Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Recuperare creanţe
Recuperare creanţe
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Judecătoria Timișoara. Titlu executoriu emis de ANAF în baza unui proces-verbal contravențional necomunicat legal. Notă la încheierea civilă nr. 10037/2017


2 noiembrie 2017 | Andrei PAP

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Flux informații, Jurisprudență Judecătorii, Recuperare creanțe, SELECTED

Cod ECLI ECLI:RO:JDTIM:2017:001.010037

ROMÂNIA                                                                                            COD OPERATOR 2881

JUDECĂTORIA TIMIŞOARA

SECŢIA I CIVILĂ

DOSAR NR. 1406…/325/2017

INCHEIERE CIVILĂ NR.10037

Şedinţa publică din data de 25.08.2017

PREŞEDINTE: DANA PIȚU

GREFIER: AURA IULIA TOFILESCU

Pe rol se află pronuntarea asupra contestaţiei la executare formulată de contestatoarea […] în contradictoriu cu intimata ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE TIMIS.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, nu au răspuns părţile.

Procedura este legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

Mersul dezbaterilor şi concluziile orale ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 21.08.2017 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre când instanţa a amânat pronunţarea pentru azi, 25.08.2017.

INSTANTA

Deliberand, constată că:

Prin contestatia la executare inregistrată pe rolul Judecatoriei Timisoara sub nr.1406…/325/2017 la data de 09.06.2017 contestatoarea […] a chemat in judecata intimata ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ si a solicitat anularea actelor de executare silită efectuate în dosarul fiscal de executare nr. 23086028, respectiv a titlului executoriu nr. 39983 din 14.05.2017 şi a somaţiei nr. 53722 din 14.05.2017, cu cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii, contestatoarea a aratat ca, la data de 25.05.2017, a primit o corespondenţă transmisă de către intimată, intrând astfel în posesia unei somaţii la care era anexat titlul executoriu nr. 39983 din 14.05.2017 emis de intimata pentru un debit în cuantum de […] lei, reprezentând o amendă contravenţională ce i-ar fi fost aplicată prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PVC nr. 023S402 din 26.04.2016 în posesia căruia nu a intrat nici acum (nefiind anexat la somaţia emisă de intimata), nu cunoaste cine l-a emis şi pentru csavarsirea carei contravenţii. In condiţiile în care procesul-verbal contravenţional nu i-a fost înmânat/comunicat, acesta nu reprezintă titlu de creanţă/titlu executoriu, conform art. 26-27 coroborat cu art. 37 din O.G. nr. 2/2001 şi cu atât mai mult, intimata nu putea să emită alt titlu executoriu şi să o someze să achite suma de […] lei. [s.n. – A.P.]

Mai mult, înainte de a proceda la acte de executare silită, intimata avea obligaţia potrivit art. 226 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala să verifice, printre alte condiţii, dacă organul constatator care i-a înaintat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, l-a înmânat/comunicat în prealabil contravenientei pentru a-i da posibilitatea să ia act de conţinutul actului sancţionator şi de a-l ataca, eventual, pe calea plângerii. [s.n. – A.P.]

Potrivit art. 226 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, in cazul în care titlurile executorii emise de alte organe decât cele prevăzute la art. 30 alin. (1) nu cuprind şi dovada comunicării acestora, organul de executare restituie de îndată titlurile executorii organelor emitente, or, în speţă, deşi nu i s-a comunicat procesul-verbal contravenţional, s-a procedat totuşi la executarea sa silită. [s.n. – A.P.]

In drept, au fost invocate prev. art. 260-261 şi art. 226 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 si art. 37 din O.G. nr. 2/2001.

La contestatie au fost anexate inscrisuri.

Inimata a formulat intampinare si a solicitat respingerea contestatiei, cu motivarea ca a inceput executarea silita imptriva contestatoarei ca urmare a comunicarii de catre Compania de Autostrazi si Drumuri Nationale a titlului de creanta reprezentat de procesul verbal de contraventie nr.0235402/26.04.2016 spre executare silita. Anterior, organul constatator a comunicat contestatoarei procesul verbal de contraventie.

Analizand actele dosarului, instanta constata urmatoarele :

La data de 14.05.2017, in dosarul executional nr.23086028, intimata a emis pe seama contestatoarei titlul executoriu nr.39983 pentru suma de […] lei, reprezentand amenda aplicata prin procesul verbal de contraventie nr.0235402/26.04.2016 cu termen de plata la 24.05.2016 si somatia nr.35/30/1/2017/243295 pentru suma de […] lei, in temeiul titlului executoriu anterior mentionat, nr.39983/14.05.2017.

Promovand prezenta contestatie la executare, contestatoarea a afirmat nelegalitatea executarii, ca urmare a inexistentei unui titlu executoriu prin prisma faptului ca procesul verbal de contraventie seria R16 nr.0235402/28.04.2016 nu i-a fost comunicat si, ca atare, prevederile art.37 din OG nr.2/2001 nu sunt incidente in cauza. [s.n. – A.P.]

Referitor la acest aspect, instanta constata ca sustinerile contestatoarei sunt intemeiate, deoarece procesul verbal de contraventie a fost expediat (fara a fi predat vreunei persoane) si afisat (la data de 15.07.2016 – f.20) la adresa din Timisoara, Bvd. Mihai Viteazu, nr. […] care nu mai reprezenta sediul contestatoarei din data de 19.12.2011, astfel cum rezulta din inscrisul aflat la dosarul executional, fila 22. Ca atare, cata vreme procesul verbal de contraventie nu a fost comunicat contestatoarei, nu a devenit titlu executoriu, astfel cum prevede art.37 din OG nr.2/2001, conform caruia procesul verbal neatacat in termen de 15 zile de la comunicare/inmanare (astfel cum prevede art.31) constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate. [s.n. – A.P.]

Neexistand un titlu executoriu, instanta constata ca executarea silita efectuata de intimata este nelegala, motiv pentru care va admite prezenta contestatie si va anula actele de executare mentionate mai sus. [s.n. – A.P.]

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata ocazionate cu purtarea prezentului proces, reprezentand taxa judiciara de timbru, instanta constata ca nu pot fi acordate in temeiul art.453, alin.1 Cod pr. civila, ci se restituie, la cerere, in conformitate cu art. 45, alin.1, lit.f din OUG nr.80/2013, care prevede ca sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parţial sau proporţional, la cererea petiţionarului, când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitiva.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite contestatia la executare formulată de contestatoarea […], CIF […], cu sediul profesional în Timişoara, […], jud. Timiş, în contradictoriu cu intimata ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE TIMIS, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiş.

Anuleaza titlul executoriu nr. 39983 din 14.05.2017 şi somaţia nr. 53722 din 14.05.2017 emise în dosarul de executare nr. 23086028.

Cu apel in 10 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Judecătoria Timişoara.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispozitia părţilor prin mijlocirea grefei instantei azi, 25.08.2017.

NOTĂ:

După ce a devenit de notorietate cum CNADNR SA – CESTRIN emitea procese-verbale de contravenție nesemnate olograf și chiar succesiv pentru aceeași faptă în materialitatea ei, apelând apoi la executori judecătorești pentru a recupera pe calea executării silite sumele reprezentând amenda contravențională la care se adăugau cheltuieli de executare exorbitante, în prezentul material, dorim să atragem atenția asupra unui nou mod inedit de a pune în executare silită procese-verbale de contravenție lovite de nulitate absolută/care nu au fost comunicate în mod legal, deci care nu au devenit titluri executorii, și față de care a intervenit prescripția executării sancțiunilor contravenționale dispuse prin acestea.

În speța de mai sus, situația de fapt se prezintă astfel:

– CNADNR SA – CESTRIN emite la data de 26 aprilie 2016 un proces-verbal de contravenție (este adevărat, semnat olograf) prin care sancționează contravențional o persoană juridică pentru faptul că s-a circulat cu un autovehicul proprietatea acesteia pe un drum național fără a fi achitată ROVINIETA.

– CNADNR SA – CESTRIN nu solicită informații actualizate de la autoritățile competente și comunică prin afișare, în data de 18 mai 2016, procesul-verbal de contravenție la o adresă la care persoana juridică sancționată nu-și mai are sediul încă din data de 19 decembrie 2011, încheind în acest sens și un proces-verbal de comunicare prin afișare semnat de un martor.

– CNADNR SA – CESTRIN înaintează ulterior procesul-verbal de contravenție către ANAF pentru a proceda la acte de executare silită în vederea recuperării sumei reprezentând amenda contravențională aplicată prin procesul-verbal necomunicat legal.

– ANAF, observă în baza de date noua adresă la care persoana juridică sancționată își are sediul și emite un titlu executoriu în baza procesului-verbal contravențional necomunicat legal (deci care nu a deventi el însuși titlu executoriu), titlu executoriu pe care îl anexează la somație (fără a fi anexată și o copie a procesului-verbal contravențional), iar ambele înscrisuri în care era menționată doar suma reprezentând amenda dispusă prin procesul-verbal contravențional seria R16 nr.0235402/28.04.2016 (fără a se menționa și instituția care a emis procesul-verbal cu pricina) le comunică persoanei juridice sancționată contravențional.

Desigur că, împotriva actelor de executare silită se formulează contestație la executare cu următorul argument principal, respectiv că, în condițiile în care procesul-verbal contravențional prin care s-a stabilit amenda de […] LEI nu a fost înmânat/comunicat legal, acesta nu reprezintă titlu de creanță/titlu executoriu, conform art. 26-27 coroborat cu art. 37 din O.G. nr. 2/2001 și cu atât mai mult, ANAF nu putea să emită alt titlu executoriu și să someze contravenienta să achite suma de […] LEI stabilită cu titlu de amendă printr-un proces-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții în posesia căruia contravenienta nu a intrat efectiv pentru a lua act de conținutul său și a putea exercita efectiv calea de atac a plângerii contravenționale în termenul legal de 15 zile, termen care curge de la înmânarea/comunicarea legală a actului sancționator.

Pentru că în cadrul contestației la executare s-a solicitat în probațiune, printre altele, ca intimata să depună la dosarul de instanță copii certificate pentru ”conformitate cu originalul” de pe înscrisurile din dosarul de executare silită, inclusiv o copie de pe procesul-verbal de contravenție, instanța a putut observa despre ce proces-verbal de contravenție este vorba și că acesta nu a fost comunicat legal, astfel că, după o amânare de pronunțare, a admis contestația la executare, fiind singura soluție temeinică și legală pe care o putea pronunța în cauză, pentru considerentele expuse mai sus.

Interesant este că, după ce contestatoarea a primit întâmpinarea (depusă în dosarul având ca obiect contestație la executare) la care era anexat procesul-verbal de contravenție și procesul-verbal de comunicare prin afișare la adresa greșită, contestatoarea intrând astfel efectiv, pentru prima dată, în posesia procesului-verbal contravențional, a formulat de îndată și plângere contravențională, tocmai pentru a se anula procesul-verbal contravențional pe motiv că, între timp, intervenise prescripția executării sancțiunii contravenționale, și astfel să se evite ca pe viitor să se mai procedeze la vreo executare silită dispusă, eventual, direct în baza procesului-verbal contravențional comunicat în mod nelegal, pe rolul Judecătoriei Timișoara formându-se un alt dosar având ca obiect plângere contravențională (în cuprinsul căreia se solicită: anularea întrucât a intervenit prescripția executării sancțiunii contravenționale conform art. 14 din O.G. nr. 2/2001, în motivare, arătându-se, printre altele, că procesul-verbal, nefiind comunicat legal, nu a devenit titlu executoriu pentru că nu a început să curgă nici termenul de 15 zile de formulare a plângerii contravenționale[1] – care a putut fi înregistrată pe rolul instanței abia după ce contravenienta a intrat în posesia unei copii de pe procesul-verbal depusă în dosarul inițial având ca obiect contestație la executare).

Cu toate acestea, prin sentința nr.  13102/27.10.2017 (complet C18C – judecător: OPRIȚA STELIANA), un alt complet de la aceeași Judecătorie Timișoara (deși avea la dosar hotărârea motivată pronunțată în dosarul privind contestația la executare în care s-a reținut că procesul-verbal cu pricina nu a fost comunicat legal conform înscrisurilor depuse, de asemenea, la dosarul contravențional) respinge ca tardiv introdusă plângerea contravențională, fiind astfel mențiunt ca temeinic și legal un proces-verbal necomunicat legal și față de care a intervenit prescripția executării sancțiunii contravenționale conform art. 14 din O.G. nr. 2/2001 (SIC!), o asemenea soluție fiind pronunțată, probabil, pentru simplul motiv că respingerea ca tardivă a plângerii contravenționale este mai ușor de motivat, aspect asupra căruia, însă, promitem că revenim într-un alt material, după ce sentința în discuție va fi motivată.


[1] În acelaşi context, pe bună dreptate, s-a reţinut în practica judiciară că: “Având în vedere că procesul-verbal de contravenţie nu a fost înmânat sau comunicat în mod legal persoanei sancţionate contravenţional, acesta nu reprezintă titlu executoriu conform art. 37 din O.G. nr. 2/2001, întrucât nu a expirat termenul prevăzut de art. 31 din O.G. nr. 2/2001, în care se putea formula plângerea contravenţională. Totodată, având în vedere că procesul-verbal nu a fost comunicat în mod legal către persoana sancţionată contravenţional în termenul prevăzut de art. 26 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, au devenit incidente prevederile art. 14 din O.G. nr. 2/2001, intervenind prescripţia executării sancţiunii contravenţionale.” – a se vedea, în acest sens, Judecătoria Sectorului 1 București Sentința nr. 22767/2014 (www.portal.just.ro) şi Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 145/2015 (www.portal.just.ro).


Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică