Secăiuni » Arii de practică » Business » Proprietate intelectuală
Proprietate intelectuală
DezbateriCărţiProfesionişti

Official partner: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
 1 comentariu

CAB. Organizarea a peste 140 de ediții de dezbateri juridice sub denumirea dezbateri.juridice.ro nu justifică o reală dobândire a distinctivității prin folosire. Text integral


16 august 2017 | Alexandru MATEI

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Dreptul proprietatii intelectuale, Flux informații, Jurisprudență Curți de Apel, SELECTED

Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2017:030.xxxxxx

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
SECȚIA A IV-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 610 A/2017
Ședința publică din data de 28.06.2017

Curtea constituită din:
PREȘEDINTE: LIVIU EUGEN FĂGET
JUDECĂTOR: LIVIU GHEORGHE ZIDARU
GREFIER: FLORINELA JIPA

Pe rol, se află soluționarea cererii de apel formulată de apelanta-reclamantă J______ N__ S.R.L. împotriva  sentinței civile nr. 1514/23.11.2016 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX de Tribunalul București – Secția a III-a civilă, în contradictoriu cu intimatul-pârât O______ de S___ pentru Invenții și M____, în cauza având ca obiect „marcă – contestație împotriva Hot. nr. 245/21.10.2015 a Comisiei de Contestații M____”.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns apelanta-reclamantă J______ N__ S.R.L., prin avocat P____ L________, cu împuternicire avocațială nr. xxxxxxx, aflată la fila 4 din dosar, lipsind intimatul-pârât O______ de S___ pentru Invenții și M____.

Procedura de citare a părților este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care;

Apelanta-reclamantă, prin avocat, arată că nu mai are cereri noi de formulat, excepții de invocat și nici probe de administrat.

Nemaifiind cereri de formulat, excepții de invocat și probe de administrat, curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul în dezbateri asupra fondului apelului.

Apelanta-reclamantă J______ N__ S.R.L., prin avocat, solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat și motivat în scris, hotărârea atacată fiind nelegală și netemeinică, modificarea în tot a sentinței în sensul anulării Hotărârii nr. 245/21.10.2015 emisă de Comisia de contestații mărci, cu consecința admiterii contestației împotriva deciziei nr. 6015/25.06.2015.

Apreciază că hotărârea instanței de fond este netemeinică și motivată lacunar, iar apelul a fost formulat pe două aspecte, cu referire la caracterul distinctiv al mărcii „dezbateri juridice.ro” și la caracterul distinctiv ca urmare a folosirii mărcii.

Cheltuielile de judecată le va solicita pe cale separată.

C U R T E A

Deliberând asupra apelului civil de față, constată următoarele:

Prin Hotărârea nr. 245/21.10.2015, pronunțată de Comisia de Contestații M____, dosar CCM 152/2015, s-a respins contestația formulată de __________________; s-a menținut Decizia OSIM nr. 6015/25.06.2015 (comunicată cu nr. xxxxxxx/26.06.2015), prin care s-a respins de la înregistrare cererea de marcă națională individuală, verbală, constând din denumirea “dezbateri.juridice.ro”, nr. de depozit M 2014 xxxxx, pentru toate serviciile din clasele 35, 41, 42 și 45, ca temeinică și legală.

P_____ a dispune astfel, Comisia de Contestații M____ a reținut cu privire la procedurile anterioare asupra mărcii în litigiu că s-a depus spre înregistrare de către ____________________ națională, verbală dezbateri.juridice.ro, clasele de servicii nr. 35, 41, 42 și 45.

La data de 25.06.2015, OSIM a emis, ca urmare a examinării cererii, Avizul de refuz provizoriu M xxxxxxxxx la înregistrarea mărcii dezbateri.juridice.ro, nr. depozit M 2014 xxxxx, în baza art. 5 lit. b) și art. 5 lit. c) din legea 84/1998 rep., privind mărcile și indicațiile geografice.

La data de 25.06.2015, OSIM a emis Decizia nr. 6015 prin care s-a respins la înregistrare marca națională individuală verbală dezbateri.juridice.ro, nr. depozit M 2014 xxxxx, pentru toate serviciile din clasele 35, 41, 2 și 45, pentru care a fost solicitată la înregistrare, solicitantul formulând contestație împotriva deciziei de respingere la data de 24.07.2015/xxxxxxx, contestație respinsă prin Hotărârea CCM atacată în prezenta cauză.

Comisia de Contestații M____ a reținut din analiza considerentelor Deciziei OSIM nr. 6015/25.06.2015, a susținerilor scrise și orale ale părților că nu este întemeiată contestația formulată de J______ N__.

Astfel, în ceea ce privește aplicabilitatea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Lege, potrivit cărora: „sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv”, CCM a constatat că potrivit jurisprudenței CJUE: „O marcă ce permite ca bunurile și serviciile pentru care a fost înregistrată să fie distinse în privința originii lor, va fi considerată ca având caracter distinctiv. Nu este necesar în acest sens ca marca să transmită informații exacte despre identitatea producătorului bunului sau furnizorului serviciului. Este suficient ca marca să permită membrilor publicului vizat să distingă bunul sau serviciul pe care îl desemnează, de cele care au o origine comercială diferită”. Caracterul distinctiv trebuie apreciat, pe de o parte, în raport cu produsele sau cu serviciile a căror înregistrare este solicitată și, pe de altă parte, în raport cu percepția pe care publicul relevant o are asupra acestora, a apreciat CCM. Marca a cărei protecție se solicită nu diferențiază în mod suficient produsele/serviciile pentru care s-a solicitat înregistrarea, întrucât sintagma pe care o cuprinde reprezintă termenul uzual folosit în limbajul juridic (dezbateri/juridice) pentru serviciile respective.

Comisia a reținut faptul că marca „dezbateri.juridice.ro” este o marcă verbală, alcătuită din 3 elemente verbale, care sunt dispuse pe același nivel. Comisia a considerat că asocierea de cuvinte „dezbateri.juridice.ro” este lipsită de distinctivitate, fiind formată din două elemente generale (dezbateri/juridice) și particula “.ro”, cunoscută ca indicând un sistem electronic de transmitere a datelor prin internet. De asemenea, grafica folosită la scrierea elementelor verbale este una obișnuită, litere minuscule, astfel încât, în opinia Comisiei, nici acestea nu oferă caracter distinctiv mărcii solicitate.

Pentru aceste motive Comisia a reținut că, în speță, se fac aplicabile prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, republicată.

Cu privire la aplicabilitatea prevederilor art. 5 lit. c), din Legea nr. 84/1998, republicată, potrivit cărora „sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații devenite uzuale în limbaj curent sau în practicile comerciale loiale și constante, Comisia a constatat că expresia ”dezbateri/juridice” a devenit uzuală în limbaj curent desemnând servicii juridice sau servicii în legătură cu acestea. Mai mult, Comisia a reținut că expresia dezbateri.juridice.ro este o expresie uzuală, fiind utilizată în vorbirea curentă, iar această expresie nu poate fi apropriată prin înregistrare ca marcă pur verbală, pentru servicii juridice, educație, publicitate, servicii personale și sociale etc., sau servicii în legătură cu acestea.

Comisia a constatat că cererea de marcă „dezbateri.juridice.ro” este compusă exclusiv din denumirea unui site. Numele de domeniu este o adresa de Internet formată dintr-o secvență de caractere alfanumerice, alcătuită din mai multe domenii, separate între ele prin puncte, în timp ce dreptul la marcă este dobândit, prin înregistrarea semnului ales de solicitant la O______ de S___ pentru Invenții și M____, înregistrare ce conferă titularului un drept exclusiv asupra acestuia, iar nu prin deținerea unui nume de domeniu. Numele de domeniu folosit de contestatorul nu îi conferă acestuia nici un drept de proprietate în sens larg și nici un drept legal exclusiv similar drepturilor de proprietate intelectuală, ci un simplu drept de folosință obținut în baza unei taxe prin procesarea în mod automat a unei cereri și a unui contract încheiat între ICI (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică) și solicitant, fără implicarea Oficiului de S___ pentru Invenții și M____, singura instituție care are atribuții în domeniul protecției mărcilor și indicațiilor geografice.

Comisia a reținut că, în speță, sunt aplicabile prevederile art. 5 lit. c) din Legea nr. 84/1998, rep.

Cu privire la aplicabilitatea în speță a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, rep., conform cărora “dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b) – d) nu se aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii”, Comisia consideră că acestea nu sunt aplicabile în speță, întrucât din probatoriul depus la dosarul cauzei (filele 2-25 dosarul CCM 152/2015), respectiv “Ediții ale dezbaterilor juridice”, “Speakeri”, “Membri Club” și/sau “Parteneri”, nu rezultă faptul că semnul ales ca marcă este larg cunoscut, beneficiind și de o puternică distinctivitate de folosire încadrată sau raportată în timp, continuă și constantă etc., astfel încât un consumator mediu să poate să asocieze semnul ales ca marcă cu solicitantul acestuia (contestatorul __________________).

Ca urmare a motivelor de mai sus, Comisia a considerat că, în speță, nu sunt aplicabile prevederile art. 5 alin. (2) din Lege.

Împotriva Hotărârii CCM nr. 245/21.10.2015, a formulat contestație reclamanta J______ N__ SRL, solicitând instanței anularea în tot a Hotărârii nr. 245/21.10.2015.

Prin sentința civilă nr. 1514 din 23.11.2016, Tribunalul București – Secția a III-a Civilă a respins, ca neîntemeiată, contestația.

P_____ a hotărî astfel, examinând hotărârea CCM atacată în prezenta cauză, tribunalul constată cu privire la situația de fapt că se reiau prin prezenta contestație argumentele expuse în fața OSIM în cadrul soluționării contestației formulate de solicitantă, acestea fiind analizate în detaliu de OSIM și înlăturate în mod corect ca neîntemeiate. Astfel, Comisia a reținut că sunt  incidente în speță prevederile art. 5 alin.(l) lit. b) din Legea nr.84/I998 rep., conform cărora  „sunt refuzate la înregistrare …mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv ”, iar caracterul distinctiv trebuie apreciat, pe de o parte, în raport cu produsele sau cu serviciile a căror înregistrare este solicitată și, pe de altă parte, în raport cu percepția pe care publicul relevant o are asupra acestora, așa cum s-a stabilit în doctrină.

Marca a cărei protecție se solicită, s-a constatat de către OSIM, nu diferențiază în mod suficient produsele/serviciile pentru care s-a solicitat înregistrarea, întrucât sintagma pe care o cuprinde reprezintă un termen uzual folosit în limbajul juridic (dezbateri/juridice), pentru serviciile respective. Astfel, marca „dezbateri.juridice.ro” este o marcă verbală, alcătuită din 3 elemente verbale, elementele verbale fiind dispuse pe același nivel, iar o marcă ce permite ca bunurile și serviciile pentru care a fost înregistrată să fie distinse „în privința originii lor, va fi considerată ca având caracter distinctiv. Singurul argument adus de reclamantă în acest sens este acela că punctele existente între cele 3 elemente verbale din care este alcătuită aduc o notă de diferențiere față de denumirea generică pentru termenul uzual folosit în limbajul juridic (dezbateri/juridice).

Marca nu trebuie să transmită informații exacte despre identitatea producătorului bunului sau furnizorul serviciului, fiind suficient ca marca să permită membrilor publicului vizat să distingă bunul sau serviciul pe care îl desemnează, de cele care au o origine comercială diferită, or, în speță, asocierea de cuvinte „dezbateri.juridice.ro” este lipsită de distinctivitate, fiind formată din două elemente generale (dezbateri/juridice) și “.ro”, cunoscută ca indicând un sistem electronic de transmitere a datelor prin internet. De asemenea, grafica folosită la scrierea elementelor verbale este una obișnuită, litere minuscule, astfel încât, în opinia Comisiei nici acestea nu oferă caracter distinctiv mărcii solicitate.

OSIM a reținut și incidența disp. art. 5 alin. (l) lit. c), potrivit cărora „sunt refuzate la înregistrare …mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante”, expresia ” dezbateri/juridice ” devenind uzuală în limbaj curent, desemnând servicii juridice sau servicii în legătură cu acestea. Întrucât expresia „dezbateri.juridice.ro” este o expresie uzuală, această expresie nu poate fi apropriată prin înregistrare ca marcă pur verbală, pentru servicii juridice, educație, publicitate, servicii personale și sociale, etc. sau servicii în legătură cu acestea. Totodată, cererea de marca „dezbateri.juridice.ro” este compusă exclusiv din denumirea unui site. Numele de domeniu este o adresa de Internet formată dintr-o secvență de caractere alfanumerice, alcătuită din mai multe domenii, separate între ele prin puncte, în timp ce dreptul la marcă este dobândit, prin înregistrarea semnului ales de solicitant la O______ de S___ pentru Invenții și M____, înregistrare ce conferă titularului un drept exclusiv asupra acestuia, iar nu prin deținerea unui nume de domeniu. Numele de domeniu folosit de contestator nu îi conferă acestuia nici un drept de proprietate în sens larg, și nici un drept legal exclusiv similar drepturilor de proprietate intelectuală, ci un simplu drept de folosință obținut în baza unei taxe prin procesarea în mod automat a unei cereri și a unui contract încheiat între ICI (Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică) și solicitant, fără implicarea Oficiului de S___ pentru Invenții și M____, singura instituție care are atribuții în domeniul protecției mărcilor și indicațiilor geografice.

Faptul că marca „dezbateri.juridice.ro” este compusă din denumirea unui site conturează caracterul distinctiv al acesteia,  a susținut reclamanta în mod greșit, susținând de asemenea că nu se poate confunda cu expresia generică “dezbateri/juridice”, folosită în mod uzual în limbaj curent.

Cu privire la aplicabilitatea în speță a prevederilor art.5 alin.2 din Legea 84/1998, rep.: “dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b)—d) nu se aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii”, CCM a reținut că aceste dispoziții nu sunt aplicabile în speță, întrucât din probatoriul depus la dosarul cauzei, respectiv “Ediții ale dezbaterilor juridice”, “Speakeri”, “Membri Club” și/sau “Parteneri”, nu rezultă faptul că semnul ales ca marcă este larg cunoscută, beneficiind și de o puternică distinctivitate de folosire în cadrată sau raportată în timp, continuă și constantă etc., astfel încât un consumator mediu să poate să asocieze semnul ales ca marcă cu solicitantul acestuia.

Tribunalul constată că sunt corecte considerentele OSIM, având în vedere că înscrisurile invocate de contestatoare nu fac dovada dobândirii distinctivității asupra mărcii în discuție, solicitată la înregistrare. Faptul că au fost organizate până în prezent peste 100 de ediții, iar la fiecare ediție există câteva mii de accesări nu se confundă cu dobândirea distinctivității mărcii (subl. JURIDICE.ro).

Împotriva sentinței tribunalului a declarat apel reclamanta J______ N__ S.R.L. care arată următoarele critici:

1. Hotărârea instanței de fond este netemeinică și motivată lacunar.

2. În ceea ce privește caracterul distinctiv, apelanta-reclamantă arată că marca „dezbateri.jundice.ro” se bucură de un caracter distinctiv având în vedere tocmai punctele existente între cele trei elemente verbale, care aduc o notă de diferențiere față de denumirea generică pentru termenul uzual folosit în limbajul juridic (dezbateri/juridice).

Faptul că marca „dezbateri.juridice.ro” este compusă din denumirea unui site conturează caracterul distinctiv al acesteia, neputându-se confunda cu expresia generică „dezbateri/juridice” folosită în mod uzual în limbaj curent.

3. Referitor la caracterul distinctiv ca urmare a folosirii, apelanta-reclamantă menționează că proiectul „dezbateri.juridice.ro” a început la data de 3 februarie 2014, fiind organizate până în prezent peste 125 de ediții. La fiecare ediție există câteva mii de accesări online, live.

Apelul nu este fondat.

Deși nu este amplu motivată, sentința primei instanțe permite decelarea raționamentului juridic ce a condus la adoptarea soluției pronunțate, motiv pentru care nu se poate vorbi despre o nemotivare.

Pe fond, Curtea ia act că singurele argumente pentru care apelanta consideră marca „dezbateri.juridice.ro” a fi distinctivă constă în inserarea punctelor între elementele verbale, ce o diferențiază față de varianta generică uzuală lipsită de puncte intercalate, precum și asemănarea cu denumirea unui site.

Aceste argumente nu sunt considerate a fi solide; în contextul unei mărci verbale, nota de diferențiere adusă de punctele intercalate și de asemănarea cu denumirea unui site este insuficientă; diferența este nesemnificativă, dominante în rostire sau la lectură fiind cele două componente descriptive și lipsite de distinctivitate raportat la serviciile oferite: „dezbateri juridice”.

În mod judicios tribunalul a menținut concluziile OSIM privind incidența disp. art. 5 alin. (l) lit. c), potrivit cărora „sunt refuzate la înregistrare …mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante”, expresia „dezbateri/juridice” devenind uzuală în limbaj curent, desemnând servicii juridice sau servicii în legătură cu acestea. Întrucât expresia „dezbateri.juridice.ro” este o expresie uzuală, această expresie nu poate fi apropriată prin înregistrare ca marcă pur verbală, pentru servicii juridice, educație, publicitate, servicii personale și sociale, etc. sau servicii în legătură cu acestea.

În fine, organizarea până în prezent a peste 125 de ediții de dezbateri juridice sub denumirea „dezbateri.juridice.ro” nu justifică o reală dobândire a distinctivității prin folosire; apelanta nu a argumentat în apelul său în ce fel anume organizarea celor 125 ediții de dezbateri juridice ar fi condus la dobândirea reală a distinctivității iar Curtea, în propria sa analiză, nu a identificat atare argumente neinvocate de apelantă (subl. JURIDICE.ro).

În mod corect tribunalul a menținut soluția CCM potrivit căreia dispozițiile art.5 alin. alin.2 din Legea 84/1998 nu sunt aplicabile în speță, întrucât din probatoriul depus la dosarul cauzei, respectiv “Ediții ale dezbaterilor juridice”, “Speakeri”, “Membri Club” și/sau “Parteneri”, nu rezultă faptul că semnul ales ca marcă este larg cunoscută, beneficiind și de o puternică distinctivitate de folosire încadrată sau raportată în timp, continuă și constantă etc., astfel încât un consumator mediu să poate să asocieze semnul ales ca marcă cu solicitantul acestuia.

În baza art. 480 Cod procedură civilă, va fi respins ca nefondat apelul.

P_____ ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-reclamantă J______ N__ S.R.L., cu sediul procesual ales la av. L________ P____, S______ & Asociații SCA, în București, _________________________, _______________, împotriva  sentinței civile nr. 1514/23.11.2016 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX de Tribunalul București – Secția a III-a Civilă, în contradictoriu cu intimatul-pârât O______ de S___ pentru Invenții și M____, cu sediul în București, __________________. 5, sector 3.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică, azi 28.06.2017.

29.06.2017/Jud. fond: CONSTANȚA MOISESCU

Avocat Alexandru Matei
SĂVESCU & ASOCIAŢII

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică