unui climat favorabil de exprimare a părţilor şi consemnare fidelă a susţinerilor şi declaraţiile celor audiaţi;
– asigurarea unui climat solemn al şedinţei şi o conduită politicoasă, folosirea unui ton adecvat şi evidenţierea unei atitudini de respect faţă de cei implicaţi în judecarea cauzelor indiferent de calitatea acestora;
– profesionalism şi interacţiune socială;
– îndeplinirea cu responsabilitate a sarcinilor privind obligaţiile administrative în structura activităţii instanţei – ex. judecător desemnat cu verificarea activităţii Biroului de executări penale;
– conduită consecventă cu valorile împărtăşite de-a lungul carierei, respectarea angajamentului faţă de lege, a deontologiei profesionale şi a interesului pentru desăvârşirea pregătirii ca judecător integru, independent, egal şi imparţial în împărţirea dreptăţii.

Din aceste reglementări (Regulament şi Ghid de evaluare profesională) mai rezultă, de asemenea că, în cadrul procedurii la care este supus judecătorul candidat inclusiv pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, evaluarea trebuie să fie liberă de orice consideraţii exterioare, să corespundă scopului prevăzut de Regulament, realizarea ei să se facă unitar în ce priveşte fiecare candidat, cu menirea de a aduce completări informaţiilor despre activitatea candidatului şi prezentarea lui la nivelul standardelor ce-l reprezintă.

Raportul de evaluare întocmit la data de 12.04.2017 de către inspectorul judiciar judecător Cătălin Gabriel Bădoiu avizat de inspectorul şef Lucian Netejoru şi de Direcţia din Inspecţia Judiciară prin judecător Mihail Dragoş Mihail este rezultatul unei activităţi de evaluare desfăşurată cu privire la judecătorul Constantinescu Constantin Luchian pe perioada 6.02.-11.04.2017 şi care a concluzionat că acesta corespunde din punct de vedere profesional şi îndeplineşte condiţiile privind integritatea pentru a participa la concursul de promovare.

În susţinerea concluziilor Raportului de evaluare s-au ataşat adresele emise de:
– Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (nr. 716/B/2017)
– T. Bucureşti – BLETJC (nr. 1/1032/C/27.02.2017)
– C.A.B. (nr. 3/3465/C/7.03.2017)
– Parchet C.A.B. (nr. 716/V/2017)
– Parchet/Î.C.C.J. – D.N.A. (nr. 444/C/117/2017)
– Parchet Î.C.C.J. (nr. 511/C/3.03.2017)
– ANI (nr. 2171/17.02.2017) şi fişele de evaluare a activităţii profesionale pentru perioadele 2008-2010 şi 2011-2013 emise de Tribunalul Bucureşti şi C.A.B.

** *

Potrivit art. 20 lit. b HCSM nr. 1051/13.10.2015, ulterior acestei evaluări a avut loc interviul susţinut în faţa Plenului CSM care a apreciat că judecătorul Constantinescu Constantin Luchian îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concursul de promovare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Sesiunea anului 2017.

Conform art. 25 alin. 3 HCSM nr. 1051/2015, „în cadrul probei interviului, Plenul CSM a evaluat aspectele referitoare la integritatea candidatului”.

Această evaluare s-a făcut de Plenul CSM (art. 25 alin. 5 HCSM 1051/2015) pe baza:
– Raportului întocmit de Inspecţia judiciară
– a datelor existente la dosarul profesional
– a documentelor depuse de candidat
– a modului în care candidatul s-a raportat la valorile precum independenţa justiţiei şi imparţialitatea judecătorului şi
– a răspunsurilor candidatului la întrebările puse acestuia pe baza raportului inspecţiei judiciare.

Art. 26 din acest Regulament prevede punctajul ce se aplică la notarea pentru fiecare dintre cele cinci criterii, cu puncte de la 1 la 4 menţionate în fişa nominală de evaluare.
În data de 17 mai 2017 a avut loc interviul candidatului judecător Constantinescu Constantin Luchian care, pe parcursul a aproximativ 20 de minute a răspuns întrebărilor celor 15 membri ai Plenului CSM a căror notare în raport de fiecare criteriu a fost:
CRITERIU DE EVALUARE 1 – 8 punctaje maxime de câte 4 puncte
– 1 punctaj de 2 puncte
– 6 punctaje de câte 1 punct

CRITERIU DE EVALUARE 2 – 8 punctaje maxime de câte 4 puncte
– 2 punctaje de câte 2 puncte
– 5 punctaje de câte 1 punct.

CRITERIU DE EVALUARE 3 – 8 punctaje maxime de câte 4 puncte
– 1 punctaj de 2 puncte
– 6 punctaje de câte 1 punct.

CRITERIU DE EVALUARE 4 – 8 punctaje maxime de câte 4 puncte
– 2 punctaje de câte 2 puncte
– 5 punctaje de câte 1 punct

CRITERIU DE EVALUARE 5 – 8 punctaje maxime de câte 4 puncte
– 1 punctaj de 2 puncte
– 6 punctaje de câte 1 punct.

Plenul CSM a permis participarea judecătorului Constantinescu Constantin Luchian la concursul de promovare în funcţia de judecător la Î.C.C.J. (art. 9 Raport Inspecţie judiciară). Pentru notare, toţi membri CSM au avut la bază, potrivit normelor legale, aceleaşi documente care au constituit fundamentarea Raportului de evaluare întocmit de Inspecţia judiciară .

Răspunsurile candidatului Constantinescu Constantin Luchian la întrebările interviului au fost, de asemenea, ascultate simultan de cei 15 membri ai CSM.

Evaluarea activităţii profesionale şi a integrităţii candidatului are două etape (Raport inspecţie judiciară şi interviul în faţa Plenului CSM), ce se apreciază unitar, printr-o singură notare, un singur punctaj pentru fiecare criteriu de evaluare, iar în urma totalizării se declară admis la această probă candidatul care a obţinut un punctaj de minim 14 puncte.

Majoritatea membrilor CSM, conform art. 15 alin. 5 HCSM 1051/2015 (8 membri) în aceste condiţii au evaluat cu punctaj maxim de câte 4 puncte pe candidatul judecător Constantinescu Constantin Luchian pentru toate cele cinci criterii (punctaj total câte 20 de puncte):
– 1 membru CSM a acordat un punctaj total de 10 puncte (câte 2 puncte pentru fiecare criteriu)
– 2 membri CSM au acordat un punctaj total de câte 6 puncte (câte un punct pentru criteriile 1, 3, 4, 5 şi respectiv 2 puncte pentru criteriul 2)
– 4 membri CSM au acordat un punctaj total de câte 5 puncte (câte 1 punct pentru fiecare criteriu de evaluare).

Credem că este de neînţeles diferenţierea majoră de apreciere şi evaluare a activităţii şi integrităţii judecătorului candidat Constantinescu Constantin Luchian câtă vreme majoritatea membrilor CSM au acordat punctaje maxime, iar 5 membri au dat punctaje minime alături de alţi doi membri, cu excepţia evaluării criteriului 2 (câte 2 puncte), au acordat pentru 4 criterii punctaje minime.

Fiecare dintre membri CSM în activitatea lor de evaluare sunt supuşi aceloraşi reglementări (HCSM 676/2007, nr. 1157/2015 şi nr. 1179/2015) care pe lângă statuarea modului de apreciere, prevăd şi obligaţiile acestora de:
– a-i respecta candidatului dreptul la o evaluare corectă
– să se demonstreze că s-a avut în vedere îndeplinirea condiţiilor cuprinse în fiecare criteriu
– să i se facă o evaluare liberă de orice consideraţii exterioare
– să corespundă scopului prevăzut de a se completa ceea ce s-a evaluat prin Raportul Inspecţiei judiciare.

Fiecare membru al CSM este ţinut de aceste norme legale, astfel încât este greu de invocat şi mai greu de acceptat că aceste diferenţieri majore s-ar datora faptului că unii membri CSM (în majoritate) sunt mai generoşi, mai indulgenţi (?!), iar alţi membri CSM sunt mai riguroşi, mai restrictivi, mai severi în aplicarea aceloraşi dispoziţii regulamentare şi cu aceleaşi obligaţii instituite de lege.

Şi membri CSM sunt ţinuţi de rigorile legii şi ar fi contrar statutului lor – de membri ai acestui for instituţional şi pentru unii dintre aceştia ai statutului de judecător, să exprime o atitudine arbitrară în procesul de evaluare şi în aceleaşi condiţii de examinare să aibă o abordare abisal diferenţiată ce nu poate fi justificată în raport de criteriile instituite de lege.

Din tabelul ataşat cu sinteza fişelor de evaluare a judecătorului Constantinescu Constantin Luchian şi a Raportului Inspecţiei judiciare, raportate la cele 5 criterii de evaluare, rezultă cu prisosinţă că s-au evidenţiat toate aspectele ce definesc activitatea şi integritatea judecătorului Constantinescu Constantin Luchian, corespunzătoare cerinţelor prevăzute în conţinutul criteriilor de evaluare.

Toate aceste informaţii au fost culese de la instituţii, colegi, documentele ataşate dintr-o perioadă semnificativă de verificare – 6.02.-11.04.2017.

Seriozitatea, profesionalismul, responsabilitatea angajate în răspunsurile la întrebările adresate de membri CSM nu pot fi ignorate sau răstălmăcite câtă vreme ele emană de la un judecător de aproximativ 19 ani în profesie, care a parcurs ierarhia funcţiei prin multiple examinări şi care şi-a desăvârşit carierea printr-o bogată activitate profesională care nu a fost niciodată întinată, atât în mediul public cât şi în cel privat.

Este dificil de a identifica ce alte criterii, altele decât cele legale, au condus un număr de 7 membri CSM să acorde punctaje minime fie la toate cele 5 criterii, fie la criteriile 1, 2, 3, 4, respectiv 1, 3, 4, 5.

Anonimizarea fişelor de evaluare potrivit HCSM nr. 926/2014 nu împiedică luarea în discuţie a modului în care, în notarea lor nominală, membri CSM s-au raportat la cerinţele legale.

Contrar celor verificate de către Inspecţia judiciară în câteva luni, a adreselor emanate de la diferite instituţii de autoritate, a documentelor care configurează carierea unui judecător în funcţie de aproximativ 19 ani, notarea minimală a unor membri CSM susţine că:
– lasă de dorit conduita profesională a candidatului în timpul şedinţei de judecată, în relaţia cu justiţiabilii, avocaţii etc.
– că acesta cultivă relaţii proaste în exercitarea funcţiei cu personalul instanţei, al parchetelor etc.
– în societate are un comportament criticabil şi dăunător funcţiei ce o exercită – nu evită nici un fel de conflict de interese, că are probleme de imparţialitate, ceea ce pune sub dubiu activitatea de judecată a candidatului
– are o raportare îndoielnică faţă de valori supreme ale sistemului judiciar – independenţa justiţiei şi a judecătorului.

În aceste condiţii, pe parcursul unei examinări publice, interviul, în pofida realităţilor din documentele ce i-au permis accesul la acest concurs de promovare, profilul ca judecător al lui Constantinescu Constantin Luchian este denaturat grav, ceea ce îmi aduce nedrepte prejudicii de imagine, ca profesionist al dreptului.

Anihilarea notărilor maxime a 8 membri CSM, de notările minimale a 7 membri CSM este contradictorie din orice perspectivă s-ar privi această evaluare.

Fără a înţelege care au fost aspectele negative ce au condus la ideea neîndeplinirii celor 5 criterii de evaluare în opinia celor 7 membri CSM, un lucru este cert şi anume nu numai că nu s-a finalizat procedura de examinare cu proba scrisă şi valorificarea unei şanse de promovare, dar s-a creat în mediul public profesional o contrarietate de opinii privind activitatea profesională şi persoana mea ca judecător. După ani de exercitare a acestei funcţii s-au avansat nişte evaluări care sunt neavenite, inclusiv pentru un judecător de primă instanţă.

În acest context, solicit să se ia în discuţie pe ordinea de zi a Plenului CSM cererea de a se evalua în ce măsură, prin notările contradictorii s-au respectat prevederile art. 3 alin. 2 HCSM 676/2007, art. 25 alin. 5 din HCSM 1051/2015 şi HCSM 1179/2015, cu evidenţierea punctuală, a aspectelor ce se cuvin a fi înlăturate din activitatea şi conduita mea profesională, publică, familială şi socială.

În baza art. 74 lit. g din Legea nr. 317/2004 modif. hotărârea să se pronunţe şi cu privire la apărarea reputaţiei mele profesionale de judecător în considerarea celor arătate.

Solicit totodată să mi se comunice o copie video a audierii mele în faţa Plenului CSM, potrivit Hotărârii CSM nr. 926/2014.

Ataşez prezentei tabelul sinteză a fişei de evaluare a candidatului judecător Constantinescu Constantin Luchian la funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Sesiunea 2017.

Cu deosebită consideraţie,
judecător Constantinescu Constantin Luchian

:: Sinteza raportului de evaluare al Inspecției Judiciare și a fișelor de evaluare ale membrilor CSM


A se vedea și modificarea Regulamentului concursului de promovare în funcția de judecător la ICCJ.

Marți, 4 iulie 2017, Plenul CSM, după suplimentarea ordinii de zi a acestei şedinţe cu memoriul formulat de Luchian Constantin Constantinescu, judecător la Secţia a II-a penală din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, referitor la procedura interviului din cadrul concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în anul 2017, a hotărât amânarea analizării memoriului, pe aspectele ce ţin de competenţa CSM, în vederea întocmirii unui punct de vedere de către direcţia de resort din cadrul CSM, punctul de vedere urmând să fie analizat în cadrul comisiei de specialitate.

:: Ordinea de zi soluționată ( pct. 29)

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică