Secţiuni » Articole » Opinii
Opinii
Condiţii de publicare
8 comentarii

Incompatibilitatea profesiei de executor judecătoresc cu profesia de avocat


19 octombrie 2017 | Florin CIUTACU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro
Florin Ciutacu

Florin Ciutacu

Situație de fapt

În urma publicării în  M. Of. Partea a III-a de către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a unei liste de posturi vacante, o persoană care are calitatea de avocat definitiv, depune o cerere de ocupare a unuia dintre respectivele posturi vacante.

În urma admiterii cererii, se emite ordinul ministrului justiției de numire în calitatea de executor judecătoresc, iar respectiva persoană depune jurământul la sediul Ministerului Justiției.

Apoi, la un an de la depunerea jurământului, în Monitorul oficial Partea I se publică Hotărârea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești privind aprobarea Tabloului Executorilor Judecătorești pe anul respectiv, unde apare și domnul (fost?) avocat.

Ulterior, peste patru luni, pe site-ul Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel, în cauză figurează biroul de executor judecătoresc cu numele respectivei persoane (fost?) avocat.

Însă, după ce pe site-ul Camerei Executorilor Judecătorești apare respectiva informație, pe site-ul baroului de avocați apare în continuare respectivul (fost?) avocat, ca fiind activ (nu apare ca fiind suspendat).

Cu aproximativ șase luni înainte de emiterea ordinului ministrului justiției anterior arătat, domnul avocat depunea o acțiune introductivă la o instanță de judecată.

Însă la trei luni de la data emiterii ordinului MJ anterior arătat, același avocat întocmește și depune, consecutiv, alte acte procedurale în dosarul respectiv, aflat pe rolul instanței de judecată.

După emiterea ordinului ministrului justiției de numire în calitatea de executor judecătoresc, la aproximativ un an, respectivul avocat încheie și un contract de substituire cu un alt avocat în dosarul cauzei aflat pe rolul instanței de judecată.

În sinteză

Avocatul depune, fiind doar avocat, nu și executor judecătoresc, cerere de chemare în judecată, fiind angajat cu contract de asistență juridică.

Ulterior, la aproximativ o lună după depunerea acelei cereri de chemare în judecată, respectiva persoană este numită executor judecătoresc prin ordin al ministrului justiției și depune jurământul.

Respectiva persoană deschide BEJ la un an și jumătate distanță de la emiterea ordinului ministrului justiției.

De la data numirii ca executor judecătoresc până la data deschiderii biroului său, respectiva persoană exercită activitatea de avocat, depunând diverse înscrisuri într-un dosar aflat pe rolul unei instanțe de judecată.

Întrebarea este următoarea:

În condițiile în care ulterior emiterii ordinului ministrului justiției, anume la aproximativ un an și jumătate, avocatul se suspendă și încheie o convenție de substituire, sunt valabile actele întocmite ca avocat în intervalul de timp cuprins între data emiterii ordinului și data suspendării?

În opinia noastră

Având în vedere situația de fapt, constatăm a fi aplicabile în cauză următoarele dispoziții legale:

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești;

– Regulamentul de  aplicare a legii sus arătate;

– Statutul profesiei de executor judecătoresc;

– Codul deontologic al executorului judecătoresc.

În detaliu:

Legea nr. 188/2000: Potrivit art. 16 alin. (1), executorul judecătoresc este numit de ministrul justiției (…);

Potrivit art. 18 alin. (5), executorii judecătorești intră în exercițiul funcțiunii numai după depunerea jurământului (s.n.);

La art. 17 se reglementează deschiderea biroului executorului judecătoresc;

Regulamentul de punere în aplicare a legii nr. 188/2000: Art. 6 alin. (1), executorul judecătoresc este numit de ministrul justiției prin ordin.

Statutul profesiei de executor judecătoresc: Art. 51 alin. (2), persoana care dobândește calitatea de executor judecătoresc trebuie să își înceapă activitatea ulterior dobândirii avizului Camerei;

Codul deontologic al profesiei:

Art. 16: Executorul judecătoresc va da dovadă de respect față de magistrați și avocați

Art. 17: Executorul Judecătoresc nu trebuie să furnizeze magistraților și avocaților informații de natură să îi inducă în eroare

Pe de altă parte

1. Ministerul Justiției, Serviciul Profesii Juridice Conexe, la cererea Uniunii Executorilor Judecătorești din România emite Adresa nr. 477 din 11.03.2013, din care rezultă, pe cale de interpretare, că între activitatea de avocat și cea de executor judecătoresc există incompatibilitate.

2. În data de 02.09.2016 Departamentul de Studii, Cercetări Juridice și Cooperare Internațională din cadrul INPPA, emite o Opinie, validată de Comisia permanentă, conform cu care executorii judecătorești au o profesie incompatibilă cu cea de avocat.

În plus, o serie de juriști din terțe țări aduc argumente peremptorii, din punctul de vedere al dreptului comparat, în sprijinul ideii că activitatea de executor judecătoresc este incompatibilă cu cea de avocat.

Astfel

1. Austria, domnul Werner Melis, arbitru VIAC: În Austria există incompatibilitate între profesia de avocat și cea de executor judecătoresc.

2. Germania, domnul Manfred Cuypers, fost judecător: În Germania, profesia de bailiff („Gerichtsvollzieher”) este în mod firesc incompatibilă cu profesia de avocat, deoarece bailiff-urile sunt reglementate de lege specială (Amtsgericht), și deși nu primesc un salariu de stat, executorii primesc taxe speciale („Gerichtsvollziehergebührenordnung”). Aceasta în opoziție cu faptul că fiecare avocat este independent prin lege („Rechtsanwaltsordnung”).

Profesor Kai-Oliver Knops, Hamburg: Răspunsul este destul de simplu. Un avocat nu poate fi subordonat niciunei terțe părți, el este independent. Executorul execută numai instrucțiuni de la terți, puterea lui îi este acordată de către stat, care poate să impună reguli asupra lui și să-și retragă puterea, de exemplu, după ce a atins o limită de vârstă. Nu este cazul cu avocații. Ei practică o așa-numită „profesie liberală”.

3. Belgia, profesor Mathias Storme: Totală incompatibilitate: Art 437 din Codul Judiciar belgian. Profesor Philippe Denis, avocat: Incompatibilitate în dreptul belgian.

4. Luxemburg, profesor Philipe Denis, Avocat: Incompatibilitate în dreptul luxemburghez.

5. Elvetia, prof. dr. Jean-Paul VULLIÉTY, avocat, partener LALIVE SA: Noi avem instituția așa-numitului executor judecătoresc (huissiers de justice sau husissers judiciaires), care este responsabil de diverse servicii juridice în legătură cu activitatea instanțelor, cum ar fi executarea hotărârilor judecătorești, constituirea de rapoarte factuale care urmează să fie prezentate în instanță pentru asigurarea anumitor dovezi, asigurarea dovezilor, organizarea vânzărilor prin licitație etc. În cazul în care executorul judiciar român este comparabil cu cel al nostru, regimul juridic de la Geneva este acela de incompatibilitate absolută, declarată de lege: nu poți servi ca avocat și reprezenta părțile în instanță și, în același timp, sa reprezinți instanța în calitatea de executor judecătoresc.

6. Estonia, prof. dr. Irene KULL, șef al departamentului de drept privat, Universitatea din Tartru, Facultatea de Drept: Avocatul acționează în mod independent. Cabinetul de avocatură ca activitate profesională este reglementat de legea specială. A se vedea aici.

Bailiff (executorul judecătoreasc – n.n.) este, de asemenea, un antreprenor independent care îndeplinește funcții publice și ale cărui activități sunt reglementate de legea specială – Legea executorilor judecătorești. A se vedea aici.

În respectivele legi se declară expres starea de incompatibilitate între cele două profesii – n.n.

7. Franta, prof. dr. Hélène Gaudemet-Tallon. Profesor la Universitatea Panthéon-Assas Paris II, Președinte al Comitetului francez pentru dreptul internațional privat și al Grupului european pentru dreptul internațional privat (2002): În Franța, este imposibil să fii atât un avocat, cât și un executor judecătoresc.

8. Italia, profesor Giovanna Capilli, Roma: În Italia există o incompatibilitate între avocat și executor judecătoresc (ufficiale giudiziario). Adăugăm noi că: Legea nr. 247, 31 decembrie 2012, reglementează incompatibilitatea exercitării activității avocaților cu alte activități profesionale. Conform articolului 18, lit. d), activitățile unui avocat sunt incompatibile cu orice muncă subordonată, chiar și în cazul orelor de muncă cu timp parțial sau limitat.

Decretul legislativ nr. 132/2014 (transformată în Legea nr. 162/2014) stabilește cadrul legal privind executorii judecătorești și asistenții acestora. Articolul 27 din acest decret prevede că executorii judecătorești nu pot fi angajați în sectorul public sau privat; le este interzis exercițiul oricărei activități profesionale, comerciale, industriale desfășurată pe cont propriu; nu pot accepta nicio funcție executivă într-o companie care își desfășoară activitatea cu profit.

9. Grecia, profesor Eugenia Dacoronia. Potrivit art. 7 par. 1 lit. c) din Codul avocatului grec, oricine este numit în orice poziție remunerată printr-un contract cu o persoană juridică sau orice alt serviciu public pierde ipso jure statutul său de avocat și este șters din Registrul Asociației Baroului, unde este membru, fără a aduce atingere articolelor 31 și 32 din același cod (care se referă la miniștri, profesori etc.). Același lucru este valabil pentru oricine exercită o altă profesie (par. 1 din același articol). Potrivit art. 1 din Codul Executorilor din Grecia, un executor judecătoresc judecător este un oficial neremunerat ca funcționar (paragraful 1) și el își exercită atribuțiile în districtele instanțelor judecătorești unde a fost numit (paragraful 3). În timpul îndeplinirii îndatoririlor sale, executorul judecătoresc are calitatea de ofițer al statului (articolul 25). Articolul 41 alin. (1) lit. b) din cod reglementează faptul că este incompatibil ca un executor judecătoresc să exercite altă profesie.

Astfel, rezultă că există o incompatibilitate între a fi un executor judecătoresc și orice alt jurist.

Concluzii

Față cu cele arătate anterior, constatăm că, potrivit legii române, cu specială privire asupra art. 18 alin. (5) din Legea nr. 188/2000, avocatul (din speța noastră) a fost numit ca executor judecătoresc și a intrat în exercițiul funcțiunii la data emiterii ordinului ministrului justiției.

Faptul că Legea nr. 188/2000 și Regulamentul de aplicare permit executorului să își deschidă biroul la o dată ulterioară, nu are relevanță în speță, întrucât deschiderea biroului nu este o condiție pentru dobândirea calității de executor judecătoresc, cumulativ cu emiterea ordinului ministrului justiției și depunerea jurământului. Deschiderea biroului privește doar exercitarea activității, iar nu dobândirea calității de executor.

Mai constatăm că avocatul din speță, la un an și jumătate după emiterea ordinului ministrului justiției, pe site-ul Baroului apare ca având în continuare calitatea de avocat definitiv.

De asemenea, constatăm faptul că avocatul întocmește și semnează diferite acte relative la dosarul cauzei aflate pe rolul instanței de judecată.

Se constată, de la un anumit moment, că avocatul nu mai semnează, personal anumite acte, de unde s-ar putea deduce că, domnia sa, înțelegând să își substituie un avocat, a înțeles, preliminar, să se suspende din profesia de avocat.

Or, chiar dacă am admite că domnia sa s-a suspendat din această calitate, de avocat, nu putem să nu constatăm faptul că, mult înainte de această dată avocatul a întocmit diverse acte juridice pentru instanță.

Credem că, în lipsă de texte exprese privind incompatibilitatea profesiei de executor judecătoresc cu cea de avocat, singura interpretare posibilă, pe cale de interpretare sistematică și teleologică a textelor azi în vigoare este aceea de incompatibilitate. Iar faptul că un executor încă nu și-a deschis biroul de executor, nu are relevanță în speță. Astfel, pentru situația în care s-a emis ordinul ministrului justiției și s-a depus jurământul, credem și susținem că avocatul nu mai are dreptul să întocmească niciun act în exercitarea calității de avocat, întrucât, de la acea dată, a depuneri jurământului, avocatul a devenit executor judecătoresc, incompatibil cu exercitarea profesiei de avocat.

Avocat dr. Florin Ciutacu

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii