Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Modificările Codului fiscal
10.10.2017 | Alexandra LUCHIN

Secţiuni: Articole, Content, Fiscalitate, Lege 9, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Alexandra Luchin

Alexandra Luchin

Anul 2018 aduce o serie de modificări, acestea fiind și cu privire la dispozițiile Codului fiscal, printre care se numără și faptul că terenurile agricole ce sunt situate în intravilan vor fi scutite în totalitate de regimul de impozitare diferențiat, astfel încât proprietarii să nu mai achite nici pentru 400 m2 din teren impozitul aferent unui teren cu construcții.

Modificarea ce este introdusă prin Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 va fi aplicată de la 1 ianuarie 2018. Legea ce este publicată în Monitorul Oficial nr. 778/2017 aduce modificări importante cu privire la dispozițiile referitoare la modul de calculare a impozitului sau taxei pe teren.

Atunci când discutăm despre impozitul pe teren, contribuabilii sunt proprietarii terenului, oriunde ar fi situat acesta în România, fie el intravilan sau extravilan. Codul de procedură fiscală prevede dispozițiile pentru identificarea proprietății atât în cazul clădirilor, cât și în cazul terenurilor cu sau fără construcții, situate în intravilanul localităților rurale sau urbane, precum și pentru identificarea domiciliului fiscal al contribuabililor. De asemenea, în sensul Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 1/2000, sunt considerați proprietari de terenuri și acei contribuabili cărora li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, după caz, de la data punerii în posesie constată prin procese-verbale, fișe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de comisiile locale, chiar dacă titlul de proprietate nu este emis.

În situația în care un teren se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare proprietar are obligația de a plăti impozit pentru partea din teren ce o deține. În situația în care nu se poate stabili care este partea individuală a proprietarilor în comun, fiecare proprietar datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

Astfel, obligația de a plăti impozitul pe teren îi revine proprietarului, chiar dacă acesta nu utilizează suprafața, spre exemplu, dacă o are arendată. Obligația plății acestei taxe îi revine celui care deține suprafața agricolă, chiar dacă există între proprietar și arendaș anumite înțelegeri de tip contractual cu privire la preluarea impozitului.

Noul Cod fiscal prevede la art. 464 ce categorii de persoane beneficiază de scutiri, acestea fiind următoarele:

1). Terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice sau agrement;

2). Terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

3). Terenurile fundațiilor înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

4). Terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum și componentele locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activitățile economice;

5). Terenurile aparținând cimitirelor și crematoriilor;

6). Terenurilor utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădiri utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările și completările ulterioare;

7). Terenurile unităților sanitare publice, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice;

8). Terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigație, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele și stațiile de pompare aferente acestora, precum și terenurile aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosință a terenului, emis de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară;

9). Terenurile folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecție definite în lege, precum și terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului;

10). Terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;

11). Terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri principale administrate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., zonele de siguranță a acestora, precum și terenurile ocupate de piste și terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranță;

12). Terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum și cepe ale metroului;

13). Terenurile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;

14). Terenurile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;

15). Terenurile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice;

16). Terenurile instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerul Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice;

17). Terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

18). Terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;

18) Terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2, lit. a),c)-e) din OUG nr. 82/2006, cu modificările și completările ulterioare;

19). Terenurile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate depozitării și administrării arhivei, precum și terenurile afectate funcționării Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale;

20). Suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;

21). Terenurile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție;

22). Terenurile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice;

Regula generală cu privire la modul de calculare a impozitului sau taxei pe teren, acesta se stabilește luând în calcul mai multe criterii, acestea fiind: categoria de folosință a terenului, suprafața acestuia și rangul localității în care este amplasat, încadrarea fiind făcută de către instituția Consiliului Local.

Modificarea majoră a fost adusă art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, prevederile acestuia în prezent fiind următoarele: ”În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categoria de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:”.

Prin legea nr. 196/2017, textul legal prezentat mai sus își modifică conținutul, forma finală ce se va aplica de la 1 ianuarie 2018 fiind următoarea: ”În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare în următorul tabel:”.

Astfel, în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, în prezent calculația prevăzută în Codul fiscal privește numai suprafața care depășește 400 m2, ceea ce dispare prin aplicarea prevăzută cu începere din 2018. Potrivit celor care au inițiat noua lege, impozitarea la nivelul prevăzut pentru terenurile cu construcții a dus la o dublare, sau chiar o triplare a impozitelor pe care le achită contribuabilii, finalitatea fiind reprezentată de inechitate și disproporționalitate.

Prin urmare, impozitul, respectiv taxa pe teren, se va stabili prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător.

Nr. crt. Zona Categoria de folosință A B C D
1 Teren arabil 28 21 19 15
2 Pășune 21 19 15 13
3 Fâneață 21 19 15 13
4 Vie 46 35 28 19
5 Livadă 53 46 35 28
6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 28 21 19 15
7 Teren cu ape 15 13 8 0
8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0
9 Teren neproductiv 0 0 0 0

Coeficientul de corecție ține de rangul localității, astfel:

– rangul 0 – Capitala României, municipiu de importanță europeană;

coeficient de corecție– 8,00

– rangul I – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;

coeficient de corecție– 5,00

– rangul II – municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;

coeficient de corecție– 4,00

– rangul III – oraşe;

coeficient de corecție– 3,00

– rangul IV – sate reşedinţă de comună;

coeficient de corecție– 1,10

– rangul V – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor;

coeficient de corecție– 1,00 Prin alin. 7 al art. 465 este menținută calculația, dar cu trimitere mai sus, pe cale de excepție, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, însă numai dacă sunt îndeplinite condițiile următoare: obiectul de activitate prevăzut în statut este agricultura și au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, veniturile și cheltuielile din desfășurarea obiectului de activitate.

Alexandra Luchin, Legal adviser at Musat & Partners Timișoara

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti