Secţiuni » Arii de practică » Litigation
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe

UNBR. Decizia ref. anularea unui proces-verbal de sancționare a unei societăți de avocați de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
31.08.2017 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Litigii, UNBR+INPPA+Barouri
JURIDICE - In Law We Trust

Joi, 31 august 2017, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat o decizie civilă (definitivă) a Tribunalului București – Sectia a II-a Contencios Administrativ și Fiscal, prin care s-a admis apelul formulat de o societate de avocați și s-a dispus anularea procesului-verbal de contravenție a Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin care societatea de avocați a fost sancționată pentru încălcarea dispozițiilor art. 20 alin. 1 și 2 din Legea nr. 656/2002.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

SECTIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

DECIZIA CIVILĂ NR. […]/2017

Ședința publică din data de 18.05.2017

Tribunalul constituit din:

Președinte: […]

Judecător: […]

Grefier: […]

Pe rol soluționarea apelului de față, formulat de apelanta SOCIETATEA DE AVOCAȚI […] SPARL, împotriva sentinței civile nr. […], pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București, în dosarul nr. […], în contradictoriu cu intimatul OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, cauza având ca obiect anulare proces-verbal de contravenție.

La apelul nominal făcut în ședință publică, se prezintă apelanta prin avocat, cu împuternicire la dosar și intimatul Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin consilier juridic, cu delegație la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care,

Tribunalul dispune rectificarea citativului în aplicația Ecris, în sensul că Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice nu are calitatea de intimat în prezenta cauză, raportat la precizările scrise aflate la filele 82-83 din dosarul de fond.

Tribunalul acordă cuvântul asupra probelor.

Apelantul, prin avocat, având cuvântul, solicită în susținerea cererii deduse judecății, încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Intimatul, prin consilier juridic, având cuvântul, solicită, în susținerea cererii deduse judecății, încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei. Suplimentar, depune la dosar practică judiciară.

Tribunalul, deliberând, în temeiul art. 255 C.pr.civ. coroborat cu art. 258 C.pr.civ., apreciind ca fiind utilă, pertinentă și concludentă cauzei, încuviințează proba cu înscrisuri.

Apelantul, prin avocat, si intimatul, prin consilier juridic, pe rând având cuvântul, învederează tribunalului faptul că nu au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat și probe de administrat, tribunalul constată cauza în stare de judecată și acordă părților prezente cuvântul pe apelul declarat.

Apelantul, prin avocat, având cuvântul, solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat, schimbarea în tot a sentinței civile pronunțate de instanța de fond, cu consecința admiterii acțiunii formulate, astfel cum aceasta a fost modificată. Arată că sentința pronunțată în fond este nelegală sub mai multe aspecte. Astfel reprezentanții ONPCSB au sancționat în mod nelegal societate de avocați pe motivul încălcării art. 20 alin. 1 și 2 din Legea nr. 656/2002. În opinia sa dispozițiile enunțate incumbă exclusiv UNBR organul reprezentanți la nivel național, care le execută la nivelul fiecărui județ și al mun. București prin intermediul barourilor. De asemenea, arată că din analiza Protocolului încheiat de ONPCSB și UNBR, în anul 2005 rezultă că UNBR și nicidecum societatea de avocatură, este singura entitate responsabilă în relația cu ONPCSB, cu privire la îndeplinirea obligațiilor instituite de alin. 2 al art. 20 din Legea nr. 656/2002, contrar aspectelor reținute în sentința apelată.

În ceea ce privește comutarea sancțiunilor aplicate arată că în mod nelegal s-a respins atât capătul principal, cât si capătul subsidiar.

Intimatul, prin consilier juridic, având cuvântul, solicită respingerea apelului ca nefondat. Susține că în fapt contravenienta nu a încălcat dispozițiile art. 20 alin. 2, ci pe cele ale art.20 alin. 1 din Legea nr. 656/2002, referitoare la persoane juridice. Într-adevăr UNBR este interfața între avocați și Oficiu, în sensul de a prelua de la persoanele desemnate de către aceștia, de a prelua rapoartele și celelalte convocări și de a le transfera Oficiului. Consideră că, UNBR nu raportează în nume propriu.

Tribunalul reține apelul în pronunțare.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra apelului de față constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. […], pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr. […], instanța de fond a respins ca neîntemeiata plângerea contravențională formulată de petenta SOCIETATEA DE AVOCAȚI […] SPARL.

În motivarea acestei sentințe, instanța de fond a arătat, în esență, că nu s-a făcut proba contrară celor cuprinse în procesul-verbal de contravenție, nefiind răsturnată prezumția de legalitate și de temeinicie de care se bucură actul atacat.

Prin cererea de apel formulată în cauza de față, apelanta a solicitat admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinței apelate, cu consecința admiterii plângerii contravenționale și anularea integrală a procesului-verbal de contravenție, considerând că a fost sancționată în mod nelegal, deoarece a respectat dispozițiile legale, astfel că nu a săvârșit nicio contravenție. În esență, a solicitat reanalizarea întregului probatoriu de la judecata în fond prin raportare la dispozițiile legale aplicabile în cauză, considerând că sentința apelată este netemeinică și nelegală.

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

Analizând apelul declarat în cauză, tribunalul îl va admite și, în consecință, va schimba sentința apelată, în sensul ca va admite plângerea contravențională formulată de petentă și va anula procesul-verbal de contravenție contestat, pentru următoarele considerente:

Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenție seria ONPCSB nr. 0001367/21.01.2016 (fila 13, dosar fond), încheiat de agenți constatatori din cadrul intimatului Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, s-a reținut că petenta Societatea de Avocați […] SPARL a săvârșit contravenția prevăzută de art.28 alin.1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificări, sens în care a fost sancționată cu amendă în cuantum de 15.000 lei, conform art. 28 alin. 2 și 3 din Legea nr. 656/2002, republicată.

La rubrica privind descrierea faptei contravenționale se regăsesc consemnate în procesul­ verbal de constatare și sancționare a contravenției seria ONPCSB nr. 0001367/21.01.2016, următoarele constatări: „Entitatea controlată nu a îndeplinit obligațiile prevăzute de art.20 din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv nu a desemnat una sau mai multe persoane responsabile cu aplicarea legii anterior menționate, ale căror nume ar fi trebuit comunicate la Oficiu; nu a stabilit politici și proceduri specifice în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea terorismului și nu a asigurat instruirea corespunzătoare a angajaților. Nota de constatare nr.18/21.01.2016 face parte integrantă din prezentul P.V.C.S.C. „.

La pct. 1 din Nota de constatare nr.18/21.01.2016 (fila 15, dosar fond), care privește modul de respectare a dispozițiilor prevăzute de art.20 din Legea nr.656/2002, republicată, este consemnat că în urma verificărilor prin sondaj s-a constatat că: „Entitatea controlată Nu a îndeplinit obligația de a desemna o persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, republicată, al cărei nume trebuia comunicat la ONPCSB într-o formă adecvată, respectiv prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, precizând natura și limitele responsabilităților încredințate. De asemenea, entitatea controlată Nu a stabilit proceduri proprii de aplicare a prevederilor aceleiași Legi în activitate proprie și Nu a asigurat instruirea corespunzătoare a salariaților proprii în acest domeniu. Față de această situație de fapt, echipa de control de la ONPCSB constată că entitatea controlată NU a îndeplinit în totalitate obligațiile care îi revin în temeiul art.20 din Legea nr.656/2002, republicată. Neîndeplinirea acestor obligații constituie contravenția prevăzută de art.28 alin.1 lit. b), sancționată prin art. 28 alin. 2 din Legea nr. 656/2002, republicată.”.

Față de constatările echipei de control, astfel cum au fost consemnate la rubrica privind descrierea faptei contravenționale din procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria ONPCSB nr. 0001367/21.01.2016 și la pct. 1 din Nota de constatare nr.18/21.01.2016, reiese că în sarcina petentei a fost reținută o singură contravenție în al cărei conținut constitutiv au fost înglobate, în mod nelegal, elemente care privesc fapte contravenționale distincte, astfel cum rezultă din reglementările de la art.20 alin. 1 și de la alin.2 din Legea nr. 656/2002, republicată și actualizată.

În acest sens, tribunalul reține că legiuitorul a realizat o distincție clară între obligațiile de la art.20 alin.1 din Legea nr. 656/2002, republicată și actualizată, și obligațiile de la art.20 alin.2, atât din punct de vedere al subiectului activ care trebuie să îndeplinească obligațiile respective, cât și al conținutului acestor obligații, fiind vorba de reglementarea unor situații juridice diferite care privesc contravenții distincte.

Fiind vorba de contravenții distincte, cu un subiect activ propriu și un conținut constitutiv diferit, este interzis să sancționezi, în mod global, o entitate controlată, reținând că a săvârșit o contravenție prin nerespectarea obligațiilor prevăzute de art.20 din Legea nr. 656/2002, republicată și actualizată, deși legiuitorul reglementează în mod separat obligațiile și subiectul activ, respectiv la art.20 alin.1 din Legea nr. 656/2002, republicată și actualizată, și la art.20 alin.2 din același act normativ.

În conformitate cu dispozițiile art.20 alin. 1 din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, persoanele juridice prevăzute la art. 10 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura și cu limitele responsabilităților menționate.

Raportat la aceste dispoziții legale, se poate observa că obligațiile respective sunt stabilite de legiuitor doar pentru persoanele juridice prevăzute la art.10, așadar nu pentru orice persoană care ar intra în categoriile de la art.10, iar conținutul obligațiilor privește doar desemnarea persoanelor și comunicarea numelor către ONPCSB, cu indicarea naturii și a limitelor responsabilităților.

În schimb, la art.20 alin.2 din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, este prevăzut că „Persoanele prevăzute la art.10 lit. a) –d), g) –j), precum și structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 10 lit. e) și f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități În aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, și vor stabili politici și proceduri adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaților. Instituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi.”.

În condițiile în care formele de exercitare a profesiilor juridice liberale nu se regăsesc în enumerarea limitativă de la art.20 alin.2 din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, petenta nu poate fi subiect activ al contravenției rezultate din neîndeplinirea obligațiilor expres prevăzute pentru entitățile de la art.20 alin.2, fiind așadar în mod nelegal sancționată contravențional pentru nerespectarea, în mod cumulativ, atât a dispozițiilor art.20 alin.1, cât și a art. 20 alin.2 din Legea nr. 656/2002, republicată și actualizată.

Față de modul de reglementare a dispozițiilor art.20 alin.1 și alin.2 din Legea nr. 656/2002, republicată și actualizată, și a consecințelor juridice antrenate de nerespectarea lor, tribunalul reține că una și aceeași entitate nu poate săvârși decât una dintre contravențiile rezultate din nerespectarea obligațiilor de la art.20, respectiv de la alin.1 ori de la alin.2, în funcție de:

– statutul său juridic, respectiv persoană juridică prevăzută de art.10 (art.20 alin.1), persoană prevăzută la art.10 lit. a – d și g – j (art.20 alin.2), structuri de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art.10 lit. e și f (art.20 alin.2);

– natura și conținutul obligațiilor impuse prin lege pentru fiecare dintre aceste categorii de entități, astfel cum sunt reglementate în mod distinct la art.20 alin.1 pentru persoanele juridice prevăzute de art.10 și la alin.2 pentru persoanele prevăzute la art.10 lit. a – d și g – j și structurile de conducere ale profesiilor libera le prevăzute la art.10 lit. e și f.

În ceea ce privește „structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 10 lit. e și f, tribunalul reține că în această categorie nu intră formele de exercitare a profesiilor liberale, astfel cum sunt reglementate prin actele normative speciale de organizare și exercitare a profesiilor liberale, deoarece „forma de exercitare a unei profesiei liberale” nu este totuna cu „structura de conducere a profesiei liberale”.

Prin urmare, în cazul de față, s-a reținut în mod greșit în sarcina petentei că nu s-a conformat obligațiilor de la art.20 alin.2 din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la stabilirea de politici și proceduri specifice în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea terorismului și de asigurare a instruirii corespunzătoare a angajaților. Aceste obligații nu revin formelor de exercitare a profesiilor liberale, ci structurilor de conducere ale profesiilor liberale.

După cum rezultă din descrierea faptei contravenționale realizată în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria ONPCSB nr. 0001367/21.01.2016 și la pct.1 din Nota de constatare nr.18/21.01.2016, în sarcina petentei s-a reținut și nerespectarea obligațiilor de la art.20 alin.2 din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare. Prin urmare, sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 15.000 lei a fost aplicată inclusiv pentru nerespectarea unor pretinse obligații care nu reveneau petentei, fiind vorba de dispozițiile art.20 alin.2 din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare.

În consecință, nelegalitatea constatărilor reținute în sarcina petentei se reflectă în mod direct și asupra sancțiunii aplicate, în condițiile în care s-a considerat, în mod global, că săvârșirea contravenției a avut loc ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute de art.20 din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, fără a se face nicio distincție între textul legal de la alin.1 și cel de la alin.2.

Distincția respectivă se impunea cu atât mai mult cu cât în cauză s-a dovedit că petentei i s-a imputat în mod nelegal că nu a îndeplinit obligațiile de la art.20 alin.2 din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum revin prin lege structurilor de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art.10 lit. e și f, iar nu persoanelor juridice de la art.20 alin.1.

Față de caracterul nelegal al constatărilor reținute în sarcina petentei și, pe cale de consecință, al sancționării sale contravenționale, în mod nelegal, tribunalul va admite apelul formulat de apelanta SOCIETATEA DE AVOCATI […] SPARL împotriva sentinței civile nr. […], pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr. […], în contradictoriu cu intimatul OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, va schimba sentința apelată, în sensul că va admite plângerea contravențională și va anula procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria ONPCSB nr. 0001367/21.01.2016.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul formulat de apelanta SOCIETATEA DE AVOCAȚI […] SPARL, cu sediul de corespondență în mun. București, sector 1, […], împotriva sentinței civile nr. […] pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București, în dosarul nr. […], în contradictoriu cu intimatul OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, cu sediul în mun. București, sector 3, str. Ion Florescu nr.1.

Schimbă sentința apelată, în sensul că:

Admite plângerea contravențională.

Anulează procesul verbal de contravenție atacat

Definitivă

Pronunțată în ședință publică azi, 18.03.2017

Președinte, Judecător, Grefier,

:: Decizia

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti